550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 4-6., 8., 14., 15., 18. és 36. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,

a 11. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 22. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés u) pontjában,

a 17. és a 20. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 25. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 28. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 29. és 30. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § e) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 37. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 101. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A FEJLESZTÉSPOLITIKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 16. pontjában a "fejlesztéspolitikáért" szövegrész helyébe a "nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért" szöveg lép.

3. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet] 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap Kormányirányító hatósági feladatokat ellátó tagja, hogy a feladatkörében összefüggésben

a) a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályait,

b) a Strukturális Alapok közreműködő szervezeteit - ha a strukturális alapok közreműködő szervezete a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alatt áll, a Kormány ezen tagjának egyetértésével -,

c) a Kohéziós Alap közreműködő szervezet működtetéséért - ezen belül a Kohéziós Alap támogatásainak hatékony és jogszabályoknak megfelelő felhasználásáért - felelős személyt vagy szervezetet, a Kormány 1. mellékletben meghatározott tagjának egyetértésével

rendeletben állapítsa meg."

4. § Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében és 24. § (2) bekezdésében az "e rendelet melléklete" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében az "e rendelet mellékletében" szövegrész helyébe az "1. mellékletben" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft." szöveg

lép.

4. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)" szövegrész helyébe az "a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakba: SZPI)" szöveg,

b) 2. § 19. pontjában az "a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. §-ában az "a NFÜ" szövegrész helyébe az "az SZPI" szöveg,

d) 22. § (4) bekezdésében a "Központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím" szövegrész helyébe a "központi költségvetés" szöveg,

e) 39. § (4) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

5. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2004. (XII. 26.) Korm. r.] 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adatgazda feladatait az irányító hatóság látja el, az adatgazda jogait a Miniszterelnökség gyakorolja, illetve kötelezettségei őt terhelik."

8. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák felett a nemzeti hatóságnak rendelkezési joga van."

9. § (1) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében gondoskodik forint lebonyolítási fizetési számlák programonkénti megnyitásáról a Kincstárban. A megnyitott fizetési számla felett az irányító hatóságnak rendelkezési joggal van."

(2) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fizetési számlák feletti rendelkezési jogot két, a kincstárnál bejelentett és nyilvántartott személy együttes aláírásával lehet gyakorolni. A fejezetet irányító szerv vezetője a fizetési számla felett rendelkezési jogot biztosíthat a közreműködő szervezetnek."

10. § (1) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A külföldi székhelyű kifizető hatóságtól érkező átutalások a nemzeti hatóság adott programozási időszakra programonként nyitott fizetési számláira érkeznek meg. A fejezetet irányító szerv vezetője ezen euróban vezetett fizetési számlákat a kincstárban nyitja meg. A fizetési számla felett a nemzeti hatóságnak rendelkezési joga van.

(2) A fejezetet irányító szerv vezetője programonként forintban vezetett fizetési számlát nyit a Kincstárban, és rendelkezik ezen fizetési számlák felett kettős aláírási rendszer alkalmazásával. A fizetési számla felett a nemzeti hatóságnak rendelkezési joga van."

(2) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti fizetési számlák feletti rendelkezési jogot a fejezetet irányító szerv vezetője a nemzeti hatóság javaslatára az alkifizető hatóságnak átadhatja."

11. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az EFK-számla feletti rendelkezési jogosultságot két, a kincstárnál bejelentett és nyilvántartott személy együttes aláírásával lehet gyakorolni. A forrásgazda a számla felett rendelkezési jogot biztosít a nemzeti hatóság részére."

12. § (1) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezetet irányító szerv vezetője programonként forintban vezetett lebonyolítási fizetési számlát nyit a kincstárban. A lebonyolítási fizetési számla felett a nemzeti hatóságnak rendelkezési joga van."

(2) A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lebonyolítási fizetési számla feletti rendelkezési jogot a fejezetet irányító szerv vezetője a nemzeti hatóság javaslatára a közreműködő szervezetnek átadhatja."

13. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az EFK-számla feletti rendelkezési jogosultságot két, a kincstárnál bejelentett és nyilvántartott személy együttes aláírásával lehet gyakorolni. A forrásgazda az EFK-számla felett rendelkezési jogot biztosít a nemzeti hatóság részére."

14. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezetet irányító szerv vezetője programonként forintban vezetett lebonyolítási fizetési számlát nyit a kincstárban. A lebonyolítási fizetési számla felett a nemzeti hatóságnak rendelkezési joga van."

15. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lebonyolítási fizetési számla feletti rendelkezési jogot a fejezetet irányító szerv a nemzeti hatóság javaslatára a közreműködő szervezetnek átadhatja."

16. § A 359/2004. (XII. 26.) Korm. r.

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "Kincstár" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában "VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VÁTI Kht.)" szövegrész helyébe "VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VÁTI)" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében az "az irányító hatóság" szövegrész helyébe az "a forrásgazda" szöveg, az "Az irányító hatóság" szövegrész helyébe az "A forrásgazda" szöveg,

e) 25. § (1) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a "nemzeti hatóság" szövegrészek helyébe a "forrásgazda" szöveg,

f) 50. § (1) és (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrészek helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

g) 52. § (1) és (2) bekezdésében, 53. § (1)-(3) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a 359/2004. (XII. 26.) Korm. r. 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában és c) pontjában a "Kht." szövegrész.

6. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

18. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 43/D. §-ában az "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe az "Az irányító hatóság" szöveg,

b) 52. § (9) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrészek helyébe az "az irányító hatóság" szöveg

lép.

7. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés i) pontjában az "a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg lép.

8. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. §[1]

21. §[2]

22. §[3]

23. §[4]

24. §[5]

25. §[6]

26. §[7]

27. §[8]

9. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

"e) nemzeti hatóság: a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. nemzetközi együttműködési programokért felelős szervezeti egysége."

(2) 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (3) bekezdésének e)-f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

"e) nemzeti hatóság: a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. nemzetközi együttműködési programokért felelős szervezeti egysége."

(3) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

"c) nemzeti hatóság: a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. nemzetközi együttműködési programokért felelős szervezeti egysége."

29. § A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft." szöveg,

b) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg

lép.

10. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

30. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat

a) C:40 mezőjében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés" szöveg,

b) C:41 mezőjében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés" szöveg,

c) E:41 mezőjében a "május 31." szövegrész helyébe a "június 15." szöveg,

d) F:40 és F:41 mezőjében a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg

lép.

11. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

31. § A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet 10/A. § (1) és (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg lép.

12. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

32. § A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:] "j) a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja,"

13. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe az "a kormány európai források felhasználásáért felelős tagja" szöveg

lép.

14. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

34. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. r.] 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában)

"d) programszámla: a közösségi támogatás fogadása céljából, adott programozási időszakra, a program Közös Irányító Hatóság kezdeményezésére a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) által euróban nyitott közös fizetési számla;"

35. § (1) A 228/2008. (IX. 12.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lebonyolítási számla felett a Közös Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van. A fejezetet irányító szerv vezetője az Irányító Hatóság javaslatára - a Technikai Segítségnyújtást kivéve - rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek."

(2) A 228/2008. (IX. 12.) Korm. r. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kincstár a lebonyolítási fizetési számlára vonatkozó számlakivonatot három eredeti példányban állítja elő, amelyből az egyik példányt a pénzügyi átutalási egységnek, a másik példányt a fejezetet irányító szerv vezetőjének, a harmadik példányt a Közös Irányító Hatóságnak küldi meg."

36. § A 228/2008. (IX. 12.) Korm. r. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § A Közös Irányító Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját a 951/2007/EK rendelet 38. cikkében meghatározott közösségi ellenőrzés megindításáról. Az ellenőrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelős miniszter, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részt vehet, a Közös Irányító Hatóság a jelentéstervezetekre készítendő választ az államháztartásért felelős miniszterrel és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával előzetesen egyezteti és a végleges jelentést számukra tájékoztatásul megküldi."

37. § A 228/2008. (IX. 12.) Korm. r.

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "színtű" szövegrész helyébe a "szintű" szöveg,

b) 3 § (1) bekezdés d) pontjában és 6. § (1) bekezdésében a "Közös Irányító Hatóság" szövegrész helyébe a "fejezetet irányító szerv vezetője" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében a "Közös Irányító Hatóság" szövegrész helyébe a "fejezetet irányító szerv" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár)" szövegrész helyébe a "kincstárnál" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésben a "Hatóság rendelkezik" szövegrész helyébe a "Hatóságnak rendelkezési joga van" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében a "Kincstárnál" szövegrész helyébe a "kincstárnál" szöveg,

g) 6. § (7) bekezdésében, 7. §-ában, 16. § (6) bekezdésében, 18. §-ában a "Kincstár" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

h) 10. § (6) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében a "Kincstárnak" szövegrész helyébe a "kincstárnak" szöveg,

i) 16. § (1) és (6) bekezdésében a "nemzeti hatóságot működtető központi költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "forrásgazda" szöveg,

j) 20. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében és 29. §-ában a "központi költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg,

k) 24. § (1) bekezdésében a "költségvetési szerv" szövegrészek helyébe a "szervezet" szöveg,

l) 25. §-ában a "Hatóságot és a nemzeti hatóságot" szövegrész helyébe a "Hatóságot, a nemzeti hatóságot és a Miniszterelnökséget" szöveg,

m) 27. § (1) és (3) bekezdésében a "küld az OLAF" szövegrész helyébe a "küld a Miniszterelnökség és az OLAF" szöveg,

n) 27. § (3) bekezdésében a "tájékoztatják az OLAF" szövegrész helyébe a "tájékoztatják a Miniszterelnökséget és az OLAF" szöveg,

o) 27. § (6) bekezdésében a "költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg,

p) 31. § (2) bekezdésében a "Monitoring Bizottsághoz" szövegrész helyébe a "Monitoring Bizottsághoz és - tájékoztatásul - a Miniszterelnökséghez" szöveg,

q) 34. § (2) bekezdésében az "Irányító Hatóság részére" szövegrész helyébe a "Irányító Hatóság és - tájékoztatásul - a Miniszterelnökség részére" szöveg,

r) 34. § (3) bekezdésében az "Irányító Hatóságot" szövegrész helyébe a "Irányító Hatóságot és a Miniszterelnökséget" szöveg

lép.

15. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

38. §[9]

39. §[10]

40. §[11]

41. §[12]

42. §[13]

43. §[14]

44. §[15]

45. §[16]

16. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe "a feladatkörében érintett irányító hatóság" szöveg lép.

17. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

47. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet] 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Programok keretében támogatás - a Társadalmi Megújulás Operatív Program irányító hatósága, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a munkaügyi központok között létrejött - támogatási szerződésekkel összhangban nyújthatók."

48. § A 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában a "Nemzetgazdasági Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterre" szöveg,

b) 1/A. §-ában és 17. § (1) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

18. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

49. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r.] 3. § (1) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"26. irányító hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI)"

50. § (1) A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) programonként euróban vezetett lebonyolítási fizetési számlát nyit a kincstárban. A lebonyolítási fizetési számla felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

(2) A lebonyolítási fizetési számla a vezető partner által benyújtott és jóváhagyott fizetési kérelem alapján közösségi támogatásra jogosult költségek Alapokból történő megtérítésére, az Egyetértési Nyilatkozatban - az 5. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - meghatározott mértékben a vezető partner részére folyósítandó előleg kifizetésére és a vezető partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére, valamint a TA források kifizetésére szolgál. Ezen lebonyolítási euró fizetési számlák fölött a fejezetet irányító szerv vezetője az Irányító Hatóság javaslatára rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek, a TA források átutalásának kivételével."

(2) A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kincstár a fizetési számla kivonatát három eredeti példányban állítja elő, amelyből az egyik példányt a pénzügyi átutalási egységnek, a másik példányt az Irányító Hatóságnak, a harmadik példányt a forrásgazdának küldi meg."

51. § A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Irányító Hatóság kezdeményezésére a fejezetet irányító szerv vezetője a TA partnerországonkénti társfinanszírozásának kezelése céljából programonként euró fizetési számla nyit a kincstárban."

52. § A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kincstár a fizetési számlára vonatkozó számlakivonatot két eredeti példányban állítja elő, amelyből az egyik példányt a Nemzeti Hatóságnak, a másik példányt a forrásgazdának küldi meg."

53. § A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az Európai Bizottság, az Ellenőrzési Hatóság, az Igazoló Hatóság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot, a szervezet vezetője (vagy döntése alapján a hitelesítési tevékenység ellátására kijelölt szervezet vezetője) szabálytalansági vizsgálatot rendel el. A szabálytalansági vizsgálat a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet útján is lefolytatható. Ha az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és egyben dönthet a szükséges intézkedésekről."

54. § A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az Irányító Hatóság minden év február 1-jéig kimutatást küld programonként a forrásgazda részére a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, a behajtásra váró és a behajthatatlan összegekről a behajtási eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban, és tájékoztatja a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról. Az Igazoló Hatóság az Irányító Hatóság által legkésőbb minden év február 15-éig benyújtott programonkénti jelentés alapján évente egyszer, az Európai Bizottság által rendeletben meghatározott határidőre kimutatást küld az Európai Bizottságnak a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, a behajtásra váró és a behajthatatlan összegekről a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban."

55. § A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. r.

a) 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a "Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár)" szövegrész helyébe a "kincstárnál" szöveg,

b) 5/A. §-ában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)" szövegrész helyébe az "az Irányító Hatóság" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében a "Hatóság rendelkezik" szövegrész helyébe a "Hatóságnak rendelkezési joga van" szöveg,

d) 9. §-ában és 25. §-ában a "Kincstár" szövegrész helyébe a "kincstár" szöveg,

e) 14. § (7) bekezdésében, 18. § (8) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében a "Kincstárnak" szövegrész helyébe a "kincstárnak" szöveg,

f) 16. § a)-c) pontjában az "Igazoló Hatóság részére" szövegrész helyébe az "Igazoló Hatóság és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részére" szöveg,

g) 16. § d)-f) pontjában az "Igazoló Hatóságot" szövegrész helyébe az "Igazoló Hatóságot és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját" szöveg,

h) 21/C. § (2) bekezdésében, 21/D. §-ában, 21/E. § (1) és (3) bekezdésében, 21/F. § (1) bekezdésében és 21/G. § (2) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

i) 23. § (1) bekezdésében a "Kincstárban" szövegrész helyébe a "kincstárban" szöveg,

j) 28. § (1) és (2) bekezdésében a "központi költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg,

k) 35. § (11) bekezdésében a "Nemzeti Hatóságot működtető központi költségvetési szerv" szövegrészek helyébe "forrásgazda" szöveg,

l) 36. §-ában a "költségvetési szerv" szövegrészek helyébe a "szervezet" szöveg

lép.

19. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

56. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" című táblázat 2125. nyilvántartási számú adatátvétel sorában és "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" című táblázat 2125. nyilvántartási adatátvétel sorában a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg lép.

20. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Program keretében támogatás - a Társadalmi Megújulás Operatív Program irányító hatósága, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a munkaügyi központok között létrejött - támogatási szerződésekkel összhangban nyújthatók."

58. § A 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában a "miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "miniszterre" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

21. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, az irányító hatóság, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és a kincstár" szöveg lép.

22. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/2010. (VII. 1.) Korm. r.] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A miniszterelnök a Kormány

a) polgári hírszerzési tevékenység irányításáért és

b) európai uniós források felhasználásáért

felelős tagja.

(2) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.

(3) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - irányítja az Információs Hivatalt. A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő feladatait - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint -a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

(4) A miniszterelnök az európai uniós források felhasználásáért való felelősségét - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

(5) A miniszterelnök irányítja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. A miniszterelnök a Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár útján látja el."

61. § (1) A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnök európai uniós források felhasználásáért való felelőssége körében

a) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós támogatásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós támogatások felhasználását, nyomon követi az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) javaslatot tesz az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

d) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,

e) a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

g) biztosítja a fejlesztéspolitikai programoknak az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben javaslatot nyújt be a Kormány részére,

h) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat és azokat a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja,

i) tárgyalásokat folytat - Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve - az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,

j) biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását, k) kialakítja és működteti az EU Önerő Alapból folyósított támogatások rendszerét,

l) gondoskodik uniós források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról."

(2) A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. 10. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár gondoskodik

a) a hazai források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról,

b) ellátja az EU Önerő Alapból folyósított források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.

(6) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a (4) bekezdés l) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatát a Támogatásokat Vizsgáló Iroda keretei között - a mezőgazdasági, a halászati, az erdészeti és a vadgazdálkodási állami támogatások (együttesen: agrár állami támogatások) kivételével - az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások tekintetében végzi, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre."

62. § A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. VII. Fejezete a következő 72/B. §-sal egészül ki:

"72/B. § (1) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b) szakmailag felügyeli az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét."

63. § A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. VIII. Fejezete a következő 82/A. §-sal egészül ki:

"82/A. § (1) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b) szakmailag felügyeli

ba) MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,

bb) DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,

bc) DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bd) ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

be) KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bf) NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

bg) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bh) Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

tevékenységét."

64. § A 212/2010. (VII. 1.) Korm. r. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b) szakmailag felügyeli

ba) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bb) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bc) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

bd) a Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tevékenységét."

23. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

65. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. § c) pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez" szövegrész helyébe az "az irányító hatósághoz" szöveg lép.

24. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

66. § A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "fejlesztéspolitikáért felelős" szövegrész helyébe a "kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős" szöveg lép.

25. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. r.] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 1. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, az erdészeti, a vadgazdálkodási, valamint a hazai forrásból nyújtott halászati és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra."

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. állami támogatás:

a) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, vagy

b) csekély összegű támogatásként

ba) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 2. cikke, vagy

bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) vagy

bc) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 193, 2007.7.25., 10.o.) (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet)

[a ba)-bc) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,"

(3) A 37/2011. (III.22.) Korm. r. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. kis- és középvállalkozás: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214, 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. melléklete szerinti vállalkozás,"

(4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 2. §-a a következő 21-23. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"21. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) 1. cikkében felsorolt tenger- vagy belvizekben halászott termékek, illetve akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

22. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerinti szerv,

23. csoportmentességi rendeletek: az általános csoportmentességi rendelet és a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet)."

(5) A 37/2011. Korm. r. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem fizethető ki támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget."

(6) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a támogatási intézkedés

a) az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a halászati csoportmentességi rendelet 2. cikk i) pontjában meghatározott feltételeknek."

(7) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 11. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bizottság külön kérésére a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(6) Az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából

a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az általános de minimis rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatásban részesülő -kedvezményezettekről az MVH részére.

(7) A (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendeletek hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve

a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a halászati de minimis rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek túllépésre, továbbá

b) a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.

(9) Az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely a (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.

(10) Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását."

(8) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az általános, illetve a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről az általános csoportmentességi rendelet 9. cikk (1) bekezdésének illetve a halászati csoportmentességi rendelet 25. cikk (1) bekezdésének megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot."

(9) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy az eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben az eljárási rendelet 18. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon."

(10) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárási rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja számára."

(11) A 37/2011. (III. 22.) Korm. r.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 18. § (2) és (3) bekezdésében és 23. § (4) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

c) 2. § 2. pontjában, III. Fejezetének címében, 7. § (1) és (2a) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-c) pontjában, 14. § (1)-(3) és (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, (3) és (5) bekezdésében , 16. § (1)-(3) bekezdésében, 17. § (2)-(3) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében és 2. melléklet b) és c) pontjában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

d) 2. § 14. pontjában a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg, a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében és 19. §-ában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "tvi@nfm.gov.hu" szövegrész helyébe "tvi@me.gov.hu" szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg, az "a minisztertől" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjától" szöveg, az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 15. § (2) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg,

i) 15. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében és 2. melléklet c) pontjában az "a miniszterrel" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával" szöveg,

j) 5. alcímének címében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg,

k) 15. § (4) bekezdés a) pontjában az "a minisztert" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját" szöveg,

l) 6. alcímének címében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának a" szöveg,

m) 18. § (1) bekezdésében az "a miniszter részére" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részére" szöveg, az "a miniszter eljárására" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának eljárására" szöveg,

n) 18. § (2) bekezdés b) pontjában és 18. § (3) bekezdés c) és d) pontjában az "a csoportmentességi rendelet" szövegrész helyébe az "az általános csoportmentességi rendelet" szöveg,

o) 23. § (2) bekezdésében az "a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjával egyetért, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

p) 23. § (3) bekezdésében az "a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjával nem ért egyet, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

q) 36. § (1) bekezdésében az "a minisztérium honlapján" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség honlapján" szöveg

lép.

26. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Irodákat a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felügyeli."

(2) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Társaság

a) szervezi a 2014-2020 közötti időszakban megvalósuló határon átnyúló uniós fejlesztéseket, részt vesz a határon átnyúló programok, transznacionális programok, INTERACT és az INTERREG VC programok nemzetközi tervezési munkacsoportjában,

b) ellátja a határon átnyúló programok 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokat, valamint a tárgyalási mandátum képviseletét,

c) ellátja a 2014-2020 közötti programozási időszak határon átnyúló együttműködési programok irányító hatósági feladatait,

d) ellátja

da) a PHARE és az Átmeneti Támogatás programokkal, valamint a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat,

db) a Nemzeti Kapcsolattartó feladatait a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében,

dc) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programok irányítóhatósági és tagállami feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről,

dd) a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait,

de) az INTERREG közösségi kezdeményezés programok irányító hatóságának és nemzeti hatóságának feladatait és gondoskodik azok után követéséről,

df) a határon átnyúló programok tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10 § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódó információs rendszerek fejlesztését és a működtetésük koordinációját, valamint a rendszer működtetésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket,

e) felügyeli az e paragrafusban szabályozott feladatainak ellátására a végrehajtási, lebonyolítási szervvel kötött megállapodásban az általa delegált feladatok ellátását."

69. § A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Társaságot - a nemzetközi együttműködési programokkal összefüggő irányító hatósági feladatok kivételével -a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felügyeli. A Társaság a nemzetközi együttműködési programokkal összefüggő irányító hatósági feladatai tekintetében nem utasítható."

70. § A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

b) 2/A. § (1) bekezdésében az "Az államtitkár" szövegrész helyébe az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

c) 2/B. § nyitó szövegrészében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

d) 2/B. § c) pontjában az "az NFÜ érintett irányító hatóságai" szövegrész helyébe az "az érintett irányító hatóságok" szöveg,

e) 2/C. §-ában az "A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg

lép.

27. Az "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában az "a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe az "a támogató" szöveg

lép.

28. A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól szóló 244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

72. § A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól szóló 244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjában a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának" szöveg lép.

29. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

73. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.3.2. pontjában és 6. melléklet III.2.2. pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe az "a feladatkörében érintett irányító hatóság" szöveg lép.

30. A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

74. § A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet III. pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe az "a feladatkörében érintett irányító hatóság" szöveg lép.

31. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet melléklet 8.1. pont j) alpontjában a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg lép.

32. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

76. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 15. §-ában a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter," szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg lép.

33. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

77. § A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) állást foglal a Kormány számára a fejlesztési és tervezési feladatokról, különösen a 2014-2020 pénzügyi időszakhoz kapcsolódó feladatokról, a fejlesztési célú költségvetési források felhasználásához szükséges kormányzati intézkedésekről, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról és működtetéséről, valamint az e témakörben indokolt szabályozásról. Ennek körében különösen:]

"g) állást foglal a projektkiválasztás elbírálási szempontjairól, eljárásrendi szabályokról és utasításokról,"

34. A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

78. § A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet] 4. § 27. pontjában a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásáért felelős miniszter" szöveg lép.

79. § A 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "feladatkörében érintett irányító hatóság" szöveg lép.

80. § Hatályát veszti a 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. § 27. pontja.

35. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

81. § Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 311/2012. (XI. 7.) Korm. r.] 2. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"20. Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor: a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja által kijelölt, az ikerintézményi program nemzeti szintű koordinációjáért felelős személy,"

82. § A 311/2012. (XI. 7.) Korm. r. 3. § (2) bekezdése a következő i)-k) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor az ikerintézményi program nemzeti szintű koordinálásával kapcsolatos feladatokat látja el, így különösen)

"i) előmozdítja az Ikerintézményi Program és a fejlesztéspolitikai célkitűzések közti szinergia megteremtését,

j) felügyeli és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények ikerintézményi felelőseinek tevékenységét és

k) a szakértői adatbázis működési feltételeinek kialakításáról, működtetéséről és az adatbázis felhasználási szabályainak kidolgozásáról."

83. § A 311/2012. (XI. 7.) Korm. r. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor valamely pályázásra jogosult intézmény felkérése esetén, szerződés alapján, mint a 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti projekt végrehajtásáért felelős szerv, közreműködő szervezet igénybevételével gondoskodik az ikerintézményi projekt adminisztratív, logisztikai és pénzügyi lebonyolításáról."

84. § A 311/2012. (XI. 7.) Korm. r. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hosszú távú ikerintézményi szakértő részére az ikerintézményi szerződés alapján őt megillető juttatások folyósításáról a 32. § (3) bekezdése szerinti megállapodás alapján részére a projekt végrehajtásért felelős szerv gondoskodik."

85. § A 311/2012. (XI. 7.) Korm. r.

a) 3. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóságának vezetője" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

b) 4. alcímének címében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 16. §-ában, és 28. § (2) bekezdés b) pontjában az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az "Az NFÜ" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor" szöveg,

e) 15. §-ában az "az NFÜ honlapján" szövegrész helyébe az "a honlapon" szöveg,

f) 5. alcímének címében, 5. § nyitó szövegrészében és 14. § (3) bekezdés a) pontjában a "fejlesztéspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja" szöveg,

lép.

86. § Hatályát veszti a 311/2012. (XI. 7.) Korm. r. 2. § (1) bekezdés 19. pontja, 5. § e) pontja, a 7. § és az azt megelőző alcím, a 14. § (3) bekezdés b) és e) pontja, 18. § (3) bekezdése, 25. §-a.

36. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

87. §[17]

88. §[18]

89. §[19]

90. §[20]

37. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

91. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet III.2.2. pontjában a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség" szövegrész helyébe a "feladatkörében érintett irányító hatóság" szöveg lép.

38. Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

92. § Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet] 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya - a vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kivételével - a mezőgazdasági, a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási állami támogatásokra (a továbbiakban együtt: agrár állami támogatás), és az azok folyósításával kapcsolatos, a kifizetéssel nem járó támogatási intézkedésekre, a támogatást nyújtó szervekre, a támogatások kedvezményezettjeire és ezen támogatások Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történő bejelentésében közreműködő szervezetekre terjed ki."

93. § (1) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. kedvezményezett: az a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával, halgazdálkodással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás, amely az EUMSz. 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült;"

(2) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 2. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"33. vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás: a mindenkori vidékfejlesztési és halászati társfinanszírozott fejlesztési programokról szóló uniós rendeletek állami támogatásokra vonatkozó cikke szerinti támogatás."

94. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok az alábbi ügyek intézésére terjednek ki:]

"d) a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása."

95. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Horizontális, a nemzetgazdaság több ágazatára kiterjedő és e rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatást is tartalmazó, 11. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti támogatási tervezet Bizottság részére - elektronikus interaktív felületen (a továbbiakban: SANI rendszerben) kitöltött formanyomtatványok alapján - történő bejelentésére jogosult szerv a miniszter és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának előzetes egyeztetése alapján kerül kijelölésre."

96. § (1) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság külön kérésére a miniszter a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás támogatás esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.

(3) Az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából

a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az általános csekély összegű (de minimis) rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,

b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére szóló, a (8) bekezdés szerinti értesítés adatait elektronikus formában köteles a csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az általános csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (3) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó szerv által szolgáltatott adatok, valamint a csekély összegű (de minimis) rendeletek által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - az agrár állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve

a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a halászati csekély összegű (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános csekély összegű (de minimis) rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek túllépésre, továbbá

b) a mezőgazdasági és a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendeletek mellékleteiben Magyarország számára meghatározott összegeket."

(2) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (6) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár állami támogatás vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.

(8) Ha egy agrár állami támogatás a csekély összegű (de minimis) rendeletek valamelyikének hatálya alá tartozik, úgy a támogatást nyújtó szerv köteles az ilyen címen juttatott támogatás jogcíméről és támogatástartalmáról a kedvezményezettet írásban értesíteni."

97. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az agrár állami támogatásokkal kapcsolatos, a közösségi eljárási rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatási tervezet elkészítéséért felelős, illetve a támogatást nyújtó szerv köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani."

98. § A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

39. A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1) A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2013. (X. 11.) Korm. r.] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezetet irányító szerv vezetője euróban vezetett lebonyolítási fizetési számla (a továbbiakban: lebonyolítási számla) nyit a kincstárnál. A lebonyolítási számla felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van."

(2) A 359/2013. (X. 11.) Korm. r. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lebonyolítási számla felett a fejezetet irányító szerv az Irányító Hatóság javaslatára - a technikai segítségnyújtást kivéve - rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek."

(3) A 359/2013. (X. 11.) Korm. r. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kincstár a lebonyolítási számlára vonatkozó számlakivonatot három eredeti példányban állítja ki, amelyből az egyik példányt a pénzügyi átutalási egységnek, a másik példányt az Irányító Hatóságnak, a harmadik példányt a fejezetet irányító szerv vezetőjének küldi meg."

100. § A 359/2013. (X. 11.) Korm. r.

a) 3. § 7. pontjában az "az Irányító Hatóság" szövegrész helyébe az "a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "az Irányító Hatóság" szövegrész helyébe az "a fejezetet irányító szerv vezetője" szöveg, a "Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár)" szövegrész helyébe a "kincstárnál" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "Hatóság rendelkezik" szövegrész helyébe a "Hatóságnak rendelkezési joga van" szöveg,

d) a 7. § (3) bekezdésében az "az Irányító Hatóság" szövegrész helyébe az "a fejezetet irányító szerv vezetője" szöveg,

e) 21. §-ában a "központi költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg,

f) 24. § (4) bekezdésében a "Bizottság részére" szövegrész helyébe a "Bizottság és a Miniszterelnökség részére" szöveg

lép.

II. FEJEZET

A FEJLESZTÉSPOLITIKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

101. § Hatályát veszti az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházások forint árfolyamának változásából eredő költségnövekményének kompenzációjáról szóló 2/2010. (I. 8.) NFGM rendelet.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

102. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-19. §, a 28-37. §, a 46-59. §, az 61-86. § és a 91-101. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 20-27. § a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő napon lép hatályba.

(4) A 38-45. § a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő napon lép hatályba.

(5) A 87-90. § egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendeletek hatálybalépését követő napon lép hatályba.

(6) A 20-27. §, a 38-45. § és a 87-90. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"1. A Miniszterelnökség Markó utcai, Nagysándor József utcai és Wesselényi utcai épületei"

2. Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 3. alpontja.

2. melléklet az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez

E rendeletben meghatározott egyes intézmények működtetéséért felelős személyek

AB
1Közösségi Támogatási Keret Irányító HatóságKormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja
2Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Irányító Hatóság
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
3Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program Irányító Hatóság
közlekedésért, energetikapolitikáért felelős
miniszter
4Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és
EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság
egészségügyért, gyermek- és ifjúságpolitikáért,
oktatásért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, társadalmi
felzárkózásért és a romák társadalmi integrációjáért
felelős miniszter
5Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító
Hatóság
agrárpolitikáért és az agrár-vidékfejlesztésért felelős
miniszter
6Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító
Hatóság
területfejlesztés stratégiai tervezéséért miniszter
7INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító
Hatóság
Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság vezetője
8Kohéziós Alap Irányító Hatóságközlekedésért, energetikapolitikáért felelős
miniszter
9Kohéziós Alap környezetvédelmi közreműködő
szervezet
közlekedésért, energetikapolitikáért felelős
miniszter
10Kohéziós Alap közlekedési közreműködő szervezetközlekedésért, energetikapolitikáért felelős
miniszter
11Kifizető Hatóságállamháztartásért felelős miniszter

3. melléklet az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Tájékoztatás az agrár állami támogatásokról

AB
1Általános szempontokMagyarázó
megjegyzések
2Az agrár állami támogatási konstrukció megnevezése
3A támogatási tervezet elkészítéséért felelős szerv
4A támogatást nyújtó szerv megnevezése
5A támogatást folyósító szerv megnevezése
6Nemzeti vagy regionális program
7A megfelelő aláhúzandó:
a) támogatási program
b) támogatási programon alapuló támogatás, amelyet egyedileg kell bejelenteni
a Bizottság részére
c) nem támogatási programon alapuló egyedi támogatás
8Létező támogatás helyébe lép, vagy annak módosítása, vagy új támogatás
9A támogatás elsődleges célja és másodlagos célja/céljai
10A támogatás leírása:
- a támogatási kategória (uniós jogalap) megnevezése
- a kedvezményezettek köre
- formája (vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes
hitel, kedvezményes kamatozású hitel, kamattámogatás, kedvezményes feltételű
kezességvállalás, állami támogatásnak minősülő tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-
kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás,
ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet vagy
kedvezményes lízing stb.) vissza nem térítendő/visszatérítendő támogatás, kedvezményes
kamatozású hitel, kamattámogatás, adókedvezmény, kedvezményes kezességvállalás,
árfolyamgarancia stb.)
- az egyedi támogatás odaítélésének időpontja/támogatási program időtartama
- feltételei
- a támogatás minimális/maximális összege és mértéke a támogatási intenzitás, illetve
a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve
- a saját forrás mértéke
- az elszámolható költségek köre
- mely ágazatokra (TEÁOR) terjed ki
- támogatási program esetén az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételek
- egyedi támogatás, támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási
szerződések megsértésének szankciói
- egyéb információk
11A támogatás/támogatástervezet jogszabályi alapja vagy alapjai (kérjük, csatolja ennek
másolatát)
12Tartalmaz-e a program "működési támogatást"?
13Kapcsolódik-e a támogatás valamilyen módon exporttevékenységhez?
14Halmozható-e a támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében más
támogatással? Ha igen, milyen eljárásrend kapcsolódik az ilyen esetekhez, illetve
tartalmaz-e a programrendelkezéseket a támogatás halmozódásának korlátozására?
15Illetékes kapcsolattartó elérhetőségei
16Egyéb információk

"

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[2] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[3] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[4] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[5] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[6] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[7] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[8] Később lép hatályba. Hatályos a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[9] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[10] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[11] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[12] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[13] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[14] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[15] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[16] Később lép hatályba. Hatályos a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítását kihirdető kormányrendelet hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[17] Később lép hatályba. Hatályos az Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendeletek hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[18] Később lép hatályba. Hatályos az Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendeletek hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[19] Később lép hatályba. Hatályos az Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendeletek hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

[20] Később lép hatályba. Hatályos az Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását kihirdető kormányrendeletek hatálybalépését követő naptól. A 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék