29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet

a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a légiközlekedési hatóság által kijelölt zajgátló védőövezet által érintett települési önkormányzatokkal egyeztetve - a következőket rendelem el:

1. A bírság kivetésének módja

1. § (1) A légiközlekedési bírságot a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegre, valamint az Lt. 66/A. § (2a) bekezdésében foglalt szempontokra tekintettel, ezer forintra kerekítéssel kell megállapítani.

(2)[1] A bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell annak az előirányzat-felhasználási keretszámlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

2. A bírság megfizetésének módja, határideje

2. §[2]

3. A beszedett bírság összegének felhasználása

3. §[3]

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. § és a (3)-(4) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően beszedett és fel nem használt bírság összege ezen rendelet rendelkezései szerint használható fel.

(4)[4]

(5)[5]

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 45. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 46. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 46. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék