Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és a 9. § tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerős határozatok adatait határozatonként, a foglalkoztató azonosító számát és a követelés összegét, valamint esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. Az adatszolgáltatást elektronikusan, a NAV és az OEP közötti megállapodásban rögzített adattartalommal és rendszerességgel, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás szerint fennálló követelést az adóhatóság a foglalkoztató adószámláján "táppénz-hozzájárulás adónem" kötelezettségként írja elő. Az adatszolgáltatás alapját képező jogerős határozatok közül az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv csak azt a határozatot küldi meg kinyomtatva és cégszerűen aláírva az illetékes állami adóhatóság részére, amelyet a végrehajtási kifogás benyújtása esetén az adóhatóság megküldeni kér. Az állami adóhatóság kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerős határozatot 8 napon belül papír alapon is megküldi."

(2) Az R. 5/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv és az állami adóhatóság - a közöttük létrejött megállapodásnak megfelelően - a nyilvántartásában 2011. január 1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minősülő szervek tekintetében a foglalkoztató adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó adatok tekintetében kölcsönös adategyeztetést valósít meg."

2. §[1]

3. §[2]

4. §[3]

5. §[4]

6. § (1) Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg

lép.

(2) Az R.

a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában a "szakmakód" szövegrész helyébe az "a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód" szöveg,

b) 26. § (1) bekezdés b) pontjában a "képzett szakmakód" szövegrész helyébe a "képzett, a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód" szöveg,

c) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a "szakmakód" szövegrész helyébe az "a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (6) bekezdése,

b)[5]

c) 5/E. §-a,

d) 6. §-a,

e)[6]

f) 10. §-a,

g)[7]

h)[8]

i)[9]

j)[10]

k) 21. § (1)-(5) bekezdése,

l) 21/A. §-a.

2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az egészségügyi intézményt működtető pénztárak tevékenységére az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egészségpénztárakra vonatkozó üzemviteli szabályait megfelelően alkalmazni kell."

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerződést - kivéve az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó egészségpénztári szolgáltatót, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződésben álló szolgáltatókat az e szerződés tárgyát képező szolgáltatások tekintetében - írásba kell foglalni."

4. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol nyelven a szabályozásért felelős minisztérium készíti el, tartja naprakészen és továbbítja közzétételre a központi elektronikus szolgáltató rendszer adatkezelőjének. A tájékoztató legalább a következőket tartalmazza:]

"f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mindenkor hatályos TEÁOR, vagy a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódoknak megfelelő tevékenységi körök felsorolását, amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási tevékenységek besorolhatóak,"

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[2] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[3] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[4] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[5] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[6] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[7] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[8] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[9] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

[10] A 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék