2010. évi XCII. törvény

egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról[1]

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek)" szöveg lép.

2. § Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában az "a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

3. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § f) pont 2. alpontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

4. § A Tbj. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § E törvény rendelkezéseit

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,

b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni."

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (4) bekezdés a) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek)" szöveg lép.

6. § A Tny. 18/A. § (6) bekezdés a) pontjában, a 18/B. § (5) bekezdés a) pontjában, a 36/A. § (4) bekezdés a) pontjában, a 36/D. § (6) bekezdés a) pontjában, a 36/E. § (4) bekezdés a) pontjában, a 36/G. § (5) bekezdés a) pontjában az "a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

7. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben meghatározott módon kell alkalmazni."

8. § Az Ebtv. 20. § (5) bekezdés c) pontjában az "a Közösségi rendelet 22. cikke 1. bekezdésének c) pontja" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

9. § (1) Az Ebtv. 27. § (3), (6), (7) és (11) bekezdésében, 80. § (5) bekezdésében az "a Közösségi rendelet" szövegrészek helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

(2) Az Ebtv. 66. § (7) bekezdésében az "a közösségi rendelet" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

5. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

10. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ft.) 23. § (2) bekezdés b) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

(2) Az Ft. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem

a) az Európai Unió tagállama,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy

c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

távolléte alatt az ellátás szünetel."

6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

11. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. § d) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletben" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek)" szöveg lép.

12. § (1) A Cst. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellátás szünetel

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem

aa) az Európai Unió tagállama,

ab) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,

ac) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, vagy

b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak."

(2) A Cst. 35. § (4) bekezdésében az "a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

7. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

13. § Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (1) bekezdésében a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

8. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosítása

14. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 2. § (3) bekezdésében a "szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek)" szöveg lép.

15. § Az Rjtv. 3. § (4) bekezdés a) pontjában, 4. § (5) bekezdés a) pontjában és 13. § (7) bekezdés a) pontjában az "a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet" szövegrész helyébe az "az uniós rendeletek" szöveg lép.

9. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

16. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés h) pontjában a "szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az annak végrehajtására elfogadott jogszabályi rendelkezések" szövegrész helyébe a "szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek" szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. szeptember 13-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére