6/2010. (VII. 22.) VM rendelet

a borszektor nemzeti támogatási programjával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően támogatás nyújtható olyan szerződés alapján is, amelyre vonatkozóan az MVH határozatában megjelölt bormennyiséget a kérelmező legkésőbb 2010. július 25-ig beszállította a lepárlóüzembe. A lepárlóüzemnek a beszállított bort legkésőbb 2010. július 31-ig kell lepárolnia."

2. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MVH határozatában megjelölt bormennyiség akkor tekinthető teljes mértékben beszállítottnak, ha:

a) a lepárlóüzembe történő betárolás a 3. § (3) bekezdés g) pont gb) alpontjában meghatározott határidőn belül, vagy legkésőbb 2010. július 25-ig lezárult, és

b) a beszállított bormennyiség legfeljebb 2%-kal kevesebb az MVH határozatában megjelölt bormennyiségnél."

3. § Az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatás nem folyósítható:)

"b) olyan bortétel után, amelyet a lepárlóüzem a 3. § (3) bekezdésének e) pontjában vagy (4) bekezdésében meghatározott határidőt követően párolt le, vagy"

4. § A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: 120/2008. FVM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet alapján támogatásra fordítható keretösszeg a 2010/2011. borpiaci évben 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben a 2010/2011. borpiaci év vonatkozásában benyújtott kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre 2011. október 16. után kerül sor a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére."

5. § A 120/2008. FVM rendelet 7. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben említett támogatási kérelem főlapja az alábbi adatokat tartalmazza-] "g) a kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró neve és elérhetősége."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszíti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter