Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szociális Családiház-építési Program keretében, Ócsa Város közigazgatási területén lévő, külterületi 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140, 0141, 0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38, 0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek által lehatárolt területen megvalósuló beruházással összefüggő 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[2]

2. §[3]

3. § Az általános építésügyi hatósági eljárást megelőzően nem kell tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni.

3/A. §[4] Építésügyi igazgatási szakértő bevonása esetén az 1. melléklet 1. sorszáma alatti eljárás ügyintézési határidő soron kívüli, de legfeljebb 15 nap.

3/B. §[5] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás kivitelezési tervdokumentációját a tervellenőrnek nem kell ellenőriznie.

3/C. §[6] (1) Az 1. mellékletben felsorolt hatósági ügyekben hozott döntéseket - az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sorában meghatározott hatósági ügyek kivételével - az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(2)[7]

4. §[8]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §[9] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[10] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[11] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[12] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez[13]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[14]
ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt nagyberuházásként
lakóépületek és
közintézmények, valamint
sajátos építményfajták
körébe tartozó (közlekedési,
hírközlési, közmű- és
energiaellátási) építmények
Az Ócsa település külterületén
fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 0128, 0129/2, 0130,
0131, 0137, 0138, 0140, 0141,
0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6,
0106, 0112, 0113/3, 0113/4,
0113/30, 0113/31, 0113/32,
0113/33, 0113/38, 0113/39,
0117/1, 0117/2, 0121/9,
0121/10, 0121/11,
0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4
helyrajzi számú földrészletek,
illetve ezen földrészletekből a
telekalakítási eljárások végleges
befejezését követően kialakított
földrészletek.
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízügyi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi,
telekalakítási, földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10.erdészeti hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.12.14.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.12.14.

[5] Beiktatta a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.12.14.

[6] Beiktatta a 49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.03.29.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 2. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[9] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 59. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a (ld. 18. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[14] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék