227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 8-10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. §-a a következő q) és r) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"q) rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyűjteményben foglalt ellátási program,

r) rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek."

2. § A Kr1. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül

a) a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott - az R. 9. számú mellékletében meghatározott - beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás), valamint

b) az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás."

3. § (1) A Kr1. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására - a (4c) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az OEP ellenőrzés alapján állapítja meg."

(2) A Kr1. 37. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) Azon rehabilitációs ellátások esetében, amelyek tekintetében a 8/A. számú melléklet nem határoz meg szakmai szempontokat, a 8. számú melléklet szerinti súlyozási szorzó a finanszírozási összeg megállapítására azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazható, amelyek megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek.

(4d) A (4b) bekezdésben foglaltak szerinti átsorolás nem eredményezheti, hogy a krónikus rehabilitációs ellátás 1,2-es, 1,4-es vagy 1,8-as szorzó helyett 3,8-as vagy 6,6-os szorzóval kerüljön finanszírozásra."

(3) A Kr1. 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén a teljesítmények rögzítése a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével és a (7) bekezdés szerinti jelentési rend alapján történik."

(4) A Kr1. 37. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A krónikus betegellátásban - ideértve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást is - a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni."

(5) A Kr1. 37. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdésben foglaltakon túl a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási programban megállapított állapotmutatókat is."

4. § A Kr1. 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat - a (2) bekezdéstől eltérően - az ellátást végző 40. § (11a) bekezdése szerinti intézmény az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend betartásával számolhatja el."

5. § (1) A Kr1. 40. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdéstől eltérően az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások esetén az aktív ellátást követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj."

(2) A Kr1. 40. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra."

(3) A Kr1. 40. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) A 39. § (2a) bekezdése szerinti ellátásokat

a) nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint

b) a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató

számolhatja el."

(4) A Kr1. 40. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére - a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig -

a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel,

b) a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel,[1]

c) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a hozzárendelt súlyszámmal

lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak."[2]

(5) A Kr1. 40. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter rendelete tartalmazza."

(6) A Kr1. 40. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelőorvos kezdeményezésére az OEP ellenőrző főorvosának jóváhagyását követően a rehabilitációs ellátási program - az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel - legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható."

6. § (1) A Kr1. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr1. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A Kr1.

a) 5. § (1) bekezdésében az "egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.)" szövegrész helyébe az "R.-ben" szöveg,

b) 37. § (3) bekezdésében a "jelentési kódokat" szövegrész helyébe a "jelentési kódokat, amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások közé," szöveg,

c) 37. § (4b) bekezdésében az "akkor tevékenysége a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra" szövegrész helyébe az "akkor tevékenysége - a (4d) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra" szöveg,

d) 37. § (7) bekezdésében a "kúraszerű" szövegrész helyébe a "kúraszerű ellátás, a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás" szöveg

lép.

8. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

"c) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján a szolgáltató által el nem számolható krónikus súlyozási szorzóval finanszírozott ellátás végzése, valamint az a finanszírozási rendszerbe már befogadott és az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján a szolgáltató által elszámolható krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzése,"

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(2) A Kr2. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem minősül többletkapacitásnak az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése szerinti krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott krónikus rehabilitációs ellátás végzése, amennyiben a magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzésének engedélyezésére a külön jogszabály szerinti minősítési eljárásban, vagy a Tv. szerinti átcsoportosítási eljárásban sor kerülhet."

9. § A Kr2. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és g)-i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13-15. §-ban foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet."

10. § (1) A Kr2. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr2. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (3)-(5) bekezdése, a 4. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § a), b) és d) pontja, valamint a 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

12. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr1. 8. számú mellékletében a "Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása" szövegrész helyébe a "Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, gerincvelősérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása" szöveg lép.

2. A Kr1. 8. számú mellékletében foglalt "Krónikus ellátások" című táblázat a "00022" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
00023Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása6,6

2. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr1. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" "19. A felvétel típusa" része a "6. pszichiátriai beteg sürgősségi felvétele rendőrségi közreműködéssel" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"7. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás - első rehabilitáció 8. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás - ismételt rehabilitáció"

2. A Kr1. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" "23. A beteg további sorsa" része az "N. nagy értékű, országosan még nem elterjedt műtéti eljárás előtti ápolás lezárása" sort követően a következő sorral egészül ki:

"R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva"

3. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 2. számú melléklete a "PIC - *sze*" sort követően a következő sorral egészül ki:

"csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzívterápia"

2. A Kr2. 2. számú melléklete a "gyermek- és ifjúságpszichiátria" sort követően a következő sorral egészül ki:

"gyermek- és ifjúsági addiktológia"

3. A Kr2. 2. számú mellékletében a "gyermekgyógyászati rehabilitáció" szövegrész helyébe a "gyermek rehabilitáció" szöveg lép.

4. A Kr2. 2. számú melléklete a "gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció" sort követően a következő sorral egészül ki: "gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció"

5. A Kr2. 2. számú melléklete a "mozgásszervi rehabilitáció" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"súlyos agysérültek rehabilitációja

gerincvelősérültek rehabilitációja

politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban"

4. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 3. számú melléklete a "gyermek- és ifjúságpszichiátria" sort követően a következő sorral egészül ki:

"gyermek- és ifjúsági addiktológia"

2. A Kr2. 3. számú melléklete a "pszichiátriai rehabilitáció" sort követően a következő sorral egészül ki:

"addiktológiai rehabilitáció"

3. A Kr2. 3. számú melléklete a "nőgyógyászati rehabilitáció" sort követően a következő sorral egészül ki:

"gyermek rehabilitáció"

4. A Kr2. 3. számú melléklete a "thermographia" sort követően a következő sorral egészül ki:

"szén-dioxid gyógygázfürdő terápia"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályba lépése előtt módosította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére