71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (2) bekezdésének 17. és 21. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában

1. kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98. § (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal nem rendelkező, kizárólag az erdészeti munkák szakmai irányítását ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet;

2. rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az Evt. 98. § (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal rendelkező erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet.

2. § (1)[2] Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel rendelkezik.

(2)[3] Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésén felül

a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

b) a 7. § (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzést teljesítette.

(2a)[4] Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként az a személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben - továbbá jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében a (2) bekezdésben - foglaltakon túl rendelkezik az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rendészeti törvény) szerinti, erdészeti szakszemélyzet - jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében jogosult erdészeti szakszemélyzet - részére kiállított szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel.

(3)[5] E rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, az (1) bekezdés szerinti végzettségekkel egyenértékű szakképzettségek és szakképesítések listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(4)[6] A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában szakmai gyakorlatnak számít a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakörben, álláshelyen ellátandó feladatkörben, kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatás időtartama, valamint az erdőgazdálkodási vagy erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenységet végző egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet által munkaviszony vagy tagsági jogviszony keretében, erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartama.

3. § (1)[7] A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, a kérelmező állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(2)[8] Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a) az erdészeti végzettséget igazoló dokumentum másolatát,

b) a 2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség esetében hozzájárulást ahhoz, hogy a végzettséget igazoló dokumentum adatait az erdészeti hatóság a felsőoktatási információs rendszerben kezelt adatok beszerzésével ellenőrizze,

c) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében

ca) a szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolatát, valamint nem magyar nyelvű igazolás esetén annak hiteles fordítását, és

cb) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről szóló tanúsítványt,

d) rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet esetében a 2. § (2a) bekezdésében foglalt szolgálati igazolvány és jelvény kiadására irányuló, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére szóló kérelmet, annak mellékleteivel, valamint

e) kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében egy 3x4 cm méretű arcfényképet.

(3)[9] A NÉBIH az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet (a továbbiakban együtt: szakszemélyzet) kérelmére annak családi és utónevét, jellemző működési területét és elérhetőségét a honlapján közzéteszi.

4. §[10] A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátott magánokirat akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, aláírását, az ellenjegyzés időpontját és az "ellenjegyzem" megjelölést.

5. § (1)[11] A szakszemélyzet köteles a nyilvántartásba vételt megelőzően az állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság vezetője előtt esküt tenni. Az eskü szövege: "Én ......................................... esküszöm, hogy a rám bízott erdőben, a munkaköröm (megbízásom) alapján felmerülő erdészeti szakirányítási feladatokat a jogszabályokban rögzített kötelezettségek betartásával, a legjobb tudásom szerint elvégzem, az erdőt, az erdő közérdekű funkcióinak érvényesülését, valamint az erdőgazdálkodás érdekeit veszélyeztető és károsító hatások, cselekmények és károkozások megelőzése, illetve megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket megteszem. Feladataim végrehajtása során mindig pártatlanul járok el, a rám ruházott jogokkal vissza nem élek."

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)

"Isten engem úgy segéljen!"

(2) Az esküt szóban kell elmondani, és írásban megerősíteni. Az eskü letételéről az erdészeti hatóság tanúsítványt állít ki.

6. §[12] (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiadott szolgálati jelvény a közepén egy 45 mm külső átmérőjű, kör alakú betétet tartalmaz. A betét külső részén 5 mm-es sötétzöld, azon belül 1 mm-es fekete színű keret, azon belül világoszöld alapon sötétzöld, öt tölgylevélből álló erdészcsillag található. Az alkalmazott zöld színek iránykódjai: Pantone 377C és Pantone 378C. A külső sötétzöld keret sávjában "ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYZET" fehér színű felirat szerepel.

(2) A rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet, valamint az erdővédelmi szolgálat szolgálati igazolványa a Rendészeti törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkezik. A szolgálati igazolvány alapanyaga az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya.

6/A. §[13] (1) Az erdészeti hatóság a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet részére egyedi sorszámozású szolgálati igazolványt ad ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése,

b) a szolgálati igazolvány sorszáma,

c) a szakszemélyzet,

ca) családi és utóneve,

cb) fényképe,

cc) nyilvántartási kódja,

d) a szakszemélyzet besorolása:

da) erdészeti szakszemélyzetként,

db) jogosult erdészeti szakszemélyzetként, vagy

dc) felsőfokú jogosult erdészeti szakszemélyzetként,

e) a kiállítás dátuma, valamint

f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzőlenyomata, és vezetőjének aláírása.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kialakított formájú és tartalmú szolgálati igazolvány kibocsátói feladatait a NÉBIH látja el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, és a használhatatlanságát eredményező megrongálódását a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetnek haladéktalanul be kell jelentenie az állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóságnál. Az erdészeti hatóság e tényről haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et, amely honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve a szolgálati igazolvány vagy a szolgálati jelvény sorszámát.

(5) Az erdészeti hatóság a (4) bekezdésben foglaltak, valamint a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában vagy d) pontjában foglalt adatainak megváltozása esetén a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kérelmére új szolgálati igazolványt ad ki.

(6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolványt

a) a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet névjegyzékből való törlésekor, vagy

b) annak megrongálódás vagy adatváltozás miatti cseréje alkalmával

bevonja.

7. § (1) A NÉBIH a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére az alábbi hatósági szakmai továbbképzéseket szervezi:[14]

a)[15] az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő hatályos jogszabályokról és azok alkalmazásáról szóló általános továbbképzés,

b) az a) pontban foglalt jogszabályok változásairól, valamint az alkalmazásuk aktuális kérdéseiről szóló, szükség szerinti gyakorisággal szervezett kiegészítő továbbképzés.

(2)[16] A jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles az (1) bekezdés szerinti továbbképzéseken - az előadások és konzultációk időtartamának legalább 80%-án - részt venni és vizsgát tenni.

(3)[17] Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések tartalmát, fő témaköreit a NÉBIH határozza meg.

(4)[18] A továbbképzésre és megismételt vizsgára, annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően a NÉBIH-nél, az általa rendszeresített, és a honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet jelentkezni.

(5)[19] A NÉBIH a továbbképzésre jelentkezőket a jelentkezés során általuk megadott módon értesíti a jelentkezés elfogadásáról, és a jelentkezők névsorát a továbbképzés időpontját megelőzően legalább 5 nappal a honlapján közzéteszi.

(6)[20] A NÉBIH a továbbképzésen részt vevő mindazon személyek részére, akik igazolt módon az óraszám legalább 80%-ában a továbbképzésen részt vettek és a továbbképzés végén eredményes vizsgát tettek, tanúsítványt állít ki és a továbbképzés teljesítését a jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében bejegyzi a névjegyzékbe.

(7)[21] Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések megszervezésével a NÉBIH erdészeti szakirányú képzésre akkreditált intézményt bízhat meg.

7/A. §[22] (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti vizsga a továbbképzés keretében, a megismételt vizsga a NÉBIH előtt tehető.

(2) A továbbképzés és a vizsga lebonyolításának, értékelésének szabályait tartalmazó vizsgaszabályzatot a NÉBIH elnöke hagyja jóvá.

(3) A továbbképzések és a megismételt vizsgák időpontjait a NÉBIH tűzi ki.

(4) A 7. § (4) bekezdése szerinti jelentkezési lapnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) személyazonosító adatok és értesítési cím,

b) erdészeti szakszemélyzeti azonosító szám,

c) 2. § (1) bekezdés szerinti szakképzettséget igazoló dokumentum száma, kelte, kiállítója,

d) 2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség esetében a jelentkező hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a c) pont szerinti adatokat a NÉBIH a felsőoktatási információs rendszerben kezelt adatok beszerzésével ellenőrizze,

e) gyakorlati idő teljesítésére vonatkozó adatok, és

f) a választott továbbképzési vagy vizsgaidőpont.

(5) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés díja az erdővédelmi járulékalap 20 százaléka, a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés díja az erdővédelmi járulékalap 10 százaléka, a megismételt vizsga díja az erdővédelmi járulékalap 10 százaléka, a vizsgaszabályzatban rögzített esetekben a vizsga halasztásának díja az erdővédelmi járulékalap 5 százaléka.

(6) A vizsgaszabályzatot, a továbbképzések és a megismételt vizsgák időpontjait, valamint a továbbképzés tárgyát képező, és a vizsgán számon kérhető tananyagot a NÉBIH a honlapján közzéteszi.

8. § (1)[23] Az állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság a szakszemélyzetet

a) az erdészeti szakirányítási tevékenység megszüntetésének bejelentése esetén, vagy

b) halála esetén

törli a névjegyzékből.

(1a)[24] Az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékből, ha az a 2. § (2a) bekezdésében hivatkozott szolgálati igazolványának és jelvényének bevonását követő 15 napon belül nem kezdeményezi nála a névjegyzékben kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként történő további nyilvántartását.

(2) A cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet szerint illetékes erdészeti hatóság az érintett erdőgazdálkodó egyidejű értesítése mellett - a (4) bekezdés e) pontban foglalt eset kivételével - a jogosult erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékből, ha[25]

a)[26] az Evt. 70. § (3) bekezdés szerinti, az adott erdőrészletre vonatkozó műveleti lapot nem az erdőgazdálkodó részére állítja ki,

b)[27] az Evt. 40. § (1) bekezdés szerinti érvényes erdőterv nélkül, az erdőtervi előírásnak ellentmondó műveleti lapot állít ki,

c)[28] az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentés nélkül, a bejelentésben foglaltakkal nem egyező tartalmú műveleti lapot állít ki,

d)[29] az Evt. 41. § (3) bekezdés szerinti határnap előtt műveleti lapot állít ki,

e)[30] az Evt. 41. § (4) bekezdés szerinti eljárás jogerős határozattal történő lezárása előtt műveleti lapot állít ki,

f)[31] az Evt. 41. § (4) bekezdés szerinti feltételt, korlátozást tiltást figyelmen kívül hagyó műveleti lapot állít ki,

g) az Evt. 98. § (1) bekezdés a) pont szerinti kötelezettségét megszegve közigazgatási eljárásban történő felhasználásra a hatóság megtévesztésére alkalmas olyan dokumentumot ellenjegyez, amely valótlanságot tartalmaz az erdő állapotáról, vagy

h) olyan elvégzett tevékenységről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amely tevékenység nem került végrehajtásra.

(3) A névjegyzékből a (2) bekezdés alapján törölt személy jogosult erdészeti szakszemélyzetként a törlésről rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem vehető nyilvántartásba.

(3a)[32] A NÉBIH a szakszemélyzet névjegyzékből történő törléséről a honlapján közleményt tesz közzé.

(4)[33] A cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet - a e) pont esetében a szakszemélyzet lakhelye vagy tartózkodási helye - szerint illetékes erdészeti hatóság az érintett erdőgazdálkodó egyidejű értesítése mellett a szakszemélyzetet írásban figyelmezteti, ha

a) nem tesz eleget

aa) az Evt. 98. § (1) bekezdésében,

ab) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (2) bekezdésében, vagy

ac) a Vhr. 42. § (1) és (2) bekezdésében

foglalt kötelezettségének,

b) a (2) bekezdésben foglalt tényállás a szakszemélyzet nyilvánvaló elírása miatt kerül megállapításra,

c) olyan tervezett tevékenységekről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelyek nincsenek összhangban az erdőtervben foglaltakkal,

d)[34] szándékosan olyan elvégzett tevékenységről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelynek tartalma nem felel meg az elvégzett tevékenységnek, vagy az ellenjegyzés jogszabályban rögzített szabályait más módon megszegi,

e) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzésen, annak meghirdetésétől számított 6 hónapon belül a meghirdetett időpontokban egyszer sem vett részt,

f) a fakitermelés Evt. 74. § (1) vagy (2) bekezdésében, vagy a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. § (5) és (6) bekezdésében foglalt térbeli korlátozását a saját működési területére vonatkozóan figyelmen kívül hagyó, az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentést ellenjegyez, vagy

g) a fakitermelés Evt. 73. § (2) bekezdésében vagy a Tvt. 33. § (4) bekezdésében foglalt időbeli korlátozást figyelmen kívül hagyó, a Vhr. 42. § (1) bekezdés szerinti műveleti lapot állít ki.

(5)[35]

8/A. §[36] (1) Ha a jogosult erdészeti szakszemélyzetet az erdészeti hatóság a 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 2 naptári éven belül 5 alkalommal figyelmezteti, köteles a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzést az ötödik figyelmeztetés kézhezvételét követő 60 napon belül - ha ez időpont hiányában nem lehetséges, akkor a soron következő időpontban - megismételni.

(2) Ha a jogosult erdészeti szakszemélyzet

a) az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a megismételt 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzést követő 2 éven belül a 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint újabb 5 alkalommal figyelmeztetésben részesül,

az erdészeti hatóság törli a szakszemélyzeti névjegyzékből. Törlés esetén a 8. § (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) E § alkalmazásában egy figyelmeztetésnek kell tekinteni az erdészeti hatóság jogosult erdészeti szakszemélyzetnek szóló több figyelmeztetését, ha 30 napon belül, azonos ténybeli vagy jogi tévedésen alapuló beadvány vagy nyomtatvány alapján állítják ki.

9. § (1)[37] Az erdészeti hatóság a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, erdészeti hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselőket egyedi sorszámozású szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, valamint névkitűzővel látja el.

(2)[38] Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány kibocsátását a NÉBIH a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezteti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése,

b) a szolgálati igazolvány sorszáma,

c)[39] az erdészeti hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő

ca) családi és utóneve,

cb) fényképe,

d) az erdészeti hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos illetékességi terület megjelölése,

e) a kiállítás dátuma, valamint

f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzője, vezetőjének aláírása.

(4)[40] A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló erdészeti hatósági feladatokat ellátó személyek jelvénye ovális alakú, 55 x 60 mm befoglaló méretű, aranyszínű fémjelvény, melyen Magyarország középen elhelyezett, színesre zománcozott címerét jobbról és balról félkör alakban futó 9-9 db zöld színű tölgyfalevél veszi körül, alul "Erdészeti hatóság" felirat, a jelvény alsó harmadában annak sorszáma van feltüntetve.

(5) Az erdészeti hatósági feladatot ellátó személy hivatalos eljárásának igazolása céljából köteles a szolgálati jelvényét egyenruháján jól látható módon, annak bal oldali mellrészén viselni, vagy felszólításra felmutatni, továbbá felszólításra a hivatalos személyi minőségét szolgálati igazolvánnyal is igazolni.

(6) Az erdészeti hatósági feladatot ellátó személy köteles a vezetéknevét és utónevének kezdőbetűjét tartalmazó névkitűzőt az ügyfélszolgálati, illetve ellenőrzési feladatainak ellátása során egyenruhájának jobb oldali mellrészén, jól látható módon viselni.

(7)[41] A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény az erdészeti hatósági feladatkör megszűnésekor visszavonásra kerül. A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény elvesztését, ellopásának, illetve a használhatatlanságát eredményező megrongálódását az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, melynek tényéről a NÉBIH a honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve az erdészeti hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselő szolgálati igazolványának, vagy szolgálati jelvényének sorszámát. Az erdészeti hatóság a közzététellel egyidejűleg új sorszám megadása mellett gondoskodik a szolgálati igazolvány vagy szolgálati jelvény pótlásáról.

9/A. §[42] A rendőrség által az erdővédelmi szolgálat tagja részére kiadott szolgálati jelvény a közepén egy 45 mm külső átmérőjű, kör alakú betétet tartalmaz. A betét külső részén 5 mm-es sötétzöld, azon belül 1 mm-es fekete színű keret, azon belül világoszöld alapon sötétzöld, öt tölgylevélből álló erdészcsillag, valamint az annak közepét takaró 15 mm magas magyar nemzeti címer található. Az alkalmazott zöld színek iránykódjai: Pantone 377C és Pantone 378C. A külső sötétzöld keret sávjában "ERDŐVÉDELMI SZOLGÁLAT" fehér színű felirat szerepel.

10. § (1)[43] A kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási feladatkört ellátó kormánytisztviselői - az erdővédelmi szolgálat tagjai kivételével - eltérő kiegészítő jelzések alkalmazása mellett azonos formájú egyenruha viselésére jogosultak. Az egyenruha és kiegészítő jelzéseinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. Az egyenruha viseletelemeinek részletes leírásáról, műszaki tartalmáról a miniszter közleményt ad ki, melyet a minisztérium hivatalos értesítőjében, valamint honlapján tesz közzé.

(2) A rendszeresítettől eltérő ruházati viseletelemek - az 6. § (5) bekezdésében foglalt jelzéseket kivéve - egyenruhaként, illetve egyenruhával együtt nem viselhetők. Az egyenruha kiegészítő jelzései más öltözéken nem viselhetők, az egyenruha, vagy egyes elemeinek, kiegészítő jelzéseinek bármilyen megváltoztatása vagy átalakítása tilos.

(3) Szolgálati feladatok ellátása során a terepi és az irodai ruházati viseletelemek vegyesen nem viselhetők.

(4)[44] Az egyenruha viselése az erdészeti hatóság kormánytisztviselőinek ügyfélfogadási és ellenőrzési feladatainak ellátása során kötelező.

(5)[45] A ruházati alapellátás feltételeit, alapellátási és utánpótlási normáit, az azokkal történő elszámolás feltételeit, a kihordási időt, az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium kormánytisztviselői esetében a közszolgálati szabályzatban kell meghatározni.

(6)[46] Az egyenruha szabályszerű viselését a szakszemélyzet esetében a munkahelyi vezető és az erdészeti hatóság, az erdészeti hatóság kormánytisztviselői esetében a közvetlen munkahelyi vezető, továbbá a minisztérium, a minisztérium kormánytisztviselői esetében pedig a közvetlen munkahelyi vezető jogosult ellenőrizni.

(7)[47] A rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet és az erdővédelmi szolgálat tagja egyenruha viseletére, valamint egyenruhával való ellátására a Rendészeti törvény rendelkezései az irányadóak.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő 15 napon lép hatályba.

(2) A 10. § (4) bekezdése 2011. június 30-án lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése 2011. január 1-jén lépnek hatályba.

(4)[48]

(5)[49]

12. §[50]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. Felsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettségnek minősül:

1.1. A József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán,

1.2. Az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karán,

1.3. A Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karán,

1.4. Az Erdőmérnöki Főiskolán,

1.5. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán,

1.6. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán,

1.7. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés.

2. Középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítésnek minősül:

2.1. Az Erdőgazdasági Középiskolában,

2.2. A Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozatán,

2.3. Az Erdőgazdasági Technikumban,

2.4. Az Erdőipari Technikumban,

2.5. Az Erdészeti Technikumban,

2.6. Az Erdészeti Középiskolában,

2.7. Az Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában,

2.8. Az Erdészeti Szakközépiskolában

2.9 Az Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában megszerzett erdészeti képesítés.

2. melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

I. Az egyenruha elemeinek megnevezése és felsorolása

A.B.C.D.E.
SorszámMegnevezésIrányszínAlap normaElvi kihordási idő
1. Terepi szolgálati egyenruha
1.1. Téli viseletelemek
1.1.1.Terepi téli kabátsötétzöld1 db36 hónap
1.1.2.Polár dzseki egyben téli kabát béléssötétzöld1 db36 hónap
1.1.3.Téli nadrágsötétzöld2 db24 hónap
1.1.4.Téli sapkasötétzöld1 db36 hónap
1.1.5.Téli ingzöld vagy homok2 db24 hónap
1.2. Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1.2.1.Nyári-őszi-tavaszi nadrágsötétzöld2 db12 hónap
1.2.2.Őszi-tavaszi mellénysötétzöld1 db24 hónap
1.2.3.Dzsekisötétzöld1 db36 hónap
1.2.4.Ing vagy pólózöld3 db12 hónap
1.2.5.Nyári-őszi-tavaszi sapkasötétzöld1 db36 hónap
2. Irodai szolgálati egyenruha
2.1. Férfi viseletelemek
2.1.1.Öltöny (zakó, pantalló, mellény)sötétzöld1 db24 hónap
2.1.2.Irodai ingfehér
vagy homok
3 db12 hónap
2.2. Női viseletelemek
2.2.1.Kosztüm (blézer és szoknya vagy nadrágkosztüm)sötétzöld1 db24 hónap
2.2.2.Blúzfehér vagy bézs3 db12 hónap
3. További viseletelemek
3.1.Kalapsötétzöld1 db36 hónap
3.2.Nyakkendősötétzöld1 db36 hónap
3.3.Sálsötétzöld1 db36 hónap
3.4.Pulóversötétzöld1 db12 hónap
3.5Félcipőbarnavagy fekete1 pár
3.5.Szolgálati oldaltáska, vagy hátizsáksötétzöld1 db36 hónap
4. Védőruházat
4.1.Esőruházatzöld1 db
4.2.Gumicsizmazöld1 pár
4.3.Kamáslisötétzöld1 pár
4.4.Vízhatlan bakancsbarna
vagy fekete
1 pár

II. Egyenruha kiegészítő jelzései[51]

1. A 6/A. § (1) bekezdésében foglalt szolgálati igazolvánnyal rendelkező szakszemélyzet az alábbi ábra szerinti kiegészítő jelzést viseli:

2. Az erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek az alábbi ábra szerinti kiegészítő jelzést viselik:

3. Az 1. és 2. pontban szereplő kiegészítő jelzések 60 mm átmérőjűek, a külső részükön sötétzöld (irány színkód Pantone 377C), belül világoszöld (irány színkód Pantone 378C) alapszínűek. A kiegészítő jelzéseken lévő erdészcsillag alapszíne a külső rész alapszínével megegyező. A két alapszínt egymástól körben, fekete színű vonal választja el. A kiegészítő jelzéseken lévő feliratok, fehér színűek.

3. számú melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez[52]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[2] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[3] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[4] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[5] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[6] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[7] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[8] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[9] Beiktatta a 27/2016. (IV. 11.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[10] Megállapította a 27/2016. (IV. 11.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[11] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[12] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[13] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[14] A felvezető szöveget módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[15] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[16] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[17] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[18] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[19] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[20] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[21] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[22] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[23] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[24] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[25] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § e) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[26] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[27] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[28] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[29] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[30] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[31] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[32] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[33] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[34] Megállapította a 27/2016. (IV. 11.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2013.06.04.

[36] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 10. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[37] Módosította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése a) és c) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[38] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § f) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[39] Módosította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[40] Módosította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[41] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § f) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[42] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[43] Módosította a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[44] Módosította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.11.05.

[45] Módosította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[46] Módosította a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.06.04.

[47] Beiktatta a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.30.

[51] Megállapította a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 12. §-a. Hatályos 2013.11.05.

[52] Hatályon kívül helyezte a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2013.11.05.

Tartalomjegyzék