13/2011. (IV. 22.) KIM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében és a 30. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Közlönyr.) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. Az alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések megjelölése a kihirdetés során

8/A. § Az alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések megjelölése annak kihirdetése során - az alábbi sorrendben -

a) a címet, valamint sortöréssel elválasztva

b) zárójelben a kihirdetés

ba) évét arab számmal,

bb) hónapját betűvel kiírva és

bc) napját arab számmal

foglalja magában."

2. § A Közlönyr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése

a) a Kormány esetén "A Kormány",

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén "A Magyar Nemzeti Bank elnökének",

c) a miniszterelnök esetén "A miniszterelnök",

d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a miniszter feladat- és hatásköréről rendelkező kormányrendeletben meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén "A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének",

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének",

g) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a "képviselő-testületének" szöveg vagy - közgyűlés esetén - a "közgyűlésének" szöveg.

(2) A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése

a) a Kormány esetén "Korm.",

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén "MNB",

c) a miniszterelnök esetén "ME",

d) miniszter esetén az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott rövid megjelölés,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén "PSZÁF",

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén "NMHH"."

3. § A Közlönyr. 1. mellékletének 1. pont d) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A Magyar Közlöny fősorozatának címrendje a következő:)

"d) IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei,"

4. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az általános hivatkozásban

a) törvényre a "törvény" megjelöléssel,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az "a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete" megjelöléssel,

c) kormányrendeletre a "kormányrendelet" megjelöléssel,

d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a "miniszteri rendelet" megjelöléssel,

f) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete" megjelöléssel,

g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az "a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete" megjelöléssel,

h) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

i) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az "önkormányzati rendelet" megjelöléssel, j) valamennyi jogszabályra a "jogszabály" megjelöléssel

kell hivatkozni."

(2) Az R2. 55. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletének a tervezetében a feladatkört általánosan megjelölő törvényi rendelkezésre kell hivatkozni."

(3) Az R2. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,

b) a Kormányt,

c) a Kormány egy vagy több tagját önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva,

d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökét,

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét vagy

f) helyi önkormányzatot

lehet megjelölni."

(4) Az R2. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatályon kívül helyező rendelkezések között a törvényre vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezések megelőzik a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a kormányrendeletre vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Kormány tagja rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket."

(5) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(6) Az R2. 1. melléklet 7.1.2.2. pontjában, 7.1.2.2.1. pontjában és 7.5.1.2. pontjában a "vagy PSZÁF rendelet" szövegrész helyébe a ", PSZÁF rendelet vagy NMHH rendelet" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 13/2011. (IV. 22.) KIM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete a következő 2.3.10. ponttal egészül ki:

"2.3.10. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendelete tervezetének a megjelölése

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
.../... . (........) NMHH rendelete
(a rendelet címe)

"

2. Az R2. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a rendeletére, a miniszterelnök rendeletére, a miniszteri rendeletre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére vagy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás

(a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás) (a jogszabály száma)/(a jogszabály kihirdetése évének a száma).
((a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma). (a jogszabály kihirdetése napjának a száma).) [Korm. (VAGY) MNB
(VAGY) ME (VAGY) (a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése) (VAGY) PSZÁF (VAGY) NMHH]
rendelet

"

3. Az R2. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
(VAGY)
a Kormány
(VAGY)
a miniszterelnök
(VAGY)
[a (VAGY) az] (a Kormány egy vagy több tagjának megjelölése a rövidítése szerinti ábécésorrendben)
(VAGY)
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
(VAGY)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
(VAGY)
(helyi önkormányzat megnevezése)
(VAGY)
a helyi önkormányzat képviselő-testülete

"

Tartalomjegyzék