16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú város közigazgatási területén, az 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[2]

(4)[3]

(5)[4]

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §[5] E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[6] E rendeletnek az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[7] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[8] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[9] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[10] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez[11]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[12]
ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.Kiemelt nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak építményei, valamint
az ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi hatósági
engedélyek
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő
intézkedés végrehajtásához szükséges
környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
4.természetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő
intézkedés végrehajtásához szükséges
természetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
5.természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés
előírására irányuló engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyekGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízügyi hatósági engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
9.földvédelmi hatósági eljárásGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
10.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
11.telekalakítási hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
12.földmérési hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
13.erdészeti hatósági engedélyekVas Vármegyei
Kormányhivatal
14.hírközlési hatósági engedélyekNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
15.bányahatósági engedélyekVeszprém Vármegyei
Kormányhivatal
16.talajvédelmi hatósági engedélyekGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
17.örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
18.vasúti hatósági engedélyekközlekedésért felelős
miniszter
19.tűzvédelmi használati előírások és ailletékes
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.a jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 4. §- a. Hatályos 2011.05.03.

[6] Beiktatta a 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[7] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 50. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a (ld. 15. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék