325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c), e), k) és r) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1-6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés s) és x) pontjában,

a 4. alcím,valamint a 7-8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, az 5. alcím, valamint a 9-10. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím, valamint a 11-12. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e), h), i), k), l) és n) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 8. alcím, valamint a 13-15. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, a 10. alcím, valamint a 16. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában, a 11. alcím, valamint a 17. melléklet tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 101. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 102. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 103. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 104. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 105. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdésében,

a 106. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában, a 107. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv), továbbá a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó - egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő - személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és annak kifizetőhelyére."

2. § A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított - az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni

a) szakorvosi rendelő által nyújtott

aa) bőrgyógyászati,

ab) nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,

ac) urológiai,

ad) pszichiátriai és addiktológiai

ae) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,

af) szemészeti és gyermekszemészeti,

ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,

ah) onkológiai szakellátást,

b) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást. Az a) pont szerinti szakellátások körébe - az ott felsoroltakon kívül - nem tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások."

3. § A Vhr. 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogatási technikákat alkalmazza, a következő támogatási mértékek alkalmazhatók:

a) 98%-os támogatási mérték,

b) 90%-os támogatási mérték,

c) 80%-os támogatási mérték,

d) 70%-os támogatási mérték,

e) 60%-os támogatási mérték,

f) 50%-os támogatási mérték,

g) 45%-os támogatási mérték, vagy

h) 0%-os támogatási mérték."

4. § A Vhr. 7/C. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz,)

"b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt gyógyászati segédeszköz mennyiség tekintetében az 5%-ot elérte."

5. § A Vhr. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárást követően a támogatásba befogadott gyógyászati segédeszköz esetében a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben foglalt adatokat a forgalomba hozó a támogatás kezdőnapját követő 30 napon belül az OEP rendelkezésére bocsátja. (2) A Gyftv. 21/A. § (3) bekezdése szerinti bírság összege eszközönként 100 ezer forint."

6. § A Vhr. 10/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben - a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában -a terápiaeredményességi és beteg-együttműködési mutatók számításához, illetve teljesülésük nyomon követéséhez az OEP adattárházában és a Betegségregiszterben szereplő finanszírozási adatokat kell alapul venni."

7. § A Vhr. 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/D. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján beszerzésre kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetében a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár a közbeszerzési eljárás során kerül meghatározásra."

8. § (1) A Vhr. 10/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az OEP - a (3a) bekezdésben megállapított eseteken túl - szükség szerinti gyakorisággal bonyolítja le. Az ártárgyalási felhívást az OEP főigazgatója - a TÁTB véleményének előzetes kikérése után - legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi."

(2) A Vhr. 10/F. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások köre kiegészül egy új ellátással, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás azt szükségesség teszi, az OEP az új ellátás, illetve a módosulással érintett eljárás tekintetében a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az új ellátásnak a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozása kihirdetését, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás kihirdetését követő 90 napon belül bonyolítja le. A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló eljárás során a (3) bekezdés második mondatát, valamint a (4a)-(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a javasolt árat a tárgyalás lezárását követő 15 napon belül kell az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszteni, és a kialakított ár és támogatási mérték a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második hónap végéig kerül kihirdetésre."

(3) A Vhr. 10/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tárgyalásokon döntési joggal kizárólag az OEP kormánytisztviselői, tanácskozási joggal az OEP főigazgatója által felkért szakértők vehetnek részt. Az ártárgyaláson közreműködő személyekkel szemben a közbeszerzési eljárásnál alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

9. § A Vhr. 11/D. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - ab) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell:)

"e) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti méltányossági kérelmeknél a kezelő szakorvos által, illetve az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt."

10. § (1) A Vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás, továbbá az Ebtv. 27. § (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell az eredeti külföldi számlát, a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá amennyiben a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását."

(2) A Vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztosított külföldi egészségügyi szolgáltatótól magyarországi szolgáltatóhoz történő sürgősségi betegszállítása költségeinek megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a betegszállítás elmaradása a beteg életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezetne és a betegszállítás nem jár a beteg helyszínen történő ellátásával szemben aránytalan költségekkel. A sürgősségi betegszállítás engedélyezéséről és a költségek megtérítéséről az OEP dönt."

11. § (1) A Vhr. 26/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segélyt az OEP honlapján erre rendszeresített, a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatvány bemutatásával együtt lehet igényelni."

(2) A Vhr. 26/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segély igénybevételéhez szükséges nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegző lenyomata;

b) az egészségügyi szolgáltató OEP kódja;

c) a vér szerinti anya vagy az örökbefogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a;

d) az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel időpontja, a távozás időpontja;

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e;

f) az ellátás BNO kódja;

g) a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó apa neve, TAJ-a;

h) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatvány a g) pontban meghatározott személy részére terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából kerül kiállításra;

i) a nyomtatvány kiállításának dátuma;

j) az orvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata."

12. § A Vhr. 50. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított 9. § hatálybalépésekor a támogatásba már befogadott gyógyászati segédeszközök esetében a Gyftv. 21/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának legkésőbb 2012. március 1-jéig kell eleget tennie.

(5) Abban az esetben, ha egy új gyógyászati ellátásnak a Mód.R. által megállapított 10/F. § (3a) bekezdése hatálybalépésekor a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozására már sor került és a közfinanszírozás alapját képező árának kialakítása a 10/F. §-ban foglaltak szerint még nem történt meg, a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalást az OEP a Mód.R. kihirdetését követő 90 napon belül bonyolítja le, amelynek során a 10/F. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

13. § A Vhr.

a) 3. § (2) bekezdésében az "a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben" szövegrész helyébe az "az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban" szöveg, az "a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv" szövegrész helyébe az "az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabály" szöveg,

b) 10/F. § (6) bekezdésében a "javasolt árakat" szövegrész helyébe az "árakat és a támogatási mértékeket" szöveg,

c) 13. §-ában a "14-25. §" szövegrész helyébe a "14-25. § és az Ebtv. 30/A. §-a" szöveg,

d) 22. § (2) bekezdésében a "32. §-ának (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "32. § (6) bekezdése" szöveg,

e) 43/A. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársasággal" szövegrész helyébe a "Magyarországgal" szöveg, az "a Magyar Köztársaság" szövegrészek helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 8. § (1) bekezdés d) pontja,

b) 10/F. § (7) bekezdésében a "legalább kétévente" szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A finanszírozó a befogadott jelentésről az adott ellátási forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a szolgáltató részére."

16. § A Kr. 6/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa nem tud saját forrásaiból hozzájárulást teljesíteni, illetve garanciát vállalni, az nem feltétele az Eb. tv. 35. § (4) bekezdése szerinti finanszírozási előleg igénybevételének."

17. § A Kr. 12/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az orvosok gyógyszerrendelésének értékelésére a teljesítménydíjazásra elkülönített havi kiadási előirányzat legfeljebb 20%-a fordítható."

18. § A Kr. 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszámát - a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján - minden év október 31. napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti az OEP-nek."

19. § A Kr. 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A területi ellátási kötelezettség nélkül működő fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató és a fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató - ideértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatót is - abban az esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat, illetve szakrendelés szolgáltatást nyújtott."

20. § (1) A Kr. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fogorvosi szolgáltató az iskolai, ifjúsági szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszámát - a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján - minden év október 31. napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti az OEP-nek."

(2) A Kr. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket a feltüntetett minimumidők figyelembevételével lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére."

21. § (1) A Kr. 27. § (2)-(3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A teljesítményvolumen keretet (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra - ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is - és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, valamint időarányosan - az ellátási igények változásának figyelembevételével - havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó TVK havi bontását a 28. számú melléklet tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index alapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját - ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat, továbbá az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szerint fejlesztéssel összefüggő többletkapacitás-befogadás alapján finanszírozásba lépett szakellátási szolgáltatásokat - a 2011. finanszírozási évre a külön keretekkel szintre hozott és megállapított, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK képezi.

(3a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátást speciális ellátotti kör részére nyújtó, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/A. § (2) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató (3) bekezdés alapján megállapított TVK-ját növelni kell az általa a 2011. finanszírozási évben a finanszírozónak lejelentett és elfogadott teljesítmény arányában a 28. számú melléklet B. rész 2. pontjában meghatározott TVK keretből.

(3b) 2010. év végén a kardiológiai és protetikai várólisták csökkentésére adott többlet volumen felhasználással összefüggésben a többlet esetszámot 2011. június 30-áig legalább 100 százalékos arányban teljesítő szolgáltató esetében a 2011-ben felhasznált többlet volumen beépül a szolgáltató (3) bekezdés alapján megállapított aktív-fekvőbeteg szakellátási TVK keretébe."

(2) A Kr. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját az Eftv. szerinti, fejlesztéssel összefüggő többletkapacitás-befogadás alapján finanszírozásba lépett szakellátási szolgáltatások esetében minimálisan a mindenkori országos átlagteljesítmény képezi, amennyiben a (3) bekezdés szerinti TVK nem állapítható meg, vagy attól volumenében elmarad."

22. § A Kr. 33/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállításának díjazása havi 4 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett szállítási feladatokról a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek."

23. § A Kr. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le. A finanszírozási szerződésben a lekötött rehabilitációs tevékenységek arányának el kell érnie legalább a vizitszámok 30%-át, de nem haladhatja meg az 50%-át, a szakápolási tevékenységek arányának el kell érnie legalább a vizitszámok 50%-át, de nem haladhatja meg a 70%-át."

24. § (1) A Kr. 43/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az R. 1/A. mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról elektronikus nyilvántartást kell vezetni az OEP által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. számú melléklet szerinti adatok szolgáltatásával vagy a vényelszámoló rendszeren keresztül számol el a finanszírozóval a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig."

(2) A Kr. 43/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé."

25. § (1) A Kr. 56. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. kormányrendelet) megállapított 4. § (2) bekezdése szerinti jelentést 2012. március hónaptól kötelezően alkalmaznia kell minden egészségügyi szolgáltatónak."

(2) A Kr. 56. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Mód. kormányrendelettel megállapított 28. § (4) bekezdését a 29/A. § szerinti ellátásra vonatkozóan első alkalommal a 2011. november havi díjak elszámolásánál kell alkalmazni. Az OEP a 29/A. § szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. december hónapban kifizeti a 2011. október havi teljesítmények után járó díjat."

(3) A Kr. 56. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Mód. kormányrendelettel megállapított 35. § (9) bekezdésében meghatározott rehabilitációs és szakápolási tevékenységek arányát 2012. március hónaptól kell alkalmazni."

26. § (1) A Kr.

a) 4. § (10) bekezdésében a "Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "legfeljebb 15" szövegrész helyébe a "legfeljebb 5" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "fővárosban négy" szövegrész helyébe a "fővárosban öt" szöveg, a "Hajléktalan-ellátás Országos Módszertani Intézetének ajánlását figyelembe véve" szövegrész helyébe a "Hajléktalanokért Közalapítvány módszertani javaslatának figyelembevételével" szöveg,

d) 27/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)" szövegrész helyébe az "Eftv." szöveg, az "egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "Eftv. vhr." szöveg,

e) 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában a "módosításra," szövegrész helyébe a "módosításra, illetve ha az a b) pont alapján az ellátási területet átvevő fél számára már megállapításra vagy elvonásra került," szöveg,

f) 30. § (2) bekezdésében az "a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben" szövegrész helyébe az "az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban" szöveg,

g) 30. § (11) bekezdésében a "kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón kell megküldeni" szövegrész helyébe a "meg kell küldeni" szöveg,

h) 33. § (1a) bekezdésében a "legfeljebb 2000" szövegrész helyébe a "legfeljebb 1600" szöveg,

i) 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "10. Térítési kategória" pont "S" jelű sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

j) 6/B. számú mellékletében a "Fogorvosi ambuláns napló" táblázatot követő "Térítési kategóriák:" bekezdés "S" jelű sorában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

k) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "4. Térítési kategória" pont "S." jelű sorában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

l) 20. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "Térítési kategória" pont "S" jelű sorában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

(2) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a Kr. 40. § (15) bekezdés

a) b) pontját megállapító rendelkezés az "a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat" szövegrész helyett az "a 0100 általános belgyógyászat" szöveggel,

b) záró szövegrészét megállapító rendelkezés az "egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott részletes elszámolási szabályoknak" szövegrész helyett az "Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak" szöveggel

lép hatályba.

27. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 17/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 22. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 23. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 28. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. a 6. melléklet szerinti 32. számú melléklettel egészül ki.

28. § (1) Hatályát veszti a Kr.

a) 4. § (8) bekezdésében a ", számítógépes adathordozón" szövegrész,

b) 13. § (3) bekezdésében a "kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón" szövegrész,

c) 22. § (4) bekezdés e) pontjában a "Fővárosi Önkormányzat" szövegrész,

d) 26/A. § (3) bekezdésében a ", számítógépes adathordozón" szövegrész,

e) 28. § (4) bekezdésében az "a 29/A. § (1) bekezdése szerinti ellátás kivételével. A 29/A. § (1) bekezdése szerinti ellátások esetén az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványoz" szövegrész,

f) 29. § a) pontjában az ", ideértve a kezelőhelyek számát" szövegrész,

g) 30. § (3) bekezdésében a "kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón" szövegrész,

h) 33. § (1) bekezdésében a "- kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón -" szövegrész,

i) 34. § (1) bekezdésében a "számítógépes adathordozón" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kr.

a) 27. § (3c)-(3e) bekezdése,

b) 28/A. számú melléklete,

c) 29. számú melléklete.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyógyszr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adott elszámolási időszakban csak a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált vények, illetve a forgalmazók önellenőrzése során feltárt és az OEP által rögzített, valamint az OEP által végzett ellenőrzés során feltárt - korábbi elszámolási időszakra vonatkozó - elszámolási hiba miatti korrekciós tételek számolhatók el."

30. § (1) A Gyógyszr. 6/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az OEP - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt, amennyiben

a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 7 millió forintot,

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a)-b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet, és

d) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

(2) Az előleg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4 millió forint, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5 millió forint.

(3) A gyógyszertár működtetője a (2) bekezdés szerinti előleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon az OEP-nél kérelmezheti legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmező a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja, és a személyi jogos gyógyszerésznek arról, hogy a finanszírozási előleg visszafizetését vállalja."

(2) A Gyógyszr. 6/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az előleg összegét az OEP a tárgyév július 1-jét követően a kérelemben megjelölt határidőn belül, legkésőbb a tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. Amennyiben az OEP az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja."

31. § (1) A Gyógyszr. 6/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás negyedévente működési célú támogatásban részesül, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi,

a) egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

b) a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, és

c) legalább heti - fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét is figyelembe véve -40 órában nyitva tart.

(2) A működési célú támogatás negyedéves összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben szereplő, a Gyftv. 40. § b) pontja szerinti minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig az (1) bekezdés alapján jogosult gyógyszertárak között kerül felosztásra úgy, hogy azon gyógyszertárak, amelyek (1) bekezdés b) pontja szerinti árréstömege a 6 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval súlyozottan kerülnek figyelembevételre."

(2) A Gyógyszr. 6/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fiókgyógyszertárral is rendelkező (1) bekezdés a) pontja szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakra számított árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, negyedévente fiók-gyógyszertáranként havi 20 ezer forint támogatásban részesül, amennyiben azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehető igénybe és csak abban az esetben, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását."

32. § Hatályát veszti a Gyógyszr. 6/A. § (4) bekezdése és 6/C. § (3) bekezdése.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"f) szervezeti egység: az egészségügyi szolgáltatónak a tevékenység végzésére létrehozott elkülönült egysége, amelyben egy vagy több szakma engedélyezhető, és rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel;

g) ellátási forma: az egészségügyi szakma gyakorlásának szervezési kerete;"

(2) A Műkr. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) telephely: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyszíne, mely a székhelytől, illetve másik telephelytől az ingatlan-nyilvántartásban eltérő helyrajzi számmal rendelkezik, és ahol egy vagy több szervezeti egység feladatát látják el;"

(3) A Műkr. 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"k) közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában résztvevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi szolgáltatást;"

(4) A Műkr. 2. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás: a szolgáltatás jellegéből adódóan az egészségügyi szolgáltató székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen nyújtott - ide nem értve a betegek otthonában történő - egészségügyi szolgáltatás, melynek feltételeit az ellátás helyszínén az adott szolgáltatás nyújtásának idejére az egészségügyi szolgáltató biztosítja;

m) mozgó egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi szolgáltató által nem helyhez kötötten, külön erre a célra kialakított, a tárgyi feltételeket magába foglaló engedélyezett járművel rendszeresen nyújtott egészségügyi szolgáltatás."

34. § (1) A Műkr. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közreműködőjének - az alapellátási egészségügyi szolgáltató kivételével - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja ki a működési engedélyt."

(2) A Műkr. 7. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézet adja ki. A jogerős határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetekkel. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi ál szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti kistérségi népegészségügyi intézet adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

(8) Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás esetén az engedélyezés feltételeit az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén kell vizsgálni. A változó helyszínen a szolgáltatásnyújtás időtartama alatt ellenőrizhető a közegészségügyi, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

(9) Változó helyszínen végzett és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a helyszín szerinti kistérségi népegészségügyi intézetnek, amely jogosult helyszíni ellenőrzést tartani."

35. § A Műkr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kérelmező telephelyét;

b) új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát;

c) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;

e) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, progresszivitási szintjét, ellátási formáját;

f) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát;

g) a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;

h) ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;

i) területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai);

j) a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;

k) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;

l) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A kérelemmel érintett szakmákat a szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmát jellemző (1) bekezdés c)-i) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott és nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást is nyújt, az (1) bekezdés c)-i) pontjában meghatározott adatokat ezen finanszírozási formákra elkülönített szervezeti egységenként, külön-külön fel kell feltüntetni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelős szerv az egészségügyi ellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött megállapodás vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;

b) az (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést;

c) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is - használatának jogcímét igazoló iratot;

d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződése és kötvénye másolatát;

e) az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozatot;

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai;

g) az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét;

h) a 2. melléklet szerinti szakmai programot;

i) alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését.

(5) A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:

a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttének igazolását (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján),

b) amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye (engedélyei) számát.

(6) Amennyiben az egyéni vállalkozó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik KSH törzsszámmal, azt az annak megszerzését követő nyolc napon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(7) A működési engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv döntésének fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre."

36. § A Műkr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A működési engedélyezési eljárás során az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét tarthat. Ennek során megvizsgálja, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi előírásoknak,

c) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

(2) Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál olyan szervezeti változás következik be, amely nem érinti a székhelyet, telephelyet és a szakmai struktúrát, a jogutód egészségügyi szolgáltató működési engedély kiadása iránti eljárásban helyszíni szemlét nem szükséges tartani.

(3) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott - és e rendelet másként nem rendelkezik-, a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzést tart az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megvizsgálása érdekében."

37. § A Műkr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt szakmára, illetve a szakmán belül egyes szolgáltatásokra adja ki. A kérelem és a helyszíni szemle megállapításai alapján, ha a kérelmező

a) maradéktalanul megfelel a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedélyt a kérelemben foglaltaknak megfelelően,

b) a kérelemben megjelölt szakmán belül csak egyes tevékenységek tekintetében felel meg a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedélyt ezekre a tevékenységekre

adja meg.

(2) A működési engedély tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában a szolgáltatónak megállapított egyedi azonosító számot,

b) az egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokat (név, székhely), telephelyeit,

c) az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egység elnevezését, amelyen belül a szolgáltató az engedélyezett szakmát működteti,

d) az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartása alapján a szervezeti egység részére megállapított egyedi szervezeti egység azonosító számot,

e) az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmákat és ezek - külön jogszabályban meghatározott -szakmakódját,

f) szakmánként az ellátás progresszivitási szintjét, az adott progresszivitási szintre meghatározott szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat - a közreműködő kivételével -,

g) szakmánként az ellátás formáját, szolgáltatási típusát,

h) ha az egészségügyi szolgáltató a szakma tekintetében ellátási területtel rendelkezik, ennek tényét szervezeti egységenként, utalva az ellátási területről szóló külön döntésre, jogszabályra,

i) fekvőbeteg-szakellátás nyújtása esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák ágyszámát, szakmánkénti bontásban,

j) járóbeteg-szakellátás keretében engedélyezett szakma heti rendelési idejét (óraszám/hét) napi bontásban,

k) alapellátás keretében engedélyezett szakma rendelési idejét, és rendelkezésre állási idejét napi bontásban, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét,

l) az ügyeleti, készenléti rendszerben való közreműködés tényét,

m) az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát,

n) a közreműködő szolgáltató igénybevételének tényét,

o) az engedélyezett szakma státuszát (határozatlan, átmeneti).

(3) Valamennyi engedélyezett szakmát az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmára jellemző (2) bekezdés e)-o) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(4) A működési engedély (2) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeit az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott határozat a 3. melléklet szerint tartalmazza.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyről szóló határozatot közli

a) az egészségügyi ellátási kötelezettség 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses teljesítése esetén az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel,

b) közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv

a) gazdasági társaság esetén a cégbíróságot,

b) egyéb - bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban jogszabály előírása alapján nyilvántartott - szervezet esetén a nyilvántartást vezető szervet,

c) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti jegyzőt

a működési engedély számának és jogerőre emelkedésének közlésével tájékoztatja az engedély kiadásáról.

(7) Amennyiben a kérelmező nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet - a 13. §-ban meghatározott eset kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja. Az elutasító határozatot közölni kell az (5) és (6) bekezdésben foglalt szervekkel. Amennyiben a kérelmező a kérelemben megjelölt szakmán belül csak egyes szolgáltatások tekintetében felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, a működési engedélyt ezekre a szolgáltatásokra kell megadni.

(8) Amennyiben a kérelem olyan tevékenységre, szolgáltatásra irányul, mely a jogszabály szerinti szerv véleménye szerint nem azonosítható a jogszabályban meghatározott szakmák egyikével sem, illetve a szakma által el nem fogadott, és Magyarországon be nem vezetett eljárások végzésére irányul, a kérelmet az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja.

(9) Közreműködő igénybe vétele esetén az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát."

38. § A Műkr. 12. §-a és az azt megelőző címsor helyébe a következő rendelkezés lép:

"Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során

12. § (1) Közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Közreműködői szerződést csak olyan szakmára lehet kötni, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. A szerződő felek a személyi és tárgyi feltételeket közösen biztosítják.

(2) A közreműködői szerződés határozatlan időtartamra köthető. A közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást.

(3) A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:

a) a közreműködést igénybe vevő és a közreműködő egészségügyi szolgáltató adatait,

b) a közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát,

c) a közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő szolgáltatás elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során,

g) a személyi és tárgyi feltételek teljesítésére kötött közreműködői szerződés esetén a tárgyi feltételek elérhetőségének, biztosításának jellegére vonatkozó rendelkezést, valamint az egészségügyi szolgáltatást végző személy (személyek) nevét, működési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát,

h) a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait."

39. § A Műkr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket, adatokat azok észlelését, keletkezését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. Amennyiben a változás érinti a működési engedély 11. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmát, a bejelentéssel egyidejűleg kérni kell a működési engedély módosítását, kivéve, ha a működési engedély módosítására külön jogszabályban foglaltak alapján hivatalból kerül sor. Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedély módosítására okot adó körülményről hivatalból értesül, a működési engedélyt hivatalból módosítja."

40. § A Műkr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/A. § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatást nyújtó költségvetési szervet a fenntartó az államháztartásról szóló törvény alapján megszünteti, és a feladatra új szervezetet hoz létre, akkor az új egészségügyi szolgáltató a cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelme előterjesztésével egyidejűleg erről az egészségügyi államigazgatási szervet értesíti. Amennyiben a gazdálkodó szervezeti formában működő egészségügyi szolgáltató megszüntetésével költségvetési szervet alapítanak az államháztartásról szóló törvény alapján, akkor a költségvetési szerv megalapításáról szóló fenntartói döntésről a megszüntetéssel érintett egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti a működési engedélyt kiadó államigazgatási szervet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti új egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást kapacitás-szerkezetének változtatása nélkül, azonos tárgyi és személyi feltételekkel biztosítja, úgy a cégnyilvántartásba történt bejegyzését, illetve az Alapító Okirat fenntartói elfogadását követően az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre módosítja."

41. § A Műkr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, az egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az új, vagy módosított jogszabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való megfelelését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő alatt az egészségügyi szolgáltató nem tesz bejelentést, az egészségügyi államigazgatási szerv - legfeljebb 30 napos határidő tűzésével - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény alapján felhívja a szolgáltatót a bejelentés pótlására. Amennyiben a szolgáltató a felhívásban foglalt határidőre sem teljesíti bejelentési kötelezettségét, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő elmulasztásától számított 90 napon belül az új vagy módosított szakmai minimumfeltételnek való megfelelés megvizsgálása érdekében ellenőrzést végez. Az ellenőrzés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv szükség esetén a 16. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket foganatosítja. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentési kötelezettséget elmulasztó szolgáltatóval szemben a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szabhat ki, melynek során a helyszíni ellenőrzés költségének mint eljárási költségnek a megfizetésére is kötelezi az egészségügyi szolgáltatót.

(3) Ha az új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály a működési engedély módosítását is szükségessé teszi - és a szolgáltató az új vagy módosított minimumfeltételeknek megfelel -, az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt a bejelentéstől számított 60 napon belül módosítja, mely módosítás során nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok.

(4) A működési engedély 14. §, illetve e § szerinti módosításáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel."

42. § A Műkr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. §-ban és 15. §-ban meghatározott ellenőrzésen kívül - előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások teljesítését.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a szakfelügyelet által tartott - a 9. §-ban és a 15. §-ban meghatározott ellenőrzést is ideértve - helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján az engedélyező egészségügyi államigazgatási szerv a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszegés jellegének, súlyának, az egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának mérlegelésével megteszi a szükséges intézkedéseket, amelynek során az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) a szolgáltató figyelmét a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény alapján felhívja a jogszabály rendelkezéseinek betartására;

b) a szolgáltató progresszivitási szintjét visszaminősíti;

c) az egészségügyi szolgáltatót határidő tűzésével kötelezi az észlelt hiányosságok pótlására;

d) ha az egészségügyi szolgáltató a c) pont szerint megadott határidőre a határozatban előírt kötelezettségeknek nem tesz eleget, és nem kérte a teljesítési határidő módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv újabb határidő tűzése mellett külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szab ki;

e) ha az egészségügyi szolgáltató a d) pont szerinti határidőre sem teljesíti a határozatban előírt kötelezettségeket, és nem kérte a határidő módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonja;

f) az egészségügyi szolgáltató szervezeti egysége, szakrendelése, osztálya, összevont osztálya, mátrix osztálya működését felfüggeszti a hiányosságok megszüntetésére megadott határidő meghatározásával;

g) ha az egészségügyi szolgáltató határidőre sem teljesíti az f) pont szerinti határozatban előírt kötelezettségeket, és nem kérte a teljesítési határidő módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonja;

h) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak a működési engedélyétől eltérő működése esetén az egészségbiztosítónál kezdeményezheti a jogszabályban foglalt intézkedések megtételét.

(3) A (2) bekezdés e)-g) pontja szerinti felfüggesztés és a működési engedély visszavonása esetén az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató esetén dönt a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről.

(4) Az egészségügyi szolgáltató működését a szolgáltatás helye szerinti kistérségi népegészségügyi intézet akkor is ellenőrizheti, ha a szolgáltatásra jogosító működési engedélyt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adta ki. A kistérségi népegészségügyi intézet az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül megküldi az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervrészére.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tapasztalt közegészségügyi hiányosságok esetén saját hatáskörben intézkedik, és erről értesíti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet. Egyéb hiányosság esetén intézkedést kezdeményez a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnél."

43. § A Műkr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulásával szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulását, valamint a megállapodást. A szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.

(2) Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az (1) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltató kijelöléséről.

(3) Az egy hónapot meghaladó szüneteltetés tényéről tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását vezető Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.

(4) Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és a közszolgáltatásért felelős szervnek.

(5) Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja.

(6) A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól."

44. § A Műkr. 19. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja, ha)

"d) az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából, vagy a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották, e) a 16. § (2) bekezdés e) és g) pontja szerinti esetek fennállnak,"

45. § A Műkr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv bírságot szab ki, ha az egészségügyi szolgáltató a 14. § (1) bekezdésében és a 18. §-ban, továbbá a mentésről szóló miniszteri rendeletben előírt bejelentési kötelezettségét elmulasztja vagy valótlan adat közlésével az egészségügyi államigazgatási szervet megtéveszti. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjnak a kétszerese, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pedig az ötszöröse. A bírság összegének megállapításához az igazgatási szolgáltatási díjnak a bírság kiszabásakor az egészségügyi szolgáltató valamennyi szolgáltatása alapján irányadó mértékét kell figyelembe venni."

46. § A Műkr. a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § (1) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított, a működési engedélyre vonatkozó rendelkezéseket a 2012. január 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-jét követően a jogerős ideiglenes működési engedélyek az abban meghatározott határidőt követően nem hosszabbíthatók meg.

(3) 2012. január 1-jét követően területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatásra nem adható ki működési engedély. Ez a rendelkezés nem érinti a 2012. január 1-jén meglévő, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatók működési engedélyét.

(4) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézményekés a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti eljárásban nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ezt a rendelkezést a 2012. január 1-jén folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell."

47. § (1) A Műkr. a 7. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A Műkr. a 8. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

48. § A Műkr.

a) 7. § (1) bekezdésében a "(2)-(5)" szövegrész helyébe a "(2)-(5) és (7)" szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg lép.

49. § Hatályát veszti a Műkr. 14. § (2), (4) és (5) bekezdése.

5. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

50. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet szabályai alkalmazandók a (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens

a) érdekében külföldi donoron külföldi egészségügyi szolgáltató által végrehajtott vizsgálat, szerv-, illetve szöveteltávolítás, továbbá a szerv- és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának, valamint

b) külföldi, illetve nemzetközi várólistára helyezésének finanszírozására."

51. § (1) A Kgyr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], illetve az OEP a szakmai bizottság döntésével nem ért egyet, vagy annak megalapozottságát elégtelennek tartja, a döntés felülvizsgálatát az Egészségügyi Tudományos Tanácstól (a továbbiakban: ETT) kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet az egészségügyi dokumentációval együtt kell az ETT részére benyújtani. A külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést az ETT a beteg állapotára tekintettel a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg."

(2) A Kgyr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldi gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését a szakmai bizottság továbbítja az OEP-hez. A szakmai bizottság a külföldi gyógykezelés technikai lebonyolításának elősegítése céljából az 1. melléklet szerint az OEP részére tájékoztatást nyújt a külföldi gyógykezelésre jogosult személy és magyarországi kezelőorvosa, továbbá szükség esetén a gyógykezelésre jogosult hozzátartozójának elérhetőségéről."

52. § A Kgyr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Amennyiben a gyógykezelést végző külföldi szolgáltató igényli, az OEP - a külföldi intézettel való megállapodás esetén - előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad, és utólagos elszámolással rendezi a költségeket, illetve - szükség esetén - a támogatás mértékének megfelelő összeget átutalja előzetesen a gyógykezelést nyújtó külföldi gyógyintézetnek."

53. § A Kgyr. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az OEP az EGT-államban sorra kerülő gyógykezelés igénybevétele céljából az R. alapján jogosultság-igazolást ad ki."

54. § A Kgyr. a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) Nemzetközi megállapodásnak vagy a szolgáltatóval kötött eseti megállapodásnak megfelelően,

a) az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ), vagy

b) csontvelő vagy őssejt transzplantációja esetén az illetékes transzplantációs centrum

igazolása alapján az OEP megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pont szerint jogosult recipiensbe való átültetés céljából külföldi szolgáltató által külföldön végzett donor-kivizsgálás, továbbá a szerv- és szöveteltávolítás, valamint a szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának költségeit.

(2) Az OVSZ kezdeményezése alapján az egészségbiztosító megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének regisztrációs díját.

(3) Az OVSZ a 2. melléklet szerint igazolja az OEP felé a szervátültetéssel kapcsolatban külföldön végzett donorkivizsgálással, a szerv- és szöveteltávolítással, valamint a szerv- és szövet külföldről történő szállításával kapcsolatban felmerült költségek indokoltságát. Az OEP a számlával igazolt költségeket a vizsgálatot és a szerv-, illetve szöveteltávolítást végző külföldi szolgáltatónak, illetve a szerv- vagy szövetszállítást végző szolgáltatónak utalja át. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt és az OVSZ által a szolgáltatónak kifizetett költségeket és díjakat az OEP az OVSZ részére téríti meg utólagosan.

10/B. § (1) Az EUROTRANSPLANT International Foundation alapítvánnyal (a továbbiakban: Eurotransplant) kötött szervcsere-megállapodás keretében előkészített és végrehajtott transzplantációk esetében az OEP az OVSZ által igazolt regisztrációs díjat és szervszállítási költséget az Eurotransplant, illetve - a szervszállítás vonatkozásában, ha a szállítást a magyar fél rendeli meg - a szervet szállító szolgáltató részére az OEP és az OVSZ által kötött és az egészségügyért felelős miniszter által jóváhagyott megállapodásban rögzített éves keretösszeg terhére és erejéig fizeti ki. A keretösszeg felhasználásáról az OEP rendszeresen tájékoztatja az OVSZ-t. Az OVSZ a betegek várólistára helyezésével és a szervszállítás megrendelésével kapcsolatban a tárgyévben még rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével jár el. Az OEP és az OVSZ által megállapított keretösszeget a felek a tárgyévet követő évben várható szervcsere-igénynek megfelelően évente felülvizsgálják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás által előírt szervkivételi díj-különbözet évente kerül elszámolásra az OEP és az OVSZ között. Amennyiben a tárgyévben az Eurotransplanttól kapott szervek száma meghaladja az Eurotransplant részére átadott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözetet az OEP az Eurotransplant részére utalja át az (1) bekezdés szerint megállapított keret terhére. Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás keretében magyar biztosítottba beültetendő szerv külföldön történő eltávolításáért az OEP külföldi szolgáltató részére díjat nem fizet. Amennyiben az Eurotransplant részére átadott szervek száma a tárgyévben meghaladja az Eurotransplanttól kapott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözet az Egészségbiztosítási Alapot illeti."

55. § A Kgyr. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendelet 10. §-a a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

56. § (1) A Kgyr. Melléklete helyébe - a Kgyr. 1. mellékleteként - a 9. melléklet lép.

(2) A Kgyr. a 10. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

57. § A Kgyr. 3. § (1) bekezdésében az "e rendelet melléklete" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet" szöveg lép.

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv.vhr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

"a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokon felüli fekvőbeteg-szakellátási kapacitás,"

(2) Az Eftv.vhr. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Tv. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti egészségügyi térségek alatt a 4. számú melléklet szerinti térségeket kell érteni."

59. § Az Eftv.vhr. 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 2/D. §-a szerinti vagyoni biztosíték mértékét az OEP határozza meg, azzal, hogy a vagyoni biztosíték mértéke az ellátási szerződés megkötésének évét megelőző finanszírozási évben az átvállalt feladathoz kapcsolódó, szakmánkénti kapacitás egy egységére jutó országos átlagfinanszírozás alapján az átvállalt kapacitásra jutó negyedéves bevétel nagyságától legfeljebb 20%-ban térhet el. Amennyiben a vagyoni biztosíték mértékének megállapításához a megelőző finanszírozási évre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre, a vagyoni biztosíték mértéke az átvállalt feladatra jutó várható éves teljesítmény egynegyede. Az OEP a vagyoni biztosíték mértékének meghatározásakor figyelembe veszi a Tv. 4/A. § (3) bekezdés b), c), e) és j) pontja szerinti szempontokat. A Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) és j) pontja szerinti adatokat az OEP megkeresésére vele az OTH közli."

60. § Az Eftv.vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés a) pontjában levő adatokat az OTH a rendelkezésére álló statisztikai adatok felhasználásával közli a javaslattevő szerv megkeresésétől számított 8 napon belül a javaslattevő szervvel. Amennyiben az OTH valamely szakmában nem rendelkezik statisztikai adatokkal, a javaslattételhez, illetve a döntéshez a KSH által közölt és rendelkezésre álló adatok is felhasználhatóak.

(2) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő adatokat a KSH-nál a tárgyév január 1-jére vonatkozóan elérhető adatok alapján kell megállapítani.

(3) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés c)-i) pontjának alkalmazása során a tárgyévet megelőző finanszírozási évnek az OEP-nél rendelkezésre álló adatait kell figyelembe venni. A javaslattétel és döntés során további szempontként értékelhető az adatok időbeli változása, vagy olyan, az eredeti közlést követő időszakban az adatok tartalmában bekövetkező változás, amely a szolgáltató teljesítményét jelentős mértékben befolyásolja.

(4) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés j) pontjában szereplő adatokat a működési engedély adatai alapján kell megállapítani.

(5) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés c)-f) és i) pontjának értékelése során az adott szempont figyelembevételekor

a) elsődlegesen a régióban működő szolgáltatók átlagának adataihoz kell viszonyítani,

b) a magasabb progresszivitási szintet ellátó szolgáltatók esetében az országos átlaghoz kell viszonyítani.

(6) A Tv. 4. §-a és 7. §-a szerinti eljárások során az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően

a) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés a) pontja esetében a tárgyévet megelőző 2 évnél régebbi adatok nem használhatóak fel, kivéve, ha a szempont értékelése időbeli változás bemutatásán alapul,

b) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) pontja esetében az ellátandó lakosság számát településenként, illetve településrészenként kell megállapítani. A kapacitás megosztás és az ellátandó lakosságszám megállapítása érdekében a javaslattevő szakmánként és szolgáltatói bontásban mutatószámot képez az összehasonlítás érdekében. Az ellátandó lakosságszám szolgáltatónkénti és szakmánkénti arányát együttesen kell figyelembe venni,

c) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés c) pontja esetében a betegforgalmi adatok tekintetében a szakmánál részletesebb vagy valamely beavatkozások körére kiterjedő adatokat is figyelembe lehet venni, amely a napidíjsúlyozás alapját képező teljesítményegységek alapján értékelhető. A betegforgalmi adatok 10 000 lakosra vetített aránya is figyelembe vehető a javaslattétel, illetve a döntés során,

d) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés d) pontja esetében az átlagos ápolási időre vonatkozó adat az ellátott esetek számához viszonyított arányszámként veendő figyelembe,

e) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés e) pontja esetében a külön jogszabály szerinti esetösszetételi indexet (CMI) elsősorban a térségben működő szolgáltatók esetösszetételi indexének átlagához viszonyítva kell értékelni, összefüggésben a szolgáltató progresszivitási szintjével,

f) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés f) pontja esetében az ágykihasználtsági mutatókat szakmánként és szolgáltatónként kell figyelembe venni, az egyes szervezeti egységek által végzett teljesítmény és a rendelkezésre álló kapacitás arányának meghatározásával,

g) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés g) pontja esetében értékelni kell a szolgáltató által adott szakmában továbbküldött betegek arányát a szakma országos átlagához viszonyítva, továbbá szükség esetén vizsgálni kell a továbbküldés arányának ágykihasználtsági adatokkal való összefüggését, valamint a szolgáltató progresszivitási szint szerinti jellemzőit,

h) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés h) pontja esetében az átvett betegekarányát az ágykihasználtsági adatokkal és az elvégzett beavatkozások progresszivitási szintjei közötti összefüggések vizsgálatával párhuzamosan kell értelmezni,

i) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés i) pontja esetében a járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órában átlagosan ellátható esetszámra vonatkozó adatokat kell vizsgálni a szolgáltató adott szakmában jellemző esetszámához viszonyítva,

j) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés j) pontja esetében a progresszivitásban betöltött szerep tekintetében a szolgáltató működési engedélyében szereplő progresszivitási szint szerinti besorolást kell figyelembe venni. Emellett szükség esetén értékelési szempont a külön jogszabály alapján meghatározott *HBCS végzésére való jogosultság, továbbá olyan, a szakmai kollégium tagozata által történő kijelölés alapján speciális feladat ellátására, vagy külön jogszabály alapján speciális feladat ellátására történt besorolás, amely a minimumfeltételek szerinti progresszivitási szint szerinti besorolástól eltérő szolgáltatás nyújtására jogosítja fel a szolgáltatót,

k) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés k) pontja esetében a helyi közúti közlekedési viszonyokat az 5. számú melléklet szerinti sebességhatárok alapján kell figyelembe venni. Ha a közlekedési viszonyok alapján egyértelműen nem dönthető el a szolgáltató elérhetőségének változása, a döntéshozatal során a helyi tömegközlekedési viszonyok alapján elsősorban a vasúti, illetve autóbusz közlekedés révén történő elérhetőség lehetőségének együttes értékelése szükséges, a napi menetrendben szereplő oda-vissza utazás számának, illetve időtartamának összehasonlítása révén.

(7) A (6) bekezdés szerinti szempontoknak a javaslat előkészítése során történt értékelésétől a döntéshozatal során el lehet térni.

(8) A Tv. 4. §-a szerinti döntés során előnyben kell részesíteni azt az egészségügyi szolgáltatót, amelynek a kapacitásra a 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósítása céljából vállalt struktúra-átalakítás teljesítéséhez van szüksége."

61. § Az Eftv.vhr. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A Tv. 4/A. § (4) bekezdés a) pontjának és (5) bekezdésének az alkalmazása során az 5. számú melléklet szerinti sebességhatárokat kell figyelembe venni.

(2) A Tv. 4/A. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerinti elérhetőség meghatározásánál az érintett település központja és a szolgáltató tényleges ellátást végző telephelye közötti távolságot kell figyelembe venni. Amennyiben az elérhetőség megállapításához szükséges adatok egyértelműen nem állnak rendelkezésre, akkor közelítő adat alkalmazásával is megállapítható az elérhetőség."

62. § Az Eftv.vhr. a következő 4/B. §-sal és azt megelőző címsorral egészül ki:

"Tartalék kapacitások felhasználása

4/B. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő tartalékkapacitások a Tv. 4. §-a, 10. § (2) bekezdése és a (2) bekezdés szerinti eljárás során használhatók fel.

(2) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő tartalékkapacitások terhére az OTH - a Kormány által kijelölt szakértői szerv véleményének figyelembevételével - ellátási érdekből bármely, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató számára kapacitást és ellátási területet állapíthat meg a Tv. 4/A. és 5/A. §-ában foglaltak figyelembevételével. Amennyiben az így megállapított ellátási terület másik egészségügyi szolgáltató ellátási területét is érinti, szükség esetén egyidejűleg rendelkezni kell annak módosításáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti kapacitás-megállapítás érvényességének feltétele az egészségügyért felelős miniszter általi jóváhagyás."

63. § Az Eftv.vhr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a Tv. 5. §-a alapján a kapacitás más egészségügyi szolgáltatónak kerül átadásra, a kapacitást átvevő egészségügyi szolgáltatóval más szakmára is köthető finanszírozási szerződés, mint amelyet a kapacitáselvonás érintett, azzal, hogy a 8. § (9a) bekezdés c) pontját figyelembe kell venni."

64. § (1) Az Eftv.vhr. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül]

"a) a Magyar Honvédség Honvédkórház,"

(2) Az Eftv.vhr. 5/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes egészségügyi szolgáltatók által szakmai specialitások alapján több térségre kiterjedően nyújtott, illetve országosan kiemelt, a progresszivitás legmagasabb szintjén végzett, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellátások esetében - a szakmánkénti terület-megállapítás és az átfedésmentesség követelménye alkalmazásának mellőzésével - több térségre, illetve Magyarország teljes területére kiterjedő ellátási terület állapítható meg."

(3) Az Eftv.vhr. 5/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján térségi várólista alapján igénybe vehető ellátások esetében valamennyi, az adott egészségügyi térségben ilyen ellátást végző szolgáltató számára az egész térséget kell ellátási területként megállapítani."

65. § Az Eftv.vhr. az "Az ellátási terület módosítása" címsort megelőzően a következő 5/B. §-sal és azt megelőző címsorral egészül ki:

"Az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek nyilvántartása

5/B. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást az OTH a fekvőbeteg-szakellátások és a járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön vezeti.

(2) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként, szolgáltatónként és szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza

a) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját,

b) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését,

c) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját,

d) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység),

e) a kapacitások módosításának dátumát,

f) a szünetelő kapacitások mennyiségét, a szünetelés kezdő időpontját és a szünetelés befejezésnek időpontját, továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató kijelölésének tényét,

g) a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitásokat.

(3) Az OTH a szakellátási kapacitásokat érintő változást az erről szóló döntés jogerőre emelkedésével vezeti át a nyilvántartáson, azzal, hogy a szünetelésre vonatkozó adatokat a bejelentés tudomásul vételével rögzíti.

(4) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek térségenként, ellátási formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza

a) a térség megnevezését,

b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét,

c) az ellátás nyújtásának telephelyét,

d) a szakma megnevezését, kódját,

e) az ellátás progresszivitási szintjét,

f) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve településrészenként.

(5) Az OTH az ellátási területet, illetve annak változását az erről rendelkező döntés jogerőre emelkedésével vezeti át a nyilvántartáson.

(6) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitások az (1) bekezdés szerinti kapacitásoktól elkülönülten, ellátási terület és szolgáltatóhoz való közvetlen hozzárendelés nélkül, az alábbi formában szerepelnek:

a) aktív fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,

b) krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,

c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma,

d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma,

e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma."

66. § Az Eftv.vhr. 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A nappali ellátáshoz, illetve nappali kórházi ellátáshoz tartozó ellátási terület

a) amennyiben a nappali ellátást, illetve nappali kórházi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató azonos szakmában aktív, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátást is nyújt, akkor az azonos szakma szerinti fekvőbeteg-szakellátás ellátási területével,

b) amennyiben a nappali ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató azonos szakmában csak járóbeteg-szakellátást nyújt, akkor az azonos szakma szerinti járóbeteg-szakellátás ellátási területével, illetve több szakmát érintő ellátás nyújtása esetén ezen szakmák közül a járóbeteg-szakellátásban megállapított legnagyobb területet lefedő ellátási területtel

egyezik meg."

67. § (1) Az Eftv.vhr. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítással a szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra, az engedélyezhető kapacitások mértékét az új szakmára tervezett ellátási terület, az adott szakmára vonatkozó 10 ezer főre jutó országos átlagos kapacitás, illetve az adott szakmában megállapítható ellátási szükséglet esetén az adott szakmában az Egészségügyi Szakmai Kollégium (10) bekezdés szerinti véleménye alapján országosan szükséges összes kapacitásmennyiség és az összlakosság arányához viszonyított átlag figyelembevételével kell meghatározni."

(2) Az Eftv.vhr. 8. § (9a) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OTH nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha)

"f) az átcsoportosítás során a 2., illetve a 3. számú mellékletben nem szereplő szakma jönne létre,"

(3) Az Eftv.vhr. 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az OTH az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséhez véleményt kérhet a szakmai kollégiumtól, amennyiben az átcsoportosítással a szolgáltatónál új szakma jönne létre."

(4) Az Eftv.vhr. 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás során a (9a) bekezdés b) és g) pontját nem kell alkalmazni."

68. § Az Eftv.vhr. 8/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti átcsoportosítás az (1) bekezdés d) pontja szerinti, valamint a (2) bekezdés szerinti átcsoportosítással egy eljárásba is összevonható."

69. § Az Eftv.vhr. a 10. §-t megelőzően a következő címsorral egészül ki:

"Finanszírozási szerződésben leköthető szakmák"

70. § Az Eftv.vhr. 17/A. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 4. és 4/A. §-t a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztás során is alkalmazni kell.

(6) Az OTH 2012. január 31-ig a nyilvántartásból hiányzó adatok pótlása érdekében megkeresi az OEP-et. Az OEP az OTH által meghatározott struktúrában és részletezettséggel a finanszírozási szerződés állományban szereplő adatok alapján megküldi az OTH részére a speciális ellátásokra vonatkozó kapacitás adatokat.

(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 5/B. § szerinti nyilvántartást 2012. április 30-áig hozza létre az OTH a rendelkezésre álló adatok és a Ktv. 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti eljárások során hozott határozatok alapján."

71. § (1) Az Eftv.vhr. a 11. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az Eftv.vhr. a 12. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

72. § Az Eftv.vhr.

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "2010. december 31-én" szövegrész helyébe a "2011. december 31-én" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdés a) pontjában az "a régióban" szövegrész helyébe az "az egészségügyi térségben" szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében az "a régióban" szövegrész helyébe az "az egészségügyi térségben" szöveg lép.

73. § Hatályát veszti az Eftv.vhr. 5/A. § (2) bekezdés b) pontja.

7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § 12. pontjában az "a járóbeteg-szakellátás vagy a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben" szövegrész helyébe az "az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban vagy a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban" szöveg, a "Besorolási Kézikönyvben" szövegrész helyébe a "gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeleti szabályokban" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló törvény" szöveg

lép.

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZr.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az OTH ügyintézői belső szabályzatban meghatározott ügyekben döntések, iratok vonatkozásában kiadmányozási jogkörrel rendelkezhetnek."

76. § Az ÁNTSZr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos tisztifőorvos, valamint az OTH gazdasági vezetőjének állása pályázat útján tölthető be."

77. § Az ÁNTSZr. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Amennyiben a kijelölés érinti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveket, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges."

78. § Az ÁNTSZr. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az OTH ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

a) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy - ideértve a gyógyfürdőügyet is -, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén,

b) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén,

c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

d) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén."

79. § Az ÁNTSZr. 8. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az OTH-ban, és annak szakmai irányítása alatt álló fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, a kistérségi népegészségügyi intézetekben tisztiorvosként, tisztifőorvosként olyan kormánytisztviselők foglalkoztathatók, akik rendelkeznek megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgával vagy közegészségtan-járványtan szakvizsgával, vagy vállalják a kinevezést követő 5 éven belül ezen szakvizsgák valamelyikének letételét.

(5) A megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga (4) bekezdésben előírt képesítése alól felmentés abban az esetben adható, ha a tisztiorvosi vagy tisztifőorvosi foglalkoztatásra jelentkező a képzésben részt vesz, vagy vállalja a szakvizsga kinevezéstől számított 5 éven belüli megszerzését.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak alól felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója a kizárólag egészségügyi igazgatási feladatkört ellátó tisztiorvos esetében adhat."

80. § (1) Az ÁNTSZr. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 148. § (3) bekezdés i) pontja,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az ÁNTSZr. 12. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"c) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)

ca) 15. § (2a)-(2c) bekezdése,

cb) 15. § (3a) és (3b) bekezdése,

cc) 20. § (3a) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"g) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

ga) 22. § (1) bekezdése,

gb) 25. § (4) bekezdése,

gc) 26. § (6) bekezdése,

gd) 27. § (5) bekezdése,

ge) 28. § (5) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés h) pontja a következő hh) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény)

"hh) 10. § (2) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az ÁNTSZr. 12. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)

"k) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 79. § (2) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

(6) Az ÁNTSZr. 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és a kistérségi népegészségügyi intézetet jelöli ki

a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ca) 23. § d) pontja,

cb) 24. § e) és f) pontja szerinti feladatok ellátására."

81. § Az ÁNTSZr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110. § (4) és (10a) bekezdésében meghatározott feladat ellátására."

82. § Az ÁNTSZr. 8. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A Kormány a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet jelöli ki az Eüak. 22/A. §-ában meghatározott feladat ellátására."

83. § Az ÁNTSZr. a 13. alcímét megelőzően a következő 12/A. alcímmel, valamint 25/C. és 25/D. §-sal egészül ki:

"12/A. Az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi tevékenységvégzés előzetes engedélyezésével és bejelentésével kapcsolatos feladatai

25/C. § (1) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött nemzetközi magánjogi egyezmény vagy megállapodás keretében a Magyarország területére érkező, az egyezményben vagy megállapodásban részes államban egészségügyi tevékenység végzésére jogosult személy egészségügyi tevékenységvégzését az Eütv. 110. § (10a) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb az egészségügyi tevékenység befejezésének napján, az 5. mellékletben foglalt tartalmú adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltésével kell bejelenteni az OTH-nak.

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) az Eütv. 110. § (10a) bekezdése alapján egészségügyi tevékenységet végzett személyekről az Adatlap I. pontjában szereplő adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) A bejelentés kizárólag szervkivételre irányuló, valamint ezzel közvetlenül összefüggő egészségügyi tevékenységvégzésre jogosít.

(4) Az Adatlap kitöltéséért az egészségügyi tevékenységet végző személy, valamint a szervkivétel során közreműködő, az állami vérellátó szolgálattal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

(5) Az Adatlap I. pontjában foglaltak tartalmáért az egészségügyi tevékenységet végző személy, az Adatlap II. pontjában foglaltak tartalmáért az állami vérellátó szolgálat tartozik felelősséggel.

25/D. § (1) A 25/C. § szerint megtett bejelentés alapján egészségügyi tevékenység egy alkalommal végezhető, azzal, hogy egy donorból történő több szerv eltávolítása egy alkalomnak minősül.

(2) Az Adatlap kitöltése angol vagy magyar nyelven egyaránt történhet.

(3) Ha az Adatlap I. pontjának 5. vagy 6. alpontját érintően az Adatlap kitöltésekor valamely adat nem áll rendelkezésre, a hiányzó adatot a bejelentő 8 napon belül elektronikus vagy postai úton megküldi az OTH részére, továbbá az Adatlap I. pontjának 7. vagy 8. alpontját érintő, nem kötelezően kitöltendő adat ilyen módon megküldhető az OTH részére. Az utólagosan beérkezett adatokról az OTH tájékoztatja az EEKH-t és az állami vérellátó szolgálatot.

(4) Az Adatlapot legalább négy eredeti példányban kell kitölteni. Az Adatlap egy példánya a donor egészségügyi dokumentációjának részét képezi, egy példány az állami vérellátó szolgálatot illeti. Az Adatlap további egy-egy példányát az állami vérellátó szolgálat egy munkanapon belül megküldi az OTH és az EEKH részére. További egy eredeti vagy másolati példány a bejelentő személyt illeti meg.

(5) A bejelentés alapján az egészségügyi tevékenység végzése a jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok megtartásával történik, amelyek betartatásáért az az egészségügyi szolgáltató felelős, amely a szervkivételre működési engedéllyel rendelkezik."

84. § Az ÁNTSZr. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti 5 éves határidőt a 2012. január 1-jén az OTH-ban, és annak szakmai irányítása alatt álló fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, a kistérségi népegészségügyi intézetekben tisztiorvosként, tisztifőorvosként foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében 2012. január 1-jétől kell számítani."

85. § (1) Az ÁNTSZr. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) Az ÁNTSZr. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(3) Az ÁNTSZr. a 15. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

86. § Az ÁNTSZr.

a) 12. § (5) bekezdés b) pontjában az "egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)" szövegrész helyébe az "Eüak." szöveg,

b) 25/A. § (3) bekezdésében és 25/B. §-ában az "Az OGYI" szövegrész helyébe az "A GYEMSZI" szöveg lép.

87. § Hatályát veszti az ÁNTSZr.

a) 12. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja,

b) 12. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja,

c) 12. § (5) bekezdés g) pontja,

d) 12. § (5) bekezdés i) pontja,

e) 12. § (6) bekezdés e) pontja,

f) 13. § b) és c) pontja,

g) 14. § (2) bekezdése.

9. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"b) célérték: a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó, naptári félévente kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszereknek e rendeletben meghatározott szempontok szerinti, az adott terápiás területen a gyógyszerek támogatással történő rendelésére vonatkozó - a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, minden ATC csoportra forintban kifejezve, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás, minden ATC csoportra forintban kifejezve - elvárt értéke;"

(2) Az Ör. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) orvos átlag: az orvos által normatív jogcímen felírt és a betegek által az adott naptári negyedévben kiváltott, a miniszteri rendelet szerinti ATC csoportokba tartozó kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra forintban kifejezve;"

89. § Az Ör. 4. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A preferált megoszlási mutató meghatározása során figyelembe kell venni)

"c) az egészségügyi szakmai kollégium és az OEP véleményét."

90. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az orvosok gyógyszerrendelési tevékenységének értékelése során kapott országos átlag valamennyi orvos által felírt és a betegek által az adott hónapban kiváltott, a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó értékelt hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra forintban kifejezve, és az adott ATC csoportba tartozó hatóanyagok rendelési aránya százalékban kifejezve."

91. § Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) a Gyftv. 44/A. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Alap 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata terhére a (2) bekezdésben meghatározott összegű juttatásra jogosult naptári negyedévente a (4) bekezdésben foglalt feltétel mellett.

(2) Az (1) bekezdés alapján adható juttatás összege a tárgyév negyedik negyedévére és a tárgyévet követő év első három negyedévére vonatkozóan a tárgyévet követő évben rendelkezésre álló előirányzat 25-25%-a.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatásban azok a gyógyszertárak részesülhetnek, amelyek esetében a hatóanyag-alapú fix csoport esetén a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiszolgálásának aránya az elszámolt vények alapján meghaladja a 35%-ot. A juttatás számítása során azok a vények kerülnek figyelembevételre, amelyekre a hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tartozó gyógyszert, ennek hiányában referenciagyógyszert vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszert szolgáltak ki.

(4) A gyógyszertárakat az OEP a hatóanyag-alapú fix csoportba tartozó gyógyszerekre elszámolt vények száma alapján négy kvartilisbe sorolja. A rendelkezésre álló összeg 15-20-30-35% arányban kerül felosztásra a négy kvartilis között.

(5) Az egyes kvartilisekben az egy vényre jutó támogatás összege a vények számának a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszer kiadási arányával súlyozott átlagában kerül megállapításra.

(6) A (4) bekezdés szerinti adott kvartilisre jutó összeg a preferált készítmények kiadási arányával súlyozott vényszámok alapján az alábbiak súlyszámok szerint kerül felosztásra:

a) 35,1-50% esetében 1,

b) 50,1-70% esetében 1,15,

c) 70%-nál magasabb esetében 1,3.

(7) Az (1) bekezdésben megjelölt gyógyszertárnak járó (2)-(3) bekezdés szerinti juttatást az OEP a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig utalja át."

92. § Az Ör. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 8. § (2) bekezdését 2012-ben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 8. § (1) bekezdése alapján adható juttatás összege a tárgyév első három negyedévére vonatkozóan a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat 33-33%-a."

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

93. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ellátás keretében történő szülészeti eseményben (a továbbiakban: szülés) közreműködik:]

"b) felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítést szerzett szülésznő, aki szerepel az egészségügyi dolgozókról vezetett működési nyilvántartásban"

[az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: felelős személy].

94. § Az Szr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a felelős személy az ellenőrző vizsgálatok elvégzése során bármilyen rendellenességet észlel, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállítását javasolja."

95. § Az Szr. 3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

96. § Az Szr. 9. § (5) bekezdésében

a) a "(3) bekezdés szerinti személyek" szövegrész helyébe a "felelős személy" szöveg,

b) a "gondoskodnak" szövegrész helyébe a "gondoskodik" szöveg lép.

97. § Hatályát veszti az Szr.

a) 2. § (4) bekezdésében a "neonatológus vagy" szövegrész,

b) 9. § (3) bekezdésében az "és a gyermekgyógyász" szövegrész,

c) 5. melléklet III. és IV. pontja.

11. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

98. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed azon)

"a) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, továbbá az alapellátás körében teljes munkaidős iskolaorvossal ellátott iskola-egészségügyi ellátást biztosító és a gyermek, ifjúsági fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és"

[amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).]

99. § A Hr. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2012. január 1-jét megelőzően már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell."

100. § A Hr. 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

12. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

101. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében az "a kúraszerű ellátás" szövegrész helyébe az "a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás" szöveg lép.

102. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "születési ideje: lakcíme:" szövegrész helyébe a "születése ideje: társadalombiztosítási azonosító jele: lakcíme:" szöveg lép.

103. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében meghatározott határértékeit, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékeit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése.

104. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvényében" szövegrész helyébe a "mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben" szöveg lép.

105. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az "az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet" szövegrész helyébe az "a költségvetési szervek esetében az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet, egyéb intézmények esetében a fővárosi, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét" szöveg lép.

106. § Hatályát veszti a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 8. melléklete.

107. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-24. §, a 25. § (1) és (3) bekezdése, a 26. § (1) bekezdése, a 27. §, a 28. § (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontja, a 28. § (2) bekezdése, a 31-57. §, az 58. § (2) bekezdése, az 59-63. §, a 64. § (1) és (2) bekezdése, a 66-71. §, a 72. § a) pontja, a 73-107. § és a 109. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 58. § (1) bekezdése, a 64. § (3) bekezdése, a 65. §, valamint a 72. § b) és c) pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. május 2-án hatályát veszti.

109. § E rendelet 53. §-a a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2012. évi előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás70 999,2
Eseti ellátás díjazása569,3
Ügyeleti szolgálat9 547,4
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen81 115,9
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,0
Védőnői ellátás15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem451,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen17 966,2
3.Fogászati ellátás22 264,4
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 097,6
11.Működési költségelőleg1 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések183,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj5 208,0
13.Célelőirányzatok összesen5 400,0
15.Mentés25 270,7
17.Laboratóriumi ellátás20 893,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás123 248,8
Fekvőbeteg szakellátás426 555,1
ebből:
- aktív fekvőbeteg szakellátás362 642,0
- krónikus fekvőbeteg szakellátás62 965,1
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)948,0
Extrafinanszírozás420,6
Speciális finanszírozású szakellátás67 456,1
18.Összevont szakellátás összesen617 680,6
ÖSSZESEN824 906,4

2. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Kr. 17/A. számú melléklete a "20. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat" sort követően a következő 21. sorral egészül ki:

"21. Terápiaeredményességi mutatók- készítményenként meghatározva"

3. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 22. számú melléklet "A) Az OEP honlapján közzéteszi:" rész "2. Dokumentumok" pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Dokumentumok:)

"d) az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározásának és alkalmazásainak részletszabályai,"

2. A Kr. 22. számú melléklet "A) Az OEP honlapján közzéteszi:" rész "3. Kódállományok" pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kódállományok)

"f) az egészségügyért felelős miniszter által kiadott,

fa) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

fb) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

fc) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

fd) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról, kemoterápiás protokollok jelentési és elszámolási szabályairól, valamint azok részletes leírásáról

szóló miniszteri rendeleti szabályok."

4. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"23. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi mentési teljesítményjelentés adattartama

I. Mentő gépjárművek összesítő adatai

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás kódja

3. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója

4. Aktuális napi dátum

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

7. Napi összes repülési idő

II. Esetre vonatkozó mentési jelentés

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap sorszáma

4. Mentőjármű típusa

5. A beteg születési dátuma

6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele

7. Térítési kategória

8. A beteg állampolgársága

9. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója

10. Mentési esemény dátuma

11. Betegfelvétel ideje

12. Betegátadás ideje

13. Km-óra állása a beteg felvételekor

14. Km-óra állása a beteg átadásakor

15. Hasznos km száma

16. Hasznos légi órák száma

17. Mentés típusa

III. Mentett betegre vonatkozó adatok jelentése

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap száma

4. Mentésirányító kódja

5. Mentést végző kísérő(k) azonosítója

6. A mentés indokául szolgáló diagnózis

7. Betegfelvevő egészségügyi intézmény kódja

8. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja

9.Betegfelvétel helye (település közigazgatási kódja)
10.Betegátadás helye (település közigazgatási kódja)
Dátum: .........év ..................hó .......nap
szolgáltató"

5. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2012. évre vonatkozó TVK

A. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2011. november és 2012. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 74 500 000 000 pontszám.

Ebből:

A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 372 500 000 pontszám.

B. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2011. november és 2012. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 072 000 súlyszám.

Ebből:

1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 20 000 súlyszám.

2. Az Eftv. vhr. 5/A. § (2) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók TVK növelésére szolgáló keret: 6 660 súlyszám.

C. Az egyes ellátási formák 2012. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
november1/121/12
december1/121/12
január1/121/12
február1/121/12
március1/121/12
április1/121/12
május1/121/12
június1/121/12
július1/121/12
augusztus1/121/12
szeptember1/121/12
október1/121/12

Országos szezonális index: tárgyévet megelőző finanszírozási évre vonatkozóan elszámolt egyes hónapok és az éves országos teljesítmény mennyiségének hányadosai."

6. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

I.Mentő gépjárművek összesítő adatai
1.Jelentési időszak
2.Mentőállomás kódja
3.Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója
4.Aktuális napi dátum
5.Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor
6.Km-óra állása a szolgálat leadásakor
7.Napi összes repülési idő
II.Esetre vonatkozó mentési jelentés
1.Jelentési időszak
2.Mentőállomás azonosító kódja
3.Mentési adatlap sorszáma
4.Mentőjármű típusa
5.A recipiens beteg születési dátuma
6.A recipiens beteg társadalombiztosítási azonosító jele
7.Térítési kategória
8.A recipiens beteg állampolgársága
9.Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója
10.Mentési esemény dátuma
11.Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvétel ideje
12.Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadás ideje
13.Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvételekor
14.Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadásakor
15.Hasznos km száma
16.Hasznos légi órák száma
17.Mentés típusa
III.Szállított orvosi munkacsoportra/szervre/vérmintára vonatkozó adatok jelentése
1.Jelentési időszak
2.Mentőállomás azonosító kódja
3.Mentési adatlap száma
4.Mentésirányító kódja
5.Mentést végző kísérő(k) azonosítója
6.A mentés indokául szolgáló diagnózis
7.A szervet átadó egészségügyi intézmény kódja
8.A szervet átvevő egészségügyi intézmény kódja
9.A szerv átadás helye (a település közigazgatási kódja)
10.A szerv felvétel helye (a település közigazgatási kódja)
Dátum: ...........év ...............................hó ........nap
szolgáltató"

A szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység teljesítményjelentés adattartama

I. Mentő gépjárművek összesítő adatai

1. Jelentési időszak

2. Mentőállomás kódja

3. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója

4. Aktuális napi dátum

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

7. Napi összes repülési idő

7. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató szakmai programja

Az egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körének rövid bemutatása.

A szolgáltatásnyújtással összefüggő tevékenységek terén szerzett szakmai tapasztalatok, gyakorlat bemutatása. A működtetéshez rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása, és a szakmai feladatok ellátásának szervezése. Munkaszervezés bemutatása, gyógyító, megelőző és ápolás-ellátási rend tervezete, ápolási és gondozási folyamatok bemutatása, beteg edukáció, ápolási dokumentáció tervezete, vezetési rendje, adatvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Egyes kisegítő folyamatok bemutatása (étkeztetés, betegszállítás, takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, mosodai szolgáltatás, sterilizálás).

A szolgáltatónál működő infekciókontroll, antibiotikum politika főbb elemei.

A működtetni kívánt belső minőségügyi rendszer tervezett elemei, minőségpolitika és minőségügyi célkitűzések. Magánszolgáltatás - vagy a területi ellátási kötelezettség keretében meghatározott ellátási területen kívüli - működési területe.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nem orvosi vagy ápolási szakma végzésére irányul, a szakmai program tartalmi elemeit a szolgáltatás jellege szerinti értelemszerű alkalmazással kell elkészíteni."

8. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Fekvőbeteg-szakellátás

engedélyező hatóság fejléce
.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése)...........számú melléklet a...........iktatószámú határozathoz
telephelyosztály megnevezéseszervezeti egység azonosítójaszakma neveszakmakódágyszámellátási formaprogresszivitási szintszolgáltatás típusaügyelet/készenlétengedély státuszaközreműködés tényeellátási körzet

dátum

aláírás

Járóbeteg-szakellátás

engedélyező hatóság fejléce
.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése)...........számú melléklet a...........iktatószámú határozathoz
telephelyszakrendelés megnevezéseszervezeti egység azonosítójaszakma neveszakmakódszakorvosi óranem szakorvosi órarendelési időellátási formaprogresszivitási szintszolgáltatási típusengedély státuszaközreműködés tényeellátási körzet

dátum

aláírás

Alapellátás

engedélyező hatóság fejléce
.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése)...........számú melléklet a...........iktatószámú határozathoz
telephelyszakrendelés megnevezéseszervezeti egység azonosítójaszakma neveszakmakódrendelési időrendelkezésre állási időellátási formaszolgáltatási típushelyettesítés helyehelyettesítő neve, nyvt. számaügyelet/készenlétengedély státuszaközreműködés tényeellátási körzet

dátum

aláírás

9. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez

I.Kiállító intézet:
II.Mellékletek: Jelen státus és a vizsgálati eredmények leírása
1. A beteg neve: .........................................................................................................................................................................
2. Születési év: .............hó .......................................................................................nap .......
TAJ: ............................................................................................................................................................................................
3. Lakcím: .....................................................................................................................................................................................
4. Diagnózis: ................................................................................................................................................................................
III.Az Országos Intézet, illetve a GYEMSZI szakmai javaslata:
1. A külföldi gyógykezelés indokoltságának rövid leírása, a gyógykezeléstől várható eredmény:
2. Az utazáshoz kísérő szükséges (a kísérők száma: .... ), nem szükséges
3. Mentőszállítás szükséges, nem szükséges
4. A külföldi intézmény megnevezése és pontos címe: ..............................................................................................
5. Fogadási dátum: ...................................................................................................................................................................
6. A gyógykezelés várható időtartama: ............................................................................................................................
IV.Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok
a) Kezelőorvos
neve ................................................................................................................................................................................................
elérhetősége .............................................................(tel.) ........................................................................................................
b) Beteg és/vagy hozzátartozó elérhetősége:
..........................................................................................(tel.) ........................................................................................................
..............(email)
..............(email)
V.Elutasítás esetén kitöltendő:
A külföldi gyógykezelést nem javasoljuk, az elutasítás indoklása: ..........................................................................
Budapest, .............................................................................................
A szakmai bizottság elnökének neve és aláírása:
P. H.
A szakmai bizottság tagjainak neve és aláírása:
1..............................................................................................
2.............................................................................................. "

10. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Név: .............................................................................................................................................................................................................................
TAJ ...............................................................................................................................................................................................................................
az alábbi jogcímen:
Regisztrációs költség
Szervkivétel költsége
Donorvizsgálat költsége
Szerv- és szövet szállítás költsége
Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplő összeg átutalását a számlát kiállító szolgáltató részére.
Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító szolgáltatónak kifizette és kéri a költségek megtérítését.
A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján merültek fel.
Budapest, .............................................................................................
A Országos Vérellátó Szolgálat nevében,
aláírás
P. H."

Az Országos Vérellátó Szolgálat igazolja, hogy a mellékelt számlák az alábbi személyen végrehajtandó vagy elvégzett transzplantációval kapcsolatban felmerült jogszerű és célhoz kötött költségeket takarnak

Név: .............................................................................................................................................................................................................................

TAJ ...............................................................................................................................................................................................................................

az alábbi jogcímen: Regisztrációs költség

Szervkivétel költsége

Donorvizsgálat költsége

Szerv- és szövet szállítás költsége

Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplő összeg átutalását a számlát kiállító szolgáltató részére.

Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító szolgáltatónak kifizette és kéri a költségek megtérítését.

A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján merültek fel.

Budapest, .............................................................................................

A Országos Vérellátó Szolgálat nevében,

aláírás

11. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

AB
1az egészségügyi térség neveaz egészségügyi térséghez tartozó területek
2Nyugat-közép-MagyarországBudapest I., II., XI., XII., XXII. kerületei
3Fejér megye
4Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség kivételével
5Pest megyéből:
a) a Budaörsi kistérség,
b) az Érdi kistérség
6Nyugat-DunántúlGyőr-Moson-Sopron megye
7Somogy megyéből:
a) Inke,
b) Porrog,
c) Porrogszentkirály,
d) Pogányszentpéter
8Zala megye
9Vas megye
10Veszprém megye
11Észak-MagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megye a Tokaji kistérség kivételével
12Heves megyéből:
a) a Bélapátfalvai kistérség,
b) az Egri kistérség,
c) a Füzesabonyi kistérség,
d) a Hevesi kistérség,
e) a Pétervásárai kistérség
13Észak-közép-MagyarországNógrád megye
14Budapest III., IV., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerületei
15Heves megyéből:
a) a Gyöngyösi kistérség,
b) a Hatvani kistérség
16Pest megyéből:
a) az Aszódi kistérség,
b) a Dunakeszi kistérség,
c) a Gödöllői kistérség,
d) a Pilisvörösvári kistérség,
e) a Szentendrei kistérség
f) a Szobi kistérség,
g) a Váci kistérség,
h) a Veresegyházi kistérség
17Komárom-Esztergom megyéből: a) az Esztergomi kistérség
18Észak-AlföldHajdú-Bihar megye
19Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
20Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
a) a Karcagi kistérség,
b) a Tiszafüredi kistérség
21Békés megyéből: a) Bucsa
22Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből: a) a Tokaji kistérség
23Dél-Közép-MagyarországBudapest V., VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületei
24Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
a) a Jászberényi kistérség,
b) a Mezőtúri kistérség,
c) a Szolnoki kistérség,
d) a Törökszentmiklósi kistérség
25Pest megyéből:
a) a Dabasi kistérség,
b) a Gyáli kistérség,
c) a Monori kistérség,
d) a Nagykátai kistérség,
e) a Ráckevei kistérség,
f) a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykőröst
26Dél-DunántúlBaranya megye
27Somogy megye a 7. sorban felsorolt települések kivételével
28Tolna megye
29Dél-AlföldBács-Kiskun megye
30Békés megye Bucsa település kivételével
31Csongrád megye
32Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: a) a Kunszentmártoni kistérség
33Pest megyéből: a) Nagykőrös

12. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

ABC
1Külterületen (km/h)Belterületen (km/h)
2autópálya110110
3autópálya lehajtó4040
4autóút9090
5elsőrendű út7040
6másodrendű út6035
7főút6035
8helyi jelentőségű főút6030
9körforgalom1010
10utca2525

13. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az ÁNTSZr. 2. melléklet 1. pont 1.4-1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat]

"1.4. a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér megyére,

1.5. a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv - kivéve az ERMAH vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat - Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,

1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér, Komárom, Esztergom és Veszprém megyére"

(kiterjedő illetékességgel látja el.)

14. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38-52. sora helyébe a következő sorok lépnek:

38.BÉKÉS MEGYE
39.Békéscsabai, Békési, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
40.Székhely:Békéscsaba
41.Illetékességi terület:Békéscsabai Kistérség
42.Békési Kistérség
43.Szarvasi Kistérség
44.Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
45.Székhely:Gyula
46.Illetékességi terület:Gyulai Kistérség
47.Sarkadi Kistérség
48.Szeghalomi Kistérség
49.Orosházai, Mezőkovácsházai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
50.Székhely:Orosháza
51.Illetékességi terület:Orosházai Kistérség
52.Mezőkovácsházai Kistérség

2. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 79-116. sora helyébe a következő sorok lépnek:

79.BUDAPEST
80.Budapest I., II., III. Kerületi Népegészségügyi Intézet
81.Székhely:Budapest
82.Illetékességi terület:I. Kerület
83.II. Kerület
84.III. Kerület
85.Budapest IV., V., XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
86.Székhely:Budapest
87.Illetékességi terület:IV. Kerület
88.V. Kerület
89.XIII. Kerület
90.Budapest VI., VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
91.Székhely:Budapest
92.Illetékességi terület:VI. Kerület
93.VII. Kerület
94.VIII. Kerület
95.IX. Kerület
96.Budapest X., XVII., XVIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
97.Székhely:Budapest
98.Illetékességi terület:X. Kerület
99.XVII. Kerület
100.XVIII. Kerület
101.Budapest XI., XII., XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
102.Székhely:Budapest
103.Illetékességi terület:XI. Kerület
104.XII. Kerület
105.XXII. Kerület
106.Budapest XIV., XV, XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
107.Székhely:Budapest
108.Illetékességi terület:XIV. Kerület
109.XV. Kerület
110.XVI. Kerület
111.Budapest XIX., XX., XXI., XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
112.Székhely:Budapest
113.Illetékességi terület:XIX. Kerület
114.XX. Kerület
115.XXI. Kerület
116.XXIII. Kerület

3. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 117-126. sora hatályát veszti.

15. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

ADATLAP

EUROTRANSPLANT MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN VÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGRŐL

I. A tevékenységet végző személy által kitöltendő

1. Tevékenységet végző személy neve:

2. Születési hely, idő:

3. Anyja neve:

4. Lakcím:

5. Személyazonosításra alkalmas igazolványának száma, típusa*:

6. Külföldi szerv, szolgáltató neve, címe, amelynek nevében és javára történik a tevékenység végzése*:

7. Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító nyilvántartási száma (amennyiben ilyen van, kitöltése opcionális)**:

8. Szakorvosi bizonyítvány, oklevél kiállítója, száma (amennyiben ismert, kitöltése opcionális)**:

9. Tevékenységet végző nyilatkozata:

Ezennel nyilatkozom, hogy a tevékenység elvégzésére a szervátültetés helye szerinti küldő államban jogosult vagyok, nem állok az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, büntetőjogi intézkedés vagy egyéb szankció hatálya alatt, és megfelelek a tevékenység végzéséhez a szervátültetés szerinti küldő állam vonatkozó hatályos jogszabálya(i) szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek.

* Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, kérjük az információt 8 napon belül "EUROTRANSPLANT" hivatkozással eljuttatni a következő címre: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, tisztifoorvos@oth.antsz.hu vagy levélben a 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY címre.

** Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, az információ 8 napon belül "EUROTRANSPLANT" hivatkozással megküldhető a fenti címre.

A donorszerv(ek) eltávolítása kizárólag transzplantációs céllal történik az Eurotransplant International Foundation által megkötött megállapodás keretein belül.
Tudomásul veszem, hogy a szervkivétel során az egészségügyi tevékenység végzésére Magyarországon irányadó jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok hatálya alatt állok.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a donor egészségügyi dokumentációja keretében, valamint ahhoz, hogy személyes adataimat az általam elvégzett egészségügyi tevékenységről nyilvántartást vezető állami szervek kezeljék és nyilvántartsák.
A szervkivétel során az alábbi szerv/szervek eltávolítására vagyok jogosult:
Hely, dátum
Az egészségügyi tevékenységet végző személy aláírása
neve (nyomtatott betűvel)
II. Az állami vérellátó szolgálattal jogviszonyban álló, nevében eljáró személy által kitöltendő
1. Riadó azonosító kód:
2. Tevékenység végzésének pontos ideje:
3. Egészségügyi szolgáltató neve, címe, ahol a tevékenység végzésére sor kerül:
4. Más tagállamból érkező, transzplantációs célú szerveltávolítást végző orvos(csoport) által eltávolított szerv(ek):
Hely, dátum
Az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy aláírása
neve (nyomtatott betűvel)

INFORMATION FORM

ON THE HEALTH CARE ACTIVITY PERFORMED IN THE FRAME OF THE EUROTRANSPLANT AGREEMENT

I. To be filled by the person performing the activity

1. Name of the person performing the activity:

2. Place and date of birth:

3. Mother's name:

4. Address of residence:

5. Number and type of certificate eligible for personal identification*:

6. Name and address of the foreign organisation, provider, the activity is performed on behalf or for its benefit*:

7. Registration number of the health care activity license certificate (if any, filling in is optional)**:

8. Name of the institution issuing the specialty qualification certificate, diploma (if it is recognised, filling in is optional)**:

* If it is not available at the time of filling in the form, the information is required to be sent within 8 days to the following address with a reference to "EUROTRANSPLANT": Office of Chief Medical Officer tisztifoorvos@oth.antsz.hu or by surface mail to: 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY.

** If it is not available at the time of filling in the form, the information is requested to be sent within 8 days to the address mentioned above with a reference to "EUROTRANSPLANT"._

9. Declaration made by the person performing the activity:
I hereby declare that I am licensed/entitled to perform the activity in the sending state of the place of organ transplantation, and I am not subject to any measure, penalty, penalty law measure or other sanctions excluding or limiting my practice of health care activity, and I possess all necessary health aptitude required by legal regulations in force of the sending state of the place of transplantation to carry out such activity.
The removal of donor organ(s) is(are) exclusively performed for transplantation purposes, in the frame of the Agreement with the Eurotransplant International Foundation.
I acknowledge that in the course of the organ removal, Hungarian legislation in force, professional rules and guidelines as well as ethical rules for health professionals are applicable for my activity.
I hereby concede to the handling of my personal data within the framework of the donor's medical documentation, as well as to handle and register my personal data by state organisations responsible for the registration of health care activity carried out by myself.
In the course of organ removal I am entitled to remove the following organ(s):
Place, date
Signature
Name (in capital letters)
of the person performing the health care activity
II. To be filled in by the person being in a legal relationship with and acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service
1. Alert identification code:
2. Exact time/date of the performed activity:
3. Name and address of the health care provider where the activity is performed:
4. Organ(s) removed by medical doctor(s groups) arriving from other Member State, performing the organ removal for transplantation.
Place, date
Signature
Name (in capital letters)
of the person acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service"

16. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

1. Az Szr. 3. melléklet 2. pontjában a "Gyógyszerek:" szövegrész helyébe a "Gyógyszerek*:" szöveg lép.

2. Az Szr. 3. melléklete a következő végjegyzettel egészül ki: "* Csak szülész-nőgyógyász szakorvos esetén.""

17. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

a) 4. sorában a "hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)1" szövegrész helyébe a "hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)" szöveg,

b) 10. sorában a "kilégzett levegő CO mérő1" szövegrész helyébe a "kilégzett levegő CO mérő" szöveg,

c) 11. sorában az "EKG készülékek*1" szövegrész helyébe az "EKG készülékek*" szöveg,

d) 12. sorában a "praxis Holter1" szövegrész helyébe a "praxis Holter" szöveg,

e) 13. sorában a "Defibrillátor1" szövegrész helyébe a "Defibrillátor" szöveg,

f) 15. sorában a "Szűrőaudiometer1" szövegrész helyébe a "Szűrőaudiometer" szöveg,

g) 16. sorában a "Tens-készülék1" szövegrész helyébe a "Tens-készülék" szöveg lép.

2. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14. ABPM*400 ezer Ft

3. A Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

a) 2. sorában a "mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa 1" szövegrész helyébe a "mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa" szöveg,

b) 6. sorában a "kéziműszer*, fogó*1" szövegrész helyébe a "kéziműszer*, fogó*" szöveg,

c) 7. sorában a "műszertartó fiók betét 1" szövegrész helyébe a "műszertartó fiók betét" szöveg,

d) 15. sorában a "hőlégsterilizátor, autokláv1" szövegrész helyébe a "hőlégsterilizátor, autokláv" szöveg,

e) 16. sorában a "Gyorssterilizáló1" szövegrész helyébe a "Gyorssterilizáló" szöveg,

f) 32. sorában az "elektrokauter/UH radiosebészet1" szövegrész helyébe az "elektrokauter/UH radiosebészet" szöveg,

g) 33. sorában a "Diódalézer1" szövegrész helyébe a "Diódalézer" szöveg lép.

4. A Hr. 1. melléklet végjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:

"* Több darab is beszerezhető.

** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlő, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védőnői) és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop)."

5. Hatályát veszti a Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 40. sora.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére