32011R0065[1]

A Bizottság 65/2011/EU rendelete ( 2011. január 27. ) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 65/2011/EU RENDELETE

(2011. január 27.)

a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 51. cikke (4) bekezdésére, 74. cikke (4) bekezdésére és 91. cikkére,

(1)

A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet ( 2 ) hatályon kívül helyezte és új rendelettel helyettesítette az 1782/2003/EK és 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott kölcsönös megfeleltetésnek, modulációnak és integrált igazgatási és ellenőrzési rendszernek, illetve a 479/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott kölcsönös megfeleltetésnek a végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletet ( 3 ).

(2)

A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet ( 4 ) számos kereszthivatkozást tartalmaz a hatályon kívül helyezett 796/2004/EK rendeletben foglalt igazgatási és ellenőrzési szabályokra. Az 1122/2009/EK rendelet igazgatási és ellenőrzési szabályokban eszközölt változtatásainak érvényt kell szerezni, az 1975/2006/EK rendeletben foglalt elvek sérelme nélkül. Továbbá az egységesség, az egyértelműség és az egyszerűsítés érdekében az 1975/2006/EK rendelet egyes rendelkezéseit módosítani kell, hogy az 1122/2009/EK rendeletre való hivatkozások száma a szükséges minimumra korlátozódjon. Következésképpen indokolt hatályon kívül helyezni és új határozattal felváltani az 1975/2006/EK rendeletet.

(3)

A tagállamoknak olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk, amely biztosítja a támogatási feltételek betartásának hatékony ellenőrzéséhez szükséges összes vizsgálat elvégzését. Az uniós és tagállami jogszabályokban, illetve a vidékfejlesztési programokban megszabott összes támogathatósági feltételnek ellenőrizhetőnek kell lennie több tesztelhető mutató révén.

(4)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 5 ) II. címének 4. fejezetében meghatározott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: IIER) hatékony és eredményes eszköznek bizonyult a közvetlen kifizetési támogatások megvalósításához. Ennélfogva az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában említett 2. tengelybeli területalapú és állatokkal kapcsolatos intézkedések során az igazgatási és ellenőrzési szabályoknak, valamint az azokhoz kapcsolódó, a hamis nyilatkozatok esetén alkalmazott csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó rendelkezéseknek az IIER-ben meghatározott elveket, és különösen az 1122/2009/EK rendeletet kell követniük.

(5)

Az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában meghatározott egyes, a 2. tengely keretében megszabott támogatási intézkedéseknél, illetve az azokhoz kapcsolódó, 4. szakaszban meghatározott, 4. tengelyhez tartozó támogatásoknál azonban az igazgatási és ellenőrzési szabályokat hozzá kell igazítani a támogatások egyedi jellemzőihez. Ugyanez vonatkozik a fejezet 1., illetve a 3. szakaszában meghatározott 1. tengelybeli, illetve a 3. tengely keretében megszabott támogatási intézkedésekre, valamint a kapcsolódó, 4. tengelyhez tartozó támogatásra. Ennélfogva különleges rendelkezéseket kell létrehozni e támogatási intézkedések vonatkozásában.

(6)

Annak érdekében, hogy valamennyi nemzeti hatóság képes legyen hatékony integrált ellenőrzést biztosítani az összes olyan területen, ahol a 2. tengely, illetve az 1122/2009/EK rendelet alá tartozó területalapú támogatási rendszerek keretében kifizetéseket igényelnek, a 2. tengelybeli területalapú intézkedésekre irányuló kifizetési kérelmeket a fenti rendelet II. része II. címének I. fejezetében megadott egységes kérelemmel azonos határidőig kell benyújtani.

(7)

Annak érdekében, hogy az ellenőrzések visszatartó hatásúak legyenek, a kifizetéseket - általános szabályként - nem lehet végrehajtani a támogatási kérelmek ellenőrzésének befejezése előtt. Az adminisztratív ellenőrzések lezárulta után azonban egy bizonyos szintig már engedélyezhetők a kifizetések. E szint meghatározásakor figyelembe kell venni a túlfizetés kockázatát.

(8)

Az e rendeletben megszabott ellenőrzési szabályoknak figyelemmel kell lenniük az érintett 2. tengelybeli intézkedések egyedi jellemzőire. Az egyértelműség érdekében ezért külön szabályokat kell létrehozni.

(9)

A támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez a tagállamok igénybe vehetnek egyéb szolgálatoktól, szervektől vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban bizonyosodniuk arról, hogy a szolgálat, szerv vagy szervezet működése eléri a támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez szükséges színvonalat.

(10)

A tapasztalat azt mutatja, hogy egyes rendelkezéseket tisztázni kell, ideértve elsősorban a hektárok és az állatok számának meghatározását, valamint a támogatáscsökkentéseket, a kizárásokat és a visszatérítéseket.

(11)

Az 1698/2005/EK rendeletben meghatározott intézkedések között voltak olyanok, amelyeknek a kifizetéseire - a rendelet 50a. cikkének megfelelően - alkalmazni kellett a 73/2009/EK rendelet II. címének 1. fejezetében megszabott kölcsönös megfeleltetést. Ezért helyénvaló a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok hozzáigazítása a 73/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeletben foglalt szabályokhoz.

(12)

A tapasztalatok szerint egyes különleges támogatási intézkedésekhez külön ellenőrzési előírásokat kell megszabni.

(13)

A beruházási tevékenységeknél utólagos ellenőrzésekkel kell megvizsgálni, hogy betartották-e az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdését. Ezen ellenőrzések alapját és tartalmát meg kell határozni.

(14)

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság felé a vállalt ellenőrzések számáról és azok eredményeiről annak érdekében, hogy a Bizottság eleget tehessen az intézkedések irányítása terén fennálló kötelezettségeinek.

(15)

Meg kell határozni bizonyos szintű általános ellenőrzési alapelveket, amelyek a Bizottságnak ellenőrzési jogot biztosítanak.

(16)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 6. cikkében említett kifizető ügynökségek elegendő információval rendelkezzenek a rendelet szerinti feladataik elvégzéséhez az egyéb szolgálatok vagy szervek által végrehajtott ellenőrzésekről.

(17)

Az elszámolási problémák elkerülése végett, amelyek akkor adódhatnának, ha a 2011-es naptári évre eltérő ellenőrzési eljárásokat kellene alkalmazni, ez a rendeletet 2011. január 1-jétől alkalmazandó.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. RÉSZ

HATÁLY ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1698/2005/EK rendelet alapján létrehozott, társfinanszírozásban megvalósuló vidékfejlesztési támogatási intézkedésekkel összefüggésben megállapítja az ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásának részletes szabályait.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

"támogatási kérelem" : az 1698/2005/EK rendelet szerinti intézkedésekben való részvétel iránti kérelem;

b)

"kifizetési kérelem" : a kedvezményezett által a nemzeti hatóságokhoz kifizetés céljából benyújtott kérelem;

c)

"egyéb nyilatkozat" : azok - az a) és b) pontban említetteken kívüli - nyilatkozatok vagy dokumentumok, amelyeket a kedvezményezettnek vagy egy harmadik félnek be kell nyújtania vagy meg kell őriznie annak érdekében, hogy egyes vidékfejlesztési intézkedések külön előírásai teljesüljenek;

d)

"területalapú intézkedés" : azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyeknél a támogatás a bejelentett terület nagyságától függ;

e)

"állatokra vonatkozó intézkedés" : azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyeknél a támogatás a bejelentett állatok számán alapul.

3. cikk

Támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok

1. A tagállamok gondoskodnak a támogatási kérelmek benyújtásához szükséges megfelelő eljárásokról.

2. Többéves kötelezettségvállalással járó intézkedések esetén a kedvezményezett éves kifizetési kérelmet nyújt be.

A tagállamok azonban lemondhatnak maguknak a konkrét kifizetési kérelmeknek az évenkénti benyújtásáról, amennyiben eredményes alternatív eljárásokat vezetnek be a 11. vagy 24. cikkben előírt adminisztratív ellenőrzések végrehajtására.

3. A támogatási kérelmek, a kifizetési kérelmek, illetve az egyéb nyilatkozatok részben vagy egészben bármikor visszavonhatók. A visszavonással kapcsolatos dokumentumokat az illetékes hatóságok tartják nyilván.

Amennyiben az illetékes hatóság az első albekezdésben említett dokumentumokban szabálytalanságokat tárt fel és erről a kedvezményezettet már értesítette, illetve ha az illetékes hatóság helyszíni ellenőrzésről szóló értesítőt küldött ki a kedvezményezettnek, amelynek során aztán szabálytalanságokat tár fel, akkor a szabálytalanságok által érintett részre nem engedélyezhető visszavonás.

Az első albekezdésben említett visszavonást követően a kedvezményezettek helyzete visszaáll olyanra, amilyen a dokumentumok vagy részdokumentumok benyújtása előtt volt.

4. A támogatási kérelmekben, kifizetési kérelmekben és egyéb nyilatkozatokban előforduló, az illetékes hatóságok által nyilvánvalónak minősített hibák a benyújtást követően bármikor javíthatóak.

4. cikk

Az ellenőrzés általános alapelvei

1. A tagállamoknak olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk, amely biztosítja, hogy a támogatási feltételek betartásának eredményes ellenőrzéséhez szükséges összes vizsgálatra sor kerül.

2. E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak róla, hogy az uniós és nemzeti jogszabályokban, illetve a vidékfejlesztési programokban megszabott összes támogathatósági feltétel ellenőrizhető legyen több tesztelhető mutató révén, amelyeket a tagállamok dolgoznak ki.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanazon kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok egyedi azonosító rendszerbe kerülnek. Az azonosítóknak felismerhetőnek kell lenniük a 73/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett, a termelők személyazonosságának rögzítésére szolgáló rendszerben is.

4. Amennyiben lehetséges, az e rendelet 12., 20. és 25. cikkében meghatározott ellenőrzéseket, valamint az uniós szabályokban előírt egyéb agrártámogatási ellenőrzéseket egyidejűleg kell elvégezni.

5. A 11., 12., 24. és 25. cikkben előírt ellenőrzések eredményeinél meg kell vizsgálni, hogy a feltárt problémák összességében kockázatot jelentenek-e más hasonló tevékenységekre, kedvezményezettekre vagy egyéb szervekre nézve. Ha igen, akkor a vizsgálatnak azt is fel kell tárnia, hogy miért, továbbá meg kell állapítania az esetleg indokolt további vizsgálatokat, valamint a szükséges korrekciós és megelőző intézkedéseket is.

6. A támogatási kérelmeket, kifizetési kérelmeket és egyéb nyilatkozatok el kell utasítani abban az esetben, ha a kedvezményezett vagy képviselője megakadályozza az ellenőrzések elvégzését. Az adott tevékenységre esetleg már kifizetett összegeket e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésének figyelembe vételével vissza kell téríttetni.

7. E rendelet 20. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, a helyszíni ellenőrzések előre bejelenthetők abban az esetben, ha az az ellenőrzés célját nem veszélyezteti. A bejelentést szigorúan a lehető legkésőbbre kell halasztani; az ellenőrzést megelőző 14. napnál korábban nem kerülhet rá sor. Az állatokra vonatkozó intézkedéseknél azonban a helyszíni ellenőrzések bejelentése csak megfelelően indokolt esetekben haladhatja meg a 48 órát.

8. A különös rendelkezések sérelme nélkül, nem folyósítható kifizetés annak a kedvezményezettnek, akiről bebizonyosodott, hogy a kifizetéshez szükséges feltételek mesterséges megteremtése révén a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz kívánt jutni.

9. Az e rendeletben meghatározott támogatáscsökkentések és kizárások nem érintik az egyéb uniós vagy nemzeti törvényekben megszabott további büntetéseket.

5. cikk

A szabálytalan kifizetések visszatérítése

1. Amennyiben jogosulatlan kifizetésre kerül sor, a kérdéses összeget a kedvezményezett - a (2) bekezdés szerint kiszámított kamattal együtt - visszafizeti.

2. A kamatot a kedvezményezett számára a visszafizetési felszólításban előírt - legfeljebb 60 napos - fizetési határidő és a visszafizetés vagy levonás között eltelt időszakra kell felszámítani.

Az alkalmazandó kamatlábat a nemzeti törvényekkel összhangban kell kiszámítani, de nem lehet alacsonyabb, mint a nemzeti rendelkezések alapján visszatérített összegeknél alkalmazott kamatláb.

3. Az (1) bekezdésben említett visszafizetési kötelezettség nem alkalmazható, ha a kifizetésre az illetékes hatóság vagy más hatóság hibájából került sor, és a kedvezményezettel szemben nem volt elvárható, hogy a hibát felismerje.

Ha azonban a hiba az adott kifizetés kiszámítását érintő tényadatokkal kapcsolatos, akkor az első albekezdést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a visszatérítésről szóló döntést a kifizetéstől számított 12 hónapon belül nem jelentették be.

II. RÉSZ

IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI SZABÁLYOK

I. CÍM

A 2. ÉS A 4. TENGELY EGYES INTÉZKEDÉSEIHEZ NYÚJTOTT VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

6. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1. E cím az alábbiakra alkalmazandó:

a) az 1698/2005/EK rendelet 36. cikkének megfelelően nyújtott támogatás;

b) A 2. tengely szerinti intézkedésekhez tartozó tevékenységek támogatása az 1698/2005/EK rendelet 63. cikke a) pontjának megfelelően.

E cím nem alkalmazandó az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában és b) pontjának vi. és vii. alpontjában, továbbá 39. cikke (5) bekezdésben, valamint a létesítési költséget illetően ugyanezen rendelet 36. cikke b) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett intézkedésekre.

2. E cím alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

c)

"megállapított terület" : a támogatásigénylés alapját képező földterületnek vagy parcellának az e rendelet 11. cikke és 15. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott területe.

d)

"megállapított állatlétszám" : az állatoknak az e rendelet 11. cikke és 15. cikkének (6) bekezdése szerint meghatározott száma.

7. cikk

Alkalmazandó szabályok

1. Az 1122/2009/EK rendelet 2. cikke második albekezdésének 1), 10) és 20) pontját, 6. cikkének (1) bekezdését, 10. cikkének (2) bekezdését, 12., 14., 16. és 20. cikkét, 25. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, valamint 73., 74. és 82. cikkeit az e címre vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni. Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában említett intézkedések esetében azonban a tagállamok megfelelő alternatív rendszereket alakíthatnak ki a támogatás tárgyát képező parcellák egyedi azonosításához.

2. E cím alkalmazásában az 1122/2009/EK rendeletben említett "gazdálkodók" alatt a "kedvezményezettek" értendők.

8. cikk

Kifizetési kérelmek

1. A 2007. január 1-je után megkezdődő kötelezettségvállalásoknál, illetve az ezen időpontot követően hatályba lépő szerződéseknél a területalapú intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmeket az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidők szerint kell benyújtani. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy csak a 2008-as igénylési évtől alkalmazzák e rendelkezést.

2. Amennyiben egy tagállam e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdését alkalmazza, akkor a kifizetési kérelem az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidők szerint benyújtottnak tekintendő.

3. Az 1122/2009/EK rendelet 22. és 23. cikkét az e cím alá tartozó kifizetési kérelmekre értelemszerűen kell alkalmazni. Az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információk mellett a kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell azokat az információkat is, amelyeket ugyanez a rendelkezés a támogatásigénylés alapját képező nem mezőgazdasági parcellákkal kapcsolatban előír.

9. cikk

Kifizetések

1. Nem történhet kifizetés az e cím hatálya alá tartozó intézkedés vagy műveletcsoport esetében, amíg az intézkedés vagy műveletcsoport támogathatósági feltételekre vonatkozó, II. fejezet I. szakaszában említett ellenőrzése le nem zárult.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy - a túlfizetés kockázatát figyelembe véve - a 11. cikkben meghatározott adminisztratív ellenőrzések befejezését követően kifizetik a támogatás akár 75 %-át. A kifizetés százalékos aránya az intézkedés vagy műveletcsoport minden kedvezményezettje esetében azonos.

2. Amennyiben a II. fejezet II. szakaszában meghatározott kölcsönös megfeleltetési ellenőrzéseket nem tudják a kifizetések folyósítása előtt lezárni, a jogosulatlan kifizetéseket az 5. cikknek megfelelően vissza kell téríteni.

II. FEJEZET

Ellenőrzés, támogatáscsökkentés és kizárás

10. cikk

Általános alapelvek

1. A tagállamok használják a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. címének 4. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: IIER).

2. A támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzése adminisztratív és helyszíni ellenőrzések révén történik.

3. A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó előírások betartását helyszíni ellenőrzésekkel és adott esetben adminisztratív ellenőrzésekkel kell megvizsgálni.

4. A kötelezettségvállalási időszakban a támogatásban részesülő parcellákat nem lehet kicserélni, kivéve a vidékfejlesztési programban külön meghatározott eseteket.

I. Szakasz

A támogathatósági feltételek, illetve a kötelezettségvállalások és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek betartása

I. Alszakasz

Ellenőrzés

11. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

1. Valamennyi támogatási kérelem, kifizetési kérelem, illetve a kedvezményezett vagy harmadik fél által benyújtandó összes egyéb nyilatkozat esetében adminisztratív ellenőrzéseket kell végezni, amelyeknek ki kell terjedniük minden olyan elemre, amelynek adminisztratív ellenőrzése lehetséges és ésszerű. Az eljárások biztosítják a végrehajtott ellenőrzések, a vizsgálati eredmények és a meg nem felelés vonatkozásában hozott intézkedések feljegyzését.

2. Az adminisztratív ellenőrzések - amennyiben ez lehetséges és ésszerű - keresztellenőrzéseket is tartalmaznak, többek között az IIER-ből származó adatokkal. A támogatás jogosulatlan kifizetésének elkerülése érdekében keresztellenőrzéseket kell végezni legalább a támogatási intézkedés tárgyát képező parcellákra és állatállományra vonatkozóan.

3. A hosszú távú kötelezettségvállalások betartását ellenőrizni kell.

4. A keresztellenőrzések során feltárt, szabálytalanságra utaló jeleket egyéb megfelelő adminisztratív eljárásokkal, szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel kell felderíteni.

5. A támogathatóságra vonatkozó adminisztratív ellenőrzéseknek adott esetben figyelembe kell venniük az agrártámogatások ellenőrzésében résztvevő más szolgálatok, szervek vagy szervezetek által végrehajtott vizsgálatok eredményeit.

12. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1. Az egy naptári évben benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzések számának el kell érnie legalább az e cím hatálya alá tartozó kedvezményezettek 5 %-át. Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt intézkedésnél azonban az 5 %-os arányt az intézkedés szintjén kell teljesíteni.

Az adminisztratív ellenőrzéseket követően támogatásra nem jogosultnak ítélt kérelmezők nem tartoznak bele az első albekezdés szerint ellenőrzött kedvezményezettek minimális számába.

2. Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott támogatási rendszerrel, egy régióval vagy egy régió egy részével összefüggésben jelentős szabálytalanságokat tárnak fel, az illetékes hatóság az adott évben megfelelő mértékben növeli a helyszíni ellenőrzések számát, valamint a következő évben helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek százalékos arányát is.

3. E cikk (1) bekezdésének értelmében a helyszíni ellenőrzés elvégzésének ellenőrzési mintáját az 1122/2009/EK rendelet 31. cikkének megfelelően kell kiválasztani. Az említett cikk szerinti kockázatelemzés alapján a tagállam a kedvezményezettek egyes intézkedéseit kiválaszthatja helyszíni ellenőrzésre.

4. A több mint öt éven keresztül kifizetéseket folyósító többéves intézkedések kedvezményezetteinél a tagállamok a kifizetések ötödik évét követően dönthetnek úgy, hogy ellenőrzik ezen kedvezményezettek legalább 2,5 %-át.

Az e bekezdés első albekezdése szerint ellenőrzött kedvezményezettek nem vehetők figyelembe az (1) bekezdés első albekezdése vonatkozásában.

13. cikk

Ellenőrzési jelentés

Az ezen alszakasz szerinti helyszíni ellenőrzésekről az 1122/2009/EK rendelet 32. cikke értelmében ellenőrzési jelentést kell készíteni.

14. cikk

A helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó általános alapelvek

1. A helyszíni ellenőrzéseket az egyes vidékfejlesztési intézkedések keretében vállalt különböző kötelezettségek kockázatainak elemzése alapján az év során elosztva kell elvégezni.

2. Az e rendelet 12. cikkének (3) bekezdése szerint ellenőrzésre kiválasztott intézkedések helyszíni ellenőrzése a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjed.

15. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma és a területmeghatározás

1. A tagállamok meghatározzák azon kritériumokat és ellenőrzési módszereket, amelyek az 1974/2006/EK bizottsági rendelet ( 7 ) 48. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése érdekében lehetővé teszik a kedvezményezett különböző kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek ellenőrzéseit.

2. Amennyiben a tagállamok előírják, hogy a helyszíni ellenőrzés egyes elemeit mintán is végre lehet hajtani, a mintának biztosítania kell az ellenőrzés megbízhatóságát és reprezentatív voltát. A tagállamok megállapítják a minta kiválasztásának szempontjait. Ha a mintán elvégzett ellenőrzések szabálytalanságokat tárnak fel, a minta terjedelmét és hatókörét megfelelő mértékben bővíteni kell.

3. A területalapú intézkedések vizsgálata tekintetében a helyszíni ellenőrzések során megvizsgálják az összes olyan mezőgazdasági parcellát és nem mezőgazdasági területet, amelyre támogatást igényeltek.

4. A helyszínen ténylegesen ellenőrzött területek méretének meghatározása azonban történhet a területek legalább 50 %-át magában foglaló minta segítségével, amennyiben a minta az ellenőrzött területre és az igényelt támogatásra vonatkozóan megbízható és reprezentatív ellenőrzési szintet biztosít. Ha a mintán elvégzett ellenőrzések szabálytalanságokat tárnak fel, a minta terjedelmét és hatókörét megfelelő mértékben bővíteni kell.

5. A területmeghatározást és a távérzékelést az 1122/2009/EK rendelet 34. cikke (1) és (5) bekezdésével, illetve 35. cikkével összhangban kell megvalósítani.

Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában meghatározott intézkedéseknél azonban a tagállamok megfelelő tűréshatárt állapíthatnak meg, amely semmilyen esetben sem haladhatja meg az 1122/2009/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében megszabott tűréshatár kétszeresét.

6. Az állatokra vonatkozó intézkedések helyszíni ellenőrzése az 1122/2009/EK rendelet 42. cikke alapján történik.

II. Alszakasz

Támogatáscsökkentés és kizárás

16. cikk

Területnagyságon alapuló támogatáscsökkentés és kizárás

1. Ha a kedvezményezett egy adott évben nem jelenti be összes mezőgazdasági területét, és egyrészről a kifizetési kérelemben bejelentett mezőgazdasági összterület, másrészről a bejelentett terület és a bejelentetlen mezőgazdasági parcellák összterülete közti eltérés meghaladja a bejelentett területek 3 %-át, akkor abban az évben a mezőgazdasági termelőnek fizetendő területalapú támogatások teljes összegét - a mulasztás súlyosságától függően - legfeljebb 3 %-kal csökkenteni kell.

Az első albekezdés nem alkalmazandó, ha valamennyi érintett mezőgazdasági terület bejelentésre került az illetékes hatóságoknál az alábbiak keretében:

a) a 73/2009/EK rendelet 15. cikke szerinti integrált rendszer, vagy

b) az említett rendelet 26. cikke értelmében az integrált rendszerrel kompatibilitást biztosító egyéb igazgatási és ellenőrzési rendszerek.

2. E cikk alkalmazásában ugyanazon kedvezményezett egy területalapú intézkedésen belül bejelentett, azonos támogatási hányad alá eső területei egy terménycsoportot alkotnak. Degresszív támogatási összegek alkalmazásakor az egyes bejelentett területekre kiszámolt összegek átlagát kell figyelembe venni.

3. Ha egy terménycsoport megállapított területe meghaladja a kifizetési kérelemben bejelentettet, akkor a támogatás kiszámításához a bejelentett területet kell használni.

Amennyiben a kifizetési kérelemben bejelentett terület meghaladja a terménycsoport megállapított területét, akkor a támogatás kiszámításakor a terménycsoport megállapított területét kell alapul venni.

Ha azonban a mért összterület, illetve az intézkedésre vonatkozó kifizetési kérelemben bejelentett összterület különbsége nem haladja meg a 0,1 hektárt, akkor a megállapított területet és a bejelentett területet egyformának kell tekinteni. E számításnál kizárólag a terménycsoportok szintjén megállapított túligényléseket kell figyelembe venni.

A harmadik albekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az említett különbség meghaladja a kifizetéshez elszámolt teljes terület 20 %-át.

Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult terület vonatkozásában maximális határérték vagy korlát került megállapításra, a kifizetési kérelemben feltüntetett hektárok számát a határértékre vagy korlátra kell csökkenteni.

4. Ha ugyanarra a területre több területalapú intézkedés keretében is adnak be kifizetési kérelmet, akkor a területet mindegyik intézkedésnél külön kell figyelembe venni.

5. A (3) bekezdés második albekezdésében említett esetben a támogatás kiszámításához a megállapított területnek a kiszámított különbség kétszeresével csökkentett összegét kell alapul venni akkor, ha ez a különbség 3 %-nál vagy 2 hektárnál nagyobb, de kisebb, mint a megállapított terület 20 %-a.

Amennyiben a különbség meghaladja a megállapított terület 20 %-át, az érintett terménycsoportra nem jár támogatás.

Amennyiben a különbség 50 % feletti, a kedvezményezettet - a kifizetési kérelemben bejelentett és a megállapított terület különbségének megfelelő összegig - még egyszer ki kell zárni a támogatásból.

6. Ha a kifizetési kérelemben bejelentett terület és a (3) bekezdés második albekezdése szerinti megállapított terület közötti különbség szándékos túligénylésre vezethető vissza, és a különbség a megállapított terület 0,5 %-ánál vagy egy hektárnál nagyobb, akkor a kedvezményezett az adott naptári évben nem kaphatja meg azt a támogatást, amelyre az említett albekezdés értelmében az érintett területalapú intézkedés vonatkozásában jogosult lett volna.

Ha a különbség meghaladja a megállapított terület 20 %-át, a kedvezményezettet - a bejelentett és a megállapított terület különbségének megfelelő összegig - még egyszer ki kell zárni a támogatásból.

7. Az e cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében, illetve (6) bekezdésének második albekezdésében meghatározott kizárások összegét a 885/2006/EK bizottsági rendelet ( 8 ) 5b. cikkének megfelelően le kell vonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleg törlődik.

17. cikk

Állatlétszám miatti támogatáscsökkentés és kizárás

1. E cikk alkalmazásában külön kezelendők a szarvasmarhafélék, a juhfélék és a kecskefélék.

Az első albekezdésben említettektől eltérő állatokra vonatkozóan a tagállamok megfelelő támogatáscsökkentési és kizárási rendszert határoznak meg.

2. Amennyiben külön határérték vagy egyedi korlát kerül alkalmazásra, a kifizetési kérelemben jelzett állatlétszámot az érintett kedvezményezett számára megállapított határértékre vagy korlátra kell csökkenteni.

Semmilyen esetben sem fordulhat elő, hogy a kifizetési kérelemben feltüntetettnél több állatra fizessenek támogatást.

Ha a kifizetési kérelemben megadott állatlétszám meghaladja az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések során megállapított állatlétszámot, akkor a támogatást a megállapított állatlétszám alapján kell kiszámítani.

3. A két füljelzőjének egyikét elvesztő szarvasmarhát bele kell számítani a meghatározott állatlétszámba, feltéve, hogy a szarvasmarha a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének más elemei alapján egyértelműen és egyedileg azonosítható. Ezen túlmenően, amennyiben a mezőgazdasági üzem egy szarvasmarhája mindkét füljelzőjét elveszíti, azt az állatot bele kell számítani a megállapított állatlétszámba, feltéve, hogy a szarvasmarha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 9 ) meghatározott nyilvántartás, marhalevél, adatbázis vagy egyéb elemei alapján még azonosítható, és feltéve, hogy az állattartó bizonyítani tudja, hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentése előtt lépéseket tett a helyzet orvoslására.

Ha a szabálytalanságok a szarvasmarhafélék nyilvántartásába, illetve a marhalevélbe történő hibás bejegyzésekből adódnak, az érintett szarvasmarha csak akkor nem számítható bele a megállapított állatlétszámba, ha a hibákat 24 hónapon belül legalább két ellenőrzés alkalmával megállapították. Minden más esetben az érintett állatot az első ténymegállapítás után ki kell zárni a megállapított állatlétszámból.

A szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének bejegyzéseivel, illetve a rendszer felé tett bejelentésekkel kapcsolatban e rendelet 3. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

3a. Az egyik füljelzőjét elvesztő juhot vagy kecskét bele kell számítani a megállapított állatlétszámba, feltéve, hogy az állat a 21/2004/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 4. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően még azonosítható az első azonosító eszközzel, és feltéve, hogy a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének valamennyi követelménye teljesül.

3b. Amennyiben a kedvezményezett elmulasztotta tájékoztatni az illetékes hatóságot az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy megváltoztatta a birtokontartási időszak alatt az állat tartási helyét, az érintett állatot a megállapított állatlétszámba kell beleszámítani, amennyiben a helyszíni ellenőrzés során az állatot az üzemen belül azonnal áthelyezték.

4. A (2) bekezdés harmadik albekezdésében említett esetben - amennyiben a szabálytalanság által érintett állatok száma nem haladja meg a hármat - a teljes támogatási összeget, amelyre a kedvezményezett az intézkedés keretében jogosult, csökkenteni kell a (6) bekezdés szerint meghatározandó százalékkal.

5. Ha a szabálytalanság által érintett állatok száma háromnál több, akkor a teljes támogatási összeget, amelyre a kedvezményezett az intézkedés keretében jogosult, csökkenteni kell az alábbi mértékben:

a) a (6) bekezdés szerint meghatározott csökkentési százalékkal, ha az nem haladja meg a 10 %-ot;

b) a (6) bekezdés szerint meghatározott csökkentési százalék kétszeresével, ha ez a százalék 10 %-nál több, de 20 %-nál kevesebb;

Ha a csökkentési százalék meghaladja a 20 %-ot, akkor az érintett intézkedés keretében nem jár támogatás.

Ha a csökkentési százalék meghaladja az 50 %-ot, a kedvezményezettet még egyszer ki kell zárni a támogatásokból a kérelmezett állatszám és a (2) bekezdés harmadik albekezdésével összhangban meghatározott állatszám közötti különbségnek megfelelő összeg mértékéig. ----- Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleg törlődik.

6. A (4) és (5) bekezdésben említett százalékok megállapítása céljából a szabálytalanság által érintett állatok számát el kell osztani a teljes megállapított állatlétszámmal.

Az 1122/2009/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén a támogatásra elvileg jogosult, de a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerben nem megfelelően azonosított vagy nyilvántartott állat szabálytalanság által érintettnek minősül.

7. Amennyiben a kérelmezett állatszám, illetve a (2) bekezdés harmadik albekezdése szerint meghatározott állatszám közötti eltérés szándékosan elkövetett szabálytalanság eredménye, az érintett intézkedés keretében nem jár támogatás.

Ha a (6) bekezdéssel összhangban megállapított csökkentési százalék meghaladja az 20 %-ot, a kedvezményezettet még egyszer ki kell zárni a támogatásokból a kérelmezett állatszám és a (2) bekezdés harmadik albekezdésével összhangban meghatározott állatszám közötti különbségnek megfelelő összeg mértékéig. ----- Ha az összeg a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleg törlődik.

8. Az e cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében, illetve (7) bekezdésének második albekezdésében meghatározott kizárások összegét a 885/2006/EK bizottsági rendelet 5b. cikkének megfelelően le kell vonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleg törlődik.

18. cikk

Támogatáscsökkentés és kizárás az egyéb támogathatósági feltételek és kötelezettségvállalások, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelességek be nem tartása esetén

1. A kérelmezett támogatást csökkenteni kell vagy meg kell tagadni abban az esetben, ha az alábbi kötelezettségek és feltételek nem teljesülnek:

a) az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv) és v) alpontjában, illetve b) pontjának v) alpontjában meghatározott intézkedéseknél a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó standardok, a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények, az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében, 40. cikkének (2) bekezdésében, illetve 47. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó kötelező érvényű előírások, valamint az ezen követelményeken és standardokon túlmutató kötelezettségvállalások; valamint

b) a területnagysághoz és a kérelmezett állatlétszámhoz kapcsolódó támogathatósági feltételeken kívüli egyéb támogathatósági feltételek.

Többéves kötelezettségvállalások esetén a támogatáscsökkentések, a kizárások és a visszatérítések vonatkoznak azokra az összegekre is, melyeket a kötelezettségvállalásra a korábbi években fizettek ki.

2. A tagállam visszatérítteti és/vagy megtagadja a támogatást, illetve - elsősorban a feltárt meg nem felelés súlyossága, mértéke és tartóssága alapján - meghatározza a támogatáscsökkentés összegét.

A meg nem felelés súlyosságát elsősorban az határozza meg, hogy - figyelemmel a betartatlan feltételek eredeti céljára - a meg nem felelés mennyire lényeges következményekkel jár.

A meg nem felelés mértéke elsősorban attól függ, hogy az a tevékenység egészére milyen hatást gyakorol.

Az, hogy valamely meg nem felelés tartós-e, elsősorban attól függ, hogy a hatása mennyi ideig érezhető, illetve hogy ez a hatás ésszerű eszközökkel megszüntethető-e.

3. Szándékosan elkövetett szabálytalanságokból adódó meg nem felelés esetén a kedvezményezettet a ténymegállapítás naptári évére, valamint az azt követő naptári évre ki kell zárni az adott intézkedésből.

II. Szakasz

Kölcsönös megfeleltetés

I. Alszakasz

Ellenőrzés

19. cikk

Általános szabályok

1. Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül "kölcsönös megfeleltetésen" a következők betartása értendő: a fenti rendelet 50a. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében szereplő, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások, valamint a fenti rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények.

2. A 73/2009/EK rendelet 22. cikke, továbbá az 1122/2009/EK rendeletből a 2. cikk második bekezdésének 2), 32)-37) pontja, a 8., a 47., a 48. és a 49. cikk, az (1) bekezdés első albekezdése kivételével az 50. cikk, az 51. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, az 52., az 53. és az 54. cikk, a 70. cikk (3), (4), (6) és (7) bekezdése, valamint a 71. és a 72. cikk a kölcsönös megfeleltetés tekintetében értelemszerűen alkalmazandó.

3. Az e rendelet 21. cikkében említett támogatáscsökkentés kiszámításakor az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, a trágya- és növényvédőszer-használati minimumkövetelmények a 73/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott "környezetvédelem", illetve "köz-, állat- és növényegészségügy" területekre vonatkoznak. Mindkét minimumkövetelmény az 1122/2009/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének 33) pontja szerinti "jogi aktusnak" minősül.

20. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1. Az illetékes ellenőrző hatóság a hatáskörébe tartozó követelményekkel és előírásokkal összefüggésben az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetési kérelmet benyújtó kedvezményezettek legalább 1 %-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végez.

2. Az (1) bekezdésnek megfelelően ellenőrizendő, kedvezményezettekből álló minta kiválasztható egyrészt a vonatkozó követelmények és standardok betartására kötelezett és az e rendelet 12. cikke alapján már kiválasztott kedvezményezettek mintájából, másrészt az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetési kérelmet benyújtó, a megfelelő követelmények, illetve előírások betartására kötelezett kedvezményezettek teljes alapsokaságából.

3. A (2) bekezdésben meghatározott eljárások alkalmazhatók vegyesen abban az esetben, ha a vegyes alkalmazás az ellenőrzési rendszer eredményességét növeli.

4. Ha a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó jogi aktusok és standardok megtiltják a helyszíni ellenőrzések előzetes bejelentését, akkor ugyanez vonatkozik a kölcsönös megfeleltetés helyszíni ellenőrzésére is.

II. Alszakasz

Támogatáscsökkentés és kizárás

21. cikk

Támogatáscsökkentés és kizárás

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben meg nem felelésre derül fény, az e rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogatáscsökkentéseket és kizárásokat az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti támogatás azon teljes összegére kell alkalmazni, amelyet az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évében benyújtott, illetve benyújtandó kifizetési kérelmei alapján kapott vagy fog kapni.

III. Szakasz

A támogatáscsökkentések sorrendje

22. cikk

A támogatáscsökkentések sorrendje

Ha több támogatáscsökkentést is végre kell hajtani, azok sorrendje a következő:

- először az e rendelet 16. cikkének (5) és (6) bekezdése, illetve 17. cikkének (4) és (5) bekezdése szerint;

- azután az e rendelet 18. cikkének megfelelően;

- azután az 1122/2009/EK rendelet 23. cikke szerinti késedelmes benyújtás miatt;

- azután az e rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

- azután az e rendelet 21. cikkének megfelelően;

- végül az e rendelet 16. cikke (7) bekezdésének és 17. cikke (8) bekezdésének megfelelően.

II. CÍM

AZ 1. ÉS 3. TENGELY, ILLETVE A 2. ÉS 4. TENGELY EGYES INTÉZKEDÉSEI KERETÉBEN NYÚJTOTT VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések

23. cikk

Hatály

Ez a cím az 1698/2005/EK rendelet szerinti azon kiadásokra vonatkozik, amelyekre az e rendelet I. címe nem terjed ki.

II. FEJEZET

Ellenőrzés, támogatáscsökkentés és kizárás

I. Szakasz

Ellenőrzés

I. Alszakasz

Általános rendelkezések

24. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

1. Valamennyi támogatási kérelem, kifizetési kérelem, illetve a kedvezményezett vagy harmadik fél által benyújtandó összes egyéb nyilatkozat esetében adminisztratív ellenőrzéseket kell végezni, amelyeknek ki kell terjedniük minden olyan elemre, amelynek adminisztratív ellenőrzése lehetséges és ésszerű. Az eljárásoknak elő kell írniuk a végrehajtott ellenőrzési munka, a vizsgálati eredmények, illetve a rendellenességek feltárásakor hozott intézkedések feljegyzését.

2. A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki:

a) az igényelt támogatás tárgyát képező tevékenység támogathatósága;

b) a vidékfejlesztési programban meghatározott kiválasztási kritériumok betartása;

c) a támogatási kérelem alapját képező tevékenység megfelelése az alkalmazandó tagállami és uniós szabályoknak, ideértve elsősorban - vonatkozó esetben - a közbeszerzésre és az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, illetve a nemzeti jogszabályokban és a vidékfejlesztési programban meghatározott egyéb vonatkozó előírásokat;

d) az elszámolt költségek ésszerűsége, amit megfelelő értékelési rendszerrel kell vizsgálni, például referenciaköltségekkel, a különböző ajánlatok összehasonlításával vagy értékelő bizottság révén;

e) a kérelmező megbízhatósága, hivatkozva a 2000 óta társfinanszírozásban megvalósított korábbi tevékenységekre.

3. A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiakra terjed ki, feltéve, hogy ezek a vizsgált kérelemre alkalmazhatók:

a) a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások megvalósulása;

b) az elszámolt kiadások valódisága;

c) a befejezett művelet összevetve azon művelettel, amelyre a támogatási kérelmet benyújtották és jóváhagyták.

4. A beruházási tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések magukban foglalják a támogatott tevékenység vagy a befektetés helyszínének legalább egyszeri szemléjét a beruházás megvalósulásának ellenőrzésére céljából.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy például az alábbi, megfelelően indokolt okok miatt nem kerítenek sor helyszíni szemlére:

a) a tevékenységet már beválasztották a 25. cikk szerint elvégzendő helyszíni ellenőrzések mintájába;

b) a kérdéses tevékenység kis beruházásnak számít;

c) a tagállam szerint alacsony a kockázata annak, hogy a támogatás feltételei nem teljesülnek, vagy hogy a befektetés nem valósult meg.

A második albekezdésben említett döntést és annak indoklását rögzíteni kell.

5. Az adminisztratív ellenőrzések tartalmaznak olyan eljárásokat, amelyekkel elkerülhető az egyéb uniós vagy nemzeti programokkal és programozási időszakokkal egybeeső szabálytalan kettős finanszírozás. Egyéb forrásokból történő finanszírozás esetén az ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a nyújtott támogatások összege nem haladja meg a támogatás maximálisan engedélyezhető felső határát.

6. A kedvezményezettek kifizetéseiket számlával és a kifizetést igazoló bizonylatokkal támasztják alá. Ha erre nincs mód, a kifizetéseket hasonlóan bizonyító erejű dokumentumokkal kell alátámasztani.

25. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1. A tagállamok a jóváhagyott tevékenységeket illetően megfelelő mintavételi alapra épülő helyszíni ellenőrzéseket szerveznek. Amennyiben lehetséges, az ellenőrzésekre a tevékenységnek járó záró kifizetés folyósítása előtt kell sort keríteni.

2. A kiadások helyszíni ellenőrzésének le kell fednie a 23. cikkben említett azon kiadások legalább 4 %-át, amelyeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) finanszíroz, és amelyeket a kifizető ügynökségeknek az egyes naptári években ki kell fizetniük. Kizárólag a kérdéses év végéig elvégzett ellenőrzések vehetők figyelembe.

A programozási időszak egészét tekintve a kiadások ellenőrzésének le kell fednie az EMVA által finanszírozott kiadások legalább 5 %-át.

3. A jóváhagyott tevékenységek (1) bekezdés szerint ellenőrizendő mintájánál különösen az alábbi szempontok érvényesülnek:

a) annak szükségessége, hogy a tevékenységek típusa és volumene alapján megfelelően vegyes mintát ellenőrizzenek;

b) az, hogy milyen kockázati tényezőket állapítottak meg a tagállami és uniós ellenőrzések;

c) a tengelyek és az intézkedések közötti egyensúly fenntartásának szükségessége;

d) az, hogy véletlenszerűen ki kell választani a kiadások 20-25 %-át.

4. A helyszíni ellenőrzést végző ellenőrök nem vehetnek részt ugyanannak a tevékenységnek az adminisztratív ellenőrzésében.

26. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma

1. A helyszíni ellenőrzések révén a tagállamok annak ellenőrzésére törekszenek, hogy:

a) alátámasztják-e számviteli és egyéb dokumentumok a kedvezményezett által beadott kifizetési kérelmet, ideértve szükség esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatok helyességének harmadik felek által birtokolt adatok vagy kereskedelmi dokumentumok alapján történő ellenőrzését is;

b) (megfelelő számú kiadási tétel esetén) a kapcsolódó kiadás jellege és ütemezése összhangban van-e az uniós rendelkezésekkel, és megfelel-e a tevékenységhez jóváhagyott előírásoknak, illetve a ténylegesen elvégzett feladatoknak vagy nyújtott szolgáltatásoknak;

c) a tevékenység tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e a támogatási kérelemben leírt céloknak;

d) a közpénzből finanszírozott tevékenységek megvalósítása összhangban volt-e az uniós szabályokkal és szakpolitikákkal, ideértve elsősorban a közbeszerzési szabályokat, illetve a nemzeti jogszabályokban vagy a vidékfejlesztési programban megszabott vonatkozó előírásokat.

2. Az e rendelet 25. cikkének (3) bekezdése szerint ellenőrzésre kiválasztott kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzése a kedvezményezettnek a látogatás időpontjában ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelességére kiterjed.

3. A nemzeti hatóságok által megfelelően nyilvántartásba vett és kellően indokolt kivételes körülmények között a helyszíni ellenőrzések kiterjednek a művelet helyszíni szemléjére vagy nem tárgyi művelet esetén a művelet szervezőjének felkeresésére.

4. A 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési ráta teljesítésekor csak az e cikk összes követelményének megfelelő ellenőrzések vehetők figyelembe.

27. cikk

Ellenőrzési jelentés

1. Az e szakasz szerinti összes helyszíni és utólagos ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek felülvizsgálatát. A jelentésben elsősorban az alábbiakat kell feltüntetni:

a) az ellenőrzött intézkedések és kérelmek;

b) a jelen lévő személyek;

c) az a tény, hogy a kedvezményezett kapott-e értesítőt az ellenőrzésről, és ha igen, mennyi idővel az ellenőrzés előtt;

d) az ellenőrzések eredményei és adott esetben a külön észrevételek;

e) bármely egyéb, a későbbiekben elvégzendő kontrollintézkedés.

2. A kedvezményezett ellenőrzésen való jelenlétét tanúsítandó, lehetőséget kell biztosítani a kedvezményezettnek a jelentés aláírására és észrevételei közlésére. Szabálytalanságok feltárása esetén a kedvezményezett megkapja az ellenőrzési jelentés egy példányát.

II. Alszakasz

Kiegészítő ellenőrzési előírások különleges intézkedésekhez

28. cikk

Fiatal mezőgazdasági termelők

Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésében meghatározott intézkedésnél a tagállamok az 1974/2006/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdése alapján az üzleti tervnek való megfelelést adminisztratív ellenőrzésekkel, illetve mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzésekkel vizsgálják.

28a. cikk

Korengedményes nyugdíjazás

Az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkében meghatározott intézkedésnél a tagállamok a 23. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, illetve a 23. cikk (3) bekezdésében megszabott kötelezettségek teljesülését a gazdaság átadása után ellenőrzik. A tagállamok a támogatás első kifizetését követően lemondhatnak a helyszíni ellenőrzésekről, feltéve, hogy az adminisztratív ellenőrzésekből, és azok részeként a megfelelő - elsősorban a 73/2009/EK rendelet 16. cikkében említett elektronikus adatbázis információival történő - keresztellenőrzésekből kellő bizonyosság szerezhető a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről.

28b. cikk

A tagállamok által elismert élelmiszer-minőségi rendszerek támogatása

Az 1698/2005/EK rendelet 32. cikkében meghatározott intézkedés esetében a kifizető ügynökségek a támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzésekor adott esetben felhasználhatnak egyéb szolgálatoktól, szervektől vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban bizonyosodniuk arról, hogy a szolgálat, szerv vagy szervezet működésének színvonala megfelelő a támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez.

28c. cikk

Félig önellátó gazdálkodás

Az 1698/2005/EK rendelet 34.cikke (1) bekezdésében meghatározott intézkedésnél a tagállamok az említett cikk (2) bekezdése alapján az üzleti terv megvalósításában elért előrehaladást adminisztratív ellenőrzésekkel, illetve mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzésekkel vizsgálják.

28d. cikk

Termelői csoportok

Az 1698/2005/EK intézkedés 35. cikkében meghatározott intézkedésnél a tagállamok azután ismerik el a termelői csoportot, miután ellenőrizték, hogy a csoport megfelel-e az említett cikk (1) bekezdésében megszabott feltételeknek, illetve a nemzeti szabályoknak. A csoport elismerését követően az elismerési feltételek folyamatos teljesülését az ötéves időszak során legalább egyszer helyszíni ellenőrzés keretében kell megvizsgálni.

28e. cikk

Szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok

Az 1698/2005/EK rendelet 35a. cikkében meghatározott intézkedésnél a tagállamok az említett cikk (2) bekezdése alapján az üzleti terv megvalósításában elért előrehaladást adminisztratív ellenőrzésekkel, illetve mintavételen alapuló helyszíni ellenőrzésekkel vizsgálják.

28f. cikk

Leader

1. A tagállamok megfelelő rendszert vezetnek be a helyi akciócsoportok felügyeletéhez.

2. Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének a) és b) pontja szerint felmerülő kiadásoknál a tagállamok az e rendelet 24. cikkében említett adminisztratív ellenőrzések elvégzését hivatalos megbízás keretében átruházhatják a helyi akciócsoportokra. Továbbra is a tagállam felelős azonban annak vizsgálatáért, hogy a helyi akciócsoportok rendelkeznek-e a feladat elvégzéséhez szükséges igazgatási és ellenőrzési kapacitással.

Az első albekezdésben említett feladatátruházás esetén a tagállamok rendszeresen ellenőrzik a helyi akciócsoportok működését, többek között könyvvizsgálati ellenőrzésekkel, illetve az adminisztratív ellenőrzések mintavétel alapján történő újbóli elvégzése révén.

A tagállamok az e rendelet 26. cikkének megfelelően helyszíni ellenőrzéseket is végeznek. Az e rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzésre kiválasztott, jóváhagyott tevékenységekből álló mintában a Leaderrel kapcsolatos kiadásoknak legalább akkora hányadot kell elérniük, mint az e rendelet 23. cikkében említett kiadásokban.

3. Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontja szerint végrehajtott kiadások esetén az ellenőrzéseket az érintett helyi akciócsoportoktól független személyeknek kell elvégezniük.

28 g. cikk

Kamattámogatások

Az 1974/2006/EK rendelet 49. cikke szerint végrehajtott kiadásoknál az érintett művelet megvalósulásától függően a kedvezményezettet adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseknek kell alávetni. Az e rendelet 25. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti kockázatelemzés során legalább egyszer meg kell vizsgálni - a támogatás diszkontált értéke alapján - az érintett műveletet.

A tagállamok továbbá adminisztratív ellenőrzésekkel és szükség esetén a közvetítő pénzügyi intézménynél, illetve a kedvezményezettnél végzett helyszíni ellenőrzésekkel gondoskodnak arról, hogy a közvetítő pénzügyi intézményeknek folyósított kifizetések összhangban legyenek az uniós jogszabályokkal, valamint a tagállami kifizető ügynökség és a közvetítő pénzügyi intézmény között az 1974/2006/EK rendelet 49. cikkének megfelelően létrejövő megállapodással.

28h. cikk

Egyéb pénzügyi tervezési intézkedések

Az 1974/2006/EK rendelet 50. cikke szerint felmerülő kiadásoknál a tagállamok adminisztratív ellenőrzésekkel és szükség esetén az alapoknál vagy azok finanszírozóinál végzett helyszíni ellenőrzésekkel gondoskodnak az említett rendelet 51. és 52. cikkében foglalt feltételek betartásáról. A tagállamok az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítanak az alapok helyes felhasználására és a programozási időszak végén történő lezárásra.

III. Alszakasz

Utólagos ellenőrzések

29. cikk

Utólagos ellenőrzések

1. Utólagos ellenőrzésekre kerül sor a befektetési tevékenységeknél, hogy ellenőrizni lehessen az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdésén alapuló, illetve a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalások betartását.

2. Utólagos ellenőrzésnek kell alávetni minden naptári évben legalább 1 %-ot az EMVA azon beruházási tevékenységekre fordított kiadásaiból, amelyeknél az EMVA ugyan már folyósította a záró kifizetést, de amelyekre továbbra is vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalások. Kizárólag a kérdéses év végéig elvégzett ellenőrzések vehetők figyelembe.

3. Az (1) bekezdés értelmében ellenőrizendő tevékenységekre vonatkozó minta kiválasztása a különböző tevékenységek, illetve tevékenység- vagy intézkedéscsoportok kockázatainak és pénzügyi hatásának elemzésén alapul. A minta egy részét véletlenszerűen kell kiválasztani.

II. Szakasz

Támogatáscsökkentés és kizárás

30. cikk

Támogatáscsökkentés és kizárás

1. A kifizetések kiszámítása azon alapul, hogy az adminisztratív ellenőrzések során mi bizonyul támogathatónak.

A tagállam megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetési kérelmet, és meghatározza a támogatásra jogosult összegeket. Meghatározza:

a) a kedvezményezett részére kizárólag a kifizetési kérelem alapján fizetendő összeget;

b) a kedvezményezett részére a kifizetési kérelem támogathatóságának vizsgálatát követően fizetendő összeget.

Amennyiben az a) pontban meghatározott összeg több mint 3 %-kal túllépi a b) pontban meghatározott összeget, a b) pontban meghatározott összeget csökkentik. A csökkentés összege a fenti két összeg különbözetének felel meg.

Nem alkalmazandó azonban csökkentés, ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy nem felelős a támogatásra nem jogosult összeg feltüntetéséért.

2. Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett szándékosan hamis nyilatkozatot tett, a kérdéses tevékenységet kizárják az EMVA keretében nyújtott támogatásból, és a kedvezményezettnek a tevékenységre már kifizetett valamennyi összeget vissza kell fizetnie. Ezen felül a kedvezményezettet a ténymegállapítás naptári évére és az azt követő naptári évre kizárják az adott intézkedés keretében nyújtott támogatásból.

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett támogatáscsökkentéseket és kizárásokat értelemszerűen kell alkalmazni a 25. és 29. cikk szerinti ellenőrzések során feltárt jogosulatlan kiadásokra.

III. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk

Jelentéstétel

A tagállamok minden év július 15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak:

a) az előző naptári évben az I. cím keretében benyújtott kifizetési kérelmek ellenőrzéseinek eredményeiről, különös tekintettel az alábbiakra:

i) a kifizetési kérelmek száma intézkedésenként, az e kérelmek esetében ellenőrzött teljes összeg, valamint a 11., 12. és 20. cikk szerinti ellenőrzések keretében vizsgált összterület és állatlétszám;

ii) a területalapú intézkedések esetében az egyedi támogatási programra lebontott összterület;

iii) az állatokra vonatkozó intézkedések esetében az egyedi célprogramokra lebontott állatlétszám;

iv) az elvégzett ellenőrzések eredménye, feltüntetve a 16., 17., 18. és 21. cikk szerint alkalmazott támogatáscsökkentéseket és kizárásokat;

b) az előző naptári évben folyósított kifizetéseket érintő, a 24. és 25. cikknek megfelelően kifizetési kérelmeken végzett ellenőrzésekről és ezen ellenőrzések eredményeiről;

c) az előző naptári évben végzett, 28. és 29. cikken alapuló ellenőrzésekről és ezen ellenőrzések eredményeiről.

32. cikk

A Bizottság általi ellenőrzés

Az 1698/2005/EK rendelet értelmében kifizetett támogatásra a 73/2009/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

33. cikk

Jelentés az ellenőrzésekről a kifizető ügynökségeknek

1. Amennyiben az ellenőrzéseket nem az illetékes kifizető ügynökség végzi, a tagállam gondoskodik róla, hogy a kifizető ügynökség elegendő tájékoztatást kapjon az elvégzett ellenőrzésekről és azok eredményeiről. A kifizető ügynökség határozza meg, hogy milyen tájékoztatást tart szükségesnek. A tájékoztatás történhet az összes elvégzett ellenőrzésről szóló jelentés, illetve adott esetben összefoglaló jelentés formájában.

2. Megfelelő ellenőrzési nyomvonalat kell fenntartani. A megfelelő ellenőrzési nyomvonal követelményeinek indikatív leírását az I. melléklet tartalmazza.

3. A kifizető ügynökségnek joga van megvizsgálni az egyéb szervek által végzett ellenőrzések minőségét, és minden egyéb információt megszerezni, amire feladatainak ellátásához szüksége van.

34. cikk

Hatályon kívül helyezés

1. Az 1975/2006/EK rendelet 2011. január 1-jétől hatályát veszti.

A 2011. január 1-je előtt benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozóan azonban továbbra is ezt a rendeletet kell alkalmazni.

2. Az 1975/2006/EK rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell tekinteni, és az e rendelet II. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

35. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosító információs követelmények indikatív leírása

A 33. cikk (2) bekezdésének megfelelően egy adott intézkedésnél kielégítő az ellenőrzési nyomvonal akkor, ha:

a) az EMVA által támogatott összes tevékenység esetében lehetővé teszi a Bizottságnak bejelentett teljes összegek, illetve a kifizető ügynökség vagy egyéb szolgálat birtokában lévő számlák, számviteli és egyéb igazoló dokumentumok összevetését;

b) lehetővé teszi a közkiadásokból a kedvezményezett javára történő kifizetés vizsgálatát;

c) lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az EMVA által finanszírozott tevékenységek során betartották-e a kiválasztási kritériumokat;

d) adott esetben tartalmazza a pénzügyi tervet, a tevékenységi jelentést, a támogatás jóváhagyására vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokról szóló dokumentumokat, valamint az esetleges ellenőrzésekről készített jelentéseket.

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1975/2006/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk4. cikk (3), (6), (7) és (9) bekezdés; 5. cikk; 7. cikk (1) bekezdés
3. cikk2. cikk
4. cikk3. cikk
5. cikk4. cikk (2), (4) és (8) bekezdés
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk (1) bekezdés; 8. cikk (3) bekezdés; 16. cikk (1) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés7. cikk (1) bekezdés; 8. cikk(3) bekezdés
9. cikk9. cikk
10. cikk (1) és (2) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
10. cikk (3)–(6) bekezdés10. cikk (1)–(4) bekezdés
11. cikk11. cikk
12. cikk (1), (3) és (4) bekezdés12. cikk (1), (3) és (4) bekezdés
12. cikk (2) bekezdés12. cikk (2) bekezdés; 15. cikk (3) bekezdés
13. cikk13. cikk
14. cikk14. cikk
15. cikk15. cikk
16. cikk (1) bekezdés16. cikk (2) és (3) bekezdés
16. cikk (2) bekezdés16. cikk (5) bekezdés
16. cikk (4) bekezdés
16. cikk (5) és (6) bekezdés16. cikk (6), illetve (7) bekezdés
17. cikk (1) bekezdés17. cikk (2) és (3) bekezdés
17. cikk (2) bekezdés17. cikk (4), (5) és (6) bekezdés
17. cikk (3) bekezdés17. cikk (5) és (7) bekezdés
17. cikk (4) bekezdés17. cikk (1) bekezdés
18. cikk18. cikk
19. cikk (1) bekezdés19. cikk (1) bekezdés
19. cikk (2) bekezdés19. cikk (2) bekezdés
20. cikk (1) bekezdés20. cikk (1) bekezdés
20. cikk (2) bekezdés19. cikk (2) bekezdés
21. cikk (1) bekezdés19. cikk (2) bekezdés
21. cikk (2) és (3) bekezdés20. cikk (2) bekezdés
21. cikk (4) bekezdés20. cikk (3) bekezdés
22. cikk19. cikk (2) bekezdés
23. cikk (1) bekezdés, első albekezdés21. cikk
23. cikk (1) bekezdés, második és harmadik albekezdés19. cikk (2) bekezdés
23. cikk (2) bekezdés19. cikk (3) bekezdés
24. cikk22. cikk
25. cikk23. cikk
26. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdés24. cikk (1), (2), (3), illetve (4) bekezdés
26. cikk (5) bekezdés24. cikk (6) bekezdés
26. cikk (6) bekezdés24. cikk (5) bekezdés
26. cikk (7) bekezdés28b. cikk
27. cikk (1), (2) és (3) bekezdés25. cikk
27. cikk (4) bekezdés4. cikk (5) bekezdés
28. cikk26. cikk
28a. cikk27. cikk
29. cikk28a. és 28c. cikk
30. cikk (1) és (2) bekezdés29. cikk (1) bekezdés
30. cikk (3) bekezdés29. cikk (2) bekezdés
30. cikk (4) bekezdés, első albekezdés29. cikk (3) bekezdés
30. cikk (4) bekezdés, második albekezdés
31. cikk (1) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés30. cikk (1) bekezdés, első, második, illetve harmadik albekezdés
31. cikk (1) bekezdés, negyedik albekezdés30. cikk (3) bekezdés
31. cikk (2) bekezdés30. cikk (2) bekezdés
32. cikk28f. cikk (3) bekezdés
33. cikk28f. cikk (2) bekezdés
34. cikk a) pont31. cikk a) pont
34. cikk b) és c) pont31. cikk b) pont
34. cikk d) pont31. cikk c) pont
35. cikk32. cikk
36. cikk (1) bekezdés19. cikk (2) bekezdés
36. cikk (2), (3) és (4) bekezdés33. cikk (1), (2) és (3) bekezdés
37. cikk35. cikk

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 2 ) HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

( 3 ) HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

( 4 ) HL L 368., 2006.12.23., 74. o.

( 5 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 6 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

( 7 ) HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

( 8 ) HL L 171., 2006.6.23., 90. o.

( 9 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

( 10 ) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0065&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0065-20121014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0065-20121014&locale=hu

Tartalomjegyzék