7/2010. (VII. 23.) VM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a 2010. július 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni."

2. § Az R. 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre,)

"c) amelyre vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és - átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,"

3. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton 2010. augusztus 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakban az MVH részére kell benyújtani az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, regisztrációs szám és kapcsolattartási információ),

b) a csatolt dokumentumok számát,

c) a nyilatkozatot a teljes borszőlő termőterület kivágásáról,

d) az egyéb nyilatkozatokat és

e) a támogatással kivágni kívánt ültetvény

ea) helyrajzi számát és

eb) nagyságát."

(2) Az R. 8. § (2) bekezdés b)-e) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell:)

"b) valamennyi földtulajdonosnak a 2. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2010. június 1-jét követően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

c) valamennyi haszonélvezeti, özvegyi vagy végrehajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, vagy a végrehajtási jog jogosultjának a 2. számú melléklet szerinti vagy azzal megegyező adattartalmú, 2010. június 1-jét követően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

d) a hegybíró által kiállított hatósági bizonyítványt a 3. számú melléklet szerint,

e) a kérelmező által készített, az ültetvény tőkeállományát soronként bemutató ültetvényleltárt a 4. számú melléklet szerint,"

(3) Az R. 8. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell:)

"g) a kérelmezőnek a 6. számú melléklet szerinti teljességi nyilatkozatát."

(4) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hegybíró a 3. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítvány kiállításával egyidejűleg a támogatási kérelemben szereplő terület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) részére a térképigénylő lap adatait."

(5) Az R. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés b)-c) pontok szerinti nyilatkozatokra, valamint a g) pont szerinti teljességi nyilatkozatra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye, valamint azok a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn túl nem pótolhatók. A kérelmek elbírálásának sorrendjét a kérelmek hiánytalan beérkezése határozza meg."

4. § Az R. 10. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9) A támogatási kérelem benyújtását követően a teljes borszőlő termőterület kivágására vonatkozó nyilatkozat nem módosítható."

5. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MVH a kérelmet elutasítja amennyiben:)

"k) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvényre vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,"

(2) Az R. 12. § (2) bekezdése a következő q)-r) pontokkal egészül ki:

(Az MVH a kérelmet elutasítja amennyiben:)

"q) a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény mért területnagysága nem éri el a 0,1 hektárt,

r) a kérelmező a támogatási kérelemhez nem mellékelte a 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti, illetve g) pontja szerinti nyilatkozato(ka)t."

6. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmező támogatási jogosultsága megszűnik és a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre nem jogosult, amennyiben:)

"a) a kivágási engedéllyel rendelkező kérelmező a kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően nyújtja be,"

(2) Az R. 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmező támogatási jogosultsága megszűnik és a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre nem jogosult, amennyiben:)

"c) a kérelmező a kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlapot annak ellenére nyújtja be, hogy a kivágást nem, vagy nem az e rendelet 2. § e) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően hajtotta végre."

7. § Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kivágás megtörténtét postai úton 2011. május 15-ig az MVH részére kell bejelenteni az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, regisztrációs szám és kapcsolattartási információ) és

b) a kivágott ültetvény 8. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait."

8. § Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A borászati hatóság a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet kihirdetését követő nyolc napon belül papír alapon és elektronikus úton eljuttatja az MVH részére a 2000. január 1-jét követően telepített és nemzeti szőlőültetvény-telepítési támogatásban részesített területek adatait az 5. számú melléklet szerinti formában."

9. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 6. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti az R. 9. § (3) és (4) bekezdése, valamint az R. 7-8. számú mellékletei.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott ..................................................................................... (név),
(születési hely: ......................................................................... ,
születési idő: ............................................................................ ,
anyja születési neve: ...............................................................),
mint a ........................................................................................................................helység ........................................... .
helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / végrehajtási joggal bíró jogosultja*
hozzájárulok ahhoz, hogy a szőlőültetvény használója, azaz:
............................................................................................................................................(név), .....................................
................................................................................................................................................................ (cím) alatti lakos,
MVH által kiadott regisztrációs száma: ����������, a fentebb meghatározott területen lévő borszőlő-ültetvényt
újratelepítési jog keletkezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ...................................................................(helység, dátum)
……………………………..
aláírás
Tanú 1........................................................ (név)
....................................................... (cím)
Tanú 2........................................................(név)
....................................................... (cím)
* A megfelelő jogviszonyt kérjük aláhúzni!"

"

2. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Hatósági bizonyítvány
Alulírott ................................................................. (név),
a(z) .........................................................borvidék, ........................................................hegyközség
hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelőző szüreti jelentést benyújtó
................................................................................................................................................................................. (név),
.............................................................................................................................................................. . (cím) alatti lakos,
MVH által kiadott regisztrációs száma: ����������, használja a szőlő ültetvénykataszterében
a(z) ..........................................................................................(helység) ..........................................................................
(helyrajzi szám(ok)) alatt nyilvántartott ................................... ha területű borszőlő-termő ültetvényt.
Az ültetvény:
- telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:
Nem regisztrálták Regisztrálták
- a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló 1234/2007/EK (2007. október 22.) tanácsi rendelet 120a. cikk (2) bekezdése szerint osztályozható borszőlőfajtával telepítették:
Igen Nem
- szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:
Igen Nem
A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylőkódja: ������������
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ............hl*.
Kelt: .................................................................
……………………………..
aláírás / P. H.
* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004-2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehető figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évből így fennmaradó három év teljes - borban kifejezett - termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyikében a termésmennyiség csak szőlőben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A bormennyiség szőlőből számítva a szőlőmennyiség 70%-a [szőlőmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl].

"

3. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

ÜltetvényleltárA kivágandó szőlőültetvény adatai
Helye: ............................................település, ............... hrsz.
Területe: ................................ha
Sortáv: ................... m Tőtáv: ..................... m
A sor sorszáma*Tőkehelyek száma (db)Termő tőke (db)Csökkent termőképességű tőke (db)Elpusztult, hiányzó tőke
(db)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
Összesen:
* Az ültetvényleltárt soronként kell kitölteni!

"

4. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez

"5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

A nemzeti telepítési támogatásban részesített, 2000. január 1-jét követően telepített ültetvények

SorszámTámogatott ültetvény helyeTerületnagyság
(ha)
TelepülésHelyrajzi szám(ok)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n

"

5. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Teljességi nyilatkozat
Alulírott ......................................................................................(név),
MVH regisztrációs szám: ����������mint
a..................................................................................................... helység ........................................................................
helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény használója, kijelentem, hogy
� a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozat(ok) benyújtására nem vagyok kötelezett,*
� a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozatok benyújtására kötelezett vagyok, és valamennyi nyilatkozatot a támogatási kérelmemhez hiánytalanul mellékeltem és tudomásul veszem, hogy a megjelölt területre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok hiányában a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.*
Kelt: ...................................................................(helység, dátum)
……………………………….
aláírás
Tanú 1........................................................(név)
....................................................... (cím)
Tanú 2........................................................(név)
....................................................... (cím)
* A megfelelő részt egyértelműen X vagy + jellel vagy aláhúzással kell megjelölni!"

"

Tartalomjegyzék