113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági üzem vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

2. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, gépek, épületek és készletek összessége;

3. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdálkodótól átvételre kerülő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek összességének megszerzése;

4.[1] mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

5.[2] főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, 4. pont szerinti mezőgazdasági tevékenység;

6.[3] működtetési időszak: az e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

7.[4] mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - kikerült termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

8.[5] EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám: napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenőriz;

9. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

11. termelői szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege, összege

3. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. A támogatás kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

(2) A támogatás összege - amennyiben az ügyfél által a kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzem mérete a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékekkel számolva eléri -

a) a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,

b) a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint

c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4)[6] A vállalt EUME méretet a működtetési időszak egésze alatt a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon és a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékek alapján kell figyelembe venni.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele történik meg;

c)[7] az 1. számú mellékletben meghatározott szakképesítések, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettségek, illetve a 2-4. számú mellékletben meghatározott végzettségeknek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megfeleltethető végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.

(2)[8] Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy

b)[9] az 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta;

c)[10] az ügyfél kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009. évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmet nyújt be.

(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett kötelező képzésen részt venni, és azt elvégezni;

b) a mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c)[11] a működtetési időszak során a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatokat megőrizni;

d) az üzleti terv részét képező kommunikációs tervben - amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget - vállalt feladatokat a megadott ütemezésnek megfelelően az azt igazoló dokumentumok alapján teljesíteni;

e) az üzleti terv részét képező SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelően teljesíteni;

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a működtetési időszak 4. évének végére legalább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre kell növelni, és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

g) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a működtetési időszak 4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

h) ha az üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, ettől az időponttól kezdődően a 4. naptári év végére vállalt értéket fenntartani a működtetési időszak végéig;

i)[12] a működtetési időszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,

ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben,

id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,

ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(5) A (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.

(6) Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(7)[13] A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Kincstár részére.

(8)[14] Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.

(9)[15] A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (7) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

A támogatási kérelem benyújtása

5. §[16]

A kérelem elbírálása

6. §[17] A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el az 5. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7. § (1)[18] Az ügyfél legkésőbb 2011. január 31-ig, ezt követően pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követően másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig köteles az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:[19]

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a)[20]

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az elismert termelő csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagság meglétét igazoló formanyomtatványt.

Kifizetés

8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeit, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2)[21] A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet évente,

a) január 1-31.,

b) április 1-30.,

c) július 1-31.,

d) október 1-31.

között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

(3)[22] Amennyiben az ügyfél eleget tett a 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére - a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon - kifizetési kérelmet nyújt be, melyre évente március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31. között van lehetőség.

(4)[23] A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresíteni:[24]

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(5) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a gazdaság részét képező termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:

a)[25]

b) bértartás esetén a vonatkozó szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

c) állatvásárlás esetén az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó dokumentumokat.

(6)[26] A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében - a (2) bekezdés d) pontjától eltérően - 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

9. § (1)[27] Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)[28] A Kincstár a 4. § (4) bekezdés d) és e) pontjának teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(3) Amennyiben

a)[29]

b)[30] az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat véglegessé válását követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c)[31] az ügyfél az üzleti terv kommunikációs terv részében vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, akkor köteles azt a működtetési időszak végéig teljesíteni, ennek elmulasztása esetén a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d)[32] az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3a)[33] Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b)[34] Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4) Amennyiben

a)[35]

b)[36] az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

(5)[37]

(6)[38]

(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy

a)[39] a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a határozat véglegessé válását követő 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladóan marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,

b)[40] a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni,

c) a működtetési időszak 4. évének végéig a lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja légvonalban legfeljebb 60 km sugarú körön belül található és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meghatározott bármelyik kötelezettségét, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(9)[41] Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(10) Az ügyfélre kiszabott összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(11)[42] A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(12)[43] A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.

Záró rendelkezés

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Átmeneti rendelkezések[44]

12. §[45] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 15/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §[46] E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

14. §[47] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet megállapított 4. § (7)-(9) bekezdését, 9. § (1) bekezdését a 7. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. §[48] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelettel (a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet) megállapított 3. § (4) bekezdését a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §[49] (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. §[50] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) bekezdést, (3) bekezdés b) és d) pontot, (3a) és (3b) bekezdést, (4) bekezdés b) pontot, (7) bekezdés b) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés a) pontot és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

18. §[51] Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

19. §[52] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdés c) pontját az e rendelkezés hatálybalépésekor és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
26 2 8299 02 2 2 01Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
22 2 6131 06 1 0 01ÁllattenyésztőSzakmunkás
23 5 3124 16 6 3 01Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus
Technikus
20 2 6140 05 9 0 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
22 2 6139 06 1 0 02Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 02Baromfi- és kisállattenyésztő
szaktechnikus
Szaktechnikus
22 2 6139 06 4 0 01Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
23 2 6112 05 9 0 02BiotermesztőSzakmunkás
15 5 3113 16 6 4 01Bor- és üdítőitalipari technikusTechnikus
15 2 7222 01 9 0 01BorászSzakmunkás
21 2 6129 05 4 0 01Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
21 2 6116 05 3 0 01DísznövénykertészSzakmunkás
21 5 3124 16 6 2 01Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
26 5 3117 16 2 0 06Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
29 5 3125 16 6 1 01Erdészeti környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
55 4 3910 09 8 0 03Erdészeti menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
29 2 6219 05 1 0 01Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
29 5 3125 16 6 1 02ErdésztechnikusTechnikus
21 2 6212 05 1 0 03Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
20 2 6140 05 9 0 04Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
21 2 6121 05 5 0 02Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
21 5 3124 16 6 2 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus
22 2 6135 06 1 0 03JuhtenyésztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 04Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
20 4 6140 05 9 0 06Képesített gazdaTechnikus
20 4 6140 08 2 0 04Képesített mezőgazdasági
gazdaasszony
Technikus
24 2 6129 05 3 0 04KertészSzakmunkás
24 5 3124 16 6 2 03Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
26 2 8293 02 2 2 13Kertészeti gépészSzakmunkás
55 4 3910 09 8 0 08Kertészeti menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
22 2 6134 06 1 0 04LótenyésztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 05Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
42 2 5129 08 2 0 05Lovastúra-vezetőSzakmunkás
22 2 6139 06 2 0 02MéhészSzakmunkás
26 1 8293 04 7 0 01Meliorációs és parképítő gépkezelőSzakmunkás
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
26 1 8293 04 6 1 04Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
20 2 6140 09 9 0 03Mezőgazdasági (agrár)vállalkozóSzakmunkás
41 5 3129 16 9 0 22Mezőgazdasági áruforgalmazó technikusTechnikus
20 2 6140 08 2 0 06Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
26 2 8293 02 2 2 16Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
26 5 3117 16 2 0 21Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
26 2 7433 02 2 2 17Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
26 5 3117 16 2 0 22Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusSzaktechnikus
26 5 3117 16 2 0 23Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusSzaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 12Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 13Mezőgazdasági környezetvédő technikusTechnikus
26 5 3117 16 2 0 24Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusSzaktechnikus
20 5 3124 16 6 2 04Mezőgazdasági technikusTechnikus
21 5 3124 16 6 2 05Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
26 2 8293 02 2 2 21Növénytermesztő gépészSzakmunkás
52 5 3125 16 6 2 06Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus
52 2 6140 05 6 0 02Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
26 2 8313 02 2 2 22Növényvédő és öntöző gépészSzakmunkás
26 1 8312 04 9 0 11Önjárómunkagép-kezelőSzakmunkás
22 2 6133 06 1 0 05SertéstenyésztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 06Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
22 2 6132 06 1 0 06SzarvasmarhatenyésztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 07Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
21 5 3124 16 6 2 08Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
21 2 6129 05 3 0 07Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
22 5 3124 16 6 3 08Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
26 1 8311 0490 12Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)Szakmunkás
22 2 6229 06 2 0 03Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
22 5 3129 16 6 3 10Vadgazdálkodási technikusTechnikus
20 2 6129 05 9 0 10Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
21 2 7222 01 9 0 07VincellérTechnikus
21 5 3124 16 6 2 09Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
52 5 3126 16 7 0 12Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)Szaktechnikus
55 4 3910 09 8 0 13Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)Felsőfokú szakképesítés
21 5 3129 16 6 4 09Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikusSzaktechnikus

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
31 6203 02ÁllattenyésztőSzakmunkás
31 6203 03Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
52 6222 01Bor- és üdítőital-ipari technikusTechnikus
52 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
32 6207 01Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
31 6203 04JuhtenyésztőSzakmunkás
51 6201 01Képesített gazdaTechnikus
51 6201 02Képesített mezőgazdasági
gazdaasszony
Technikus
34 7872 01Lovastúra-vezetőSzakmunkás
31 6280 04Meliorációs és parképítő
földmunkagép-kezelő
Szakmunkás
31 6280 05Mező- és erdőgazdasági
rakodógép-kezelő
Szakmunkás
52 3439 03Mezőgazdasági áruforgalmazó
technikus
Technikus
31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
34 5235 02Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
32 6201 02Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
53 6206 01Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus
31 6280 08Önjáróbetakarítógép-kezelőSzakmunkás
31 6203 07SertéstenyésztőSzakmunkás
31 6203 08Szarvasmarha-tenyésztőSzakmunkás
31 6280 09Traktorvezető (mezőgazdasági
gépkezelő)
Szakmunkás

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
33 6207 04VincellérSzakmunkás

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
55 3434 01Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens
Felsőfokú szakképesítés
52 6201 02Agrárkörnyezet-gazdaTechnikus
52 3439 03Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus
Technikus
34 6280 01Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
31 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj
megjelölésével)
Szakmunkás
52 6203 01Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus
Technikus
31 6203 10Általános állattenyésztőSzakmunkás
32 6201 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
53 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő
szaktechnikus
Szaktechnikus
55 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító
technológus
Felsőfokú szakképesítés
33 6203 01Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
32 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
33 5212 01BorászSzakmunkás
31 6207 01Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
33 6207 01DísznövénykertészSzakmunkás
53 6207 01Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
31 6206 03DohánykertészSzakmunkás
52 6222 13Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és
üdítőital-ipar)
Technikus
52 5452 01Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
33 6262 01Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
54 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
31 6207 03Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
51 6201 01Gazda I.Technikus
33 6201 01Gazda II.Szakmunkás
31 6206 01Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
53 6207 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus
53 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
33 6207 03KertészSzakmunkás
52 6207 01Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
34 6280 03Kertészeti gépészSzakmunkás
31 6203 05LótenyésztőSzakmunkás
53 6203 03Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
51 7872 02Lovastúra-vezetőTechnikus
31 6203 06MéhészSzakmunkás
51 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony I.Technikus
31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony II.Szakmunkás
33 6280 01Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
52 5452 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
34 6280 04Mezőgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)
Szakmunkás
53 5452 01Mezőgazdasági gépjavító
szaktechnikus
Szaktechnikus
31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
53 5452 02Mezőgazdasági gépüzemeltető
szaktechnikus
Szaktechnikus
55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
55 5452 01Mezőgazdasági műszaki
menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
53 5452 03Mezőgazdasági szervizüzemi
szaktechnikus
Szaktechnikus
52 6201 01Mezőgazdasági technikusTechnikus
31 6206 04MikroszaporítóSzakmunkás
52 6206 01Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
Technikus
31 6280 07Növénytermesztő gépészSzakmunkás
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
31 6206 02Növényvédő és méregraktár-kezelőSzakmunkás
55 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító
technológus
Felsőfokú szakképesítés
53 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
53 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
53 6207 03Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
31 6207 02Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
53 6208 01Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
31 6203 09Tenyészállatteljesítmény-vizsgálóSzakmunkás
53 6203 06Törzskönyvező szaktechnikusSzaktechnikus
33 6203 02Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
52 6203 02Vadgazdálkodási technikusTechnikus
55 6203 03Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú szakképesítés
32 6206 03Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
51 6207 02VincellérTechnikus
53 6207 05Zöldségtermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
34 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
32 6207 01Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
33 6201 01GazdaSzakmunkás
55 6206 01Gyógynövény- és
fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
55 6203 04MénesgazdaFelsőfokú szakképesítés
55 6206 02Növénytermesztő és növényvédő
technológus
Felsőfokú szakképesítés
34 6206 02Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

[53]
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
55 621 01 0010 55 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
52 621 01 1000 00 00AgrárkörnyezetgazdaTechnikus
54 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusTechnikus
54 621 02 0010 54 01AgrárrendészTechnikus
54 621 03 0010 54 01Állategészségügyi technikusTechnikus
31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)Szakmunkás
54 621 03 0010 54 02Állattenyésztő technikusTechnikus
33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológusFelsőfokú szakképesítés
31 621 04 0001 31 01BelovaglóSzakmunkás
52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztőSzakmunkás
52 621 01 0100 31 02BiomasszaelőállítóSzakmunkás
52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztőSzakmunkás
54 541 01 0010 54 01Bor- és pezsgőgyártó technikusTechnikus
33 621 01 0000 00 00BorászSzakmunkás
55 621 01 0010 55 02BortechnológusFelsőfokú szakképesítés
33 622 01 1000 00 00DísznövénykertészSzakmunkás
31 622 01 0010 31 01DohánykertészSzakmunkás
31 623 01 0100 31 01Erdészeti növényvédőSzakmunkás
31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
54 623 01 0000 00 00ErdésztechnikusTechnikus
55 623 01 0000 00 00ErdőgazdaFelsőfokú szakképesítés
54 525 02 0010 54 01Erdőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
33 622 01 0100 31 01Faiskolai termesztőSzakmunkás
33 621 02 1000 00 00GazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozóFelsőfokú szakképesítés
31 622 01 0010 31 02GyümölcstermesztőSzakmunkás
31 621 01 0010 31 03Haszonállat-gondozóSzakmunkás
54 621 04 0010 54 01Kertész és növényvédelmi technikusTechnikus
31 521 19 0010 31 03Kertészeti gép kezelőSzakmunkás
31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
31 521 20 0010 31 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
31 621 04 0100 31 01Lóápoló és gondozóSzakmunkás
31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztőSzakmunkás
52 812 02 0000 00 00Lovastúra-vezetőTechnikus
31 521 19 0010 31 04Majorgép-kezelőSzakmunkás
[54]
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
31 621 05 0000 00 00MéhészSzakmunkás
31 521 19 0010 31 05Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelőSzakmunkás
55 621 01 0010 55 04MénesgazdaFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 06Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőSzakmunkás
54 525 02 0010 54 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
55 621 01 0010 55 06Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztensFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 07Mezőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
31 521 19 0010 31 08Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelőSzakmunkás
54 621 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikusTechnikus
54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
33 622 01 0100 31 02MikroszaporítóSzakmunkás
33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövénytermesztőSzakmunkás
31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
54 621 04 0100 31 01NövénytermesztőSzakmunkás
54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 09Növényvédelmi gépkezelőSzakmunkás
54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
52 621 01 0100 33 01ÖkogazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodóFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 10Önjáró betakarítógép kezelőjeSzakmunkás
55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológusFelsőfokú szakképesítés
33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövénytermesztőSzakmunkás
31 622 01 0010 31 03SzőlőtermesztőSzakmunkás
54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
54 625 01 0000 00 00Vadgazdálkodási technikusTechnikus
55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú szakképesítés
54 621 04 0100 31 03VetőmagtermesztőSzakmunkás
54 621 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikusTechnikus
33 621 01 0001 51 01VincellérTechnikus
31 622 01 0010 31 04ZöldségtermesztőSzakmunkás

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
1800Állattenyésztés szakterületAz elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint
1801-1Juhtenyésztő
1801-2Lótenyésztő
1801-3Sertéstenyésztő
1801-4Szarvasmarha-tenyésztő
1804Méhész
1805Vadász-vadtenyésztő
1806Baromfitenyésztő
1807Állategészségőr
1809Általános állattenyésztő
1810Kisállattenyésztő
1700Növénytermesztés
1701Dísznövénykertész
1705Kertész
1705-1Szőlő- és gyümölcstermesztő
1705-2Zöldségtermesztő
1707Általános kertész
1706Mezőgazdasági gépész
1706-1Állattartótelepi gépész
1706-2Kertészeti gépész
1706-3Növénytermesztő gépész
1913-1Borász
313Gépszerelő és -karbantartó
313-4Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó
31-100NövényvédelmiTechnikus
31-300Mezőgazdasági áruforgalmiTechnikus
32-101ErdészetiTechnikus

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
1703KertészAz elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint
1704Növénytermesztő gépész
1803Kisállattenyésztő
1901Borász

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
313-4Gépszerelő és karbantartóAz elbíráláshoz szükséges a
(mezőgazdasági gépszerelő)bizonyítvány, mert ha
1809Általános tenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítványba
1913-1Erjedésipari termékgyártó (borász)került ez a megnevezés, akkor technikusszint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint
31-100Növényvédelmi (technikus)Technikus
31-300Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)Technikus
51-0100Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)Technikus
51-0200Erdész (technikus)Technikus
51-0300Kertész (technikus)Technikus
51-0400Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)Technikus
61-0102Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)Technikus
71-0200Mezőgazdasági gépész (technikus)Technikus

24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
313-4Mezőgazdasági gépszerelőAz elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint
1801-1Sertéstenyésztő
1801-2Szarvasmarha-tenyésztő
1702Dísznövénykertész

2. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyetemi agrárvégzettségek

Végzettségi szint: egyetem
Okleveles agrármérnök, vagy mezőgazdasági agrármérnök, vagy üzemszervező agrármérnök, vagy vállalatgazdasági
agrármérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezet- és tájgazdálkodási mérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles gazdasági agrármérnök
Okleveles agrárkémikus agrármérnök
Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök
Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles agrármérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles természetvédelmi mérnök
Okleveles állattenyésztő mérnök
Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
Okleveles növénytermesztő mérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

3. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Főiskolai agrárvégzettségek

Végzettségi szint: főiskola
Kertészmérnök, vagy kertész üzemmérnök
Agrármérnök
Állattenyésztő mérnök, vagy állattenyésztési mérnök, vagy állattenyésztési üzemszervezési mérnök, vagy állattenyésztő
üzemmérnök, vagy általános állattenyésztési mérnök, baromfi- és egyéb kisállattenyésztő mérnök
Növénytermesztési mérnök, vagy növénytermesztési üzemmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnök
Meliorációs mérnök, vagy meliorációs üzemmérnök, vagy öntözéses üzemmérnök
Tájgazdálkodási mérnök
Természetvédelmi mérnök
Vidékfejlesztési agrármérnök
Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Szakigazgatási agrármérnök
Kertészmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Természetvédelmi mérnök
Állattenyésztő mérnök
Mezőgazdasági mérnök, vagy mezőgazdasági üzemmérnök
Mezőgazdasági szakoktató
Növénytermesztő mérnök

4. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyéb végzettségek

Végzettségi szint: főiskola
Élelmiszer-technológus mérnök, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnök, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnök
Mezőgazdasági gépészmérnök, vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Élelmiszer-ipari gépészmérnök, vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnök
Vadgazda, vagy vadgazda mérnök
Vállalkozó menedzser, vagy élelmiszer vállalkozó menedzser
Agrármenedzser
Végzettségi szint: egyetem
Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök
Okleveles erdőmérnök
Állatorvos, vagy állatorvos doktor
Okleveles növényorvos
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Erdőmérnök
Vadgazda mérnök
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök
Okleveles növényorvos
Okleveles vadgazda mérnök
Állatorvos doktor
Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

5. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaMaximális pontszám
Szakmai szempontok
SzakképzettségA 2. számú melléklet szerinti
egyetemi végzettségek
A 3. számú melléklet szerinti
főiskolai végzettségek
Az 1. számú mellékletben
meghatározott felsőfokú
szakképesítés vagy
technikusi szakképzettség és
a 4. számú melléklet szerinti
végzettségek
Végzettséget igazoló okirat
hiteles másolat alapján
16 pont
10 pont
6 pont
EUME cél 3. év végéig- 71-80%-ban vállaljaAz üzleti terv részét képező3 pont
történő teljesítésének- 81-90%-ban vállaljaSFH-tábla alapján5 pont
vállalása- 91-100%-ban vállalja8 pont
Állattenyésztés arányánaka működtetési időszakAz üzleti terv részét képező9 pont
vállalása4. évére vállalt EUME értékből
50% vagy azt meghaladó
részarány
SFH-tábla alapján
A kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismertMVH által közzétett8 pont
termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoportformanyomtatványon
vagy termelői szervezet tagsági igazolás vagy azokhoz valóbenyújtott elismert termelői
csatlakozási szándékcsoport által, vagy
zöldség-gyümölcs termelői
csoport vagy termelői
szervezet által kiadott
tagsági igazolás vagy
tagfelvételről szóló
szándéknyilatkozat alapján
A működtetési időszak 4. évének végéig az ügyfélFőlapon tett nyilatkozat11 pont
lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontjaalapján
legfeljebb 60 km sugarú körön belül található
Összesen:max. 52 pont
Horizontálisszempontok
Kérelmező életkora (Kérelem18-24 év7 pont
benyújtásakor már betöltött25-29 év10 pont
életév alapján)30-34 év
35-40 év
5 pont
0 pont
2 pont
Fogyatékkal élő1 pont
Roma származású1 pont
Az ügyfél lakóhelye aHátrányos helyzetűA Vhr. 3. § 14. pontja szerint5 pont
kérelembenyújtásttelepülésen van
megelőzően legalább 1 éveolyan településen található,
ahol 1- 3000 fő közötti a
lakosság száma
A kérelembenyújtási időszak
első napján érvényes KSH
adatok alapján
4 pont
olyan településen található,2 pont
ahol 3001-10 000 fő közötti
a lakosság száma
Összesen:max. 23 pont
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaMaximális pontszám
Pénzügyi terv
A vállalkozás pénzügyi
tervének koherenciája
Áfa megfelelő számítása (áfakörtől függően)2 pont
Munkabér4 pont
Pénzügyi terv
valóságtartalom vizsgálata
Termelési értékPénzügyi tábla adatainak
referenciaadatokkal történő
összevetése a működtetés
alatt
5 pont
Anyagjellegű ráfordítások5 pont
Befektetett eszközök értéke5 pont
Munkaerő-felhasználás5 pont
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata4 pont
Összesen:max. 30 pont
Üzleti terv
I. Vezetői összefoglaló2 pont
II. Támogatás-igénylő bemutatása7 pont
III. Piacelemzés és értékesítés13 pont
IV. Termelés9 pont
V. Szervezet, emberi erőforrások6 pont
VI. Tevékenységfejlesztések bemutatása18 pont
VII. Kommunikációs terv5 pont
VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása5 pont
Összesen:max. 65 pont
MINDÖSSZESEN:max. 170 pont

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

KódMegnevezésMértékegységSFH
D01Közönséges búza és tönkölyFt/ha127 223
D02Durum búzaFt/ha108 835
D03RozsFt/ha82 926
D04ÁrpaFt/ha107 639
D05ZabFt/ha91 764
D06SzemeskukoricaFt/ha172 473
D07RizsFt/ha155 984
D08Egyéb gabonafélékFt/ha101 618
D09Száraz hüvelyesek összesenFt/ha163 928
D09ESzáraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürtFt/ha163 676
D09FSzáraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó,
bükkönyfélék
Ft/ha137 791
D09GSzáraz hüvelyesek, egyébFt/ha115 229
D10BurgonyaFt/ha853 313
D11CukorrépaFt/ha365 787
D12Takarmánygyökerek és -káposztákFt/ha94 730
D23DohányFt/ha725 117
D24KomlóFt/ha749 691
D25GyapotFt/ha
D26Káposztarepce és réparepceFt/ha115 866
D27NapraforgóFt/ha135 618
D28SzójaFt/ha119333
D29OlajlenFt/ha99 210
D30Egyéb olajosmagvú növényekFt/ha112 743
D31RostlenFt/ha83 634
[55]
KódMegnevezésMértékegységSFH
D32RostkenderFt/ha191 475
D33Egyéb rostnövényekFt/ha-
D34Illóolaj-, gyógy- és fűszernövényekFt/ha403 536
D35Egyéb ipari növények, egyébFt/ha67 095
D14AFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és
alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Ft/ha505 736
D14BFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és
alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
Ft/ha627 796
D15Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
Ft/ha10 802 990
D16Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)
Ft/ha5 435 819
D17Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alattFt/ha19 109 790
D18Takarmánynövények, összesenFt/ha116 390
D18ATakarmánynövények - időszaki gyepFt/ha49 551
D18BTakarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok
összesen
Ft/ha125 145
D18B1Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok,
silókukorica
Ft/ha182 688
D18B3Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok,
egyéb
Ft/ha98 082
D19Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)Ft/ha112 677
D20Egyéb szántóföldi növényekFt/ha102 936
D21Parlag, ugar támogatás nélkülFt/ha-
D22Parlag, ugar támogatással (set-aside)Ft/ha-
EKonyhakertFt/ha799 108
FÁllandó rét és legelő összesenFt/ha47 697
F01Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha52 529
F02Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha46 558
G01Gyümölcsültetvények, összesenFt/ha583 157
G01AGyümölcsültetvények, mérsékelt égövi frissFt/ha583 157
G01BGyümölcsültetvények, szubtrópusi frissFt/ha-
G01CGyümölcsültetvények, héjasokFt/ha283 088
G02Citrus-ültetvényekFt/ha-
G03Olajfa ültetvényekFt/ha-
G03AOlajfa ültetvények - étkezési olívaFt/ha-
G03BOlajfa ültetvények - olajtermelésreFt/ha-
G04Szőlőültetvények, összesenFt/ha403 839
G04AMinőségi borszőlő ültetvényekFt/ha452 433
G04BEgyéb borszőlő ültetvényekFt/ha354 800
G04CCsemegeszőlő ültetvényekFt/ha445 607
G04DMazsolaszőlő ültetvényekFt/ha-
G05FaiskolákFt/ha1 954 306
G06Egyéb ültetvényekFt/ha-
G06ASarjaztatásos fás szárú energiaültetvényFt/ha95 000
G06BEnergiafűFt/ha70 000
G06CEnergianádFt/ha230 000
G07Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti
ültetvények
Ft/ha9 702 008
I01Másodvetésű növények összesenFt/ha326 824
I02GombaFt/100 m21 502 860
J01LófélékFt/állat49 722
J02Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesenFt/állat16 116
J02AEgy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarúFt/állat24 443
J02BEgy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarúFt/állat13 419
J03Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarúFt/állat30 246
J04Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarúFt/állat18 776
KódMegnevezésMértékegységSFH
J05Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarúFt/állat36 665
J06Kétéves és idősebb szarvasmarha, üszőFt/állat16 354
J07Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehénFt/állat275 526
J08Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehénFt/állat16 103
J09Juh, összesenFt/állat5 202
J09AJuh, tenyész nőivarú (anyajuh)Ft/állat4 375
J09BJuh, egyébFt/állat7 545
J10Kecske, összesenFt/állat12 906
J10AKecske, tenyész nőivarú (anyakecske)Ft/állat17 551
J10BKecske, egyébFt/állat9 330
J11Sertés, malacok 20 kg alattFt/állat3 272
J12Sertés, tenyészkoca 50 kg felettFt/állat50 708
J13Sertés, egyébFt/állat13 928
J14PecsenyecsirkeFt/100 db állat46 247
J15TojótyúkFt/100 db állat143 041
J16Egyéb baromfi (összesen)Ft/100 db állat154 158
J16APulykaFt/100 db állat135 039
J16BKacsaFt/100 db állat148 441
J16CLibaFt/100 db állat206 929
J16DEgyéb baromfiFt/100 db állat143 305
J17Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)Ft/állat12 445
J18Méhcsaládok számaFt/kaptár14 298
V01VaddisznóFt/állat68 056*
V02DámszarvasFt/állat59 025*
V03GímszarvasFt/állat130 575*

* Egyedi adatgyűjtés alapján

7. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez[56]

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[2] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[3] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[5] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[6] Megállapította a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 27. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[7] Megállapította a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.16.

[8] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[9] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[10] Megállapította a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.12.16.

[11] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[12] Megállapította a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.09.04.

[13] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[14] Beiktatta a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[15] Beiktatta a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[16] Hatályon kívül helyezte a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.08.01.

[17] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[18] Megállapította a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.09.04.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[21] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[22] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[23] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[24] A nyitó szövegrészt módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[25] Hatályon kívül helyezte a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2014.04.04.

[26] Beiktatta a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.09.04.

[27] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[28] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[29] Hatályon kívül helyezte a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2014.04.04.

[30] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[31] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[32] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[33] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[34] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[35] Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2015.02.17.

[36] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[37] Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §-a. Hatálytalan 2015.02.17.

[38] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[39] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[40] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[41] Megállapította a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.04.

[42] Beiktatta a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.04.

[43] Beiktatta a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.04.

[44] A §-t megelőző alcím címét beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (7) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[45] Beiktatta a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.09.04.

[46] Beiktatta a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.01.

[47] Beiktatta a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[48] Beiktatta a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 28. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[49] Beiktatta a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.04.04.

[50] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[51] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[52] Beiktatta a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.08.18.

[53] Módosította a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a rendelet 10. sz. melléklete. Hatályos 2009.09.25.

[54] Módosította a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a rendelet 10. sz. melléklete. Hatályos 2009.09.25.

[55] Módosította a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a rendelet 11. sz. melléklete. Hatályos 2009.09.25.

[56] Beiktatta a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.12.22.

Tartalomjegyzék