59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § a) pontjában,

a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés g) pontjában,

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében,

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés d) pontjában,

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,

a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában,

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §[1] A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §[2] A GYEMSZI-t főigazgató vezeti.

2. § A GYEMSZI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását,

b)[3] az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján javaslatot tesz a minőségfejlesztés irányára,

c) az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújt,

d) ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket,

e) ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

f) kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,

g) az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el,

h) ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati informatikai stratégiát,

i)[4]

j) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

k) a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el,

l) ellátja a jogszabályban,az alapító okiratában vagy hatósági határozatban meghatározott megfelelőség-értékelési és egyéb további feladatokat.

m)[5] gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat,

n)[6] gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat,

o)[7]

p)[8]

q)[9]

r)[10] a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi beszerző szervezetként jár el.

s)[11] fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az m) és n) pont szerinti egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás progresszivitási szintje és formája tekintetében.

2/A. §[12] A GYEMSZI a MÖKtv., a Ttv., az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján átvett, és a miniszter irányítása alá tartozó gyógyintézetek középirányító szerve. A GYEMSZI középirányító szervként különösen[13]

a) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;

b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket;

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

f) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető vagy módosító okiratát;

g) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását;

h) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező -módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását;

i) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;

j) előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

k)[14] összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszternek;

l) jóváhagyja a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyító-megelőző ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat;

m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni;

n) jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

2/B. §[15] (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

a) 146. § (1) bekezdése,

b) 148. § (4) bekezdése

c)[16] 116/A. § (3) bekezdése,

d)[17] 116/D. § (5) bekezdése és

e)[18] 117. § (5) bekezdése

f)[19] 123. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2)[20]

(3)[21] A Kormány jóváhagyásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (6) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(4)[22] A Kormány eljárásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

a) 1/A. § (7) bekezdése,

b) 1/B. § (4) bekezdése,

c) 1/C. § (2) bekezdése,

d) 1/E. § (2)-(4) bekezdése,

e) 1/F. § (3) bekezdése,

f) 1/G. § (2) bekezdése,

g) 1/H. § (3) és (7) bekezdése,

h) 1/I. § (3), (6) és (7) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(5)[23] A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/B. § (4) bekezdése szerinti feladat ellátására.

2/C. §[24] Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek fenntartói jogait a GYEMSZI gyakorolja, a finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről a GYEMSZI-t tájékoztatja.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése, az 5-22. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2011. május 1-jén lép hatályba.

4. § (1) A GYEMSZI

a) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek,

b) az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek,

c) az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint

d) az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak

az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (a továbbiakban: EMKI) történő beolvadásával, és ezzel egyidejűleg az EMKI névmódosulásával jön létre.

(2) A GYEMSZI az (1) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt költségvetési szervek általános jogutódja.

(3) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szerv

a) e rendelet hatálybalépésének napjától 2011. április 30-áig beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 2011. április 30-áig létesíthet,

c) a napi üzemi működést érintően - legfeljebb 2011. május 15-éig átnyúló időszakot érintően - 2011. április 30-ig vállalhat kötelezettséget.

(4) A GYEMSZI alapító okiratát és az (1) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt költségvetési szervek megszüntető okiratát az alapító szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében a közzétételre meghatározott határidőtől eltérően az átalakítás kérelmezett időpontja előtt legalább 15 nappal teszi közzé.

5. § (1) Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet

a) 48. § a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 48. § b) pontjában az "az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 48. § c) pontja.

6. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/C. § (5) bekezdésében az "az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és a minőségtanúsításra kijelölt szervezet" szövegrész helyébe a "valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg lép.

7. § Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 11/B. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézetet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet" szöveg, az "Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézetét (a továbbiakban: OKK-OKBI)" szövegrész helyébe az "Országos Kémiai Biztonsági Intézetet (a továbbiakban: OKBI)" szöveg,

b) 11/F. § (3) bekezdésében az "OKK-OKBI-t" szövegrész helyébe az "OKBI-t" szöveg, az "OKK-OKBI" szövegrész helyébe az "OKBI" szöveg

lép.

8. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban: OSZMK)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "az OSZMK" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg lép.

9. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 12. § (3) bekezdésében az "az OGYI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg

lép.

10. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban:GYEMSZI)" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében az "az OGYI-val" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI-vel" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 26. § (5) bekezdésében az "az OGYI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg

lép.

11. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/D. § nyitó szövegrészében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg lép.

12. § A szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet 2. § e) pont 13. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg lép.

13. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "az OGYI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg

lép.

14. § (1) A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakértői Kr.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti a Szakértői Kr. 2. számú melléklet 3. pont e) alpontja, 4., 5. és 8. pontja.

15. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg lép.

16. § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (a továbbiakban: OGYI)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az "az OGYI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében az "Az OGYI" szövegrész helyébe az "A GYEMSZI" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az "OGYI-t" szövegrész helyébe a "GYEMSZI-t" szöveg

lép.

17. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: EMKI)" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 1. §-ában, 3. § (3) bekezdésében az "az EMKI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "az EMKI-nek" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI-nek" szöveg,

d) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében az "Az EMKI" szövegrészek helyébe az "A GYEMSZI" szöveg

lép.

18. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg lép.

19. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az"azEgészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek(a továbbiakban: ESKI)"szövegrészhelyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az "Az ESKI-nek" szövegrész helyébe az "A GYEMSZI-nek" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az "Az ESKI" szövegrész helyébe az "A GYEMSZI" szöveg

lép.

21. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében)

"a) irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet,"

22. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szervkijelöléséről szóló323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jelöli ki.

(2) A GYEMSZI szakértőként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó vizsgálatnak vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minősül-e."

(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdése,

b) 1. mellékletének 8. pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A Szakértői Kr. 3. számú melléklete a következő 8-11. ponttal egészül ki:

[A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
"8. Növényvédő szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmasMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és
egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi szempontból
9. Állategészségügyi vizsgálatok:Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
a) állat- és takarmánymérgezésnél állati
hullarész, takarmány-, és méregmaradvány
vizsgálata,
b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati
oltó- és kórjelző anyagok vizsgálata
c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálata
10. Munkabiztonsági vizsgálatok:Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
a) súlyos munkabalesetek vizsgálata
b) az egyéni védőeszközök
követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 18/2008.
(XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (3) és
(4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába
tartozó egyéni védőeszközök
megfelelőségének vizsgálata
11. Gyógyszerek vizsgálataGyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)"

2. melléklet az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek cím alatti táblázat

a) 2120 és 2159 nyilvántartási számokhoz tartozó sorában az "Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet" szövegrész helyébe a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg,

b) 2084, 2086, 2087, 2088, 2100, 2101, 2105, 2108 nyilvántartási számokhoz tartozó sorában az "Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ" szövegrész helyébe a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szöveg

lép.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 560. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 561. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Megállapította a 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[5] Megállapította a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2012.04.28.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 561. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[10] Beiktatta a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.03.29.

[11] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 63. § -a. Hatályos 2013.01.01.

[12] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 561. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[14] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 561. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[15] Beiktatta a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[16] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[17] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[18] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[19] Beiktatta a 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.25.

[20] Hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § b) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[21] Megállapította a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.04.29.

[22] Megállapította a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.04.29.

[23] Beiktatta a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2013.04.29.

[24] Beiktatta a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

Tartalomjegyzék