126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a 2-5. §, 6. §, 11. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1. § és 11. § (1) bekezdése tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában, a 7. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (4) bekezdésében, a 8. § és a 11. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében, a 9. § tekintetében a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (3) bekezdésében, 10. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének e) pontjában, a 11. § (4) bekezdés c) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

2. § A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyának tananyagát az OKV elnöksége hagyja jóvá. A tananyagot a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI) - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja."

3. § Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a köztisztviselő eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön jegyzőkönyvet kell kiállítani."

4. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A szakvizsga díja a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő összeg. A kötelező és a választott vizsgára felkészítő tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehető igénybe. A szakvizsga díja magában foglalja a köztisztviselőnek a tananyagokkal és egyéb oktatási segédanyagokkal történő ellátását.

(2) A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett köztisztviselő visel.

(3) A szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli. A szakvizsga díját a központi költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja.

(4) A szakvizsga díját a közigazgatási szerv a vizsgára jelentkezettek számának alapulvételével fizeti meg.

(5) A köztisztviselő - munkáltatója egyetértésével - elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden vizsgaidőszakban az első vizsga napját megelőző hatodik munkanapig van lehetőség. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával. A halasztási díja munkáltatót terheli.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a köztisztviselő első alkalommal a vizsga napját megelőző munkanapig, díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra a köztisztviselő önhibáján kívüli okból kerül sor. A köztisztviselő a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is."

5. § (1) Az R2. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) A szakvizsgaszervező a szakvizsgára jelentkezők számára - az eredményes felkészülés céljából - a kötelező és a választott vizsgatárgyból az NKI által kidolgozott és az OKV elnöksége által jóváhagyott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítő tanfolyamot szervez.

(2) A programban meg kell határozni a tanfolyam összóraszámát, az alkalmazott módszereket, az egy-egy vizsgatárgyra eső óraszámot, az ismeret-ellenőrzés módját, az egy felkészítő tanfolyamra beiskolázhatók létszámát.

(3) A munkáltatója hozzájárulásával részvételi szándékát a jelentkezési lapon jelző köztisztviselő köteles részt venni a felkészítő tanfolyamon, azonban a felkészítő tanfolyamon történő részvétel ez esetben sem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több köztisztviselő jelezte felkészítő tanfolyamon való részvételét, a vizsgaszervező köteles a felkészítő tanfolyamot megszervezni.

(4) Ha az adott vizsgatárgyból a vizsgára jelentkezettek száma nem éri el a húsz főt és a vizsgaszervező úgy dönt, hogy nem szervezi meg a felkészítő tanfolyamot, akkor a vizsgaszervező köteles tájékoztatni a köztisztviselő munkahelyéhez legközelebbi, adott tárgyból induló felkészítő tanfolyamokról az azon való részvételi szándékukat jelző köztisztviselőket.

(5) A vizsgaszervező a munkáltató kérelmére a felkészítő tanfolyamot követően írásban tájékoztatja a munkáltatót a köztisztviselő tanfolyamon való részvételéről.

(6) A munkáltató a felkészítő tanfolyamon részvételre kötelezett köztisztviselőt a felkészítő tanfolyam időtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak a felkészítő tanfolyamra kötelezett köztisztviselőnek az illetményéből, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítő tanfolyamon.

(7) A munkáltató a felkészítő tanfolyam időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettsége alól, feltéve, hogy a köztisztviselő a jelentkezési lapon jelezte a felkészítő tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá, vagy a köztisztviselő felkészítő tanfolyamon való részvételéhez hozzájárult, de a (4) bekezdésben foglalt okból nem került sor a felkészítő tanfolyam megszervezésre.

A köztisztviselőt a szakvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselő a mentesítés idejére illetményére jogosult."

6. § (1) Az R2.1. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(2) Az R2. 3. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

7. § A köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kihelyezés a 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásával a külszolgálat bármely szakaszában megszüntethető."

8. § A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Ktv. 49/F. § (2) bekezdésében meghatározott harminc napot meghaladó távollét esetében a köztisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani."

9. § (1) Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a korábbi c) pont számozása d) pontra módosul:

[A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely]

"c) tartalmazza a szakmai vezetők és a kormánytisztviselők melléklet szerinti önéletrajzait;"

(2) Az R4. az e rendelet 5. melléklete szerinti melléklettel egészül ki.

10. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselő, aki a program működési szabályzatának megfelelő módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az ösztöndíjas teljesítményét."

11. § (1) Az R1.1. számú melléklet I. pontjának 4. alpontjában az "Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése kiemelt munkakörben:" szövegrész helyébe az "Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben:" szöveg lép. Az R1. 1. számú melléklet I. pontjának 19. alpontjában a "Főépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség." szövegrész helyébe a "Főépítészi munkakörben: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, és-a megyei jogú városi, fővárosi, valamint fővárosi kerületi főépítészi munkakör kivételével - településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség." szöveg lép.

(2) Az R2. 3. § (5) bekezdésében az "a KSZK" szövegrész helyébe, valamint a 4. § (1) és (4) bekezdésében, és az 1. számú melléklet 10-11. pontjában az "a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ" szövegrész helyébe "az NKI" szöveg lép. Az R2.4. § (6) bekezdésében az "a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál" szövegrész helyébe "az NKI-nál" szöveg lép.

(3) Az R3. 4. § (2) bekezdésben a "70. § (5) bekezdésben" szövegrész helyébe a "71. § (3) bekezdésben" szöveg, az 5. § (2) bekezdésben a "70. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "71. § (3) bekezdése" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti

a) az R2. 3. § (4) bekezdése, 5. § (2) bekezdése,

b) az R3. 7. §-a, 8. § (3) és (4) bekezdése,

c) a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet.

12. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 2011. szeptember 2-án e rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 11. § (4) bekezdés c) pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésekor az R1. 2. számú melléklet I. pontjának 3. alpontja, 6. alpontja, 19. alpontja, 20. alpontja, valamint az R1.3. számú melléklet 9. pontja, 39. pontja, 46. pontja, 76. pontja, 80. pontja, 86. pontja, 92. pontja szerinti feladatkörbe sorolt, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni az R1. e rendelet hatálybalépését megelőző rendelkezései szerint.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Építésügyi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Irodai kiemelt munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség.

Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga."

2. Az R1. 2. számú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.

Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök:

Gyámhivatali vezetői feladatok: az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 5 éves gyámügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szakmai gyakorlat.

Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász az I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves gyámügyi, gyermekvédelmi szakmai gyakorlat."

3. Az R1. 2. számú melléklet I. pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:

Jogi segítségnyújtási feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.

Áldozatsegítési feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.

Pártfogó felügyelői feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés - szakképzettség.

Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Egyéb vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség."

4. Az R1. 2. számú melléklet I. pontja a következő 20. alponttal egészül ki:

"20. Integrált ügyfélszolgálati feladatok

Az I. besorolási osztályban:

felsőfokú iskolai végzettség és integrált ügyfélszolgálati vizsga megléte."

2. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Adóügyi csőd-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői, adóigazgatási szakügyintézői szakképesítés, vagy okleveles adószakértő, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizori szakképesítés. Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár); mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatika szakon szerzett) szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, informatikai közgazdász szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű képzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés,általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, vám és jövedéki ügyintéző szakképesítés, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.

Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt szintű végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vám és jövedéki ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés."

2. Az R1. 3. számú melléklet 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. Építésügyi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Építésügyi szabályozási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon szerzett szakképzettség.

Országos Főépítészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, Országos Főépítészi Irodai munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség, és egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.

Településrendezési munkaterületen: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség, és egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetői) munkaterületen: egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon, kommunikáció és médiatudomány szakon, magyar szakon, vagy történelem szakon szerzett szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: szakirányú középfokú végzettség.

Titkársági munkakörben: érettségi vizsga."

3. Az R1. 3. számú melléklet 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű földmérő mérnök, földmérő és térinformatikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, agrármérnök, erdőmérnök, kertészmérnök, tájépítész mérnök, térképész vagy földrendező mérnök szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) tüzér szakon szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, tájgazdálkodási mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki és szociális igazgatási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

földmérő technikus, térképész technikus, földmérő és térképész technikus, földmérő szaktechnikus, középfokú földmérő, középfokú térképész végzettség és az OKJ szerint: kataszteri szaktechnikus, érettségire épülő földmérő technikus vagy térképész technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, fotogrammetriai kiértékelő, ingatlan-nyilvántartási titkár, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, földügyi számítógépes adatkezelő, digitális térképkezelő (térképtáros) szakképesítés."

4. Az R1. 3. számú mellékletének 62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:

Kárpótlással összefüggő feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendvédelmi felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség.

Áldozatsegítési feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.

Pártfogó felügyelői feladatkör:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés - szakképzettség. Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.

Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség."

5. Az R1. 3. számú melléklet 76. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"76. Központi közigazgatási szerv állampolgársági ügyek feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett végzettség; bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, pedagógiai, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.

Hazai anyakönyvezési feladatkör: jogász végzettség és anyakönyvi szakvizsga; főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon szerzett végzettség.

A II. besorolási osztályban:

Honosítási és állampolgárság megállapítási feladatkör: középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

Hazai anyakönyvezési feladatkör: középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga."

6. Az R1. 3. számú melléklet 80. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, szociális igazgatási, közszolgálati, igazságügyi igazgatási vagy nemzetközi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés."

7. Az R1. 3. számú melléklet 86. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"86. Menekültügyi és migrációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász, főiskolai szintű államigazgatási (igazgatásszervező) vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett végzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, állam és jogtudományi, közszolgálati, igazságügyi igazgatási, pedagógiai, szociális igazgatási, szociális ellátási vagy nemzetközi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben középiskolai végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy középiskolai végzettség és jogi asszisztens szakképesítés."

8. Az R1. 3. számú melléklet 92. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör

I. besorolási osztályban:

Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetőjének a munkavédelmi felügyelőség vezetőjére megállapított képesítési előírásokkal vagy a munkaügyi felügyelőség vezetőjére megállapított képesítési előírásokkal kell rendelkeznie.

Munkavédelmi felügyelőség vezetője, munkavédelmi felügyelő, munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészségtan szakképesítésű szakorvos szakképzettség; egészségügyi felsőoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelői szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus, természettudományi-, agrár-, műszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség, államigazgatási szakképzettség.

Munkaügyi felügyelőség vezetője, munkaügyi felügyelő, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és ügyintéző munkatársai: jogász, egyetemi szintű humánszervező; statisztikus, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, gazdasági mérnöki, államigazgatási szakképzettség; főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok végzettség, rendvédelmi felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező szakképzettség; egyéb felsőfokú végzettség és munkaügyi felügyelő, felsőfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség."

9. Az R1. 3. számú melléklete kiegészül a következő 136-139. pontokkal:

"136. Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör

I. besorolási osztályban:

Műemlékvédelmi munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Régészeti munkaterületen: egyetemi szintű (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy főiskolai történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi végzettség.

Műtárgyvédelmi munkaterületen: egyetemi szintű művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű restaurátor szakképzettség.

137. Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, személyügyi szervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki menedzser szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.

138. Szerencsejáték hatósági feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség.

139. Illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői szakképesítés.

II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens szakképesítés, vagy középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, ingatlanközvetítő szakképesítés."

3. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R2.1. számú mellékletének 5-6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. A jelentkezési lapot a munkáltató - a választott vizsgaidőszakot megelőzően két hónappal a tantárgyválasztást, valamint a közigazgatási gyakorlatot igazoló záradékaláírása után - megküldi a vizsgaszervezőnek. A szakvizsga díját a munkáltató a vizsgaszervező által kiállított számla alapján utólag fizeti meg. Ha a szakvizsga díját a központi költségvetés biztosítja, az összegek átutalása a teljesítést követően történik.

6. A vizsgaszervező a jelentkezést nyilvántartásba veszi, s a felkészítő tanfolyam, illetve az első vizsgatárgyból tett vizsga időpontja előtt legalább 30 nappal tájékoztatja a jelöltet - a munkáltatóján keresztül - a felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga napjáról, kezdési időpontjáról, helyéről. A vizsgaszervező továbbá tájékoztatja a munkáltatót a vizsgaidőszak első vizsganapjáról."

2. Az R2. 1. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A halasztás vagy igazolatlan távolmaradás esetén a vizsga új időpontjának meghatározásáról a vizsgaszervező dönt. A vizsgáról igazolatlan távolmaradás következménye a javítóvizsgára utasítás."

3. Az R2. 1. számú melléklete a következő 12. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 12-21. pont számozása 13-22. pontra változik:

"12. A vizsgáztató bizottság elnöke és tagja nem lehet a jelölt hozzátartozója vagy, aki a jelöltet foglalkoztató közigazgatási szervnél dolgozik, továbbá, akitől egyébként az elfogulatlan vizsgáztatás nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell az OKV titkárának."

4. Az R2. 1. számú mellékletének e rendelettel megállapított 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. A vizsganyilvántartó könyv és a jegyzőkönyv nem selejtezhető. Megőrzésükről a vizsgaszervező gondoskodik."

5. Az R2. 1. számú mellékletének e rendelettel megállapított 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. A szakvizsga díját - mindkét vizsgatárgynál egyaránt - a következők szerint kell megosztani: a szakvizsga díjának 2%-a a bizottság elnökét, 1,5-1,5%-a a bizottság tagjait, 0,5%-a a vizsgabiztost, a fennmaradó rész pedig a vizsgaszervezőt illeti meg."

1. Az R2. 1. számú melléklete 1. számú függeléke helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. számú függelék

JELENTKEZÉSI LAP
közigazgatási szakvizsgára
1. A jelentkező neve (születési neve):
anyja neve:
szül. helye, időpontja:
besorolása:
2. A jelentkező munkáltatójának neve, címe (a munkáltatón belül annak a szervezeti egységnek a megnevezése, ahol
a jelentkező dolgozik):
3. A jelentkező közszolgálati jogviszonyának kezdete: .......év...............hó........nap
A vezetői megbízás, kinevezés kelte: ......év...............hó......nap
4. A közigazgatási alapvizsga letételének időpontja, ha az alól nem mentesült: .........év...................hó.......nap
A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó mentesség oka: .......................................................................................................................
5. A választott vizsgatárgy:
6. Vizsgára jelentkezem: .........év..................hónapra
7. Felkészítő tanfolyamon való részvételi szándékát a kívánt rész aláhúzásával jelölje:
Általános közigazgatási ismeretek: kér nem kér
Választott vizsgatantárgy: kér nem kér
Kelt:....................,.........év.................hó.......nap
……………………………..
jelentkező
Igazolom, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek, a vizsgatárgy kiválasztása a közigazgatási szerv
hivatali szervezete vezetőjével egyetértésben történt, a jelentkező .......... év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik
vagy törvényi rendelkezés alapján ez alól mentesült, valamint közigazgatási alapvizsgát tett vagy törvényi rendelkezés
alapján az alól mentesült.
A jelentkező felkészítő tanfolyamon való részvételéhez: hozzájárulok nem járulok hozzá
Kelt:.......................,..........év....................hó........nap
P. H.
……………………………………..
hivatali szervezet vezetője"

"

2. Az R2.1. számú melléklete 2. számú függeléke helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. számú függelék

JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga kötelező vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja neve:
szül. helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A kötelező tárgyi vizsga(javítóvizsga) időpontja: .......év....................hó........nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A kötelező vizsgatárgy minősítése:
4. A választott vizsgatárgy minősítése:
5. Megjegyzés:
A vizsgázó .............................................................................................................................................................................................. szám alatt
...............................................................................................................................................................................................................minősítéssel
bizonyítványt kapott.
Kelt:.......................,..........év....................hó........nap
P. H.
………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
…………………………………….
vizsgáztató bizottság elnöke
JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja neve:
szül. helye, időpontja:
munkáltatójának neve,címe:
2. Aválasztott tárgyi vizsga (javítóvizsga) időpontja: ....... év.................... hó ........ nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A választott vizsgatárgyminősítése:
4. A kötelező vizsgatárgyminősítése:
5. Megjegyzés:
A vizsgázó .............................................................................................................................................................................................. szám alatt
...............................................................................................................................................................................................................minősítéssel
bizonyítványt kapott.
Kelt:.......................,..........év....................hó........nap
P. H.
………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
………………………………
vizsgáztató bizottság tagja
…………………………………….
vizsgáztató bizottság elnöke

"

4. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Választható szakmai vizsgatárgyak:

- kül- és biztonságpolitikai ágazat (így különösen az állam külügyi tevékenysége, szervezete, a konzuli igazgatás, a honvédelmi és biztonságpolitikai igazgatási területek);

- gazdasági igazgatás (így különösen az áruk, szolgáltatások szabad mozgását felölelő területek, munkaerőpiac);

- pénzügyi és költségvetési igazgatás (így különösen a költségvetés és az állami pénzügyek);

- közszolgáltatások szervezése és igazgatása (így különösen az állam egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és környezetvédelmi feladatai, szervezetrendszere, fenntartása és működtetése);

- államigazgatás (így különösen az általános igazgatás, a hatósági igazgatás);

- önkormányzati közigazgatás (így különösen az önkormányzatok feladatrendszere - ideértve államigazgatási feladataikat is - a testületek működtetése, a helyi közszolgáltatások igazgatása, a helyi jogalkotás, az önkormányzati költségvetés és gazdálkodás)."

5. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

ÖNELETRAJZ
1.Személyi adatok
1.1Vezetéknév/Utónév
1.2Születési név
1.3Anyja neve
1.4Nem
1.5Születési hely, idő (év, hó, nap)
1.6Családi állapot
1.7Állampolgárság
1.8Állandó lakcím
1.9Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely)
1.10Telefonszám(ok)
1.11Fax
1.12E-mail
1.13Honlap
2.Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület
(annak megjelölése, hogy milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen dolgozik)
3.Szakmai tapasztalat
(minden jelentősebb betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást
is beleértve)
3.1Időtartam
3.2Foglalkozás/beosztás
3.3Főbb tevékenységek és feladatkörök
3.4A munkáltató neve és címe
3.5Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási
jogviszony megszűnésének/
megszüntetésének jogcíme
4.Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva)
4.1Időtartam
4.2Végzettség
4.3Oktatási intézmény neve
4.4Egyetemi/főiskolai végzettség esetén
a kar megnevezése
4.5Egyetemi/főiskolai végzettség esetén
a tagozat megjelölése (nappali, esti,
levelező)
4.6Egyetemi/főiskolai végzettség esetén
a diploma minősítése
4.7Egyetemi/főiskolai végzettség esetén
a diplomamunka tárgya, a szakdolgozat
címe, minősítése
4.8Főbb tárgyak/gyakorlati képzés
(az adott képzés során tanult fontosabb
tantárgyak vagy az elsajátított szakmai
tudás összefoglalása)
4.9Időtartam
4.10Képesítés megnevezése
4.11Az oktatást/képzést nyújtó intézmény
neve
4.12Főbb tárgyak/gyakorlati képzés
(az adott képzés során tanult fontosabb
tantárgyak vagy az elsajátított szakmai
tudás összefoglalása)
5.Készségek és kompetenciák
5.1Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret
szintjét)
NyelvSzintSzövegértésBeszédÍrás
Hallás utáni értésOlvasásTársalgásFolyamatos beszéd
Nyelv1Alapszintű
nyelvhasználó
Önálló
nyelvhasználó
Mesterfokú
nyelvhasználó
Nyelv 2Alapszintű
nyelvhasználó
Önálló
nyelvhasználó
Mesterfokú
nyelvhasználó
5.2Nyelvismeret
(alap-, közép-, vagy felsőfok)
5.3Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja adminisztrációja)
(kérjük jelölje X-szel)
vezetőkoordinátortagadminisztrátorpénzügyi referensegyéb
projekt
egyéb
5.4Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák (felhasználói szintű
ismeretek - pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázis-kezelés,
Internet - vagy magasabb szintű
készségek - pl. programozás)
5.5Egyéb készségek és kompetenciák
(amelyek a korábbi címszavaknál nem
szerepelnek, pl. hobbi, sport stb.)
5.6Járművezetői engedély (jogosítvány,
járműkategória)
5.7Katonai szolgálatra vonatkozó adatok
(idő, hely), az ott szerzett szakképesítés
megjelölése
6.Kiegészítő információk*
6.1Tagság gazdasági társaságban
6.2Tagság egyéb gazdálkodó szervezetben,
társadalmi (civil) szervezetben,
köztestületben, alapítvány
kuratóriumában (tagság kezdete, vége,
tisztség megnevezése)
6.3Delegáltság közigazgatási szakmai
szervezetekben, testületekben -
pl. tanácsadó, koordinációs testületek,
kormány- és tárcaközi bizottságok,
szakértői munkacsoportok (delegáló
megnevezése, tagság kezdete, vége,
tisztség megnevezése)
6.4Tudományos publikációk, kutatások
6.5Tudományos fokozat esetén annak
minősítése, tárgya
6.6Jelenlegi tanulmányok (intézmény, kar,
évfolyam, szak, képzési idő)
6.7Tanulmányi szerződésre vonatkozó
adatok (szerződéskötés ideje, szerződést
kötő szerv megjelölése)
6.8Kitüntetésekre vonatkozó adatok
(kitüntetés oka, ideje)
6.9Folyamatban lévő releváns eljárásokra
(pl. fegyelmi) vonatkozó adatok (eljáró
neve, eljárás oka)
6.10Tagság titkos társaságban
6.111990 előtt volt-e tagja
erőszakszervezetnek
7.Mellékletek
7.1Diplomák és egyéb végzettségek másolata
7.2Tudományos publikációk, kutatások
7.3Tudományos fokozat esetén témavázlat"
* Opcionálisan kitöltendő.

"

Tartalomjegyzék