21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés k) pontjában, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem hivatásos és nyugállományú tagjaira, valamint a hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóikra terjed ki.

(2) E rendeletben foglaltakat - a baleseti járadék és a hozzátartozói ellátások tekintetében - az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a polgári védelmi szervek szerződéses állományú tagjaira és a hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóikra is alkalmazni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt fegyveres szervek hivatásos állományú tagját és hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóját megillető nyugellátások ügyében, valamint a hivatásos és szerződéses állományúak baleseti járadékának megállapításával kapcsolatban a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) első fokon, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el.

(4) Ha a hivatásos állomány tagjára vonatkozó szabályok másként nem rendelkeznek, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET

1. Szolgálati nyugdíj

2. § (1) A szolgálati viszony nyugállományba helyezéssel történő megszüntetését írásban, parancs, határozat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában kell elrendelni. A parancsból a nyugdíjmegállapító szerv részére parancskivonatot lehet készíteni, amely tartalmazza

a) a nyugállományba helyezett személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a szolgálati viszony megszűnésének jogcímét,

c) a szolgálati viszony megszűnésének időpontját,

d) a nyugállományba helyezett munkáltatója megnevezését,

e) a ténylegesen hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött időt,

f) a társadalombiztosítási szabályok szerinti szolgálati időt.

(2) A parancshoz, vagy parancskivonathoz és a nyugdíjrögzítéshez elkészített iratokhoz mellékelni kell a társadalombiztosítási szabályok szerinti időtartamokról készült, az 1. melléklet szerinti részletes kimutatást is.

2. A szolgálati nyugdíj megállapítása

3. § (1) Ha a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatások számításának időszaka a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 183. § (1) bekezdése szerint meghatározott időtartamon belül két naptári év napjait érinti, úgy a tört évekre eső illetmény és illetmény jellegű juttatás összegét naptári évenként külön-külön kell megállapítani, és ezek együttes összegének 1/12-ed része képezi a szolgálati nyugdíjalapjául szolgáló jövedelmet.

(2) A pénzügyi szerv tört hónap esetén az illetményigazolásban a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatások tekintetében az első hónapra teljes naptári hónapra kifizetett illetményt közöl, a nyugdíj számításánál viszont csak a Hszt. 183. § (1) bekezdésben meghatározott időszakra eső részt lehet figyelembe venni.

(3) Ha a szolgálati viszony megszűnésekor a nyugállományba helyezés kezdő napját megelőző 365 napban - szökőév esetén 366 napban - a jogosult más szervnél is teljesített szolgálatot, akkor a nyugellátás megállapításánál-az érintett időszakra - a vezénylés, berendelés, áthelyezés helyén elért, a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetmény és illetmény jellegű juttatásként beszámítható összeget kell figyelembe venni.

3. Rokkantsági nyugdíj

4. § (1) A rokkantsági nyugdíjalapját képező havi illetményátlag megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (2) A nyugdíjmegállapító szerv a rokkantsági nyugdíjmegszüntetése esetén vizsgálja a szolgálati nyugdíjjogosultságot és intézkedik a rokkantsági nyugdíjhelyett megállapított szolgálati nyugdíjfolyósítására.

II. FEJEZET

BALESETI ELLÁTÁSOK

4. Baleseti rokkantsági nyugdíj

5. § Az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagja baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága megállapításához

a) minősíti a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését, valamint

b) gondoskodik a rehabilitációs szakértői szerv egészségkárosodás mértékét megállapító szakhatósági állásfoglalásának vagy más, hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és minősítő szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleményének beszerzéséről, amelyben a vizsgálatot végző szerv nyilatkozik arról, hogy az egészségkárosodás a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetből, betegségből ered.

6. § (1) A baleseti rokkantsági nyugdíjalapját képező havi illetményátlag megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy szolgálati eredetű betegség alapján folyósított baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetése esetén vizsgálni kell a baleseti járadékra való jogosultságot.

5. Baleseti járadék

7. § (1) A baleseti járadék megállapítására a 2. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett igénybejelentés alapján, a jogosult kérelmére kerül sor.

(2) A baleseti járadékra vonatkozó kérelem nyugdíjmegállapító szervhez történő felterjesztéséről az állományilletékes parancsnok - a pénzügyi és egészségügyi szerv adatszolgáltatási kötelezettsége mellett - a személyügyi szerv vagy más kijelölt szerv útján köteles gondoskodni.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az eredeti

a) baleseti jegyzőkönyvet,

b) szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet minősítő határozatot, a baleset körülményeinek részletes leírását tartalmazó indokolással,

c) a baleseti ellátás megállapításához szükséges illetményigazolásokat és a nyugdíjjárulék levonását igazoló járulék-elszámolási nyilvántartó lapot.

(4) A baleseti járadék megállapítására irányuló eljárásban a nyugdíjmegállapító szerv beszerzi az egészségkárosodás mértékét megállapító, a rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalását.

HARMADIK RÉSZ

HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁS

6. Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj

8. § Az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást és a szülői nyugdíjat a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával lehet igényelni.

NEGYEDIK RÉSZ

7. A nyugellátás megállapításának eljárási rendje

9. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból dönt

a) a szolgálati nyugdíj megállapításáról,

b) a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj megállapításáról, megszüntetéséről, valamint a felülvizsgálat eredménye alapján az ellátás összegének módosításáról, illetve továbbfolyósításáról,

c) a rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján a baleseti járadék összegének továbbfolyósításáról, módosításáról vagy az ellátás megszüntetéséről,

d) a szolgálati nyugdíj rögzítéséről.

(2) A nyugdíjmegállapító szerv a munkáltatón keresztül benyújtott kérelem alapján dönt

a) a baleseti járadékról;

b) a következő nyugdíjigények esetében:

ba) a szülői nyugdíjigények elbírálásáról,

bb) a hivatásos és a szerződéses állomány elhunyt tagjának özvegye, élettársa és árvái nyugellátásáról,

bc) az elvált vagy különélő házastárs özvegyi nyugdíjigénye elbírálásáról,

bd) a nem folyósított vagy csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj teljes összegben való folyósítására irányuló igényről,

be) a jogosultsági feltételek hiányában megszüntetett rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényekről,

bf) az egészségkárosodás megállapított mértékével kapcsolatban benyújtott kérelem elbírálásáról.

(3) Hozzátartozói nyugellátások igénylése esetén a kérelem tartalmazza, valamint a kérelemhez csatolni kell:

a) a szülői nyugdíjra jogosult természetes személyazonosító adatait, lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

aa) igazolást a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól, hogy az elhalt az igénylőt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott ideig az elhalálozását megelőzően túlnyomó részben vagy egészben eltartotta,

ab) ha részesül valamilyen ellátásban, az erről szóló határozatot és a folyósítási törzsszámot;

b) az elvált vagy különélő házastárs özvegyi nyugdíjigényének elbírálásához a jogosult természetes személyazonosító adatait, lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartást megállapító határozatot, valamint mindazokat az iratokat, amelyek a jogosultsági feltételek meglétét igazolják.

(4) Egyéb kérelmek esetén a személyi és előzményi adatokon túl a kérelem tárgyának megfelelően a kérés megalapozottságát alátámasztó igazolásokat is csatolni kell.

10. § (1) A nyugdíjigényeket - a nyugdíjrögzítés kivételével - az igénylő aláírásával, továbbá a munkáltató által kijelölt vezető aláírásával és bélyegzőjével ellátott 4. melléklet szerinti adatlapon kell bejelenteni, és az igény elbírálásához szükséges eredeti dokumentumokkal együtt a nyugdíjmegállapító szervhez megküldeni. A hivatásos állomány tagja magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén az adatlapon fel kell tüntetni a magánnyugdíjpénztár megnevezését és a tagi azonosító számot.

(2) Ha az igénylő az adatlapot nem írja alá, vagy nem tudja aláírni, a felterjesztett iratokhoz mellékelni kell a pénzügyi szerv által készített jegyzőkönyvet is az aláírás elmaradása okának feltüntetésével.

(3) Az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megszűnését, vagy a nyugdíj rögzítéséhez feltételül előírt szolgálati jogviszonyban töltött idő elérését követő 15 napon belül köteles gondoskodni a nyugdíjjogosultságot elértek, a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek és az elhunytak hozzátartozói nyugellátásának elbírálásához előírt iratoknak - a személyügyi és a pénzügyi szervek adatszolgáltatási kötelezettsége mellett -a nyugdíjmegállapító szervhez történő megküldéséről.

(4) Az illetményigazolást és a szolgálati időről szóló igazolást az 5-8. mellékletek szerinti nyomtatványokon kell a nyugdíjmegállapító szerv részére megküldeni.

(5) Hibás, hiányos felterjesztés kijavítására, pótlására a nyugdíjmegállapító szerv felhívja a (3) bekezdés szerint eljáró állományilletékes parancsnokot.

(6) Ha a felterjesztést követően a szolgálati idő, vagy az illetmény adatokban változás állt be, a módosított adatokat tartalmazó iratokat 15 napon belül a (3) bekezdésben foglaltak szerint a nyugdíjmegállapító szervhez kell megküldeni.

(7) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - a nyugdíjrögzítés elvégzéshez -a nyugdíjmegállapító szerv részére a természetes személyazonosító adatok helyett kapcsolati kódot közöl.

11. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv a határozatát közli az igénylővel, valamint az állományilletékes parancsnokkal és - ellátást megállapító határozat esetén - a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal.

(2) A megállapított nyugellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

12. § (1) A szolgálati nyugdíj rögzítése határozattal történik, amelyet a nyugdíjmegállapító szerv számfejtési melléklettel együtt közöl az érintettel.

(2) A rögzített szolgálati nyugdíj megállapításánál a szolgálati időt a törvényben meghatározott szolgálati idő elérésének napjával kell lezártnak tekinteni. A rögzítés időpontja az ezt követő naptári nap.

(3) Azt, aki a szolgálati nyugdíja rögzítését követően legalább 365 napra szolgálati időt szerzett, szolgálatteljesítése utolsó napján a nyugdíjmegállapító szerv írásban értesíti a szolgálati viszony megszűnésekor kiszámított szolgálati nyugdíj és az (1) bekezdés szerint megállapított nyugdíj évenkénti emelésekkel növelt összegéről, és az azok közötti választás lehetőségéről. Amennyiben a hivatásos állományú az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem él a választás lehetőségével, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból állapítja meg a magasabb összegű nyugellátást.

ÖTÖDIK RÉSZ

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről szóló 28/2006. (XI. 9.) IRM-ÖTM együttes rendelet 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1)-(5) bekezdése, 9. §-a, 10. § (2) és (4) bekezdése, 11. §-a, 12. § (1) és (2) bekezdése, 13. §-a, 16-18. §-a, 19. § (1), (4) és (5) bekezdése;

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 16/1997. (IV. 22.) IM rendelet 2. §-a, 3. § (2) és (3) bekezdése, 4. § (3) és (4) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, 8-10. §-a, 12. §-a, 15. § (2) bekezdése, 19. §-a és 20. § (1) bekezdése;

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet 1. § (1) bekezdésében az ", a Nemzetbiztonsági Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra" szövegrész, valamint az "együtt" szövegrész.

14. § (1) A nyugdíjmegállapító szerv az 1. §-ban megállapított személyi hatály alá tartozó ügyek tekintetében a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a polgári védelmi szervek nyugdíjmegállapító szervének jogutódja.

(2) A rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ONYF az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl]

"e) szakmai szempontból segíti és ellenőrzi jogszabály alapján a nyugdíjbiztosítás szervezetén kívüli, ellátást megállapító és folyósító tevékenységet, ideértve a Magyar Honvédség és az Információs Hivatal nyugdíj-megállapítási tevékenységét is, "

16. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, illetve az Információs Hivatal" szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

…………………………….
szerv megnevezése
Szám:
Adatlap
szolgálati idő részletes kimutatásához
Név*: ....................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Anyja születési neve: ..............................................................................................................................................
Jogszerző időként beszámítható időtartamok**
A foglalkoztató szerv megnevezéseA beszámítás alapjául
szolgáló okirat
A jogviszony
megszűnéséne
k módja
A jogviszonyA jogviszony
időtartama
naptári
napokban
számítva
kezdetevége
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kedvezményesen beszámított szolgálati idő
A foglalkoztató szerv
megnevezése
A beszámítás
alapjául szolgáló
okirat
A kedvezményezett
időtartam
A kedvezményesen
számított időtartam
napokban
Kedvezmé
nyes
szorzó
mértéke
Beszámít-
ható
napok
száma
kezdetevége
7.
8.
9.
A különböző járandóságok és jogosultságok elismeréséhez beszámított időtartamok
20... év....................................................................................... hó napig
A jogosultság megnevezéseA beszámított szolgálati idők
sorszámai
A beszámított szolgálati idő
együttes tartama
A jogosultság
szempontjából
elismert kezdő
időpont
napokbanÉvekben és
napokban
Szolgálati nyugdíj
Nyugdíj mértéke
Jubileumi jutalom
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
** Az 1971. évi 10. tvr. alapján elismert (grátisz) idő feltüntetésével!
Kelt: ........................................... 20........ év............................ hó.... nap
Készítette: .......................................................
(aláírás, név, rendfokozat)
P. H.………………………………………
vezető

2. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

……………………
szerv megnevezése
........................................................... sz. példány
Szám:
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
baleseti járadék megállapításához
Név*: ....................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Anyja születési neve: .............................................................................................................................................
Lakcím (irányítószám): ......................................................................................................................................
TAJ szám: .....................................................
Baleset időpontja: 20.................. év........................................ hó ........... nap.
IGÉNYLŐ NYILATKOZATA
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon
foglaltak, valamint az alábbi kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.
Balesetemből eredően társadalombiztosítási ellátást vagy baleseti járadékot
nem állapítottak meg**
ilyen irányú teljesítetlen igényem van** nincs**
megállapítottak: ** - határozatot kiadó szerv neve: ........................................................................
- határozat száma, kelte: .........................................................................................................
- folyósítási törzsszáma: .......................................................................................................
Levelezési cím (irányítószám): ......................................................................................................................
Telefonszám: (Nem kötelező kitölteni!)........................................................................................................
Kelt: .............................................. 20........ év............................... hó........... nap.
…………………………………
igénylő aláírása
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
**A megfelelő szöveg aláhúzandó.
Az adatszolgáltató lapot kitöltötte:
………………………………………
(olvasható aláírás, telefonszám)
P. H.
Mellékletek:
• Baleseti jegyzőkönyv,
• balesetet minősítő munkáltatói határozat,
• illetmény-igazolás a balesetet megelőző időszakra,
• nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap,
• átutalásnál mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.
Fontos!
Az adatszolgáltató lapot - mellékletekkel együtt - az igénybejelentést követő 15 napon
belül, kísérő irat nélkül kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.
Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

3. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

…………………………
szerv megnevezése
............................ sz. példány
Szám:
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
özvegyi-, szülői nyugdíj, árvaellátás megállapításához*
(Több jogosult esetén minden jogosult részére külön adatlapot kell kitölteni!)
Munkáltató előirányzat felhasználási keretszámla száma: .................................................................................................
A nyugellátásra jogosult özvegy vagy szülő adatai:
Név: .....................................................................................................................................................................
Születési név: .....................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................................
Anyja születési neve: ............................................................................................................................................
Lakcím (irányítószám): ........................................................................................................................................
TAJ szám: ....................................................
Árvaellátásra jogosult gyermekek adatai: ..................................................................................................................
NévSzületési idő
(év, hó, nap)
Anyja neve
A csatolt igazolások alapján tovább tanul: ...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Az elhunyt hivatásos állományú adatai:
Név*: ...............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................
Anyja születési neve: ........................................................................................................................................
Lakcím (irányító szám): .................................................................................................................................
Elhalálozás időpontja: .....................................................................................................................................
Kelt: .............................................. 20........ év............................... hó........... nap
Kitöltötte: ....................................................................
előadó olvasható aláírása
……………………………………
vezető
Telefonszáma: .................................................P. H.
HÁZASTÁRS (ÉLETTÁRS) NYILATKOZATA
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi kérdésekre adott
válaszaim a valóságnak megfelelnek.
Az elhunyt házastársammal (élettársammal) haláláig közös háztartásban éltem.
Tudomásom szerint elhunyt házastársamnak (élettársamnak) tartásra jogosult volt házastársa, más
házasságból származó, vagy házasságon kívül született kiskorú gyermeke VAN - NINCS**
Az árvaellátásra jogosult gyermeket (gyermekeket) továbbra is saját háztartásomban tartom el.
Saját jogon társadalombiztosítási ellátásban (baleseti járadék, öregségi-, szolgálati-, rokkantsági-,
özvegyi nyugdíj, stb. ) RÉSZESÜLÖK - NEM RÉSZESÜLÖK**
Ha igen, a folyósítás törzsszáma: ............................................................................................................................
Levelezési cím (irányítószám): ................................................................................................................................
Telefonszám: (ajánlott kitölteni!).............................................................................................................................
Kelt: ............................................... 20........ év............................ hó.... nap
……………………………………
nyilatkozattevő aláírása
*Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
**A megfelelő szöveg aláhúzandó.
Mellékletek:
• szolgálati viszonyt megszüntető parancs vagy parancskivonat,
• szolgálati idő-igazolás (részletes kimutatással együtt),
• illetményigazolás,
• nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap,
• rokkantság esetén a hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és minősítő
szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleménye és a FÜV bizottság határozata; szolgálati
kötelmekkel összefüggő rokkantság esetén csatolni kell az eredeti baleseti jegyzőkönyvet és a balesetet
minősítő határozatot is,
• tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
• élettársi-, vagy szülői nyugdíj igénylése esetén önkormányzat által kiállított hatósági igazolvány az
együttélésről vagy az eltartotti viszonyról,
• elvált özvegy esetén bírói végzés a tartásra kötelezésről,
• az elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag esetén a tagságára vonatkozó okmányok,
• ha az ellátást átutalással kérik, úgy mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.
Fontos!
Az adatszolgáltató lapot mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszűnését követő 15
napon belül - kísérő irat nélkül - kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.
Amennyiben az igénybejelentő lapon feltüntetett adatokat, tényeket bizonyító okiratok,
dokumentumok rendelkezésre állnak, azokat az igény elbírálásának megkönnyítése
érdekében mellékelhetőek.
Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

4. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

…………………………..
szerv megnevezése
........................................... sz. példány
Szám:
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
szolgálati (rokkantsági) nyugdíj megállapításához
Név*:..............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Lakcím (irányítószám): ...................................................................................................................................
TAJ szám: ....................................................
A szolgálati viszony megszűnésének időpontja: 20................................ év......................... hó .......... nap.
A szolgálati viszony megszűnését követő kéthavi illetmény összege: ................................................................. Ft.
Tartozás: Van**Nincs** Levonva: 20..................................................................................... - ig
TartozásHavi törlesztésHavi törlesztésKedvezményezett neve,
megnevezéseösszegemértéke (%)összege (Ft)lakcíme, számlaszáma
Megjegyzés: .........................................................................................................................................................
Előirányzat felhasználási keretszámla száma: .......................................................................................................
Kelt: ............................................. 20........ év............................... hó........... nap
Kitöltötte:................................................................
előadó olvasható aláírása
…………………………………..
vezető
Telefonszám:.....................................................................
P. H.
NYILATKOZAT

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon
foglaltak, valamint az alábbi kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.

Szolgálati viszonyom megszűnése előtt társadalombiztosítási ellátást (baleseti járadék, szolgálati-,
rokkantsági-, özvegyi nyugdíj, stb. ) nem állapítottak meg**
ilyen irányú teljesítetlen igényem van** nincs**
megállapítottak**- határozatot kiadó szerv neve: .............................................................................
- határozat száma, kelte: ......................................................................................
- folyósítási törzsszáma: .....................................................................................
- magánnyugdíjpénztár megnevezése: .....................................................................
- tagi azonosító szám: ...........................................................................................
Levelezési cím (irányítószám): ............................................................................................................................................
Telefonszáma: (nem kötelező kitölteni!)..........................................................................................
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatszolgáltató lapon foglaltak
a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .......................................................... 20........ év.............................. hó........... nap
………………………………………….
igénylő aláírása
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
** A megfelelő szöveg aláhúzandó.
Mellékletek:
• szolgálati viszonyt megszüntető parancs vagy parancskivonatot,
• szolgálati idő-igazolás (részletes kimutatással együtt),
• illetmény-igazolás,
• nyugdíj-egyéni nyilvántartó lap
• egészségügyi alkalmatlanság esetén a hivatásos állományúak vizsgálatára jogszabály által kijelölt vizsgáló és
minősítő szerv egészségkárosodás mértékét megállapító véleménye és a FÜV bizottság határozata; szolgálati
kötelmekkel összefüggő rokkantság esetén csatolni kell az eredeti baleseti jegyzőkönyvet és a balesetet
minősítő határozatot is,
• tartozás, gyermektartásdíj, egyéb letiltás esetén eredeti, vagy hitelesített bírósági döntés,
• magán-nyugdíjpénztári tag esetén a fél belépési nyilatkozata,
• ha az ellátást átutalással kérik, úgy mellékelni kell a rendszeresített nyilatkozatot.
Fontos!
Az adatszolgáltató lapot mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszűnését követő 15 napon belül -
kísérő irat nélkül - kell megküldeni a nyugdíjmegállapító szerv részére.
Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

5. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

……………………………….
szerv megnevezése
sz. példány
Szám:
ILLETMÉNYIGAZOLÁS
nyugdíj megállapításához, vagy rögzítéséhez
Jogosult neve*: ....................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ........................................................................................................................................
Anyja születési neve: ..........................................................................................................................................
TAJ száma: .....................................................
Időszak:Alapilletmények:Pótlékok:Bruttó összesen:
év
Jutalom:
Megnevezése:Kifizetés időpontja:Bruttó összege:
………………………..……………………….................................................. Ft
………………………..………………………................................................. Ft
………………………..………………………................................................. Ft
Egyéb:
………………………..……………………….................................................. Ft
………………………..……………………….................................................. Ft
Kelt: .............................................. 20........ év............................... hó........... nap
Kitöltötte: ..................................................................................................
előadó
…………………………
vezető
Telefonszáma: .....................................................
P. H.
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 2 példányban
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

6. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

……………………….
szerv megnevezése
................................................... számú példány
Szám:

SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
szolgálati nyugdíj megállapításához
Név*: ..................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................
Anyja születési neve: ..............................................................................................................................................
Lakcíme: ..............................................................................................................................................................
TAJ száma: .........................................................................................
az.............................................................................................. törvény § alapján
- tól............................................................................ - ig
elismert szolgálati idejét igazolom.
Nevezett szolgálati viszonya a........................................... tv............ § ........... pontja, az.................. §............ bekezdés
............. pontja, valamint a........................................................ alapján .................................................... (megszűnés
módja) szűnt meg.
A.............................. tv.......................... §................................... bekezdés........................ pontja alapján nevezett a
szolgálati nyugdíjának............................................ összegű folyósítására jogosult.
A fenti szolgálati időből:
................................................................................. - tól............................................................... - ig
a .................................................. Minisztérium, illetve a .................................................. Minisztérium irányítása
alatt álló szervnél hivatásos állományban teljesített szolgálatot, amely a
társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogosító szolgálati időnek
minősül.
Kelt: ................................................... 20........ év............................... hó........... nap.
P. H.
………………………………….
személyzeti vezető
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 4 példányban
1. sz. pld.: személyi anyaggyujtő
2. sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3. sz. pld.: pénzügyi szolgálat
4. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

7. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

…………………………..
szerv megnevezése
........................................................ számú példány
Szám:
SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
A 25 teljes év szolgálati idő után járó szolgálati nyugdíj összegének rögzítéséhez
Igazolom, hogy (név*)...............................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................
Lakcíme: ................................................................................................................................................................................
az............................................. törvény................................. §................ bekezdés alapján beszámított szolgálati
idejének kezdő időpontja: .................................................... év....................................... hó................ nap.
Nevezett a fentiek alapján............................................ év........................................ hó................ nappal elérte a tényleges 25
év szolgálati időt, ezért a .......................................................... tv.................. § .......... bekezdése alapján jogosulttá vált
szolgálati nyugdíja rögzítésére.
Megjegyzés: (pld. a nyugdíj mértéke szempontjából több szolgálati idővel rendelkezik!)
Kelt: ..................................................................... 20........ év............................... hó........... nap
P. H.
…………………………………..
személyzeti vezető
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 3 példányban
1. sz. pld.: személyi anyaggyűjtő
2. sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

8. melléklet a 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelethez

…………………………..
szerv megnevezése
........................................................ számú példány
Szám:
SZOLGÁLATI IDŐ-IGAZOLÁS
szolgálati nyugdíj összegének rögzítéséhez
(A 2007. december 31-vel - nyugdíjrögzítésre jogosultságot szerzett hivatásos állományú
részére. )
Igazolom, hogy (név*)...................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................................
Anyja születési neve: .......................................................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................................................................
Az......................... törvény......................... §...................... bekezdés alapján beszámított szolgálati
idejének kezdő időpontja: ......................... év................................... hó........... nap.
A fentiek alapján 2007. év december hó 31. napján rendelkezik a 2007. december 31-vel történő
nyugdíjrögzítéshez szükséges ........................ teljes év tényleges szolgálati idővel, ezért jogosulttá
vált a szolgálati nyugdíja rögzítésére (újbóli rögzítésére).
Megjegyzés: (Pld.: a nyugdíj mértéke szempontjából több szolgálati idővel rendelkezik!)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Kelt: .............................................. 20........ év.............................. hó........... nap
P. H.
……………………………….
személyzeti vezető
* Név helyett kapcsolati kód feltüntetése a 21/2011. (III. 2. ) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján.
Készült: 3 példányban
1. sz. pld.: személyi anyaggyűjtő
2. sz. pld.: hivatásos állomány tagja
3. sz. pld.: nyugdíjmegállapító szerv

Tartalomjegyzék