8/2010. (VII. 30.) VM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), d) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya kiterjed a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekre."

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:)

"i) az intervenciós tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett, előre nem látható, váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár."

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-c), e) és h)-i) pontokban meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon tudja bizonyítani. Amennyiben a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény folytán alakult ki, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szakhatósági állásfoglalást ad ki."

4. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez vagy igazgatósághoz, amelynél az érintett intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került. Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani."

5. § Az R. 4. § (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában)

"a) a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított tíz munkanapon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő tíz munkanapon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított tíz munkanapon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani,"

6. § Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást annak közlésétől számított tíz munkanapon belül, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett kiegészítő formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani az (1) bekezdésben meghatározottak szerint."

7. § Az R. 4. § (2) bekezdésében az "adattartalommal" szövegrész helyébe a "tartalommal" szöveg lép.

8. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 1-4. § és 7. §-sal (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

9. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek a módosító rendelet 5-6. §-sal megállapított rendelkezéseit a 2010. augusztus 1-jét követően bekövetkezett vis maior eseményekre vonatkozóan kell alkalmazni."

10. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteinek az 5. § (2) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz kivéve azokban az esetekben, amikor az MgSzH szakhatósági állásfoglalást ad ki."

11. § Az R1. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

12. § Hatályát veszti a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter