9/2010. (II. 4.) FVM rendelet

a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás jogosultja

1. § Támogatást igényelhet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely:

a) saját termelésű vagy vásárolt, Magyarországon termett szőlőből készített bort mezőgazdasági eredetű termékek lepárlását kereskedelmi céllal végző alkoholtermék adóraktárral (a továbbiakban: lepárlóüzem) kötött szállítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján lepárlásra beszállítja, és

b) telephelyén működő természetes személy, gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó ellen a borászati hatóság a 2007/2008., a 2008/2009. vagy a 2009/2010. borpiaci év során az alábbi jogerős intézkedések egyikét sem foganatosította:

ba) a borászati üzem legfeljebb 30 napra történő ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés működésének, csomagolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli működésének, használatbavételének, használatban tartásának feltételhez kötése,

bb) a borászati üzem területén vagy a kereskedelmi forgalomban talált közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan borászati termék megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése.

A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a szeszesitalpiac ellátását szolgáló borlepárlás támogatására fordítható keretösszeg 981 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, legkésőbb 2010. április 12-ig.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrendet az alábbi szempontok figyelembevételével kell kialakítani:

a) elsőbbséget élveznek a szőlő-bor ágazatban működő, a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoportok kérelmei,

b) amennyiben az a) pont szerinti kérelmezők részére megállapított támogatási összeg nem meríti ki a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, úgy a kérelmek közötti sorrend a kérelmezők által lepárlásra felajánlott bor térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalma szerinti növekvő sorrenddel azonos,

c) amennyiben a b) pont alapján megállapított sorrendben legalább két tétel térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalma azonos, úgy a térfogatszázalékban kifejezve azonos tényleges alkoholtartalmú tételek közötti sorrendet a lepárlásra felajánlott bor mennyiségének növekvő sorrendje határozza meg.

(4) Amennyiben egy kérelmező több, eltérő alkoholtartalmú bortételt is felajánlott lepárlásra, úgy a bortételek alkoholtartalmának az egyes bortételek hektoliterben kifejezett mennyiségével súlyozott átlagát kell figye lembe venni a sorrend felállításánál.

(5) Támogatás a beszállított bormennyiség termőterülete után, 1 465 €/ha-nak megfelelő forintösszegben jár azzal, hogy hektáronként legalább 70, de legfeljebb 84 hl bor támogatott lepárlása kérelmezhető. A hektáronként beszámított alkohol mennyiségének el kell érnie a 840 hektoliterfokot.

A szerződés

3. § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező és a lepárlóüzem szerződést kötött. E rendelet alapján egy kérelmező legfeljebb egy szerződés alapján jogosult támogatásra.

(2) Támogatás a rendelet hatálybalépését követően, 2010. március 24-ig terjedő időtartam alatt megkötött szerződés alapján nyújtható. A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye.

(3) A szerződés alapján akkor nyújtható támogatás, ha az legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek neve (cégneve), a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ának (1) bekezdésében meghatározott regisztrációs száma, valamint adóazonosító jele vagy adószáma,

b) a szállítandó bor mennyisége hektoliterben, valamint alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve,

c) a szállítandó bor nettó átvételi ára,

d) a szállítandó borra vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított minősítési bizonyítvány vagy forgalomba hozatali engedély száma,

e) a lepárlóüzem kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a részére beszállított bort 2010. június 30-ig lepárolja,

f) a szállítandó bor átvételének helye,

g) az alábbiakra vonatkozó kitételeket:

ga) a szerződés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) támogatási kérelmet jóváhagyó határozatában megjelölt bormennyiség tekintetében a határozat jogerőre emelkedése napján lép hatályba,

gb) az MVH határozatában megjelölt bormennyiséget a kérelmezőnek 2010. május 25-ig teljes mértékben be kell szállítania a lepárlóüzembe,

gc) a beszállítás ütemezését azzal, hogy az 500 hl-t meghaladó bortételek esetében a beszállítás sorrendjét a támogatás odaítéléséről rendelkező MVH határozat meghozatalának dátuma szerinti, időrendben növekvő sorrend határozza meg, valamint az így kialakult sorrendtől csak az érintett, soron következő termelő írásbeli nyilatkozata alapján lehet eltérni,

h) a szállítandó bor mennyiségét, amely nem haladhatja meg a 15 000 hl-t,

i) az 5. § szerint beszállított, de az e) pontban meghatározott határidőt követően lepárolt bortételre eső támogatásnak megfelelő összeget a lepárlóüzem a kérelmező részére kifizeti.

(4)[1] A (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően támogatás nyújtható olyan szerződés alapján is, amelyre vonatkozóan az MVH határozatában megjelölt bormennyiséget a kérelmező legkésőbb 2010. július 25-ig beszállította a lepárlóüzembe. A lepárlóüzemnek a beszállított bort legkésőbb 2010. július 31-ig kell lepárolnia.

A támogatási kérelem benyújtása

4. § (1) A támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére kell benyújtani az MVH központi szerve által az alábbi adattartalommal rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (név, regisztrációs szám és telephelyének címe),

b) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó szőlő és bor származási bizonyítványok alapján a borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítványban meghatározott termőterület nagysága,

c) a szerződésben foglalt bor mennyisége hektoliterben,

d) a szerződésben foglalt bor alkoholtartalma térfogatszázalékban,

e) a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti termelői csoportok esetében az elismerésről rendelkező határozat száma,

f) a kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró neve és elérhetősége.

(2) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépésének napjától 2010. március 24-ig lehet benyújtani.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a szerződés egy eredeti példányát,

b) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozóan a borászati hatóság által kiállított minősítési bizonyítvány másolatát, amely igazolja, hogy a lepárlásra szánt bor minősége megfelel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIb. melléklete 1. pontjában meghatározott feltételeknek,

c) a borászati hatóság által kiállított, az 1. mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány egy eredeti példányát.

(4) Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bor esetén a (3) bekezdés b) pontja szerinti minősítési bizonyítványt kiválthatja a forgalomba hozatali engedély.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti minősítési bizonyítvány kiadásakor a borászati hatóság az alábbi paramétereket vizsgálja:

a) sűrűség 20 °C-on,

b) tényleges alkoholtartalom,

c) összes alkoholtartalom,

d) összes extrakttartalom,

e) invertcukor-tartalom,

f) titrálhatósav-tartalom borkősavban kifejezve,

g) illósavtartalom ecetsavban kifejezve,

h) összes kénessavtartalom,

i) érzékszervi vizsgálat,

j) malvidin-diglükozid-tartalom (vörösborok esetén).

(6)[2] A minősítési bizonyítványt a borászati hatóság a legalább két litert kitevő borminta benyújtását követő 30 napon belül adja ki, a kérelmező előzetes nyilatkozatának megfelelően személyesen (a hatóság székhelyén) vagy levélben.

(7)[3] A (3) bekezdés c) pontja szerinti hatósági bizonyítványt a borászati hatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül adja ki, a kérelmező előzetes nyilatkozatának megfelelően személyesen (a hatóság székhelyén) vagy levélben. A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó bor származási bizonyítványok másolatait, összevont bor származási bizonyítvány esetében kiegészítve azokkal a bor származási bizonyítvány másolatokkal is, amelyek alapján az összevont bor származási bizonyítvány kiállításra került,

b) az a) pont szerinti bor származási bizonyítványokhoz tartozó szőlő származási bizonyítványok másolatait,

c) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozóan a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendelet szerinti pincekönyv Hitelesítési részének és Termék-előállítás nyilvántartó lapjának másolatát,

d)

e) amennyiben a szerződésben foglalt bor bértárolásban van, úgy a bértárolásra vonatkozó szerződés másolatát.

(8) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, amennyiben

a) a kérelmező nem felel meg az 1. §-ban foglaltaknak,

b) a szerződés nem felel meg a 3. §-ban foglaltaknak,

c) a támogatási kérelem nem tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott benyújtandó mellékletek valamelyikét, vagy

d) a borászati hatóság által kiállított minősítési bizonyítvány alapján a lepárlásra szánt bor minősége nem felel meg a tanácsi rendelet XIb. melléklete 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

(9) Támogatás csak a szőlő, illetve bor származási bizonyítvány alapján megállapított területnagyságra nyújtható.

A szerződésben foglalt borok beszállítása

5. § (1) A kiadott minősítési bizonyítvány szerint külön minősített vagy külön forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borokat tételenként külön kell beszállítani.

(2)[4] Az MVH határozatában megjelölt bormennyiség akkor tekinthető teljes mértékben beszállítottnak, ha:

a) a lepárlóüzembe történő betárolás a 3. § (3) bekezdés g) pont gb) alpontjában meghatározott határidőn belül, vagy legkésőbb 2010. július 25-ig lezárult, és

b) a beszállított bormennyiség legfeljebb 2%-kal kevesebb az MVH határozatában megjelölt bormennyiségnél.

A szerződésben foglalt borok lepárlása

6. § (1)[5] A lepárlóüzem a szerződésenként beszállított teljes bormennyiség lepárlását követően, a lepárlás befejezésétől számított 5 napon belül, telefaxon bejelenti a lepárlás megtörténtét az MVH PKI és a borászati hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt értesítéssel egyidejűleg a lepárlóüzem megküldi az MVH PKI részére a 2. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot.

A támogatás kifizetése, utólagos ellenőrzés

7. § (1) Az MVH a kérelmezőtől átvett bormennyiség lepárlására és a támogatási feltételek teljesülésére vonatkozó ellenőrzése kiterjed:

a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) által előírt, a szerződésben foglalt borok átvételére vonatkozó nyilvántartásokra, valamint szállítási okmányokra,

b) a Jöt. által előírt, a szerződésben foglalt borok lepárlására vonatkozó jövedéki nyilvántartásokra (termékmérleg nyilvántartás, termelési napló).

(2) Az MVH az ellenőrzése során figyelembe veszi a Jöt. rendelkezései szerint vezetett és a vámhatóság által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(3) A támogatás kifizetése az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést követően kezdődhet meg.

(4) Az MVH legkésőbb 2010. október 15-ig, forintban folyósítja a támogatást.

(5) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást az első borbeszállítás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(6) A borászati hatóság a lepárlás időszakában legalább havonta egy alkalommal a lepárlóüzem telephelyén ellenőrzést végez. Az ellenőrzésnek a lepárlással előállított bordesztillátumnak vagy borpárlatnak a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelőségére kell vonatkoznia.

(7)[6] A borászati hatóság a (6) bekezdés szerinti ellenőrzések eredményét tartalmazó jegyzőkönyveket vagy hivatalos feljegyzéseket az ellenőrzés elvégzését követő 8 napon belül megküldi az MVH PKI részére.

Jogkövetkezmények

8. § (1) Támogatás nem folyósítható:

a) nem teljes mértékben beszállított bormennyiség után,

b)[7] olyan bortétel után, amelyet a lepárlóüzem a 3. § (3) bekezdésének e) pontjában vagy (4) bekezdésében meghatározott határidőt követően párolt le, vagy

c) amennyiben az MVH vagy a borászati hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt, illetve bármely beszállított bortétel nem tételazonos.

(2) Amennyiben az MVH vagy a borászati hatóság a kérelmezőnél végzett utólagos ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező nem a támogatási kérelemben megjelölt bortételt szállította be lepárlásra, úgy az igénybe vett támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Az a kérelmező, aki a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] meghatározott szüreti, termelési vagy készlet-jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, nem jogosult a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103w. cikke szerint támogatás igénybevételére, sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követő borpiaci évben.

(4)[8] Azon kérelmező esetében, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készlet-jelentési kötelezettségét a határidő lejárta után, de legfeljebb 15 napon belül pótolja, a megítélhető támogatás összegét az MVH PKI késedelmes munkanaponként a megítélhető támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a határidőig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.

(5) Azon kérelmező, aki az 5. §-ban foglalt beszállítási kötelezettségének legalább 90%-os mértékben nem tesz eleget, 2011. június 30-ig nem kérelmezhet a tanácsi rendelet 103o-103u., valamint 103w-103y. cikkei alapján folyósított támogatást.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2010. február 5-én lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt az MVH honlapján letölthető formában közzéteszi legkésőbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3) Ez a rendelet:

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") 103w. cikkének, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 26-27. cikkeinek

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 9/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány tartalmazza:
1. "A .....................................................................................................(név) által ..........................................napján beérkezett írásbeli kérelem alapján az alábbiakat igazolom."
2. "A .............................. sorszámú minősítési bizonyítványon vagy forgalomba hozatali engedélyen megjelölt kérelmező
telephelyén működő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó ellen a borászati hatóság a 2007/2008., 2008/2009.,
2009/2010. borpiaci év során az alábbiak tekintetében:
- a borászati üzem legfeljebb 30 napra történő ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés működésének,
csomagolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli
működésének, használatbavételének, használatban tartásának feltételhez kötése;
- a borászati üzem területén vagy a kereskedelmi forgalomban talált borászati termék közfogyasztásra,
továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése
intézkedést nem foganatosítottam."
3. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon vagy forgalomba hozatali engedélyen megjelölt ...................................hl
bormennyiség származási országa Magyarország."
4. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon vagy forgalomba hozatali engedélyen megjelölt ...................................hl
bormennyiség borszármazási bizonyítvánnyal igazolt termelője a: ............................................. "
5. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon vagy forgalomba hozatali engedélyen megjelölt ...................................hl
bormennyiség hektárban kifejezett szőlőtermő-területe: ........................ ha."

2. melléklet a 9/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

A lepárlóüzem nyilatkozata
"Alulírott ...................................... a ............................. (lepárlóüzem) képviseletében tudomásul veszem, hogy amennyiben
az MVH vagy a borászati hatóság ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az üzemünkben a szeszesitalpiac ellátását
szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet szerinti támogatásban részesült
borból lepárlással előállított bordesztillátum vagy borpárlat nem felel meg a szeszes italok meghatározásáról,
megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, akkor
a 2010/2011. borpiaci év folyamán üzemünk nem vehet részt a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") II. cím I. fejezete, 103w.,
valamint 103x. cikkében meghatározott támogatási intézkedések végrehajtásában."
Cégszerű aláírás, dátum

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1. § -a. Hatályos 2010.07.23.

[2] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (42) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[3] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (42) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[4] Megállapította a 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 2. § -a. Hatályos 2010.07.23.

[5] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (42) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[6] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (42) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[7] Megállapította a 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 3. § -a. Hatályos 2010.07.23.

[8] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (42) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

Tartalomjegyzék