Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a bányászati hulladék kezelésére terjed ki."

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem tartozik e rendelet hatálya alá:)

"c) víz, kitermelt víz visszasajtolása a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben"

(3) Az R. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából, tárolásából, valamint a bányászat működéséből származó inert hulladékra és nem szennyezett talajra, továbbá a tőzeg kitermeléséből, feldolgozásából és tárolása során keletkező hulladékra a 6. §,a 7. §,a 10. § (1) és (4)-(5) bekezdés, a 11. §, a 12. § (6) bekezdés és a 13. § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a hulladék"A" osztályba sorolt hulladékkezelő létesítményben került lerakásra.

(4) A nem veszélyes és nem inert bányászati hulladékra a 10. § (4)-(5) bekezdésében, a 11. § (4)-(6) bekezdésében, a 12. § (6) bekezdésében és a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a hulladék "A" osztályba sorolt hulladékkezelő létesítményben került kezelésre."

(4) Az R. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a 3. §-ban előírt követelmények az ásványi nyersanyagok - kivéve a kőolaj, valamint a gipsztől és az anhidrittől különböző evaporitok- kutatása során keletkező nem veszélyes hulladék, valamint a nem szennyezett talaj és a tőzeg kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék lerakása során teljesülnek,a bányafelügyelet e rendeletben meghatározott követelményeknél mérsékeltebb követelményeket állapíthat meg, vagy azok teljesítése alól mentesítheti az üzemeltetőt."

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. érintett nyilvánosság: az a nyilvánosság, amelynek jogát vagy jogos érdekét a külső vészhelyzeti terv jóváhagyására, vagy a hulladékkezelő-létesítmény működési engedélyezésére irányuló eljárás érinti vagy érintheti, ideértve a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületet és más, politikai pártnak nem minősülő társadalmi szervezetet is;"

(2) Az R. 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. illetékes személy: bányaüzemi felelős műszaki vezetőként vagy szakértőként nyilvántartásba vett természetes személy, aki rendelkezik azokkal a műszaki ismeretekkel és gyakorlattal, amelyek szükségesek az e rendeletből eredő feladatának ellátásához;"

(3) Az R. 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. nyilvánosság: egy vagy több természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, és azok bírósági nyilvántartásba vett szervezetei;

13. súlyos baleset: olyan esemény, amely e rendelet hatálya alá tartozó hulladékkezelő létesítményben bányászati hulladék kezelését is magában foglaló tevékenység során következik be, és az emberi egészség, illetve a környezet súlyos veszélyeztetéséhez vezet akár azonnal, akár késleltetve, a helyszínen vagy azon kívül;"

3. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányászati hulladék kezelését úgy kell végezni, hogy

a) ne veszélyeztesse az emberi életet és egészséget,

b) ne kerüljön alkalmazásra olyan eljárás vagy módszer, amely károsíthatja a környezetet,

c) ne veszélyeztesse a vizeket, a levegőt, a talajt, valamint az állat- és növényvilágot,

d) ne okozzon veszélyes mértékű környezeti zajt vagy bűzt, és

e) ne legyen káros hatással a tájra, a védett természeti területekre és a természeti értékekre."

4. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányászatihulladék-gazdálkodási terv tartalmazza legalább; ahol alkalmazható, a hulladékkezelő létesítmény javasolt osztályozását az 1. mellékletben megállapított kritériumokkal összhangban;)

"aa) "A" osztályba sorolt hulladékkezelő létesítmény esetén az üzemeltető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 5. § (3) bekezdésében előírt súlyos balesetek megelőzésére szolgáló tervet és az annak végrehajtására szolgáló biztonsági irányítási rendszert, valamint a belső vészhelyzeti tervet elkészítette,"

(2) Az R. 4. § (3) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bányászatihulladék-gazdálkodási terv tartalmazza legalább:)

"g) a víz állapotromlását megakadályozó intézkedéseket a vízgazdálkodásra és a vizek védelmére vonatkozó jogszabályokkal összhangban, valamint a levegő és a talaj szennyezését megakadályozó intézkedéseket, vagy ha a szennyezés elkerülhetetlen, annak a lehető legkisebb mértékűre való csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket, figyelembe véve a 12. § rendelkezéseit;

h) a hulladékkezelő létesítmény által érintett talajvizsgálatára vonatkozó adatokat."

(3) Az R. 4. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A bányászatihulladék-gazdálkodási terv tartalmazza legalább:)

"i) a 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti módszer vagy eljárás hogyan valósítja meg a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott célokat."

(4) Az R. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A bányafelügyelet a bányászatihulladék-gazdálkodási tervet akkor hagyja jóvá, ha az alkalmas a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat.

(5) Az üzemeltető a bányászatihulladék-gazdálkodási tervet ötévenként felülvizsgálja. Ha a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladék minőségében vagy mennyiségében változás következik be, a változásról a bányafelügyeletet tájékoztatni kell. Ha a változás jelentős változásnak minősül, a bányafelügyelet az üzemeltetőt a bányászatihulladék-gazdálkodási terv módosítására kötelezi. Az üzemeltető a módosított bányászatihulladék-gazdálkodási tervet jóváhagyásra megküldi a bányafelügyeletnek."

5. § (1) Az R. 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A belső vészhelyzeti tervben meghatározott intézkedéseknek megfelelőnek kell lenniük a súlyos balesetek megelőzésére és következményeinek csökkentésére. Az üzemeltető gondoskodik róla, hogy a belső vészhelyzeti tervben meghatározott intézkedések végrehajtásához szükséges eszközök rendelkezésre álljanak. A belső vészhelyzeti terv tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.

(3b) A belső vészhelyzeti tervet elektronikus adathordozón, a hozzá tartozó térképet és helyszínrajzot pedig a rajta szereplő méretaránynak megfelelően, ennek hiányában méretskálával ellátva, nyomtatott formában kell két példányban a bányafelügyelethez benyújtani."

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzemeltető a belső vészhelyzeti tervet köteles háromévente felülvizsgálni, valamint az alkalmazását évente ellenőrizni, és a gyakorlásának időpontjáról legalább 15 nappal korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervét (a továbbiakban: OKF területi szerve) tájékoztatni és a gyakorlatról jegyzőkönyvet készíteni."

(3) Az R. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az üzemeltető a súlyos balesetek megelőzését szolgáló terv végrehajtásáért és felülvizsgálatáért felelős személyt köteles alkalmazni."

(4) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az OKF területi szerve a polgármesterrel együttműködve, a súlyos baleset által veszélyeztetett településre a bányászatihulladék-kezelő létesítmény működési engedélyének kiadását követő 6 hónapon belül, külső vészhelyzeti tervet készít. A külső vészhelyzeti terv tartalmi követelményeit az 5. melléklet határozza meg. Az üzemeltető a külső vészhelyzeti terv elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást köteles az OKF területi szerve számára megadni."

(5) Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A bányafelügyelet az üzemeltető által bejelentett súlyos balesetet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló rendelet szerint kivizsgálja."

(6) Az R. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A külső vészhelyzeti tervről annak elkészítése során a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi, fővárosban a fővárosi kerületi népegészségügyi intézete, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, a tűzvédelmi hatóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, valamint az üzemeltető véleményt nyilvánít."

(7) Az R. 5. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A külső vészhelyzeti tervet annak jóváhagyása előtt az érintett nyilvánosság véleményezheti. A polgármester a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közleményt tesz közzé, amely tartalmazza a külső vészhelyzeti terv véleményezési lehetőségére, a terv végrehajtásában érintett hatóságokra, valamint a vélemény megtételének módjára és határidejére vonatkozó tájékoztatást. A külső vészhelyzeti terv véleményezésére legalább 30 napot kell biztosítani. A véleményeket a terv véglegesítése során figyelembe kell venni."

(8) Az R. 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A külső vészhelyzeti tervet a megyei védelmi bizottság elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott külső védelmi tervet az OKF területi szerve megküldi a (9) bekezdésben felsorolt szervezetek részére."

(9) Az R. 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A külső vészhelyzeti tervet legalább háromévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. A külső vészhelyzeti terv módosítására a (7), (9), (9a) és (10) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell."

(10) Az R. 5. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az üzemeltető köteles a létesítmény területén kívüli hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése esetén a bányafelügyeletet és az OKF területi szervét haladéktalanul tájékoztatni a (6) bekezdésben felsorolt információkról. Az OKF területi szerve az ügyeleti szolgálata útján az üzemeltető által megadott információkról tájékoztatja a veszélyeztetett település polgármesterét és a külső vészhelyzeti terv végrehajtásában érintetteket."

(11) Az R. 5. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A polgármester az OKF területi szervével együttműködve a külső vészhelyzeti tervben foglaltak megvalósíthatóságának ellenőrzésére évente gyakorlatot szervez. A polgármester a bányászatihulladék-kezelő létesítmény területén kívüli hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése esetén, a külső vészhelyzeti tervben foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi."

6. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bányászati hulladékkezelő létesítmény a bányafelügyelet engedélyével üzemeltethető. A bányafelügyelet a működés engedélyezéséről

a) ha a létesítmény kialakítása építési tevékenységgel nem jár, a műszaki üzemi terv jóváhagyása, vagy

b) ha a létesítmény kialakítása építési tevékenységgel jár, a létesítmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélyezési eljárása

során dönt."

(2) Az R. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a létesítmény üzemeltetéséhez környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély szükséges, a kérelemhez mellékelni kell a jogerős és végrehajtható környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt."

(3) Az R. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A bányafelügyelet a működési engedélyezési eljárás során dönt a bányászatihulladék-gazdálkodási terv jóváhagyásáról, az üzemeltető által felajánlott pénzügyi biztosíték elfogadásáról és a létesítmény 8. § szerinti besorolásáról."

7. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A bányafelügyelet az engedélykérelem benyújtását követő 5 napon belül a hivatalában, valamint a bányászatihulladék-kezelő létesítmény helye szerint illetékes települési önkormányzat hirdetőtábláján közleményt tesz közzé, amelytartalmazza:

a) az engedélykérelmet,

b) ha az engedélykérelemről hozott döntés konzultáció tárgyát képezi az Európai Unió tagállamai között, az erre vonatkozó tájékoztatást,

c) tájékoztatást arról, hogy a bányafelügyelettől az üggyel kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni, az ügyre vonatkozóan észrevételeket lehet tenni, valamint ezek módját és határidejét, a bányafelügyelet címét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét,

d) a döntések során irányadó szempontokat,

e) az engedély vagy az engedély feltételeinek módosítása esetén az arra vonatkozó javaslatról tájékoztatást,

f) az üggyel kapcsolatos információk közzétételének helyét, idejét és módját, valamint

g) az érintett nyilvánosság megfelelő felkészülését és részvételét biztosító egyéb intézkedéseket.

(2) A közlemény közzétételével együtt az önkormányzatnál az engedélyezési dokumentáció egy példányát el kell helyezni, és a nyilvánosság számára biztosítani kell annak megismerését.

(3) A bányafelügyelet a közzétételt követően az érintett nyilvánosság számára hivatalában hozzáférhetővé teszi

a) az engedélykérelmet és az ahhoz kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, szakértői véleményeket, és a nyilvánossággal közölt valamennyi információt,

b) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatáson felül minden olyan információt, amely kapcsolódik a 6. § szerinti döntéshez, és amely csak azután áll rendelkezésre, miután a nyilvánosság tájékoztatása az (1) bekezdés szerint megtörtént.

(4) Az érintett nyilvánosság az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 8 napon belül a bányafelügyeletnél észrevételt tehet és konzultációt kezdeményezhet. A bányafelügyelet az érintett nyilvánosság észrevételét és véleményét a döntéshozatal során érdemben köteles vizsgálni és megfelelően figyelembe venni.

(5) A bányafelügyelet a döntéséről az (1) bekezdésben meghatározott módon, a határozat közzétételével tájékoztatja az érintett nyilvánosságot.

(6) Az engedélyek 6. § (4) bekezdése szerinti módosítására irányuló eljárás során e § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

8. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemeltető a hulladékkezelő létesítmény működésének irányítását kizárólag illetékes személy közreműködésével végezheti. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésében résztvevők szakmai képzéséről, melynek keretében évente legalább egy alkalommal ismertetni kell a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és hatósági rendelkezéseket, valamint a súlyos balesetek és más üzemzavarok esetén szükséges intézkedéseket. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a résztvevők nevét, aláírását, az oktatás időpontját, helyét és tematikáját."

9. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bányászati hulladék hulladékkezelő létesítményben való elhelyezése előtt az üzemeltető köteles pénzügyi biztosíték meglétéről gondoskodni, és a biztosíték jóváhagyását a 6. § szerinti eljárás során a bányafelügyeletnél kérelmezni. A biztosítékot a bányafelügyelet akkor hagyja jóvá, ha

a) az megfelelőfedezetet nyújt a bányafelügyelet,vagyazerendeletáltal előírt kötelezettség,ideértvea bezárás utáni rendelkezéseket is, teljesítésének finanszírozásához és

b) azonnal hozzáférhető pénzügyi eszközt biztosít a hulladékkezelő létesítmény által érintett terület rehabilitációjához."

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az (1) bekezdésben meghatározott biztosíték nagyságát költségtervvel kell alátámasztani, melyben olyan költségeket kell tervezni, amelyek az üzemeltetőre akkor hárulnának, ha vállalkozó igénybevételével teljesítené a kötelezettségeiből származó feladatokat. A költségterv elkészítése során figyelembe kell venni: a) a hulladékkezelő létesítmény által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt várható hatást, figyelembe véve a létesítmény osztályát, a hulladék jellemzőit és a rehabilitált talajtervezett felhasználását;"

(3) Az R. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az üzemeltető a biztosíték mértékének módosítására vonatkozó kérelmét jóváhagyásra megküldi a bányafelügyeletnek."

(4) Az R. 13. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás, bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított garanciát tartalmazó biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége, zálogjog vagy óvadék szolgálhat.

(6) A fedezeti megállapodás, az óvadéki és a zálogjogi szerződés módosításához vagy megszüntetéséhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szükségességét a fedezeti megállapodásnak, az óvadéki és a zálogjogi szerződésnek tartalmaznia kell. A biztosíték igénybevételéről a bányafelügyelet végrehajtást elrendelő döntésben rendelkezhet."

10. § Az R. 16. §-ának harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés jogának sérelme nélkül a bányafelügyelet ezeket az információkat az érintett nyilvánosság kérésére hozzáférhetővé teszi."

11. § Az R. 2. § 8. pont első mondatában az "a bányavállalkozó kérelmére a bányafelügyelet által engedélyezett" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet által engedélyezett" szöveg, a 2. § 11. pontjában a "bányafelügyelet véleménye" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet döntése" szöveg, a 3. § (2) bekezdésében az "az üzemeltető megtesz" szövegrész helyébe az "az üzemeltető köteles megtenni" szöveg, a 4. § (1) bekezdésében a "tervet készít" szövegrész helyébe a "tervet köteles készíteni" szöveg, a 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "újrahasznosítása a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően" szövegrész helyébe a "hasznosítása" szöveg, a 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "újrafeldolgozással vagy visszanyeréssel" szövegrész helyébe az "újrafeldolgozással, újrahasználattal vagy visszanyeréssel" szöveg, az 5. § (14) bekezdésében az "a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "az OKF területi szervének" szöveg, a 14. § (1) bekezdésében az "azt követően ötévenként" szövegrész helyébe az "azt követően évenként" szöveg, a 3. melléklet II. fejezet 9. pontjában a "katasztrófavédelmi hatósággal" szövegrész helyébe az "az OKF területi szervével" szöveg, a 3. melléklet II. fejezet 10. pontjában az "a katasztrófavédelmi hatóság" szövegrész helyébe az "az OKF területi szerve" szöveg lép.

12. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-12. §-a az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. bekezdés c) pontjának, 2. cikk 3. bekezdésének, 3. cikk 16., 22., 23. és 26. pontjának, 5. cikk 2. bekezdés b) pontjának, 5. cikk 3. bekezdés g)-h) pontjainak, 6. cikk 3. bekezdésének és 16. cikk 3. bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdés e) pontja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1.melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez

1. Az R. 3. mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A súlyos balesetek megelőzésének terve és az érintett nyilvánosság részére közlendő információk"

2. Az R. 3. melléklet II. részének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Az érintett nyilvánosság részére közlendő információk"

2.melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez

"4. melléklet a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A belső vészhelyzeti terv tartalmi követelményei

1. A súlyos balesetek megelőzésével és következményei csökkentésével kapcsolatos tevékenység leírása:

1.2. a súlyos baleset következtében kialakuló helyzetek, a hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, a védekezésbe bevont szervezetek, személyek és eszközök,

1.3. a súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható üzemi infrastruktúra, berendezések és anyagok, valamint

1.4. a munkavállalók védelme érdekében hozott intézkedések, a riasztás és a riasztást követő rendszabályok.

2. A vészhelyzeti irányítás bemutatása:

2.1. a vészhelyzeti irányító szervezet megjelölése,

2.2. a védekezési intézkedések elindításáért, és a védekezés irányításáért felelős személy, valamint egyéb védekezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörrel rendelkező személy neve, beosztása és elérhetősége,

2.3. a védekezésben részt vevő szervekkel kapcsolatot tartó, valamint a külső vészhelyzeti tervvel, a vészhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi tevékenységet végző személy neve, beosztása és elérhetősége, valamint

2.4. az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra.

3. A külső vészhelyzeti tervhez kapcsolódó feladatok leírása:

3.1. a külső vészhelyzeti terv beindításáért felelős szervezet riasztásának módja, a riasztáskor közlendő információk, a vészhelyzet kialakulását követő részletes tájékoztatás tartalma és az információk átadásának módja, valamint

3.2. a bányászatihulladék-kezelő létesítmény környezetében kialakult vészhelyzet elhárításához, az üzemeltető által nyújtandó segítség formája és annak feltételei.

4. A védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása.

5. A hulladékkezelő létesítmény helyszínrajza a szükséges metszetekkel kellő méretarányban tartalmazza

a létesítmény egész területét és minden veszélyes létesítményét, valamint a veszélyeztetett területeket."

3.melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez

"5. melléklet a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A külső vészhelyzeti terv tartalmi követelményei

1. A súlyos balesetek elleni védekezés és a káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása:

1.1. a súlyos baleset következtében kialakuló helyzet leírása, a káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, a védekezésbe bevont szervezetek, személyek és eszközök,

1.2. a súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok, valamint

1.3. a lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: 1.3.1. vezetési és együttműködési feladatok,

1.3.2. a riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás,

1.3.3. a kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés,

1.3.4. az elzárkóztatás,

1.3.5. a lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása,

1.3.6. a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,

1.3.7. a kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme,

1.3.8. a polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése,

1.3.9. a vegyi mentesítés,

1.3.10. az ideiglenes helyreállítás,

1.3.11. a tűzoltás,

1.3.12. a híradás,

1.3.13. az áldozatokkal kapcsolatos tevékenység, valamint

1.3.14. a hulladékkezelő létesítményben folyó védelmi tevékenység segítésével kapcsolatos intézkedések.

2. A súlyos balesetek elleni védekezés irányítása:

2.1. a veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés,

2.2. a súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés,

2.3. a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt, feladat- és hatáskörrel rendelkező személyek neve, beosztása és elérhetősége, valamint

2.4. az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra leírása.

3. A lakosság tájékoztatásának feladatai a súlyos baleset bekövetkezése után:

3.1. a tájékoztatás tartalma,

3.2. a lakosság tájékoztatásához szükséges eszközrendszer.

4. A hatóság tájékoztatásának feladatai:

4.1. a védelmi igazgatás szervei tájékoztatásának tartalma és eszközei, valamint

4.2. a hatóság tájékoztatásának tartalma és eszközei.

5. A külső vészhelyzeti terv része lehet jogszabály alapján létrehozott egyéb védelmi terv, amelyet úgy kell kialakítani, hogy tartalma és végrehajthatósága megítélhető legyen.

6. Egyéb követelmények:

6.1. A védelmi tervhez tartozó térkép, vázlat és metszet méretarányának biztosítania kell a megfelelő eligazodást, fel kell tűntetnie a méretarányt és a méretskálát, valamint a hulladékkezelő létesítményt és a lehetséges baleseti hatások által érintett környező területeket. Nagy terjedési távolságok esetén különböző méretarányú térképeket is fel lehet használni.

6.2. A térképen, vázlaton ki kell emelni a hulladékkezelő létesítmény megközelítési útvonalait, valamint a kimenekítési és egyéb, a súlyos baleset hatásai elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek során igénybe vehető útvonalakat."

4. melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének 1.2. pontja a következő k) ponttal egészül ki:

(A Szabályzat alkalmazásában súlyos üzemzavarnak minősül:)

"k) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti súlyos baleset."

Tartalomjegyzék