45/2013. (VI. 3.) VM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványával és szolgálati jelvényével összefüggő a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés b), e), i) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § vonatkozásában a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § vonatkozásában a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 26. pontjában és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 3., 11., 24. és 32. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § vonatkozásában az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 17. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosítása

1. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19-21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) A halászati hatóság a halászati őrök számára tanfolyamot és vizsgát szervez. A halászati hatóság a sikeres vizsgát követően a 6. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állít ki.

(2) A halászati őr kétévente - díj ellenében - köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A továbbképzésen való részvételt a halászati hatóság a 6. számú melléklet szerinti bizonyítványba bejegyzi.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt vizsga részletes szakmai anyagának meghatározásáról a minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gondoskodik.

20. § (1) A vizsgát tett halászati őr megbízásának vagy foglalkoztatásának megkezdése előtt a működésének helye szerinti halászati hatóság halászati felügyelője előtt köteles esküt tenni. A halászati őr esküjének szövege a következő:

"Én .................................... esküszöm, hogy a rám bízott halászati vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, valamint a halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakmai szabályoknak és a kapott megbízásnak, utasításnak megfelelően teljesítem. A halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszem. A hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a személyekkel szemben eljárok, akik a halászati vízterületen (a halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában halásznak, horgásznak, továbbá a halállományt és a halászati vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik vagy veszélyeztetik."

(2) A halászati hatóság az eskü letételéről esküokmányt ad ki. Az eskü letételéről szóló tanúsítványt - amelyet az érintettek aláírásukkal hitelesítenek - a halászati hatóság őrzi.

(3) Az esküokmány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 7. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a halászati jog jogosultja részére. A halászati jog jogosultja az esküt tett halászati őr részére - a halászati hatóság tájékoztatásával egyidejűleg - átadja a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt.

(2) Az esküt tett halászati őr részére a halászati hatóság a 7. számú mellékletben foglalt minta szerint - díj ellenében -szolgálati naplót ad ki.

(3) A szolgálati igazolvány, a szolgálati jelvény, illetve a szolgálati napló elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a halászati jog jogosultjánál és a halászati hatóságnál. A halászati hatóság az elvesztés bejelentésével a rendőrségnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény körözését.

(4) A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve (6) bekezdésben meghatározott esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a halászati jog jogosultjának átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a halászati hatóságot. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.

(5) A halászati hatóság az esküt tett és szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel, valamint szolgálati naplóval ellátott halászati őrökről - a 8. számú melléklet szerint - nyilvántartást vezet.

(6) Amennyiben a halászati hatóság bejelentés kivizsgálása után vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a halászati őr nem jogszabályok szerint látja el feladatát, akkor a halászati őr szolgálati igazolványának, szolgálati jelvényének visszavonását kezdeményezheti a rendőrségnél."

(2) Az R1.

a) 6. számú melléklete helyébe az í. melléklet

b) 7. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

c) 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

(3) Az R1.

a) 9. § (4) bekezdésben a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium"

b) 9. § (6) bekezdésében a "Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola" szövegrész helyébe a "Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium",

c) 13/A. § (1) bekezdésében a "Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Tata) intézetében" szövegrész helyébe a "Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban",

d) 17. § (1) bekezdésében a "Haltenyésztési Kutató Intézet" szövegrész helyébe a "Halászati és Öntözési Kutatóintézet",

e) 23. § (1) bekezdésében a "Vízélettani Laboratórium (Százhalombatta)" szövegrész helyébe a "NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Gödöllői Vízélettani Laboratórium", az "a területileg illetékes megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás" szövegrész helyébe az "a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága",

f) 31. §-ában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH",

g) 1., 2., és 3. számú mellékletben a "FÖLMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM..........MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG" szövegrész helyébe a " .......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG",

h) 4. számú mellékletben a "FÖLMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM..........MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG" szövegrész helyébe a " .......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG",

szöveg lép.

2. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

2. § (1) A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentett mezei őrszolgálatról készült nyilvántartást a 4. számú melléklet, az esküt tett mezőőrről készült nyilvántartást az 5. számú melléklet, a szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet, a szolgálati napló leírását a 7. számú melléklet tartalmazza".

(2) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőőr a formaruha bal oldalán, jól látható helyen szolgálati jelvényt visel. A szolgálati jelvény leírását a 9. számú melléklet tartalmazza."

(3) Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A szolgálati igazolvány leírását a 6. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a munkáltató részére. Az esküt tett mezőőr részére a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a munkáltató - a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága egyidejű tájékoztatásával - adja át.

(2) Az esküt tett mezőőr számára a szolgálati naplót a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága biztosítja.

(3) A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni."

(4) Az R2.

a) 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

b) 6. számú melléklete helyébe az 5. melléklet, lép.

(5) Az R2. a 6. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

(6) Az R2.

a) 6. § (2) bekezdésében, a 7. számú mellékletében a "hatósági szolgálati igazolvány" szövegrész helyébe a "szolgálati igazolvány",

b) 3. számú mellékletében "hatósági szolgálati igazolványt" szövegrész helyébe a "szolgálati igazolványt",

c) 6. § (2) bekezdésében a "mezőőri jelvény" szövegrész helyébe a "szolgálati jelvény",

d) 3. számú mellékletében a "mezőőri jelvényt" szövegrész helyébe a "szolgálati jelvényt" szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R2. 4. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 9-11. §-a.

3. A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosítása

3. § (1) A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Azt a kormánytisztviselőt, akit állami természetvédelmi őrként alkalmaznak, amennyiben a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésében foglalat feltételeknek megfelelt, a jogszabályokban meghatározottak mellett az igazgatóság ellátja:

a) szolgálati maroklőfegyverrel, lőszerrel,

b) szolgálati naplóval, számozott bejelentő-feljelentő és helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványokkal,

c) távcsővel, fényképezőgéppel, mobiltelefonnal,

d) hátizsákkal és oldaltáskával,

e) elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel,

f) a szolgálat ellátáshoz szükséges jogszabályokkal.

(2) Az önkormányzati természetvédelmi őrt a települési önkormányzat ellátja az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti felszerelési tárgyakkal.

(3) Ha a szolgálat jellege megkívánja, a természetvédelmi őrt járművel és egyéb, a feladatának ellátásához szükséges felszereléssel is el kell látni.

(4) Az egyenruha leírását és viselésének szabályait az 1. számú melléklet, a sorszámozott szolgálati jelvény leírását a 2. számú melléklet, a sorszámozott és fényképes szolgálati igazolvány leírását a 3. számú melléklet, a szolgálati napló mintáját a 4. számú melléklet, a számozott bejelentő-feljelentő nyomtatvány mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza."

(2) Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A természetvédelmi őr, illetve önkormányzati természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyának, köztisztviselői jogviszonyának vagy munkakörének megszűnése esetén 5 napon belül köteles a szolgálatának ellátásához rendelkezésre bocsátott valamennyi felszerelést és eszközt, különösen a helyszíni bírság nyomtatványokat, a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt és a szolgálati naplót az igazgatóságnak, illetve az önkormányzatnak átadni, amely az átvételről igazolást állít ki."

(3) Az R3. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az állami természetvédelmi őr kötelessége szolgálatellátása során a természeti értékek és területek - beleértve a védett természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000 területet - (a továbbiakban: természeti terület vagy érték), a természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése.

(2) Az önkormányzati természetvédelmi őr kötelessége szolgálatellátása során a helyi jelentőségű védett természeti területek, az ott található természeti és védett természeti értékek, természetvédelmi célú létesítmények védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése."

(4) Az R3. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a természetvédelmi őr szolgálati területén történt, a természetvédelem, valamint a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő cselekményről (eseményről) tudomást szerez, ennek tényét és adatait köteles haladéktalanul megállapítani, és a bejelentő-feljelentő nyomtatvány kitöltése mellett egyidejűleg a szolgálati naplóba részletesen bejegyezni."

(5) Az R3.

a) 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

(6) Az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében az "az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben," szövegrész helyébe az "a közjogi szervezetszabályozó eszközökben",

b) 10. § (5) bekezdésében a "köztisztviselői jogviszonyának" szövegrész helyébe a"kormányzati szolgálati jogviszonyának",

c) 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "köztisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői",

d) 13. § (1) bekezdésében az "a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben vagy más jogszabályban" szövegrész helyébe az "az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben",

e) 13. § (5) bekezdésében a "két fős" szövegrész helyébe "kétfős",

f) 1. számú melléklet III. pont (21) alpontjában a "köztisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője"

szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R3. 6. § (3) bekezdése, 8. §, 14-16. §, 12. § (4) és (5) bekezdése, 17. § (2) és (3) bekezdése, 18. § és 1. számú melléklet 1. számú függeléke.

4. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § (1) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő hivatásos vadász jelöltet a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vett hivatásos vadász, valamint a vadászatra jogosult számára igazolást állít ki.

(2) A vadászatra jogosult az (1) bekezdés szerinti igazolás birtokában kezdeményezheti a rendőrségnél a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiállítását.

(3) A hivatásos vadász a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt - a kézhezvételt követő 15 napon belül -a vadászati hatóságnál köteles bemutatni. A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszámát a vadászati hatóság a 9. számú melléklet szerint köteles nyilvántartásában rögzíteni.

(4) A hivatásos vadász a vadászati hatóság előtt esküt tesz. A hivatásos vadász esküjének szövegét és az esküokmány formáját a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) A vadászati hatóság az eskü letételét követően a 11. számú melléklet szerinti szolgálati naplót állít ki és ad át a hivatásos vadász számára. A vadászati hatóság a szolgálati naplón feltünteti a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát.

(6) A hivatásos vadász tevékenységét csak a szolgálati napló átvételét követően kezdheti meg.

(7) A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásának megszűnését - a megszűnését követő 15 napon belül - bejelenteni a működési helye szerint illetékes vadászati hatóságnak.

(8) A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásáról, szolgálati helyéről, továbbá alkalmazásának megszűnéséről - 15 napon belül - tájékoztatni a működési helye szerinti rendőrhatóságot, valamint a hivatásos vadász lakóhelye szerint illetékes vadászkamarát."

(2) Az R4. 35. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A hivatásos vadász kötelező szolgálati felszerelése a következő: a vadászterület jellegének megfelelő szolgálati vadászlőfegyver tokkal, golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz, vadásztőr, táska, távcső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkötöző csomag, valamint a működési terület térképe.

(5) A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során köteles a ruházatán a 11. számú melléklet szerinti szolgálati jelvényét viselni, valamint a szolgálati igazolványát és a szolgálati naplót magánál tartani. A szolgálati napló elvesztését a vadászati hatóságnak haladéktalanul köteles bejelenteni."

(3) Az R4. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgálati lőfegyver, valamint a vegyi eszköz személy elleni használatáról a hivatásos vadász köteles a rendőrhatóságnak, a vadászati hatóságnak, valamint a jogosultnak haladéktalanul jelentést tenni, valamint a használat körülményeit szolgálati naplójába bejegyezni."

(4) Az R4.

a) 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet,

c) 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet

lép.

(5) Az R4. 33. § (1) bekezdésében az "a nyilvántartásba" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R4. 38. §-a és 52. § (4) bekezdése.

5. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki rendelkezik

a) erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök, vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel, valamint

b) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti, az erdészeti szakszemélyzet vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiállított szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel."

(2) Az R5. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell]

"c) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt szolgálati igazolvány és jelvény kiadására irányuló, a rendőrség részére szóló kérelmet, annak mellékleteivel."

(3) Az R5. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A rendőrség által az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiadott szolgálati jelvény a középen egy 45 mm külső átmérőjű, kör alakú betétet tartalmaz. A betét külső részén 5 mm-es sötétzöld, azon belül 1 mm-es fekete színű keret, azon belül világoszöld alapon sötétzöld, öt tölgylevélből álló erdészcsillag található. Az alkalmazott zöld színek iránykódjai: Pantone 377C és Pantone 378C. A külső sötétzöld keret sávjában "ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYZET" fehér színű felirat szerepel."

(4) Az R5. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az erdészeti hatóság a szakszemélyzetet]

"c) amennyiben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek"

[törli a névjegyzékből.]

(5) Az R5. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A rendőrség által az erdővédelmi szolgálat tagja részére kiadott szolgálati jelvény a középen egy 45 mm külső átmérőjű, kör alakú betétet tartalmaz. A betét külső részén 5 mm-es sötétzöld, azon belül 1 mm-es fekete színű keret, azon belül világoszöld alapon sötétzöld, öt tölgylevélből álló erdészcsillag, valamint az annak közepét takaró 15 mm magas magyar nemzeti címer található. Az alkalmazott zöld színek iránykódjai: Pantone 377C és Pantone 378C. A külső sötétzöld keret sávjában "ERDŐVÉDELMI SZOLGÁLAT" fehér színű felirat szerepel."

(6) Az R5. 2. melléklet II. pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek az egyenruha bal felső karján az alábbi ábra és leírás szerinti kiegészítő jelzést viselik:

A kiegészítő jelzés 60 mm átmérőjű, külső részén sötétzöld (irány színkód: Pantone 377C), belül világoszöld (irány színkód: Pantone 378C) alapszínű. A kiegészítő jelzéseken lévő erdészcsillag alapszíne a külső rész alapszínével megegyező. A két alapszínt egymástól körben, fekete színű vonal választja el. A kiegészítő jelzéseken lévő feliratok, fehér színűek."

(7) Az R5. a 12. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(8) Az R5.

a) 2. § (4) bekezdésében és a 9. § (1) és (4) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati",

b) 7. § (1) bekezdés felvezető szövegében a "továbbképzéseket" szövegrész helyébe a "szakmai továbbképzéseket",

c) 9. § (1) bekezdésében a "köztisztviselőket" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőket",

d) 9. § (3) bekezdés c) pontjában és a 9. § (7) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő",

e) 10. § (1), (5) és (6) bekezdésében a "köztisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői",

f) 10. § (4) bekezdésében a "köztisztviselőinek" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőinek"

szöveg lép.

(9) Hatályát veszti az R5. 1. §-a, 3. § (2) bekezdés d) pontja, 8. § (1) bekezdés d) pontja, 8. § (5) bekezdése, 10. § (1) bekezdésében a "szakszemélyzet, a" és a " , amelynek kiegészítő jelzései egymástól eltérőek" szövegrész, valamint 2. melléklet II. pontjának 1., 3. és 4. alpontja.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

I. rész
A halászati őr esküjének letételéről szóló esküokmány mintájáról
....................................................MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Ügyiratszám:....................../20......
ESKÜOKMÁNY
a halászati őr esküjének letételéről
Igazolom, hogy...........................................................................(név)................................................................................. .(születési helye, ideje)
......................................................... (lakcím)............................................................. szövegű szolgálati esküt a mai napon előttem letette. Ennek
alapján részére a................................................................... számú szolgálati jelvényt, szolgálati igazolványt, valamint az azonos számú szolgálati
naplót kiadtam és nevezett személyt az esküt tett halászati őrök nyilvántartásába .............................................................................. sorszám alatt
bevezettem.
Kelt.................., 20..............................hó......napján
P. H.
..............................................
halászati felügyelő
II. rész
A halászati őr vizsgabizonyítványának mintája
Vizsgabizonyítvány
Sorszám:
Igazolom, hogy................................................................................ .(név)
........................................................................................ .(születési hely)
................................................................................... .(születési időpont)
................................................................................................... .(lakcím)
A ......................................................................................... megyei kormányhivatal halászati hatósága előtt a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény által előírt halászati őri vizsgát/továbbképzési vizsgát* sikeresen letette.
Kelt..............................., 20..................................................hó..............napján
P. H.
.............................................
halászati felügyelő
*megfelelő aláhúzandó"

"

2. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

I. rész
A halászati őr szolgálati igazolványa
A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált,
műanyag kártya, amely megfelel az "A" okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és
a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.
II. rész
A halászati őr szolgálati jelvénye
1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul
sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény
aljától 10 mm-re van. A jelvényen található sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel
szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a ponty faj (Cyprinus carpio L.) fehér színű, jobbra néző sematikus
ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű "HALÁSZATI ŐR" félkör felirat található.
III. rész
A halászati őr szolgálati naplójának kötelező tartalmi elemei
Halászati őr szolgálati naplója
....................................................MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
Sorszám: ..................
(Szigorú számadású nyomtatvány)
Igazolom, hogy e szolgálati napló vezetésére................................................................................................................................................................... .(név)
............................................................................ (születési helye, ideje) ........................................................................... .(halászati őr szolgálati igazolvány
száma) jogosult.
A szolgálati napló.........számú számozott oldalból áll.
Kelt.........................................., 20...........................................hó..............napján
P. H.
..........................................
halászati felügyelő
A halászati őr szolgálati naplójának kötelezőek a rovatai, melyeket a napló 3. oldalán kell felsorolni:
A bejegyzés sorszáma
A bejegyzés kelte
A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
A tett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)
A napló további lapjai üresek, a halászati őr a kötelező rovatok szerinti adattartalommal köteles a naplót vezetni."

"

3. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"8. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez

A halászati őrök nyilvántartásának mintája
..........................................MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Nyilvántartás a halászati őrökről
Sor-
szám
Nyilván-
tartásba
vétel
idő-
pontja
Családi
és
utónév
Anyja
leány-
kori
családi
és
utóneve
Szüle-
tési
hely,
idő
LakóhelyEskütétel
idő-
pontja,
eskü-
okmány
száma
Szolgálati
igazol-
vány,
jelvény,
napló
száma
Vizsgák
időpontja
és
sorszáma
Működési
hely,
halászati
vízterület
kódja
Munkáltató
(megbízó)
megneve-
zése és
címe
Alkalma-
zási
jogvi-
szony
típusa
Foglalkoztatás
kezdete/
befejezése

"

4. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"5. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Nyilvántartás a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján vizsgát és esküt tett mezőőrök és hegyőrök nyilvántartása

Sor-
szám
Családi és
utónév
Anyja leánykori
családi és
utóneve
Születési hely
és idő
LakcímEskütétel
időpontja
Fegyvertartási
engedély
száma
Munkáltató
megnevezése
és címe
Tevékenységi
terület
Szolgálati
igazolvány
és szolgálati
jelvény
sorszáma

"

5. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni."

6. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"9. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Szolgálati jelvény:

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

A mezei őrszolgálat egyedi logója a szolgálati jelvény középső síkjában, 45 mm átmérőjű körben helyezkedik el, melynek közepén található pajzsot két aranyszínű búzakalász fogja körbe. A pajzs jobb oldalán stilizált dombos vidék szerepel teli zöld színnel, mező felett aranyszínű nap és hold, a pajzs bal oldalán szőlőtőke látható. A pajzs és a búzakalász alatt félkörívben fekete színű "MEZŐŐR" felirat szerepel."

7. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelethez

A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati jelvénye

ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR

A jelvény leírása

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

A természetvédelmi őr egyedi logója 45 mm szélességű és 45 mm magasságú fémjelvény, amely 45 mm átmérőjű kör alakú alaprészből áll. A jelvény alapszíne világoszöld. A kör alakú alaprészt "TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT" szövegű, fekete színű, 5 mm betűmagasságú felirat övezi, melynek két szavát 1-1 stilizált pilisilen-virág választja el egymástól. A feliraton belül a természetvédelmi őrszolgálat hármas szimbóluma látható. Ez hátsó síkban lévő, 0,2 mm vastag, szegéllyel rajzolt, fehér színű, 24 mm széles és 25 mm magasságú pajzsot tartalmaz, középső síkban 18 mm átmérővel és 0,2 mm vastag szegéllyel a természetvédelem jelvényét ábrázolja, első síkjában pedig a természetvédelem jelvényével alulról részben fedésben levő, 12 mm magasságú Magyarország-címer látható. A természetvédelem jelvénye fehér színű, jobbra repülő nagykócsag, kör alakú égszínkék mezőben.

ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR

A jelvény leírása

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

Az önkormányzati természetvédelmi őr egyedi logója 45 mm szélességű és 45 mm magasságú fémjelvény, amely 45 mm átmérőjű kör alakú alaprészből áll. A jelvény alapszíne homokszín. A kör alakú alaprészt "ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" szövegű, fekete színű, 4 mm betűmagasságú felirat övezi, melynek két szavát 1-1 stilizált pilisilen-virág választja el egymástól. A feliraton belül a természetvédelmi őrszolgálat hármas szimbóluma látható. Ez hátsó síkban lévő, 0,2 mm vastag szegéllyel rajzolt, fehér színű, 24 mm széles és 25 mm magasságú pajzsot tartalmaz, középső síkban 18 mm átmérővel és 0,2 mm vastag szegéllyel a természetvédelem jelvényét ábrázolja, első síkjában pedig a természetvédelem jelvényével alulról részben fedésben levő, 12 mm magasságú Magyarország-címer látható. A természetvédelem jelvénye fehér színű, jobbra repülő nagykócsag, kör alakú égszínkék mezőben."

8. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelethez

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni."

9. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"9. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A hivatásos vadászok nyilvántartása
HIVATÁSOS VADÁSZOK HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSA
A FOGLALKOZTATÓ VADÁSZATRA JOGOSULTAK SZERINT
MINTA
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA
A vadászatra jogosult neve:.........................................................................................................................................................
székhelye, címe:.................................................................................. ., telefonja:.......................................................................
vadászterülete kódszáma: ................................................ , nagysága: .....................................................................................ha
Hivatásos vadász alkalmazási kötelezettség (fő):
- vadászterület nagysága szerint:................................................................................................................................................. .
- hatósági intézkedés szerint: ......................................................................................................................................................
- irányító munkakörben: .............................................................................................................................................................
Összesen: ................................................................................................................................................................................. ..
Az esküt tett hivatásos vadász
sorszámcsaládi
név
utónévanyja
családi
neve
anyja
utóneve
születési
hely, idő
lakcímszakképesítése,
okirat száma/
kibocsátója
fegyvertartási
engedély száma
esküokmány
száma
szolgálati
igazolványa/
jelvénye
száma
intézkedés,
a határozat
száma

"

10. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"10. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A hivatásos vadász esküjének szövege
Én,.......................hivatásos vadász, esküszöm, hogy a gondjaimra bízott vadállományra, vadászterületre és a vadászati
berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a kapott utasításoknak
és a szakmai szabályoknak megfelelően teljesítem. A vadgazdálkodás érdekeit sértő cselekmények megelőzésére
a szükséges intézkedéseket megteszem. Mindazokkal a személyekkel szemben - a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően - eljárok, akik a vadgazdálkodás, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és
általában a tulajdon érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsítanak.
II. A hivatásos vadász esküokmánya
MINTA
....................................................MEGYEI
VADÁSZATI HATÓSÁG
ESKÜOKMÁNY
Igazolom, hogy...................................................................................születési hely, idő: .lakos
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 51. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint előírt szolgálati esküt a mai napon előttem letette.
Ennek alapján az "esküt tett hivatásos vadászok nyilvántartásá"-ba,....................................sorszám alatt bevezettem.
Kelt,............év..........................................hó......nap
..................................................
vadászati hatóság"

"

11. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"11. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A hivatásos vadász szolgálati igazolvány

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az "A" okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.

II. A hivatásos vadász szolgálati jelvénye

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. Egyedi logó:

45 mm átmérőjű, zöld alapszínű jelvény, közepén jobbra néző gímszarvas bika fejalakjával, amelyet jobbról és balról félkört alkotó négy-négy darab tölgyfalevél díszít. Az alsó részén "HIVATÁSOS VADÁSZ" felirat látható.

III. A hivatásos vadász szolgálati naplója

"

12. melléklet a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet, valamint az erdővédelmi szolgálat tagjának szolgálati igazolványa

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az A okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni."

Tartalomjegyzék