372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól

A Kormány

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. § és a 7-8. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 12. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a 13. § tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. § (2) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b)-c) pontjában,

a 14. § tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a)-b) pontjában,

a 15. § és a 2. melléklet tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 16. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában, valamint az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól, valamint Esztergom Város Önkormányzatától az egészségügyi feladatok ellátását végző vagy az egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. melléklete és az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény Melléklete alapján átvételre kerülő intézmények;

2. átvett vagyoni kör: a megyei önkormányzat és Esztergom Város Önkormányzatának egészségügyi intézményekhez kapcsolódó vagyona (ideértve a jelenleg egészségügyi célra nem használt vagyont is) és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményekhez kapcsolódó vagyona, ideértve a tulajdonában álló valamennyi ingó és ingatlan vagyont, valamint vagyoni értékű jogot, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok, Esztergom Város Önkormányzata, illetve a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményekhez kapcsolódó folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli, egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig);

3. térségi egészségügyi munkacsoport: az átadás-átvételi megállapodást előkészítő, valamint az átadás-átvételi dokumentumok, adattáblák összeállítását végző munkacsoport, melynek tagja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója (a továbbiakban: átvevő) által megbízott képviselői, az átadó önkormányzat (a továbbiakban: átadó) képviselője, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) képviselője, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselője, valamint az intézmények egy-egy képviselője.

2. Az átvevő szerv

2. § Az egészségügyi intézmények átvételének lebonyolítását - ide értve azok átvilágítását is - a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) végzi.

3. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabályai

3. § (1) Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő, aki dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá a Törvényben meghatározott feleken kívüli, a 2. § szerinti feladatok végrehajtását segítő jelenlévőkről, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről.

(2) Az átadás-átvétel előkészítését a térségi egészségügyi munkacsoport végzi.

(3) A Törvényben meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapjául a térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított dokumentumok szolgálnak. A térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított dokumentumok és az 1. melléklet szerinti megállapodás-minta alapján elkészített megállapodás-tervezetet az egészségügyi intézmény átadás-átvételi bizottsága fogadja el és terjeszti fel aláírásra a Törvényben meghatározott feleknek. A megállapodás mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, amely tőpéldányok az átvevőnél vannak. Az átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait 2012. március 31-ig köteles az aláírok rendelkezésére bocsátani.

(4) A megállapodás alapjául szolgáló dokumentumok, adattáblák átadása jegyzőkönyv felvételével történik. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő írja alá.

(5) A vagyonkezelő GYEMSZI az átvett vagyont elkülönítetten köteles nyilvántartani könyveiben. Az átvett ingatlan vagyont, valamint az átvett intézményi ingó vagyont a GYEMSZI 2012. január 1-jén az átvett intézményekkel megkötött külön megállapodásban (a továbbiakban: intézményi megállapodás), az abban meghatározottak szerint használatba, hasznosításba adja az átvett intézménynek. Az intézményi megállapodás az átadás-átvételi megállapodás része, azt a Törvényben megjelölt aláírók, valamint az intézmény képviselője írja alá.

(6)[1]

4. § (1) A fenntartói jogutódlás alapján kedvezményezetté váló átvevő az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban érintett közreműködő szervezetnél az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(2) Amennyiben a fenntartói jogutódlás miatt az átvett kedvezményezett intézmény európai, más nemzetközi, illetve hazai finanszírozású projektjének támogatási szerződését módosítani szükséges, azt a kedvezményezett az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatónál, illetve a közreműködő szervezetnél.

(3) A szerződésmódosításra vonatkozó kérelemben jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.

(4) Az átvevő jogutód fenntartónak, valamint az átvett intézményi kedvezményezettnek a költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a mindenkor hatályos költségvetési törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül - szükség esetén e jogcímcsoport Kormány jóváhagyásával történő felülről nyitásával - kerül biztosításra.

5. § A megyei, a Fővárosi Önkormányzat, valamint Esztergom Város Önkormányzat hivatalában és gazdasági ellátó szervezeteinél az átvett intézmények működtetését, irányítását végző köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) közül legalább egy fő - kivéve, ha az átvevő és az átadó önkormányzat másban állapodik meg - foglalkoztatott átkerül a GYEMSZI állományába, azzal, hogy az átvételre kerülő foglalkoztatottak létszáma összességében nem haladhatja meg a 45 főt.

4. Hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.

(2) A 3. § (5) bekezdése, az 5. §, a 7. §, a 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. Átmeneti rendelkezések

7. § A megyei önkormányzatnál, a Fővárosi Önkormányzatnál és Esztergom Város Önkormányzatánál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben a folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a GYEMSZI jár el.

8. § Az átvett intézmények 2012. évi kincstári és intézményi költségvetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat a GYEMSZI látja el.

9. § (1) A 2011. évben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 176. § (5) bekezdésében meghatározott kincstári számlával rendelkező Fővárosi Önkormányzati, valamint Esztergom Város Önkormányzata fenntartású költségvetési szervek pénzforgalmi számláit a Kincstár az évzárás-évnyitás keretében - intézményi technikai számla közbeiktatásával - előirányzat-felhasználási keretszámlává, illetve egyéb, funkciójának megfelelő kincstári körbe tartozó számlává minősíti. 2012. január 2-án a 2011. évi számla záró egyenlegek az átvett költségvetési szervek kincstári körbe tartozó számláin automatikusan jóváírásra kerülnek átvett maradványként. A technikai számlákat a Kincstár hivatalból december hónapban megnyitja, az átvezetést követően január hónapban megszünteti. A számlák felett a Kincstár központilag rendelkezik.

(2) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. január 1-jével központi költségvetési szervvé átalakuló költségvetési szervek esetében az Ámr. 180. § (3) bekezdésében szabályozott támogatási előirányzat-csökkentést 2012. évben a február havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(3) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek tekintetében az Ámr. 180. § (8) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először 2012. február hónapban kell teljesíteni.

(4) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. évben a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet, a teljesítést megelőzően a likvid fedezetet a Kincstárnál vezetett számlájára át kell utalnia.

10. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjával, valamint a Fővárosi Önkormányzattól és Esztergom Város Önkormányzatától átvett egészségügyi intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körből kikerülő, 2011. december hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár a Kincstár fővárosi, megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körből kikerülő intézmények az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésőbb 2012. január 19-i értéknappal biztosítják az előirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények - előirányzat-felhasználási keretszámlájuk - terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

11. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

6. Módosító rendelkezések

12. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1a) Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ."

(2) Az Rí. 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetője a 11. §-ban meghatározott középirányítói hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. A kormánymegbízott az egyetértési jogát a megyei intézményfenntartó központ vezetője javaslatának átvételétől számított 15 napon belül gyakorolja. Amennyiben a kormánymegbízott a javaslatra 15 napon belül nem ad választ, a javaslatot a kormánymegbízott részéről elutasítottnak kell tekinteni."

(3) Az R1. 15. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba, valamint az R1. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1) A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ jár el.

(1a) Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ jár el."

(4) Az R1. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint január első munkanapján a Megyei Önkormányzatot megillető nettó támogatást a Kincstár a Kincstár megyei igazgatóság lebonyolítási számlájára utalja.

(2) A Kincstár megyei igazgatósága a lebonyolítási számláról teljesíti a Megyei Önkormányzat fenntartása alatt maradó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. december havi, 2012. január elején esedékes nettó illetményének utalását. A fedezetet a Kincstár a 22. § (4) és (6) bekezdése, valamint az (1) bekezdés alapján biztosítja. A fedezettel a Kincstár megyei igazgatósága 2012. január 20-áig számol el a Megyei Önkormányzattal."

(5) Nem lép hatályba az R1. 43. § (2) bekezdése.

13. § Az R1. a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § (1) Az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az önkormányzati körből kikerülő, 2011. december hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár a Kincstár megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körből kikerülő intézmények az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésőbb 2012. január 19-i értéknappal biztosítják az előirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények - előirányzat-felhasználási keretszámlájuk - terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(4) Az Esztergom Város Polgármesteri Hivatala valamennyi dolgozójának - függetlenül attól, hogy 2012. január 1-jétől mely irányító szerv alá tartozik - a 2011. december havi nettó munkabére és azt terhelő levonások, letiltások utalása az önkormányzat pénzforgalmi számlájáról történik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kört érintő december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségek átutalásáról - Esztergom Város Önkormányzatát 2012. január hónapban az önkormányzati nettó finanszírozás keretében megillető állami támogatásból történő levonása után -2012. január 20-án a Kincstár, a Kincstár megyei igazgatóságának technikai adószámán intézkedik.

(6) Esztergom Város Önkormányzata és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM), illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) között 2011. december 31-ig megkötött megállapodásokat követően a (4) és (5) bekezdésben meghatározott összeggel 2012. január 18-ig elszámolnak. Az így meghatározott összeget a KIM és a NEFMI meghatározott szerve 2012. január 19-i értéknappal biztosítja Esztergom Város Önkormányzata pénzforgalmi számlája javára."

14. § A R1. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átadása során a 6. mellékletben foglalt Jegyzőkönyv készül."

15. § Az R1. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

16. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 41. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) 2011. év december hónapban a 41. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében a 2012. január 1-jével központi költségvetési körbe átvett megyei önkormányzati intézmények, valamint Esztergom Város Önkormányzata intézményei - az egészségügyi intézmények kivételével - esetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az egészségügyi intézmények esetében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jár el irányító szervként."

17. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő m)-q) ponttal egészül ki:

(A GYEMSZI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében -a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

"m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá a gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében az irányítási jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat,

n) gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében az irányítási jogokat,

o) vagyonkezelőként ellátja az m)-n) pont szerinti egészségügyi intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,

p) kidolgozza a fekvőbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosztásának, módosításának, valamint a jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásának, módosításának módszertanát, külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárásokban, q) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
egyrészről:
...........................................Megyei Önkormányzat/Fővárosi Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Stat. számjele: 15324683 7120 312 01
Adószáma: 15324683-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-01490576-00000000
Képviseli: .....................főigazgató,
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről:
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli: ...........................vezérigazgató
Cégjegyzékszáma: 01-10-045784
Adószáma: 14077340-2-44
negyedrészről (amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával
rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei, a fővárosi önkormányzati egészségügyi
intézmények állami fenntartásba, és az intézmények feladatellátását szolgáló megyei és fővárosi önkormányzati
tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételéről, ezzel együtt a megyei önkormányzat,
valamint a fővárosi önkormányzat egészségügyi intézmények fenntartásához kapcsolódó adósságállományának
átvételéről. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának
részletkérdéseiről átadás-átvételi megállapodást kötnek.
A megállapodás célja a megyei önkormányzat egészségügyi feladatainak, az ehhez kapcsolódó önkormányzati
vagyonnak, és a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának
megvalósítása, az átadás-átvételre kerülő intézmények, a működésükhöz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése, az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges
keretek meghatározása.
II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a megyei, fővárosi önkormányzat egészségügyi feladatainak, az ehhez kapcsolódó
önkormányzati vagyonnak, valamint az önkormányzatok fenntartásában lévő egészségügyi intézmények és azok
vagyonának átadás-átvétele. A vagyonátadási kötelezettség kiterjed az 1990 után egészségügyi ellátás céljára
használt olyan ingatlanokra, amelyek egészségügyi funkciója megváltozott ugyan, de egyéb közcélra nem került
hasznosításra.
A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és az
átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
III.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Az Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a feladatok és a vagyon átadásának tárgyi,
dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról
és kötelezettségekről.
Az Átadó és Átvevő az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
Az Átadó vállalja, hogy az Átvevőt tájékoztatja minden olyan körülményről, veszélyről, tényről és lehetőségről, amely
az átadott intézmények működését érdemben befolyásolhatja.
Dokumentumok átadása
Átadó átadja Átvevő részére a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő egészségügyi intézmények, valamint azok
működéséhez kapcsolódó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok,
közalapítványok, egyéb társadalmi szervezetek (a továbbiakban együtt: intézmények) működéséhez kapcsolódó
valamennyi iratát eredeti példányban:
a) alapító okiratokat, működési engedélyeket, jóváhagyott szabályzatokat, cégmásolatot;
b) a megyei, fővárosi önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló,
az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen, szükséges magyarázatokkal ellátva;
c) az intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve egyéb nemzetközi társfinanszírozott, valamint hazai, illetve
saját forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott,
adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak
indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
e) az eszköz-és vagyonleltárról (ingatlanokjegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek
összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat;
f) az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre
és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és
beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g) az intézmények költségvetési helyzetéről, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és az előző évi beszámolóról
szóló dokumentumokat;
h) minden egyéb, működtetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumot;
i) az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza
nem utalt összegről havi bontásban kimutatást.
Az Átvevő az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat, a bekért
dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen megállapodás mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért
dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő az intézmények gazdálkodására, működésére vonatkozó
dokumentumokat és adatokat a .......... melléklet szerinti adattartalommal közvetlenül az intézményektől kéri.
Az átadott intézmények köre
Az egyes intézmények átadására vonatkozó egyedi adatokat és eljárást a jelen megállapodás mellékletét képező, az
Átadó, az Átvevő és az intézmény arra kijelölt képviselője által aláírt külön megállapodások szabályozzák. A külön
megállapodásban rögzíteni kell:
1. Az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény
fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor.
2. Az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes
kimutatások átadásával.
3. Az intézményi szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések,
lízingszerződések, hitel és kölcsön szerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és
kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi
kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. Ezen belül külön kimutatva az intézmény Európai Unió által, egyéb
nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy
már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt.
4. Az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt.
5. Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket.
6. Az intézmények személyügyi adatait.
7. Az intézmény által használt ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális
állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújításokat és beruházásokat,
a folyamatban lévő felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett
felújításokat és beruházásokat.
8. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó
vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával.
9. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását.
10. A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket.
11. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, 2011. december 31-ei
fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.
12. Az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, illetve azon
intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi,
igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatásokat.
Térségi egészségügyi munkacsoport
Az átadás-átvételt térségi egészségügyi munkacsoport készíti elő, melynek tagja(i) az Átvevő szakértő delegáltjai, az
Átadó képviselője, a Magyar Államkincstár képviselője, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselője, valamint
az intézmények egy-egy delegáltja.
A munkacsoport feladata:
a) dokumentáció bekérése a jelenlegi fenntartótól, intézménytől; a bekért dokumentáció hiányosságai, minőségi
hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézményekjogi átvilágítása;
b) szaktárcák módszertanának, formai követelményeinek használata;
c) átadás-átvételi megállapodás és mellékleteinek elkészítése;
d) javaslat azonnali intézkedésekre.
A munkacsoport fenntartónként egy-egy megállapodás-tervezetet készít elő. Az "Átadás-átvételi megállapodás
mellékletei" dokumentum és adatbázis előállítása teljes egészében a munkacsoport feladata.
A munkacsoport rögzíti az azonnali beavatkozást kívánó ügyeket és javaslatot készít azok kezelésére. Beavatkozást
igénylő ügyek különösen:
a) súlyos visszásságok,
b) jogi szempontból aggályos kérdések,
c) a gazdasági helyzet,
d) a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők,
e) az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadás gondjai.
A munkacsoport rögzíti az esetleges vitás, valamint az egyéb felsővezetői döntést igénylő ügyeket.
Az intézmények jövőbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetője
megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer
bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).
Egészségügyi átadás-átvételi Bizottság
Az egészségügyi átadás-átvételi bizottság fogadja el a térségi egészségügyi munkacsoport által összeállított
dokumentumok és a megállapodás-minta alapján elkészített megállapodás-tervezetet és terjeszti fel aláírásra
a Törvényben meghatározott feleknek.
Ingatlanok és ingók birtokba adása
Az Átadó vagyonkezelői joga 2012. január 1-jén megszűnik, az állami vagyon vagyonkezelője az Átvevő.
A költségvetési szervi formában működő intézmények ingó és ingatlan vagyonának 2012. január 1-jétől
vagyonkezelője az Átvevő. Az Átvevő jelen megállapodás mellékletében meghatározott, az önkormányzat
tulajdonában, vagyonkezelésében lévő ingatlanokat, valamint az átvett intézményi ingó és ingatlan vagyont 2012.
január 1-jén az átvett intézményekkel megkötött, jelen megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban
(a továbbiakban: intézményi megállapodás), az abban meghatározottak szerint birtokba, használatba, hasznosításba
adja az átvett intézménynek.
[2]
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak
megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012. január 31-éig ingatlanonkénti bontásban külön
megállapodást kötnek.
Köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása
Az Átadó hivatalában, valamint gazdasági ellátó szervezetében az intézmények fenntartói feladatait fő végezte.
Az Átadó és Átvevő megállapodnak abban, hogy a funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottakat az Átvevő átveszi
és továbbfoglalkoztatja. (Áthelyezés)
A továbbfoglalkoztatáshoz szükséges intézkedéseket a Felek 2012. március 1-jéig teljesítik.
A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által foglalkoztatottak jogviszonyát.
Jogutódlás
Az Átvevő a fenntartói jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és Átvevő megállapodnak
abban, hogy az Átadó által megkötött szerződéseket közösen áttekintik és jelen megállapodás mellékletében rögzítik,
hogy mely szerződések esetében szükséges a szerződések átkötése, és mely szerződéseket szüntet meg, illetve
módosít az Átadó.
Gazdasági társaságok tagsági jogainak átvételi szabályai
Az állami tulajdonba kerülő gazdasági társaságokban a tagsági jogosítványokat 2012. január 1-jétől a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet gyakorolja. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet a Törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles eljárni
a változás-bejelentéssel.
Az átadás-átvétel alól kivételt képező intézmények, vagyonelemek köre
Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás... mellékletében rögzített bontás szerint meg kell határozni az
átadás-átvételi eljárás alól kivételt képező ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel
részletes szabályai
A "Dokumentumok átadása" alcím c) pontja szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára
vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,
miniszteri utasítások, valamint a feladatkörében érintett irányító hatóság által készített eljárásrend szerint járnak el.
IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték
állapotot veszik alapul.
A vagyonelemek átadása-átvétele az Átadó és az Átvevő között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az
átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésénekdátuma 2012. január 1. Azállami vagyon
növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntsek előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve
az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen megállapodás ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelyből ..... példány az Átadót,
..... példány az Átvevőt, ..... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet
illet meg. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, mely
tőpéldányok az Átvevőnél vannak. Az Átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait 2012. március 31-ig köteles
az aláírok rendelkezésére bocsátani.
..................,2011..................." ."
…………………………………………………..
megyei közgyűlés elnöke/főpolgármester
átadó
…………………………………………………..
főigazgató
átvevő
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről:

…………………………………………………..
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:
…………………………………………………..
A megállapodáshoz csatolandó mellékletek:
A) Melléklet - Átadó teljességi nyilatkozata
B) Mellékletek - Intézményi megállapodások
C) Melléklet - Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Melléklet - Intézményektől bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
E) Mellékletek - Dokumentumok
F) Mellékletek - Kimutatások és táblázatok

2. melléklet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
amely létrejött
egyrészről:
Esztergom Város Önkormányzata
Székhelye:
Képviseli:
.....................polgármester és...........................jegyző
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
......................kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülő Komárom-Esztergom Megyei
Intézményfenntartó Központ képviselője, valamint

.........................., a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet képviselője, mint
átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről:
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli: ......................... vezérigazgató
Cégjegyzékszáma: 01-10-045784
Adószáma: 14077340-2-44
(továbbiakban: MNV Zrt.):
- együttesen: Felek - között.
Az átadás-átvétel időpontja és helye:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján döntött Esztergom Város Önkormányzatának a Törvény
Mellékletében felsorolt intézményei, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékű joga
átvételéről. Az állam az intézményeket a szállítói tartozásukkal együtt veszi át. Mindezek alapján a Felek az
intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzőkönyvet készítenek.
A jegyzőkönyv felvételének célja az intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, az átadás-átvételre kerülő
intézmények, valamint az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
II.
AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS FELTÉTELEI
Az Átadó és Átvevő az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
Átadó átadja Átvevő részére az átvett intézmények és Esztergom Város Önkormányzata vagyona tekintetében:
a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő intézmények működéséhez kapcsolódó, vagy azt elősegítő jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű
működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok,
és kiadott működési engedélyek (beleértve a muzeális intézmény működési engedélyét is) eredeti, illetve
hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát,
a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében
a hatályos adatokról szóló kivonatot;
b) az Esztergom Város Önkormányzata által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló,
az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott
kimutatásokat;
c) az átadásra kerülő intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve egyéb nemzetközi társfinanszírozott
projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott,
adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket;
e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke, figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb
vagyonelemekösszesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat,
a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített
szolgáltatás/elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint
a hatályos szerződéseket;
f) az átadott intézmények költségvetési helyzetéről, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és az előző évi
beszámolóról szóló dokumentumokat.
III.
A JEGYZŐKÖNYV TARTALMA
1. Az átadott intézmények köre
a) Dobó Katalin Gimnázium,
b) Balassa Bálint Múzeum,
c) Glatz Gyula Szociális Központ,
d) Arany János Általános Iskola,
e) Babits Mihály Általános Iskola,
f) József Attila Általános Iskola,
g) Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola,
h) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola,
i) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola,
j) Körösy László Középiskolai Kollégium,
k) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,
l) Vaszary Kolos Kórház.
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülő intézmény esetében, a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan
részét képező mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:
1. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló
ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami
tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek,
perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási
formában kerül sor.
2. Az adott intézmény 2011. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat,
összegszerűen részletezve.
3. Az intézményi érvényes szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási
szerződések, lízingszerződések, hitel- és kölcsönszerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és
kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések) a 1. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon
megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.
4. Az intézmény Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó
folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományba 2. számú
mellékletben rögzített bontás szerint.
5. Az intézményi követelésállományt a 3. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
6. Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket, a 4. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
7. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, lízing) az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet melléklete szerint rögzített formában.
8. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön
rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
az 5. számú mellékletben szereplő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát
legkésőbb .........-ig átadja Átvevőnek.
9. Az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális
állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások,
a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és
beruházások körét.
10. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó
vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával (a muzeális intézmény esetében az
alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális javak felsorolásával),
c) az átadásra kerülő gépjárművekkel a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint,
d) vagyoni értékű jogok (mérleg szerint),
e) szellemi termékek - találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői
védelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de
titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).
11. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 7. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
12. A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az ahhoz tartozó
pénzmaradványok összegét intézményenként, a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
13. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, 2011. december 31-ei
fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.
14. Az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását a 9. számú mellékletben
rögzített bontás szerint.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja
a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók,
elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó
közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények átadásával összefüggésben egyes
ingatlanok közös használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások megosztása és a használati jog rendezése
érdekében 2012.............-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevő kötelezettséget vállal
arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok
vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel történik.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai
hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
2. Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel
részletes szabályai
1. A II. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik,
figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,
miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.
IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az MNV Zrt. és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. január 1-jétől számított
30 napon belül vagyonkezelési szerződést kötnek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése
szerint állami vagyonnak minősülő vagyonra vonatkozóan.
MNV Zrt. és Átvevő rögzítik továbbá, hogy Átvevő az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott határidőben köteles eleget tenni jelentéstételi
kötelezettségének.
Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték
állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevő között közvetlenül
történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének
dátuma 2012. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség számbavételéről, amely az
adott intézmény működését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további
tényekről, körülményekről.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe
véve jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
A Felek a Jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Jegyzőkönyv... eredeti példányban készült és... számozott oldalból áll, amelyből... példány az Átadót,... példány
az Átvevőket, ... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t illet meg.
...................... , 2011. december " ".
…………………………………
polgármester
átadó
…………………………………
kormánymegbízott
átvevő
…………………………………
jegyző
átadó
…………………………………
GYEMSZI
átvevő
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről:
…………………………………

1. számú melléklet

Szerződés típusa: .......................................................
(intézményenként kitöltendő)
Szerződő
felek
Szerződés
tárgya
Szerződés
kelte
Szerződés
összege
Kamat,
költség
mértéke
Fizetési
ütemezés
Szerződés
lejárta
Közbeszer-
zéssel
érintett
(igen/nem)
Egyéb
releváns
információk

2. számú melléklet

Pályázat megnevezése: ..........................................
(intézményenként kitöltendő)
A megyei önkormányzati átalakulással érintett uniós projektek listája
Projekt leltár
[önkormányzati hivatal, költségvetési intézmény, gazdasági társaság, köztestület, (köz)alapítvány stb.]
a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan
A Projekt
befogadá-
sakor kapott
projekt
azonosító
(pl. ÁROP-
1.1.5-08/C/A-
2008-0001)
A Projekt rövid
tartalma
A kedvez-
ményezett
neve
A kedvez-
ményezett
adószáma
A Kincstári
azonosító
száma
(amennyi-
ben van)
A kedvez-
ményezett
típusa
(önálló
pályázó,
konzor-
ciumi vezető,
konzor-
ciumi tag)
Az igényelt/
megítélt/
szerződött
támogatás
(a projekt
státuszának
megfelelően)
A pályázatban
szereplő
összköltség
(Ft)
A pályázatban
szereplő
önerő összege
(Ft)
A pályázatban
rögzített önerő
biztosítás
módja
(saját forrás,
hitel, kötvény
kibocsátás
stb.)
A pályázatban
nem szereplő,
de a
pályázathoz
kapcsolódó
projekt
végrehaj-
tásához
szükséges
saját forrás
(Ft)
A Projekt
tekintetében
felmerülő
problémák és
javasolt
intézkedések
A Projekt
elmaradása
a támogatási
szerződésben
rögzített
ütemtervhez
képest
(hónap)
A Projekt
elmaradása
a támogatási
szerződésben
rögzített
ütemtervhez
képest
(Ft)

3. számú melléklet

Követelések
(intézményenként kitöltendő)
Adós neveKövetelést
megalapozó
okirat kelte
Követelés
jogcíme
Követelés
összege
Követelés
lejárta
Behajtási
intézkedések
Végrehajtási
intézkedések
Egyéb releváns
információk

4. számú melléklet

Folyamatban lévő peres eljárások
(intézményenként kitöltendő)
ÜgyszámFelperes
adatai
Alperes
adatai
Per tárgyaPer értékeKépviselet
adatai
JogorvoslatokPerköltségBírósági
határozat
adatai

5. számú melléklet

1.Megyei önkormányzati hivatal átadásra kerülő létszáma összesen: fő
2.Gazdasági ellátó szervezetből átadásra kerülő létszám összesen: .......... fő
3.Megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszáma összesen: ....... fő
(intézményenként kitöltendő)
NévJogviszony
jellege: munka-
jogviszony
(köztisztviselő,
közalkalmazott,
munkavállaló)/
megbízási
jogviszony
BeosztásBesorolásMunkakörIdőtartam
(határozott/
határozatlan)
Illetmény
(illetmény-
elemenkénti
bontásban)/
díjazás
Folyamatban
lévő fegyelmi/
kártérítési ügyek

6. számú melléklet

Gépjárművek felsorolása
(intézményenként kitöltendő)
SorszámGépjármű forgalmi
rendszáma
Gépjármű
gyártmánya
Gépjármű típusaForgalmi engedély
száma
Törzskönyv száma

7. számú melléklet

Közbeszerzések felsorolása
(intézményenként kitöltendő)
Közbeszerzés formája,
megnevezése
Közbeszerzés státusza
(előkészítés alatt,
folyamatban)
Közbeszerzési eljárás
által érintett hatályos
szerződés tárgya
Közbeszerzési eljárás
értéke
2011. 12. 31-ig
várhatóan elindítható
eljárás megnevezése
2012 első félévében
lejáró szerződés
megnevezése, amely
meghosszabbítása
közbeszerzési eljárás
köteles

8. számú melléklet

Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként
Intézmény megnevezése:............................................................
(a táblázat intézményenként kitöltendő)
Pénzforgalmi számlát
vezető pénzintézet
megnevezése
Pénzforgalmi számlát
vezető pénzintézet
címe
Számlaszám
elnevezése
Elkülönített számla
esetén az elkülönítés
célja
Pénzforgalmi
számlaszám
alszámlaszám
(24 karakter)
Számla egyenlege
2011. 12. 31-én
(millió forint)

9. számú melléklet

Szállítói tartozásokés egyéb kötelezettségek
(intézményenként kitöltendő)
Hitelező neveTartozást
megalapozó okirat
kelte
Tartozás jogcímeTartozás összegeTartozás lejártaTartozás
rendezése
érdekében tett
intézkedések
Egyéb releváns
információk

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 42. § - a. Hatálytalan 2012.04.28.

[2] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. §-a. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék