289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §[2]

(1) Az ONYF a feladatait a központi szerve és különös hatáskörű szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság útján látja el. Az ONYF központi szerve a Központ.

(2) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

(3) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el, székhelyük Budapest.

1/B. §[3]

(1) Az ONYF élén főigazgató áll, aki közvetlenül vezeti a Központot.

(2) A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(3) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. A Központ más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

1/C. §[4]

Az ONYF költségvetését a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.

2. §[5]

(1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú nyugdíj-megállapítási és nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) A főigazgató és a Központ más kormánytisztviselője a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

2/A. §[6]

(1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak az (1) bekezdésben nem említett alkalmazottait a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá fegyelmi jogkört gyakorol a vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező kormánytisztviselők felett, az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetménykiegészítés tekintetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal központi igazgatási szerve.

2/B. §[7]

2/C. §[8]

(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.

(2)[9] A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az ONYF főigazgatója.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe - a fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének kivételével - megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességi területével. A fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

3. §[10]

(1)[11] A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervként a Kormány a Központot jelöli ki.

(2)[12] Ha törvény másként nem rendelkezik, a Kormány első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki.

(3)[13] Ha törvény másként nem rendelkezik, a Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a Központot jelöli ki.

(4)[14] A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a Központ.

(5) A Kormány - az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a szerinti méltányossági jogkörben hozott kivételes nyugellátás megállapítás (árvaellátás meghosszabbítás) hatáskörének gyakorlására az ONYF főigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapítása hatáskörének gyakorlására az ONYF főigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(6)[15] A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által méltányossági jogkörben lefolytatott ügyekben a 4. § szerinti irányítást a Központ gyakorolja.

(7)[16]

(8)[17] A Kormány a társadalombiztosítási egyéni számlát vezető szervnek a Központot jelöli ki.

3/A. §[18]

A Kormány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt, az egészségkárosodás jogszabályban meghatározott mértékétől is függő ellátásokra való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló eljárásokban - az ellátást megállapító jogszabályban meghatározott szakkérdésben - az első fokú eljárásban a rehabilitációs szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

4. §

(1) A nyugdíjbiztosítás központi igazgatását a Központ végzi. A Központ a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott irányításával összefüggő feladatai körében[19]

a)[20] irányítja a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,

b) gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról, azok kezeléséről, a beérkezett adatok ellenőrzéséről,

c)[21] biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tekintetében az ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek megtérítésével összefüggő feladatok ellátását,

d)[22] megállapítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság működési költségvetésének részletes előirányzatait,

e)[23] meghatározza a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladatellátása során követendő belső eljárás rendjét, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyviteli rendjét,

f)[24]

(2) A Központ az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl[25]

a) irányítja, működteti és folyamatosan fejleszti a nyugdíjbiztosítás felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési, valamint központi nyilvántartási rendszerét,

b) a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezeteit,

c) közreműködik a nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítást érintő járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

d)[26] irányítja, működteti és fejleszti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek szakmai feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről,

e)[27] szakmai szempontból segíti és ellenőrzi jogszabály alapján a nyugdíjbiztosítás szervezetén kívüli, ellátást megállapító és folyósító tevékenységet,

f) részt vesz a nyugdíjbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint - a Kormány, illetve a miniszter által meghatározott keretek között, illetőleg módon - a rövid, közép- és hosszú távú nyugdíj stratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

g) közreműködik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,

h) gondoskodik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,

i)[28] ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat.

5. §[29]

(1) A 4. § (2) bekezdés i) pontja szerinti juttatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: juttatás) folyósításával kapcsolatos feladatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el.

(2)[30] A volt miniszterelnök a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz, az Országgyűlés volt elnöke az Országgyűlés Hivatalához, az Alkotmánybíróság volt elnöke az Alkotmánybíróság Hivatalához, a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria volt elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez benyújtott kérelemmel kérheti az őt megillető juttatás folyósítását.

(3) A juttatás igénybevételéhez szükséges adatokat

a) a volt köztársasági elnök tekintetében a Köztársasági Elnöki Hivatal,

b) a (2) bekezdésben említett jogosult tekintetében - erre irányuló kérelme alapján - a (2) bekezdés szerinti érintett szerv

haladéktalanul továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(4)[31] Az (1) bekezdésben foglaltak alapján folyósítandó, illetve folyósított juttatás fedezetét a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés volt elnöke tekintetében az Országgyűlés Hivatala, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság volt elnöke tekintetében az Alkotmánybíróság Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(5)[32] A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Köztársasági Elnöki Hivatal, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(6)[33] A juttatás és az (5) bekezdés szerinti hozzátartozói nyugellátás fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat a fedezetet átadó szervek és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megállapodásban határozzák meg.

6. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[34]

(3)[35]

7. §[36]

(1) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság 2013. március 31-ével az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnik.

(2) A beolvadást követően az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság mint általános és egyetemes jogutód látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

8. §[37]

Az ONYF 2015. január 1-jétől költségvetési szervként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogutódja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[38]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 348. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[3] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[4] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 349. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[5] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 47. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[6] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 47. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 50. § a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[8] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 352. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[9] Módosította a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[10] Megállapította a 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.11.

[11] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § a) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[12] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[13] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § a) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[14] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[15] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 50. § b) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[17] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[18] Módosította a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[19] A nyitó szöveget módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[20] Módosította a 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[21] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[22] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[23] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[25] A nyitó szöveget módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. § d) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[26] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[27] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.03.29.

[28] Megállapította a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[29] Beiktatta a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.09.01.

[30] Módosította a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.29.

[31] Megállapította a 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.04.29.

[32] Módosította a 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.04.29.

[33] Beiktatta a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.29.

[34] Hatályon kívül helyezte a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[36] Beiktatta a 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.03.29.

[37] Megállapította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék