Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet

a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4-7. § tekintetében a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § f)-g) és l)-m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása

1. § A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A bizottság öt tagból áll,

a) elnökét és két tagját a miniszter,

b) egy tagját a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,

c) egy tagját az Intézet

jelöli ki."

2. § Az Mr.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "szociális és munkaügyi miniszter" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)",

b) 2. § (1) bekezdésében a "szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter",

c) 3. § (2) bekezdésében a "Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium"

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Mr. 4. § (1) bekezdésében a "szociális és munkaügyi" szövegrész.

2. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása

4. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt intézményeken kívül

a) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a szakképzésért és felnőttképzésért, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermekekés az ifjúság védelméért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés

tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére.

(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet vizsgaszervezési jogosultsága kiterjed az R. 2006. március 31-én hatályos azon szakképesítéseinek - korábbi szabályok szerint megkezdett képzéseket követő - szakmai vizsgáira is, amelyek az e rendelet 4. számú mellékletében szerepelnek.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítések tekintetében 2011. július 31-éig jogosult szakmai vizsga megszervezésére."

5. § Az R. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti szakképesítések tekintetében e rendelet szerint szervezett szakmai vizsgának, illetve e rendelet szerinti szakmai vizsgaszervezési tevékenységnek kell tekinteni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet -2011. január 1-je és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet hatálybalépése közötti - szakmai vizsgáit, vizsgaszervezési tevékenységét is."

6. § Az R. 4. számú mellékletének a címében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a rendelet 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

Tartalomjegyzék