17/2011. (III. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )

"30. fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy,

a) akinek részére a 28/A. § alapján e minőségéről az IH határozatot hoz;

b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik; "

(2) Az R. 3. §-a a következő 39. ponttal egészül ki:

(3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )

"39. műszaki tartalom: a támogatással érintett egység (építmény, eszköz, szolgáltatás) azon funkciója, használati módja, mérete, kapacitása, amely a támogatás nyújtásának céljával összefüggésben van, illetve a támogatás megítélésében szerepet játszott, amennyiben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályait megállapító rendeletek eltérően nem rendelkeznek. "

2. § Az R. 12. §-a a következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) A beruházási támogatások vonatkozásában, a vis maior esemény igazolásával egyidejűleg előterjesztett, arra irányuló kifejezett kérelem esetén az MVH az e rendeletben foglalt megvalósítási határidőt egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben az ügyfél a beruházást az (5) bekezdésben foglaltak szerint megkezdte. A megvalósítási határidő meghosszabbítására irányuló kérelem a 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott megvalósítási határidő lejártát követően nem terjeszthető elő.

(5) A beruházás megkezdése, a 12. § alkalmazásában igazolt, amennyiben az ügyfél legalább egy, kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal rendelkezik, amelyben nem csak egyéb elszámolható kiadást hagyott jóvá az MVH. Egyéb esetekben az ügyfélnek kell hitelt érdemlően bizonyítania a beruházás megkezdését.

(6) Amennyiben a megvalósítási határidőt az ügy összes körülményét figyelembe véve az MVH döntésével meghosszabbítja, az ügyfél e rendelet szerint fennálló üzemeltetési kötelezettsége a meghosszabbítás időtartamával meghosszabbodik, és kifizetési kérelem ebben az esetben is csak a 17. § (3) bekezdése szerinti határidőig nyújtható be. "

3. § Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. "

4. § Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. "

5. § Az R. 28/A. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 3. § 30. pont a) vagy b) alpontjában meghatározott dokumentumnak legkésőbb azon - a támogatás részletes feltételeit megállapító-jogszabályban meghatározott, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától kell a (6) bekezdésnek megfelelően - érvényesnek lennie, amely időszakban az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelői minőségét érvényesíteni kívánja. "

6. § (1) Az R. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. "

(2) Az R. 30. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Építési beruházás esetén

a) a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma

aa) a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében,

ab) egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül - módosítható;

b) az a) pont szerinti módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának;

c) a b) pont szerinti módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, továbbá hatósági előírás alapján kezdeményezett módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot;

d) a módosításról az MVH a támogatási határozat módosításával, illetve amennyiben a módosítás nem fogadható el külön határozattal vagy a kifizetési határozatban dönt;

e) amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 30. cikk 1. pont szerinti szankció alól mentesül. "

(3) Az R. 30. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt. "

(4) Az R. 30. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 28. § a) pontjától eltérően engedélyköteles beruházások esetében a 200 000 eurónak megfelelő-a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes, EKB által közzétett hivatalos középárfolyamon számított - forintösszeg feletti támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelem esetében szükséges a jogerős építési engedély hiteles másolatának és a kiviteli tervdokumentáció hiteles másolatának csatolása. A támogatási kérelemben megjelölt igény összegszerűsége a 16/A. §-ban meghatározott módon kerül kiszámításra. "

7. § Az R. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben az ügyfél a 24. § (1) bekezdése alapján köteles beadni az első kifizetési kérelmet, akkor a (4) bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazhatóak, ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti igazolást legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtja be. "

8. § Az R. a következő 36/C. §-sal egészül ki:

"36/C. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásban megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2011. (III. 4.) VM rendelet] megállapított

a) 3. § 39. pontját a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is;

b) 30. § (9) bekezdését 2011. január 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokra is;

c) 12. § (4)-(6) bekezdéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is;

d) 20. § (4) bekezdésénekés a 24. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban is

alkalmazni kell. "

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépését követően pályázat nem nyújtható be. "

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter