Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon

a)[1] területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, továbbá az alapellátás körében teljes munkaidős iskolaorvossal ellátott iskola-egészségügyi ellátást biztosító és a gyermek, ifjúsági fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és

b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (5) bekezdése értelmében kiegészítő díjra jogosult, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra,

amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

(2) A háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft összegű támogatást, amelynek havi mértéke - az esetleges járulékterhekkel együtt - 50 000 Ft/hónap (a továbbiakban: támogatás).

(3) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az 1. melléklet szerinti eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi, a támogatást jogosult a törlesztéshez vagy a lízingdíjfizetéséhez is felhasználni.

(4) A lízingszerződéssel biztosított eszköz lízingdíj fizetéséhez akkor adható támogatás, ha az eszköz tulajdonjoga a lízingszerződés lejáratakor a háziorvosi szolgáltató tulajdonába megy át.

(5) A támogatással beszerzett eszközt a beszerzésétől számított három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az - a beszerzésétől számított három évig - az elidegenítését követően is az adott praxis betegeinek ellátását szolgálja.

(6)[2] A támogatás fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által kezelt elkülönített előirányzat tartalmazza.

2. § (1)[3] A háziorvosi szolgáltató a támogatás folyósításához az igénylést a NEAK-hoz nyújtja be.

(2) Az igényléshez csatolni kell:

a) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,

b) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az általa működtetett praxis az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére európai uniós forrásból nem kapott támogatást,

c) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató esetén az adott körzet alapellátásáért felelős települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban részesült-e, és ha igen, akkor a fejlesztés az 1. melléklet szerinti, a háziorvosi szolgáltató által beszerezni kívánt eszközök tekintetében milyen mértékben és összetételben irányult a helyi önkormányzat felelősségi körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokra,

d) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére a b) és c) pontban foglaltakon túl más, közpénzből származó forrásból sem kapott támogatást,

e) a hitelintézettel kötött szerződés, illetve a lízingbe adóval kötött szerződés másolatát, valamint a hitelintézet nyilatkozatát a hitel éves átlagos törlesztési terhéről, amennyiben a háziorvosi szolgáltató az eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi.

(3)[4] A NEAK a háziorvosi szolgáltatóval az igénylést követően az igényelt támogatásra szerződést köt.

(4)[5] A NEAK a háziorvosi szolgáltató részére a támogatást havonta utalványozza.

(5) A háziorvosi szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követő hónap első napjától jogosult.

(6) A támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 éven belül a háziorvosi szolgáltatónak az adott eszköz beszerzéséről gondoskodnia kell.

(7) A támogatásra való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napjával megszűnik, amelyben a háziorvosi szolgáltató R. szerinti fix díjra, illetve kiegészítő díjra való jogosultsága bármely okból megszűnik. Ha a fix díjra való jogosultság megszűnésekor a beszerzett eszközök fedezetét biztosító hitel- vagy lízingszerződések futamideje még tart, akkor ugyanezen hitel- vagy lízingszerződések átruházását követően egy másik háziorvosi szolgáltató is fordíthatja ezek költségeire a részére folyósított támogatást.

(8) Amennyiben a támogatásra való jogosultság azért szűnik meg, mert a háziorvosi szolgáltató által ellátott körzet megszüntetésre vagy átszervezésre kerül, illetve a háziorvosi szolgáltatóval más, a települési önkormányzat érdekkörében felmerülő okból a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerződést a települési önkormányzat felmondja, az 1. § (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, azonban az eszköznek annak beszerzésétől számított három évig továbbra is a betegellátást kell szolgálnia.

3. § (1)[6] A háziorvosi szolgáltató - a NEAK által meghatározott időpontban - évente elszámol a NEAK-kal az előző évben felhasznált támogatásról. A háziorvosi szolgáltatót az esedékes elszámolásról 30 nappal korábban értesíteni kell. Az elszámolás során az 1. melléklet szerinti eszközök vehetők figyelembe azzal, hogy nem vehető figyelembe olyan eszköz, amelynek beszerzésére, cseréjére a háziorvosi szolgáltató által működtetett praxis európai uniós vagy más, közpénzből származó forrásból támogatást kapott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz mellékelni kell:

a) a beszerzett eszközről kiállított számlának - amelyen a háziorvosi szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az eszköz az e rendelet szerinti támogatásból kerül beszerzésre - a kiállító által hitelesített másolatát, valamint

b) a hitelintézeti kölcsön, illetve a lízingdíj költségeire vonatkozó, a hitelintézet vagy a lízingbe adó által igazolt adatokat.

(3)[7] A háziorvosi szolgáltató által az 1000 Ft-ot meghaladó, nem e rendeletben meghatározottak szerint felhasznált, vagy fel nem használt támogatást a NEAK-kal történő elszámolást követő 15 napon belül kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt a NEAK által kezelt elkülönített előirányzat számlájára. Szabályszerű felhasználásnak kell tekinteni, ha a háziorvosi szolgáltató által beszerzett eszköz értéke meghaladja a támogatás során folyósított összeget, de a támogatást teljes egészében az adott eszköz beszerzésére fordították.

(4)[8] A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a háziorvosi szolgáltató a NEAK erre irányuló felszólítását követő 15 napon belül köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt a NEAK által kezelt elkülönített előirányzat számlájára. A visszafizetéssel kapcsolatos igényt a NEAK érvényesíti a háziorvosi szolgáltatóval szemben.

(5) Az (1) bekezdés szerint elszámolás keretében a NEAK megvizsgálja, hogy[9]

a) a 2. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak,

b) a háziorvosi szolgáltató az e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta-e fel a támogatást,

c) ténylegesen megvalósult-e az eszköz beszerzése, és az eszköz a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van-e,

d) a támogatási összeget a megjelölt eszköz beszerzésére használták-e fel,

e) az eszközt indokoltan és dokumentáltan a praxisba bejelentett betegek vizsgálatára, kezelésére használták-e fel.

(6)[10] Az (5) bekezdésben foglaltakat - a támogatás megszűnését követő három hónapon belül - a NEAK helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

(7)[11] Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a háziorvosi szolgáltató a támogatást nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta fel, a NEAK intézkedik a támogatásra kötött szerződés felmondása iránt.

(8)[12] A háziorvosi szolgáltató a támogatást lemondhatja a NEAK-nak a lemondani szándékozott támogatás folyósítását megelőző hónap 10-éig megküldött lemondó nyilatkozattal.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A támogatás iránti kérelem 2012. május 31-éig nyújtható be.

(2) Az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét 2011. október hónapban benyújtja, a támogatásra - a 2. § (5) bekezdésétől eltérően - 2011. október 1-jétől jogosult.

(3) A 3. § szerinti elszámolásra első ízben a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 év elteltével kerülhet sor.

6. §[13] Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2012. január 1-jét megelőzően már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez

A támogatással beszerezhető eszközök listája

1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

[14]
AB
1.EszközökAz eszközért maximálisan
elszámolható összeg
2.Doppler-készülék140 ezer Ft
3.CRP vizsgáló készülék400 ezer Ft
4.hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)1200 ezer Ft
5.vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép1,5 millió Ft
6.peakflow meter20 ezer Ft
7.inhalátor44 ezer Ft
8.spirometer310 ezer Ft
9.pulzoximéter80 ezer Ft
10.kilégzett levegő CO mérő70 ezer Ft
11.EKG készülékek*1 millió Ft
12.praxis Holter1,5 millió Ft
13.Defibrillátor1 millió Ft
14.ABPM*400 ezer Ft
15.Szűrőaudiometer310 ezer Ft
16.Tens-készülék100 ezer Ft
17.rendelői számítógép rendszer**600 ezer Ft
18.többfunkciós vezetékes és mobiltelefon*200 ezer Ft
19.sürgősségi táska400 ezer Ft
20.2 l-es oxigénpalack*50 ezer Ft

2. Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

[15]
AB
1.EszközökAz eszközért maximálisan
elszámolható összeg
2.mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa600 ezer Ft
3.fogászati kezelő egység1,5 millió Ft
4.fogászati kézidarabok600 ezer Ft/db
5.kompressor, exhaustor1,5 millió Ft
6.kéziműszer*, fogó*30 ezer Ft/db
7.műszertartó fiók betét20 ezer Ft
8.higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó)200 ezer Ft
9.műszerkocsi*200 ezer Ft
10.fogászati rtg. (digitális), OP1,5 millió Ft
11.rtg. film és szenzortartó60 ezer Ft
12.rtg. kötény70 ezer Ft
13.rtg. szék60 ezer Ft
14.rtg.-film digitalizáló1 millió Ft
[16]
15.hőlégsterilizátor, autokláv1,5 millió Ft
16.Gyorssterilizáló1,5 millió Ft
17.UH tisztító berendezés200 ezer Ft
18.automata kézidarab tisztító600 ezer Ft
19.sterilizáló konténer60 ezer Ft
20.desztillált víz előállító150 ezer Ft
21.fóliahegesztő250 ezer Ft
22.rendelői mélyhúzógép300 ezer Ft
23.lenyomatkeverő gép500 ezer Ft
24.tömőanyag-keverőgép450 ezer Ft
25.apexlocator400 ezer Ft
26.intraorális kamera300 ezer Ft
27.endomotor (multifunkciós)700 ezer Ft
28.gépi depurátor900 ezer Ft
29.kéziműszerélező gép400 ezer Ft
30.rendelői homokfúvó400 ezer Ft
31.polimerizációs lámpa700 ezer Ft
32.elektrokauter/UH radiosebészet1,5 millió Ft
33.Diódalézer1,5 millió Ft
34.caries és plakkdg. készülék1,5 millió Ft
35.digitális fogszín meghatározó készülék450 ezer Ft
36.ózonkészülék600 ezer Ft
37.orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa100 ezer Ft
38.éberszedáló berendezés1,5 millió Ft
39.rendelői számítógép rendszer**600 ezer Ft
40.

* Több darab is beszerezhető.

** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlő, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védőnői) és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop).[17]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d)-e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d)-e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 181. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[14] Módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a alapján a rendelet 17. mellékletének 1. és 2. pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a alapján a rendelet 17. mellékletének 3. pontja a), b) és c) alpontja. Hatályos 2012.01.01.

[16] Módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a alapján a rendelet 17. mellékletének 3. pontja d), e), f) és g) alpontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a alapján a rendelet 17. mellékletének 4. pontja. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék