114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatláb a következő elemek - százalékos mértékben kifejezett -értékéből áll:]

"c) a hallgatói hitelrendszer működési költségét és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedező prémium."

(2) A Kr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Diákhitel Központ a működési költséget fedező prémium mértékét a Társaság könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejűleg - évente felülvizsgáltatni köteles. A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel Központ a következő félévek hallgatói hitel kamatának megállapításához figyelembe veheti."

2. § A Kr. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban]

"b) a hitelfelvevő és a felsőoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára utalja, a felsőoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevőt terhelő költségtérítés megfizetésére, továbbá a tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülő egyéb díjak, költségek finanszírozására, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmény között ennek lehetőségére előzetesen együttműködési megállapodás jött létre."

3. § (1) A Kr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá - a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott rendelkezések az irányadóak. A végrehajtáshoz való jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete - a 23. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja."

(2) A Kr. 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevő kérelmezheti a Diákhitel Központnál a (4)-(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztő részlete összegének mérséklését. A törlesztő részlet mérséklésének lehetőségéről a fizetési késedelem esetén küldött értesítőben a Diákhitel Központ tájékoztatja a hitelfelvevőt."

4. § (1) A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától kezdődően törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésőbb az új hallgatói jogviszony létesítés első tanulmányi félévének lezárását követő 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel Központnak. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár."

(2) A Kr. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitelfelvevő - a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:]

"b) a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra, a baleseti rokkantsági nyugdíjra, a rehabilitációs járadékra való jogosultság"

[időszakának (3)-(4) bekezdés szerint meghatározott részére.]

(3) A Kr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hitelfelvevőt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és (5) bekezdése szerinti biztosításának idejéig a törlesztési kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha a kérelem a (2)-(3), illetve (8) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel."

(4) A Kr. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban részesülő hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez csatolt említett nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerős határozattal, emellett a legutolsó nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevő nem igazolja, kérelme elutasításra kerül."

5. § A Kr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A Hitelfelvevő - a kölcsön futamidején belül - célzott és teljes kamattámogatásban részesül a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített nyomtatványon - az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel Központhoz. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál.

(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium a Diákhitel Központ számlájára a jogosult hitelfelvevő megjelölésével negyedévente utalja át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány alapján a Diákhitel Központ dönt a célzott kamattámogatásról, kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját. A Diákhitel Központ döntését írásban közli a hitelfelvevővel.

(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet a Diákhitel Központ elutasítja, a hitelfelvevő a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(5) Amennyiben a Kincstár jogerős határozatában megállapítja, hogy a hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát írásban közli a Diákhitel Központtal és a hitelfelvevővel.

(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint megjelölt időszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevő hitelfelvevőnek a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság megszűnését, illetve meghosszabbítását, valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége megkezdését követő 15 napon belül a Diákhitel Központhoz írásban - a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - be kell jelentenie. A (3)-(5) bekezdésben foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági időnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt időpont előtti megszűnéséhez igazolást csatolni nem kell.

(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a hitelfelvevőnek az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.

(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevő a Kincstár jogerős határozata alapján a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerős határozatát megküldi a minisztérium részére.

(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a hitelfelvevő célzott kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az eredeti jogcím alapján a Diákhitel Központnak a kamattámogatás összegét."

6. § A Kr. 19. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A kölcsönszerződés megszűnik]

"f) az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Diákhitel Központhoz történő benyújtásakor, amennyiben a hitelfelvevő az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges."

7. § A Kr. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Diákhitel Központ a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján közzétett."

8. § Az Kr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Diákhitel Központ az egyes években felmerülő, a kamatbevételekben foglalt működési költséget fedező prémiummal nem fedezett működési költségeit aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes feloldását követően a Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában megtérült működési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedező prémiumbevétel és az adott naptári félévben (kamatperiódusban) ténylegesen felmerült működési költségek, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétől függően aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó különbözet időbeli elhatárolása a soron következő kamatperiódusban kerül megszűntetésre. Az adott kamatperiódusból származó különbözet meghatározásakor az előző kamatperiódusból származó különbözet időbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszűntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni."

9. § A Kr. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

"29/A. § (1) E rendeletnek a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a módosító rendelet

a) 3. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdésében meghatározott, egy összegben esedékessé vált és meg nem fizetett hallgatói hiteltartozás végrehajtásához való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezéseket akkor lehet alkalmazni, ha az Art. 164. § (6) bekezdése értelmében a végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 2012. január 1-jén még nem kezdődött el;

b) 4. § (1) bekezdésével megállapított 16. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az új hallgatói jogviszony létesítését a módosító rendelet hatálybalépésének időpontjában hallgatói jogviszonyban állók, az aktuális tanulmányi félév lezárását követő 3 hónapon belül jelenthetik be."

10. § A Kr. 19. § (3) bekezdésében a "b) és c)" szövegrész helyébe a "b), c) és f)" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Kr.

a) 16. § (10) bekezdése és

b) 27. § (2) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése, a 4. § (2)-(4) bekezdése és az 5. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 6. § és a 10. § e rendelet kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök