48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

1. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) "A gyógyszertárak szolgálati rendje" alcímet megelőzően a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

"A gyógyszertár működtetéséhez szükséges személyi feltételek

13/A. § (1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője

a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből,

b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből és 1 expediáló szakasszisztensből,

c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészből és 1 asszisztensből - amelyből legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

d) heti 60 órát meghaladó, de heti 67 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészből és 3 asszisztensből - amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

e) heti 67 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészből és 4 asszisztensből - amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.

(2) Amennyiben a tárgyévet megelőző évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a kétezret, úgy a gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett kétezer vényenként további egy fő gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(3) A három, vagy annál több kézigyógyszertár ellátását végző gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fő szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(4) A házhozszállítást végző gyógyszertár működtetője a házhozszállítási tevékenység időtartamában is biztosítani köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján előírt szaklétszámot a gyógyszertárban.

(5) Amennyiben a gyógyszertár heti 20 órát meghaladó időtartamban betegség-specifikus gyógyszerészi gondozást is végez, az (1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fő gyógyszerész foglalkoztatását köteles biztosítani.

(6) Amennyiben az (1)-(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén a részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt csak két gyógyszertárnál vehető figyelembe. Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehető.

(7) Egy gyógyszerész legfeljebb 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens és további 1 asszisztens szakmai felügyeletét láthatja el."

2. § Az R1. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú, intézeti és fiókgyógyszertáraknak a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétől kell megfelelniük."

3. § Az R1.

a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az "az ac) alpont szerint" szövegrész helyébe az "a bf) alpont szerinti" szöveg

b) 24. § (3) bekezdésében az "a) pontjának ac) alpontja szerinti" szövegrész helyébe a "b) pontjának bf) alpontja szerinti" szöveg

lép.

2. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

4. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -]

"g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tápszerek;"

5. § Az R2. 4. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók:)

"15. anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tápszerek,"

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. augusztus 20-án lép hatályba.

(2) Az 1-3. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

Tartalomjegyzék