Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában, illetve az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakítására és működtetésére.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontoknak a különböző hatóságok által történő informatikai infrastrukturális és alkalmazás szintű kiszolgálását, továbbá az ágazati szakhatóságok általi informatikai támogatását - beleértve az elektronikus ügyintézési lehetőségek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti személyre szabott ügyintézési felületen való online elérését is - az e-közigazgatásért felelős miniszter a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel és az érintett miniszterekkel együttműködve, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevonásával működteti.

(2a)[3]

(3)[4] Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységét a Kormány által a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) biztosítja. A kijelölt kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelyeknek tekintetében személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.

(4)[5] Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a Működtető az országos telefonos ügyfélszolgálat bevonásával látja el. A Működtető a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelyek tekintetében telefonos ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.

(5) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a 4. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv vagy szervezet a 4. §-ban meghatározott feladatokat látja el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. élethelyzet: az ügyintézésben és a tájékoztatásban érdekelt személyre vagy szervezetre az adott időpontban jellemző, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó, továbbá az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szempontjából releváns tények és körülmények, valamint egyéni célkitűzések összessége,

2.[6] elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabály: a Ket. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekben megadott, a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás módjára vonatkozó szabály,

3.[7] szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: a Ket. 172. § j) pontja szerinti szolgáltatás.

3. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakítása és működtetése

3. § (1)[8]

(2) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásán keresztül legalább a következő hatósági eljárásokban szükséges eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét kell biztosítani:[9]

a) a külön jogszabály szerint engedélyköteles szolgáltatási tevékenység esetében: az engedély kiadására, az engedély módosítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárás, az engedélyben vagy az engedély alapján vezetett nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése,

b) a külön jogszabály szerint bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenység esetében: a bejelentési eljárás, a bejelentésben, illetve a bejelentés alapján vezetett nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése,

c)[10] - ha jogszabály azt előírja - a szolgáltatási tevékenység szünetelésének bejelentése,

d) szolgáltatási tevékenység megszüntetésének bejelentése,

e) az adott szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben jogszabályban előírt tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány kiállítására, cseréjére irányuló eljárás,

f) cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás,

g)[11] az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, változás bejelentése, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése,

h) az adott tevékenység folytatását szabályozó jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusában előírt adatszolgáltatás,

i) az adott szolgáltatási tevékenység folytatását szabályozó jogszabályban előírt, valamely tény vagy körülmény fennállásának igazolására vonatkozó kötelezettség teljesítése,

j)[12] a foglalkoztatással, munkavédelemmel, társadalombiztosítással, nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályokban az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatókra előírt engedélyezési, bejelentési eljárás vagy adatszolgáltatás, továbbá

k) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben előírt engedélyezési és bejelentési eljárás, ideértve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt eljárásokat is.

(3)[13] Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pontot a Központi Okmányiroda feladataiba foglaltan úgy kell kialakítani és működtetni, hogy azon keresztül a szolgáltatás igénybe vevője közvetlenül megtehesse a (2) bekezdésben megjelölt eljárásokban szükséges eljárási cselekményeket, és megkapja az adott élethelyzet szempontjából ehhez szükséges és erre vonatkozó tájékoztatást.

(4) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont működtetője az e rendelet szerinti, adattovábbítást is igénylő egyes feladatok ellátásához elektronikus űrlapot tesz közzé.

4. § (1)[14] E rendelet alkalmazásában szolgáltatási tevékenységgel összefüggő ügyekben gyakorlati segítség nyújtásával foglalkozó szervezet az a szerv vagy szervezet, amelyet jogszabály ilyen tevékenység ellátására kötelez, vagy amelyet kérésére a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, vagy a gazdaságpolitikáért felelős miniszter e feladatra - a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben közzétett egyedi határozatában - kijelöl.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek az erre rendszeresített elektronikus űrlapon magyar és angol nyelven bejelentik

a) a szervezet nevét, címét, elérhetőségeit,

b) a szervezet szakmai működésének terjedelmét, a támogatott területeket, feladatköröket,

c) a szervezet - amennyiben rendelkezik ügyfélfogadási helyiséggel - ügyfélfogadási rendjét,

d) az ügyfelek számára nyújtott gyakorlati segítség formáját, terjedelmét, és

e) ha e tevékenységük jogszabályi kötelezettségből ered, az ezt szabályozó jogszabályi rendelkezéseket, ha nem, a vállalt támogatási területen működő országos szakmai vagy érdekképviseleti szervezet vagy közigazgatási szerv ajánlását.

(3)[15] A Működtető a segítségnyújtó szervezetek (2) bekezdés szerinti adatait közzéteszi az integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító felületén.

(4)[16] A segítségnyújtó szervezet a közzétett adataiban történő változást a Működtető számára a (2) bekezdésben rögzített formában nyolc napon belül bejelenti.

(5)[17] A segítségnyújtó szervezet adatait a Működtető törli a közzétételi listából, amennyiben

a) a szervezetet nem jogszabály kötelezi a tevékenység ellátására, és közhiteles nyilvántartásban szereplő képviselője ezt kéri,

b) a szervezet megszűnt,

c) a szervezetet felügyeleti szerve vagy bíróság eltiltotta e tevékenység ellátásától,

d) az (1) bekezdés szerinti kijelölését a szervezetet kijelölő miniszter az (1) bekezdésben meghatározott formában visszavonta.

(6)[18] Ha a Működtetőnek a (2) bekezdés szerinti adatokban történt változás a tudomására jut, tájékozódás céljából megkeresi az érintett segítségnyújtó szervezetet, ha pedig az megszűnt, a felügyeletét ellátó, vagy a működési nyilvántartást vezető szervet.

4. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség általános szabályai

5. §[19] (1)[20] A Szolgtv. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános és a (2) bekezdés szerinti ügyspecifikus tájékoztatást, a Szolgtv. 31. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyintézési lehetőséget, valamint a Szolgtv. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásának működtetője a Szolgtv. 33. §-ában erre kötelezett szervekkel együttműködve működteti.

(1a)[21] Az (1) bekezdés szerinti működtető az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét az e rendelet szerinti tartalmú, szolgáltatási tevékenységek szerint rendszerezett, hiteles, naprakész tájékoztatók, amely eljárási cselekményhez szükséges, az elektronikus űrlapok, valamint a Szolgtv. szerinti nyilvántartások elérhetőségének integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító felületén történő közzétételével valósítja meg.

(1b)[22] A Működtető az (1a) bekezdésben meghatározott közzététel támogatására informatikai háttérszolgáltatást és az adatok változatlan tartalommal történő publikálását, megjelenítő felületet (honlap vagy portál) biztosít. A tájékoztatók elkészítése és az ügyintézési szolgáltatás elérhetővé tétele az adatgazda, illetve az ügy elintézéséért érdemben felelős szervezet feladata. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság intézkedik a Szolgtv. szerinti ügyintézési tájékoztatók és ügyintézési lehetőségek elérhetőségének biztosításáról a megjelenítő felületen keresztül.

(2) A Szolgtv. szerint az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont működtetőjével együttműködésre kötelezett szervezet e kötelezettségéből eredő adatszolgáltatása során az elektronikus közigazgatásra vonatkozó szabályok szerint felel az általa továbbított információk naprakészségéért és pontosságáért.

(2a)[23] A Szolgtv. szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv irányításáért felelős miniszter - ha ilyen nincs, az adatszolgáltatásra kötelezett szerv - félévente tájékoztatja a Működtetőt az adatszolgáltatással érintett információk köréről.

(3) E rendelet szerinti feladatai ellátása során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont működtetője tevékenységével elősegíti a hatósági eljárások lefolytatását, de azoknak nem résztvevője.

6. §[24] (1) A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a hatóságok közreműködésével gondoskodik az alábbi témakörökben legalább magyar és angol nyelvű általános tájékoztatók e rendeletnek megfelelő elkészítéséről, naprakészen tartásáról és az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerinti közzétételéről:

a) a Szolgtv. 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltakról,

b) a szolgáltatók és az igénybe vevők részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy folytatásával összefüggő hatósági eljárások általános szabályairól, valamint a hatósági eljárásokban az ügyfelet és a hatóságot általánosan megillető jogokról és őket terhelő kötelezettségekről,

c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy folytatásával összefüggő hatósági eljárások keretében elvégezhető általános eljárási cselekményekről, azok megnevezéséről, céljáról, azok intézésének előfeltételeiről, végrehajtásuk menetéről, szabályairól, végrehajtásukat szabályozó jogszabályokról, valamint a végrehajtásuk során benyújtandó dokumentumokról, ahol szükséges, az alkalmazandó űrlapokról,

d) az egyes eljárási cselekményeknél az ügyintézés elektronikus ügyintézési módjáról.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter, valamint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Szolgtv. 31. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a Szolgtv. 31. § (2) bekezdés b)-c) pontjában rögzített tartalmú tájékoztatás elkészítéséről, naprakészen tartásáról, a tájékoztatás szabályai szerinti közzétételéről, valamint gondoskodik a más EGT-tagállamokba irányuló szolgáltatásnyújtáshoz, illetve a más EGT-tagállamokból történő szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó személyes tájékoztatást nyújtó szervezetek kijelöléséről.

(3) A Működtető irányításával az érintett hatóságok legalább magyar és angol nyelven elkészítik, naprakészen tartják és az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint közzéteszik

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő általános, nem tevékenységi kör specifikus élethelyzet típusok struktúráját és leírását,

b) az élethelyzetek meghatározását elősegítő információkat,

c) az ágazati szabályozásért felelős miniszter tájékoztatása alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggésben lefolytatandó eljárásokban jogszabályi előírás alapján hatáskörrel rendelkező szervezetek, illetve szervezettípusok listáját és

d) az elektronikus ügyintézés technikai, és nem eljárás-specifikus működési szabályairól szóló tájékoztatást.

5. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó tájékoztatás formai és tartalmi követelményei

7. § (1) A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol nyelven a szabályozásért felelős minisztérium készíti el, tartja naprakészen és teszi közzé az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint. A tájékoztató legalább a következőket tartalmazza:[25]

a) az eljárás vonatkozó jogszabályok szerinti megnevezését,

b) az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervezet, szervezettípus megnevezését, illetve hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezését,

c) az eljárás jogszabály szerinti célját, indokát, lehetséges eredményeit,

d) az eljárás lehetséges szereplőinek körét, azok jogi státuszát,

e) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon szolgáltatási tevékenységek jogszabály szerinti leírását, amelyek megkezdésének vagy folytatásának az eljárás előfeltétele,

f)[26] meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mindenkor hatályos TEÁOR, vagy a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódoknak megfelelő tevékenységi körök felsorolását, amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási tevékenységek besorolhatóak,

g)[27] a 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint közzétett élethelyzetek közül azok meghatározását, amelyek esetében az ügyfél az eljárást igénybe veszi,

h) azon előzetes eljárások és előfeltételek meghatározását, amelyekre, illetve amelyek eredményeire szükség van az eljárás megindításához vagy viteléhez,

i)[28] az eljárás ügymenetének, az ügyintézés lépéseinek leírását az ügyfélre nézve,

j) az eljárásra vonatkozó olyan jogokat és kötelezettségeket, feltételeket meghatározó szabályokat, amelyek a hatósági eljárás általános szabályaitól eltérnek,

k) az eljárás során az elektronikus kapcsolattartás mellett alkalmazható egyéb kapcsolattartási formákat,

l)[29] amennyiben az eljárás megindításához szükséges, az elektronikusan vagy papír alapon benyújtható űrlapok felsorolását és fellelhetőségét,

m) az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékleteket, és azok benyújtási eseteit, csatolási módját és formátumát,

n) az eljárás során megfizetendő illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak összegét, valamint a megfizetés módjait,

o)[30] az eljárás során az ügyfélre, az eljáró hatóságra és egyéb közreműködőkre vonatkozó határidőket,

p) az eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati, döntés felülvizsgálati lehetőségeket, kezdeményezésük módját, az azokban illetékes hatóságok megnevezését, és

q) az eljárás során alkalmazott jogszabályok felsorolását.

(2) A szabályozott szolgáltatási tevékenységek esetében a szabályozásért felelős miniszter az (1) bekezdésben foglaltakon túl, az (1) bekezdés szerinti feltételekkel készíti el, tartja naprakészen és az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint teszi közzé:[31]

a) a szabályozott szolgáltatási tevékenység jogszabály szerinti megnevezését,

b) a szabályozott szolgáltatási tevékenység gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében meghatározott tevékenységi körbe sorolását,

c) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység képesítéshez kötött, a tevékenység végzéséhez szükséges képesítést,

d) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység szabályozott szakma, azoknak a szakmai szervezetnek vagy testületnek a megnevezését és elérhetőségeit, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba veszi,

e) ha a szabályozott szolgáltatási tevékenység szakmai biztosítékhoz kötött tevékenység, a tevékenységvégzéshez szükséges szakmai biztosítékot, illetve az azzal szemben támasztott követelményeket, és

f) a szolgáltatási tevékenységet szabályozó jogszabályok felsorolását.

6. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó űrlapok közzététele

8. §[32]

7. A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódó egyes adatszolgáltatási kötelezettségekről és teljesítésének módjáról

9. §[33] A vállalkozások és - ahol az értelmezhető - azok képviselőinek egyértelmű összerendelése, és a törvényes képviselet érvényességének ellenőrizhetősége érdekében

a) a cégszolgálat,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, és

c)[34] a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv

adatszolgáltatást biztosítanak az 1. § (2)-(5) bekezdése szerinti szolgáltatások működtetői részére.

10. § (1) A Szolgtv. 33. § szerinti szervezetek az 1. § (2)-(5) bekezdése szerinti szolgáltatások működtetőinek bejelentik, naprakészen tartják, valamint a tervezett változásokat legalább tíz nappal előre jelzik az alábbi adatok esetében:[35]

a) a szerv, illetve a szerv illetékes területi, helyi szervei hatáskörrel rendelkező szervezetek, illetve szervezettípusok alá rendelését,

b) a szerv, illetve a szerv illetékes területi, helyi szervei illetékességi területét,

c) a szerv, illetve a szerv illetékes területi, helyi szervei elektronikus űrlapok megcímzéséhez szükséges adatait,

d) a szerv, illetve a szerv illetékes területi, helyi szervei elérhetőségi adatait (címe, rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címe, telefonszáma, telefax száma, elektronikus levelezési címe, internetes oldala),

e) a szerv, illetve a szerv illetékes területi, helyi szervei egyes eljárások intézésével kapcsolatban felvilágosítást adó ügyfélszolgálata elérhetőségi adatait és ügyfélfogadási idejét, és

f) a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartások megnevezését és azok nyilvános adataihoz való hozzáférést biztosító internetes elérhetőségeket.

(2)[36]

8. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § b) pontja 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)[37]

12. § E rendelet - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénnyel együtt - a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

13. §[38]

14. §[39]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[2] Megállapította a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.12.12.

[4] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[7] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[8] Hatályon kívül helyezte a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 29. § - a. Hatálytalan 2012.04.22.

[9] Módosította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[10] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[11] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 79. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[12] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[13] Módosította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[14] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[15] Megállapította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[16] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[17] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[18] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[19] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[20] Megállapította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[21] Beiktatta az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[22] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 156. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 156. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[24] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[25] A felvezető szöveget módosította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[26] Megállapította a 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[27] Módosította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[28] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[29] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.22.

[30] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[31] A felvezető szöveget módosította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[32] Hatályon kívül helyezte a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 29. § - a. Hatálytalan 2012.04.22.

[33] Megállapította a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2012.04.22.

[34] Módosította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[35] Módosította az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 29. § - a. Hatálytalan 2012.04.22.

[37] Hatályon kívül helyezte az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.08.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.09.

Tartalomjegyzék