37/2011. (V. 12.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Hatályát veszti az R1. 6. számú melléklete.

2. § (1) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 5-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő és az ÚMVP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;"

(2) Az R2. 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"c) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;"

(3) Az R2. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) elszámolási időszak: a kifizetési kérelem benyújtását megelőző a 7. § (5) bekezdésében meghatározott időszak;"

(4) Az R2. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A LEADER HACS-ok által, e rendelet alapján igényelhető támogatás összegének vonatkozásában az FVM rendelet 5. melléklete szerinti források az irányadók."

(5) Az R2. 7. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Kifizetési kérelmet az MVH-hoz lehet benyújtani

a) 2011. június 1-jétől - a b) pontban meghatározott időszakok kivételével - havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díja elszámolására;

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült - még el nem számolt -dologi és személyi jellegű kiadásokra

ba) 2011-ben július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

bb) 2012-től évente január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

között, azzal, hogy a b) pont szerinti időszakokban benyújtott kifizetési kérelmekben fel kell tüntetni az a) pont szerinti kiadásokat is."

(6) Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feladatait ellátja."

(7) Az R2. 7. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a képviseletre jogosult személy hiánya miatt

a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy

b) a kifizetési kérelem elutasításra került,

a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás."

(8) Az R2. 7. § (8) bekezdésében a "két havi" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdés szerinti" szöveg lép.

(9) Az R2. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségekés a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (5b) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(10) Hatályát veszti az R2. 1. § b) pontja.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelethez

A 2007-2013 közötti tervezési időszakra az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok számára 2007 decemberében allokált fejlesztési források

ÚMVP III. intézkedéscsoport
nem horizontális végrehajtású
intézkedéseire jutó források
Tartalmazza az ÚMVP III.
intézkedéscsoport nem horizontális
végrehajtású intézkedéseire jutó
forrásokat és az ÚMVP IV.
intézkedéscsoport (LEADER)
megvalósítására allokált forrást.
ACS névACS
település-
szám
HVK fejlesztési forrás (euroban)LEADER fejlesztési forrás (euroban)
8Palóc+28364 249 8235 714 475
A Bakonyért Helyi Közösség292 961 2154 152579
A Duna összeköt213 359 7104 328 402
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért43 585 0143 923 375
ABAÚJ LEADER Akciócsoport817 399 3069 499 568
ÚMVP III. intézkedéscsoport
nem horizontális végrehajtású
intézkedéseire jutó források
Tartalmazza az ÚMVP III.
intézkedéscsoport nem horizontális
végrehajtású intézkedéseire jutó
forrásokat és az ÚMVP IV.
intézkedéscsoport (LEADER)
megvalósítására allokált forrást.
ACS névACS
település-
szám
HVK fejlesztési forrás (euroban)LEADER fejlesztési forrás (euroban)
Alpokalja-Ikva mente LEADER Helyi
Közösség
393 606 4084 622 274
Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért124 104 2904 822 940
Bakony és Balaton Keleti Kapuja2225108753 949 647
Bakonyalja-Kisalföld kapuja253 051 0513 980 521
Balaton-Felvidéki Akciócsoport605 169 6736 099 689
Bihar-Sárrét Összefogás418 842 13412 088 612
Bonyhádi Helyi Közösség414 012 8505 209 326
Borsod-Torna-Gömör778 184 62410 166 993
Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport
(BÜKK-MAK)
446 461 1909 281 542
Cserhátalja Helyi Közösség262 362 4903 406 658
Dél-balatoni Helyi Közösség333191 6354 973 066
DÉL-MÁTRA243 594 0724 895 299
Dél-borsodi Akciócsoport374 980 5416 703 933
Déli Napfény + Helyi Közösség122 637 1903 611 942
Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi
Közösség
304 609 5766 482 649
DIPO Duna-Ipoly Határmeni
Együttműködések
191 921 2252 571 149
Dunamellék-Felső-Kiskunság-
Homokhátság-Sárköz Helyi Közösség
265 971 1567 465 227
Duna-Pilis-Gerecse, kalandra híva régi
vármegye!
222 876 9444 393 808
Eger vidék kincsei142 088 2662 842 215
Érmelléki Helyi Közösség226 879 9009 258 709
Észak-Hevesi333 779 6045 023 572
Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség243 274 9484195148
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi
Közösség
303 635 9285 151 980
Észak-Kaposi Partnerek241 771 1552 305 735
Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség243 088 7644 709 716
Felső-Bácska347 305 4519 266 743
Felső-Homokhátság Helyi Közösség133 498 8044 363 340
Felső-Szabolcsi LEADER244 368 3656 123259
Felső-Tisza Völgye3131771104 493 584
Gerence-Marcal-Rába és Somló
Környéke
443 267 8314 115 334
GERJE-SZTÖK132 550 5853 283 710
Göcsej-Hegyhát Helyi Közösség705 550 1036 485 079
Hajdúvölgy-Körösmente164 231 4815 742 079
HAJT-A Csapat143 241 9824 617 811
HA-VER Hajdúsági Versenyképesség
Akciócsoport
76 023 3407 014 967
Homokhátság143 375 9554 464 350
HORTOBÁGY113 769 1105 764 855
Innovatív Dél-Zala463 460 8294 333 958
ÚMVP III. intézkedéscsoport
nem horizontális végrehajtású
intézkedéseire jutó források
Tartalmazza az ÚMVP III.
intézkedéscsoport nem horizontális
végrehajtású intézkedéseire jutó
forrásokat és az ÚMVP IV.
intézkedéscsoport (LEADER)
megvalósítására allokált forrást.
ACS névACS
település-
szám
HVK fejlesztési forrás (euroban)LEADER fejlesztési forrás (euroban)
Ipoly-menti Palócok505 654 5947 291 834
Jászsági Kistérségi173410 1635 243 943
Kemenesalja-Hegyhát585 071 0356 036 581
KERTESZEK FÖLDJE HELYI KÖZÖSSÉG193 167 9364 867 268
Kis-Duna-menti Helyi Közösség102 658 6643 396 916
Kiskunok Vidékéért Akciócsoport245 019 8426 228 144
Koppányvölgye565 798 1357 183 099
Körös Sárréti Helyi Közösség225 877 1338 257 374
Körösök Völgye Akciócsoport184 768 4255 590 998
Közép-Nyírségért és Rétközért335 550 9107 994 989
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési
Társaság LEADER Közösség
172 486 9373 927 107
Kunsági Helyi Közösség122 930 4063 469 289
Maros-völgyi Helyi Közösség172 341 1383 901 159
Mecsekvidék382 675 8883 444 991
Mecsek-Völgység-Hegyhát463 624 0404 442 506
MEZŐFÖLD Helyi Közösség101 898 8862 381 036
Mezőföldi Híd183 312 3404 549 716
Nagykunságért LEADER Helyi Közösség84 583 0035 200 922
Nyírség Fejlődéséért264 514 0476 303 494
Nyírség Helyi Közösség185 292 2296 396 790
NYUGAT KAPUJA301 903 0482 332 056
Ormánságtól a Szársomlyóig887 073 2448 370 539
Őrség Határok Nélkül492 315 6982 911 164
Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok
Helyi Közösség
657 926 74910 117 540
Rábaköz443 485 6194 676 391
Rinya-Dráva Szövetség414 435 5765 960 526
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi
Közösség
2531853444 266 823
Sárvíz Helyi Közösség305 373 5236 974 926
Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesület
342 394 5592 958 598
Strázsa-Felső-Tápió121 563 7962 335 632
Szatmár Helyi Közösség758 803 55211 856 482
Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Közösség344 549 5405 819 316
SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG665 024 3915 796 985
Szobi Kistérségi Helyi Közösség171 806 4222 467 653
Tisza-menti LEADER Helyi Közösség81 130 3911 802 808
Tisza-tó Térsége153 847 4005 693 999
Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER
Akciócsoport
345 049 3166 773 564
TISZATÉR162 417 1764 549 146
Tiszától a homokhátságig LEADER
fejlesztési csoport
165 073 7935 811 241
Tiszazugért102 572 0323 241 250
ÚMVP III. intézkedéscsoport
nem horizontális végrehajtású
intézkedéseire jutó források
Tartalmazza az ÚMVP III.
intézkedéscsoport nem horizontális
végrehajtású intézkedéseire jutó
forrásokat és az ÚMVP IV.
intézkedéscsoport (LEADER)
megvalósítására allokált forrást.
ACS névACS
település-
szám
HVK fejlesztési forrás (euroban)LEADER fejlesztési forrás (euroban)
Vasi Őrtorony826 879 2278 075 035
Velencei-tó Helyi Közösség9881 0761 606 480
Vértes-Gerecse385 399 8127117 684
VIDÉKÜNK A JÖVŐNK HELYI KÖZÖSSÉG423 608 7644 679 943
Völgy Vidék Helyi Akciócsoport172 361 5043 425 088
zAGYvaság121 985 0832 901 210
Zala Termálvölgye332 810 7753 658 227
Zala Zöld Szíve534 247 6815 232 227
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig443 392 3804 218 088
ZALAI TÉMAUTAK312 249 8212 811 650
Zempléni Tájak Helyi Közösség557 353 0428 923 496
ZENGŐ-DUNA HELYI KÖZÖSSÉG605 565 0596711 910
Zselici Lámpások494 408 4095 676 763

2. melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelethez

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által megalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet neve

Előzetesen elismert ACS neveMegalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet név
1.8 Palóc+2836 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
2.A Bakonyért Helyi Közösség"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület
3.A Duna összekötDuna Összeköt Egyesület
4.A Vásárhelyi Vidék JövőjéértA Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület
5.Abaúj Leader AkciócsoportAbaúj Leader Egyesület
6.Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi KözösségAlpokalja-Ikvamente Leader Egyesület
7.Alsó-Tisza Vidék FejlesztéséértAlsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
8.Bakony és Balaton Keleti KapujaBakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
9.Bakonyalja-Kisalföld kapujaBakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület
10.Balaton-Felvidéki AkciócsoportÉltető Balaton-felvidékért Egyesület
11.Bihar Sárrét ÖsszefogásBihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
12.Bonyhádi Helyi KözösségTolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.
13.Borsod-Torna-GömörBorsod-Torna-Gömör Egyesület
14.Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
15.Bükk-Miskolc Térségi AkciócsoportBÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.
16.Cserhátalja Helyi KözösségCserhátalja LEADER Nonprofit Kft.
17.Dél-balatoni Helyi KözösségDél-balatoni LEADER Nonprofit
Vidékfejlesztési Zrt.
18.Dél-Borsodi AkciócsoportDél-Borsodi LEADER Egyesület
19.Déli NapfényDéli Napfény Nonprofit Kft.
20.Dél-MátraDél-Mátra Közhasznú Egyesület
Előzetesen elismert ACS neveMegalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet név
21.Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi KözösségDél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
22.DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttműködésekDIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi
Közössége Közhasznú Egyesület
23.Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
Helyi Közösség
Dunamellék LEADER Egyesület
24.Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület
25.Eger vidék kincseiEger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
26.Érmelléki Helyi KözösségÉrmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
27.Észak HevesiÉszak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú
Egyesület
28.Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi KözösségÉszak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület
29.Észak-Kaposi PartnerekÉszak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
30.Észak-Kelet Pest Megyei Helyi KözösségÉszak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület
31.Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.
32.Felső-BácskaFelső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
33.Felső-Homokhátság Helyi KözösségFelső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
34.Felső-Szabolcsi LEADERFelső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
35.Felső-Tisza VölgyeFelső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
36.Gerence-Marcal-SomlóGerence-Marcal-Rába és Somló Környéke
Vidékfejlesztési Egyesület
37.GERJE-SZTŐKGERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület
38.Göcsej-HegyhátGöcsej-Hegyhát Leader Egyesület
39.Hajdúvölgy - KörösmenteHajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
40.HAJT-A CsapatHAJT-A Csapat Egyesület
41.HA-VER Hajdúsági Versenyképesség AkciócsoportHA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.
42.HomokhátságHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
43.HortobágyHortobágyi LEADER Nonprofit Kft.
44.Innovatív Dél-ZalaInnovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
45.Ipoly-menti PalócokIpoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
46.Jászsági KistérségiJászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
47.Kemenesalja-HegyhátSághegy Leader Egyesület
48.Kertészek Földje Helyi KözösségKertészek Földje Akciócsoport Egyesület
49.Kis-Duna-menti Helyi KözösségKis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
50.Kiskunok Vidékéért AkciócsoportKiskunok Vidékéért Egyesület
51.KoppányvölgyeKoppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
52.Körösök Völgye AkciócsoportKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
53.Körös-Sárréti Helyi KözösségKörös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
54.Közép-Nyírségért és RétközértKözép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
55.Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság
LEADER Közösség
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
56.Kunsági Helyi KözösségÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
57.Maros-völgyi Helyi KözösségMaros-völgyi LEADER Egyesület
58.Mecsek-Völgység-HegyhátMecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
59.MecsekvidékMecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
60.MEZŐFÖLD Helyi KözösségMEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület
61.Mezőföldi HídMezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Előzetesen elismert ACS neveMegalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet név
62.Nagykunságért LEADER Helyi KözösségNagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
63.Nyírség FejlődéséértNyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület
64.Nyírség Helyi KözösségNyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
65.Nyugat KapujaUTIRO Leader Egyesület
66.Ormánságtól a SzársomlyóigDél Baranya Határmenti Települések Egyesülete
67.Őrség Határok NélkülŐrség Határok Nélkül Egyesület
68.Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi
Közösség
Pannónia Kincse LEADER Egyesület
69.RábaközRábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
70.Rinya-Dráva SzövetségRinya-Dráva Szövetség
71.Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi KözösségSárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
72.SÁRVÍZ Helyi KözösségSárvíz Helyi Közösség Egyesület
73.Somló-Marcalmente-BakonyaljaSomló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
74.Strázsa-Felső TápióStrázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
75.Szatmár Helyi KözösségSzatmár Leader Egyesület
76.Szigetköz Mosoni-sík Helyi KözösségSzigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület
77.Szinergia LEADER KözösségSzinergia Egyesület
78.Tisza-menti LEADER Helyi KözösségTisza-menti Leader Közhasznú Egyesület
79.Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER AkciócsoportTisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület
80.TiszatérTiszatér Leader Egyesület
81.Tisza-tó TérségeTisza-tó Térsége Leader Egyesület
82.Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési
csoport
Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit
Kft.
83.TiszazugértTISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
84.Vasi ŐrtoronyVasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
85.Velencei-tó Helyi KözösségVelencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
86.Vértes-GerecseVértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
közhasznú egyesület
87.Vidékünk a jövőnk Helyi KözösségVidékünk a Jövőnk Szövetség
88.Völgy Vidék Helyi AkciócsoportVölgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú
Egyesület
89.zAGYvaságZagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
90.Zala TermálvölgyeZala Termálvölgye Egyesület
91.Zala Zöld SzíveZala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
92.Zalai Dombhátaktól a Vulkánok VölgyéigZalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület
93.Zalai TémautakZalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.
94.Zempléni Tájak Helyi KözösségZempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
95.Zengő-Duna Helyi KözösségZengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
96.Zselici LámpásokZselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

3. melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelethez

A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának keretében rendelkezésre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrás

Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja. Az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg.

SorszámHACS neveAz 1. melléklet szerinti,
ÚMVP III. intézkedéscsoport
fejlesztési forrásait kiegészítő
forrás (Ft)
136 Jó Palóc Közhasznú Egyesület43 632 868
23-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.33 623 841
3A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület30 402 749
4A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület36 807 284
5Abaúj Leader Egyesület75 968 562
6Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület37 026 933
7Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület42 138 683
8Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület25 779 116
9Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület31 325 094
10Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.90 782 056
11Borsod-Torna-Gömör Egyesület84 031 410
12Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület18 546 507
13BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft66 336 940
14Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.24 255 648
15"Dél-Balatoni Leader" Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.32 768 468
16Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete72 620 888
17Dél-Borsodi LEADER Egyesület51 135 139
18Déli Napfény Nonprofit Kft.27 075 990
19Dél-Mátra Közhasznú Egyesület36 900 283
20Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.47 326 443
21DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú
Egyesület
19 725 188
22Duna Összeköt Egyesület34 494 092
23Dunamellék-Leader Egyesület61 305 768
24"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület29 537 540
25Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.21 440 195
26Éltető Balaton-felvidékért Egyesület53 076 958
27Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.70 635 829
28Észak Hevesi Vidék Fejlődésért Közhaszú Egyesület38 805 137
29Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület31 712 291
30Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület37 330 018
31Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület18 184 422
32Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.75 004 955
33Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület35 922 168
34Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület44 849 936
35Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület32 619 340
36Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület23 922 814
37GERJE-SZTÖK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület26 186 819
38Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület56 982 823
39Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület43 444 551
40HAJT-A Csapat Egyesület33 285 380
41HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.61 841 540
SorszámHACS neveAz 1. melléklet szerinti,
ÚMVP III. intézkedéscsoport
fejlesztési forrásait kiegészítő
forrás (Ft)
42Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.52 092 556
43Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület34 660 879
44Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.38 697 395
45Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület35 532 279
46Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület58 055 631
47Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület35 012 092
48Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület32 525 151
49Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület27 296 463
50Kiskunok Vidékéért Egyesület51 538 642
51Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület59 529 364
52Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.48 957 347
53Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület60 340 435
54Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület56 991 109
55Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület25 533 344
56Maros-völgyi LEADER Egyesület24 036 427
57Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület27 473 302
58Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület37 207 964
59MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület19 495 834
60Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület34 007 744
61Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.47 053 622
62Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület46 345 652
63Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület54 335 235
64Őrség Határok Nélkül Egyesület23 775 236
65Pannónia Kincse LEADER Egyesület81 383 812
66Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület35 786 797
67Rinya-Dráva Szövetség Egyesület45 539 991
68Sághegy Leader Egyesület52 064 239
69Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület31 741 462
70Sárvíz Helyi Közösség Egyesület55 169 879
71Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület30 173 233
72Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.16 055 470
73Szatmár Leader Egyesület90 385 935
74Szigetköz-Mosoni-sik LEADER Egyesület46 710 058
75Szinergia Egyesület51 585 349
76Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület11 605 707
77Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület51 841 251
78Tiszatér Leader Egyesület24 817 109
79Tisza-tó Térsége Leader Egyesület39 501 196
80TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.26 407 013
81Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.41 199 870
82UTIRO Leader Egyesület19 538 563
83ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.30 086 434
84Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület70 628 919
85Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület9 045 994
86Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség55 439 788
87Vidékünk a Jövőnk Szövetség37 051 125
88Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület24 245 526
89Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület20 380 817
90Zala Termálvölgye Egyesület28 858 184
91Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület43 610 875
SorszámHACS neveAz 1. melléklet szerinti,
ÚMVP III. intézkedéscsoport
fejlesztési forrásait kiegészítő
forrás (Ft)
92Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület34 829 517
93Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.23 098 878
94Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület75 493 571
95Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület57 136 374
96Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület45 261 070

4. melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelethez

A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan 2011-ben rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrást kiegészítő forrás

Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja, amely az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg. A 2011-ben nem allokált forrás a következő évekre átvihető.

SorszámHACS2011. évi HVS felülvizsgálat során
allokálható, az 1. melléklet szerinti LEADER
(IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő
összeg (Ft)
136 Jó Palóc Közhasznú Egyesület140 478 387
23-as Kézfogás Nonprofit Kft.122 343 931
3A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület102 247 147
4A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület57 108 870
5Abaúj LEADER Egyesület238 962 236
6Alpokalja-Ikva Mente LEADER Egyesület105 989 904
7Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület87 840 237
8Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület92 616 912
9Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület101 354012
10Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.187 844 988
11BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület216 939 301
12Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület70 746 853
13BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.190 351 828
14Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.109 347 071
15Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.132 039 628
16DÉL-BARANYA HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK232 546 334
17Dél-Borsodi LEADER Egyesület150 495 826
18Déli Napfény Nonprofit Kft.81 981 178
19Dél-Mátra Közhasznú Egyesület106 190 703
20Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.149 080 512
21DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közösségek
Közhasznú Egyesület
69 414 112
22Duna Összeköt Egyesület107 200653
23Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz LEADER
Egyesület
158 134 698
24Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület102 344 233
25Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.64 879 531
26Éltető Balaton-felvidékért Egyesület147 529 994
27Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.84 175 396
SorszámHACS2011. évi HVS felülvizsgálat során
allokálható, az 1. melléklet szerinti LEADER
(IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő
összeg (Ft)
28Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület124 858 874
29Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület95 866 321
30Észak Kelet - Pest Megyei LEADER Egyesület113 060 504
31Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület142 057 781
32Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.178 211 590
33Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület71 387 582
34Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület131 698 393
35Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület138 941 570
36Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület105 695 254
37Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület92 305 969
38Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület159 393 167
39Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület123 143 801
40Hajt-A Csapat Egyesület102 118 391
41HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.69 005 658
42Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület111 523 603
43Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.111 069 479
44Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.100 760 662
45Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület124 407 055
46Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület161 303 350
47Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület125 525 836
48KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET139 252 055
49Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület66 037 655
50Kiskunok Vidékéért Egyesület129 004 969
51Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület162 180 822
52Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.102 794 917
53Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület157 183 715
54Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület173 603 484
55KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI Egyesület106 497 989
56Maros-völgyi LEADER Egyesület96 190 467
57Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület111 107 417
58Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület146 621 188
59Mezőföld Helyi Közösség Egyesület77 673 317
60Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület97 881 123
61Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.81 487 030
62Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület152 625 655
63Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület130 053 865
64Őrség Határok Nélkül Egyesület123 583 319
65Pannónia Kincse LEADER Egyesület194 065 546
66Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület116 219 595
67Rinya-Dráva Szövetség154 653 398
68Sághegy LEADER Egyesület139 706 563
69Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület108 616 111
70Sárvíz Helyi Közösség126 851 258
71Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesület
121 405 598
72Strázsa-FelsőTápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.75 375 651
73Szatmár LEADER Egyesület254 417 384
74Szigetköz-Mosoni-Sik LEADER Egyesület106 570 811
75Szinergia Egyesület185 474 848
76Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Kht.78 999 610
SorszámHACS2011. évi HVS felülvizsgálat során
allokálható, az 1. melléklet szerinti LEADER
(IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő
összeg (Ft)
77Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület157 467 506
78Tiszatér LEADER Egyesület119 164 481
79TISZA-TÓ Térsége LEADER Egyesület118 837 926
80Tiszazugi-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.95 488 511
81Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.136 504 630
82UTIRO LEADER Egyesület74 155 509
83Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.90 645 252
84Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület178 241 176
85Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület44 353 857
86Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség126 965 424
87Vidékünk a Jövőnk Szövetség147614252
88VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület82 033 097
89Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület74 861 777
90Zala Termálvölgye Egyesület105 612 986
91Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület145 722 423
92Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület116 070 857
93Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.88 708 282
94Zempléni TájakVidékfejlesztési Egyesület184 915 175
95ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület162 988 081
96Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület151 813 689

5. melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelethez

A Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez kapcsolódó rendelkezésre álló működési források (2011-)

Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja.

SorszámHACS megnevezés2011-től a Helyi Akciócsoport
rendelkezésére álló összes
működési forrás (Ft)
Helyi Akciócsoport által
2011-ben felhasználható
működési forrás (Ft)
136 Jó Palóc Közhasznú Egyesület111 538 32844 615 331
23-as Kézfogás Nonprofit Kft.97 139 76538 855 906
3A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület84 969 42833 987 771
4A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület45 134 88227 080 929
5Abaúj Leader Egyesület189 733 44575 893 378
6Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület88 362 58653 017 552
7Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület76 718 62330 687 449
8Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület59 583 30335 749 982
9Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület
84 497 69533 799 078
10Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
149 146 90059 658 760
11BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület172 247 47268 898 989
12Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület61 789 46537 073 679
13BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.124 823 23749 929 295
14Cserhátalja Leader Nonprofit Kft.91 161 41836 464 567
15Dél-Balatoni Leader Vidékfejlsztési Nonprofit Zrt.64 917 21738 950 330
SorszámHACS megnevezés2011-től a Helyi Akciócsoport
rendelkezésére álló összes
működési forrás (Ft)
Helyi Akciócsoport által
2011-ben felhasználható
működési forrás (Ft)
16DÉL-BARANYA HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK184 639 28873 855 715
17Dél-Borsodi LEADER Egyesület119 492 06747 796 827
18Déli Napfény Nonprofit Kft.71 601 39128 640 556
19Dél-Mátra Közhasznú Egyesület88 529 99035 411 996
20Dél-Zempléni Nektár Leader Vidékfejl. Nonprofit Kft.118 368 32347 347 329
21DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések
Helyi Közösségek Közhasznú Egyesület
52 775 54531 665 327
22Duna Összeköt Egyesület89 371 97435 748 789
23Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
Leader Egyesület
125 557 24950 222 900
24Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület85 323 23134 129 292
25Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
48 394 97629 036 985
26Éltető Balaton-felvidékért Egyesület117 137 22946 854 892
27Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.137 642 66955 057 068
28Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú
Egyesület
99 136 60339 654 641
29Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület83 728 51033 491 404
30Észak Kelet - Pest Megyei Leader Egyesület88 785 41553 271 249
31Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület
112 792 35045 116 940
32Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.141 498 08656 599 234
33Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület55 485 08333 291 050
34Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
104 567 10841 826 843
35Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület110318 11244 127 245
36Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke
Vidékfejlesztési Egyesület
88 116 93935 246 776
37Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület
80 618 94132 247 576
38Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület126 556 46050 622 584
39Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
97 774 85339 109 941
40Hajt-A Csapat Egyesület85 134 94951 080 970
41HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.32 375 56924 425 341
42Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület92 975 96837 190 387
43Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.88 626 36235 450 545
44Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.84 003 02650 401 816
45Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület98 777 86439 511 145
46Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület128 073 12651 229 250
47Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület99 666 16439 866 465
48KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET110 564 63444 225 854
49Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület57 451 34234 470 805
50Kiskunok Vidékéért Egyesület102 428 55840 971 423
51Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
111 103 99944 441 600
52KörösökVölgye Akciócsoport Nonprofit Kft.84 003 41533 601 366
53Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület124 802 17949 920 872
54Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
137 839 29955 135 720
55KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI Egyesület68 513 42741 108 056
56Maros-völgyi Leader Egyesület84 011 61633 604 646
SorszámHACS megnevezés2011-től a Helyi Akciócsoport
rendelkezésére álló összes
működési forrás (Ft)
Helyi Akciócsoport által
2011-ben felhasználható
működési forrás (Ft)
57Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület92 628 99937 051 600
58Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület116 415 64746 566 259
59Mezőföld Helyi Közösség Egyesület67 838 95640 703 374
60Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület85 488 21534 195 286
61Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
71 169 80842 701 885
62Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesület121 18312848 473 251
63Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület103 261 37041 304 548
64Őrség Határok Nélkül Egyesület98 123 82639 249 530
65Pannónia Kincse Leader Egyesület142 009 73556 803 894
66Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület92 116 63036 846 652
67Rinya-Dráva Szövetség122 793 13549 117 254
68Sághegy Leader Egyesület110 925 50866 555 305
69Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület90 552 02536 220 810
70Sárvíz Helyi Közösség100 718 53540 287 414
71Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
96 394 73938 557 896
72Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.65 832 20239 499 321
73Szatmár LEADER Egyesület202 004 66780 801 867
74Szigetköz-Mosoni-Sik Leader Egyesület88 846 88235 538 753
75Szinergia Egyesület147 265 03558 906 014
76Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Kht.64 193 72238 516 233
77Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület
117 283 98846 913 595
78Tiszatér Leader Egyesület94 615 31756 769 190
79TISZA-TÓ Térsége Leader Egyesület94 356 03537 742 414
80Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
83 398 53533 359 414
81Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.108 383 20843 353 283
82UTIRO LEADER Egyesület64 766 54538 859 927
83Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.58 314 87434 988 925
84Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület141 521 57756 608 631
85Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület28 235 99316 941 596
86Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség100 809 18140 323 672
87Vidékünk a Jövőnk Szövetség117 204 12946 881 652
88VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG
KÖZHASZNÚ Egyesület
71 309 28328 523 713
89Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület65 383 39139 230 034
90Zala Termálvölgye Egyesület88 048 35435 219 341
91Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület115 702 03646 280 815
92Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület92 159 01336 863 605
93Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.66 964 79240 178 875
94Zempléni TájakVidékfejlesztési Egyesület146 820 66058 728 264
95ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület129 410 78451 764 313
96Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület120 538 43748 215 375

Tartalomjegyzék