Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti és az e rendelet alapján megállapított, illetve folyósított ellátásokat (a továbbiakban együtt: nyugdíjsegély) 2011. május 1-jétől a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2)[2] Ha e rendelet másként nem rendelkezik, 2011. május 1-jétől a nyugdíjsegélyek folyósítására és - a 3. § szerinti esetben - megállapítására a társadalombiztosítási nyugellátásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A nyugdíjsegélyeket a társadalombiztosítási nyugellátások emelésének megfelelő mértékben kell megemelni.

(4) A rokkantsági nyugdíjsegélyt a 62. életév betöltését követően öregségi nyugdíjsegélyként kell folyósítani.

(5)[3] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély engedélyezése szempontjából a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjsegélyek társadalombiztosítási nyugellátásnak minősülnek.

(6)[4] A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjsegélyek fedezetét - ideértve az (5) bekezdés szerint engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély fedezetét is - a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

2. § (1) A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) az R. 2011. április 30-án hatályos mellékletében foglaltak szerint

a) a megszűnéséig elbírálja a 2011. április 30-áig benyújtott kérelmeket,

b) 2011. április 30-áig erre irányuló kérelem hiányában is megállapítja a saját jogú nyugdíjsegélyt azoknak, akik ezt nem kérték, de 62. életévük vagy megrokkanásuk esetén erre jogot szereznek, ideértve az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja szerinti személyeket is.

(2) A Közalapítvány az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján a saját jogú nyugdíjsegélyt a 2011. évi méltányossági keretre tekintet nélkül állapítja meg. A Közalapítvány az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontjában nem említett saját jogú nyugdíjsegélyek megállapítása és a nyugdíjsegélyek emelése során méltányosságot a nyugdíjsegélyek 2011. január-április havi fedezetére nyújtott központi költségvetési támogatás alapján számított méltányossági keret terhére gyakorolhat.

(3)[5] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget a jogosult 62. életévének betöltésétől kell - a 2011. december 31-ét követő nyugdíjemelések mértékének megfelelően emelt összegben - folyósítani, kivéve, ha a jogosult a folyósítás megkezdését megelőzően kérte, hogy részére a nyugdíjsegélyt ne folyósítsák. A saját jogú nyugdíjsegély folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.

(4)[6]

(5)[7]

(6) Ha a saját jogú nyugdíjsegély összegét arra tekintettel állapították meg, hogy a jogosult saját jogú társadalombiztosítási nyugellátásra nem szerzett jogosultságot, de számára 2011. április 30-át követően saját jogú társadalombiztosítási nyugellátást állapítanak meg, - a (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a saját jogú társadalombiztosítási nyugellátás első folyósítási hónapjának első napjától kezdődően a saját jogú nyugdíjsegély összegét

a) 20 százalékkal kell csökkenteni, ha a saját jogú társadalombiztosítási nyugellátás összege a megállapításkor nem éri el az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének két és félszeresét,

b) 40 százalékkal kell csökkenteni, ha a saját jogú társadalombiztosítási nyugellátás összege a megállapításkor eléri az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének két és félszeresét.

(7)[8] Az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított sajátjogú nyugdíjsegély folyósításának feltétele, hogy a jogosult részére nem állapítottak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást. Ha a jogosult részére az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított nyugdíjsegély vagy a rokkantsági nyugdíjsegély folyósításának megkezdését követően állapítanak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást, a nyugdíjsegélyre való jogosultság az öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági ellátás első folyósítási hónapjának első napjától, de legkorábban 2011. május 1-jétől megszűnik. Ha a jogosult részére a nyugdíjsegély folyósításának megkezdését követően állapítanak meg saját jogú társadalombiztosítási nyugellátást, a nyugdíjsegélyre való jogosultság a saját jogú társadalombiztosítási nyugellátás első folyósítási hónapjának első napjától, de legkorábban 2011. május 1-jétől megszűnik. A rokkantsági nyugdíjsegélyre való jogosultság baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén csak akkor szűnik meg, ha a baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítására 2011. április 30-át követő időponttól kerül sor. A nyugdíjsegélyre való jogosultság megszűnését a nyugdíjfolyósító szerv határozattal állapítja meg.

3. § (1)[9] A saját jogú nyugdíjsegélyben részesülő vagy olyan személy halála esetén, akinek a 2. § (1) bekezdése alapján nyugdíjsegélyt állapítottak meg (a továbbiakban együtt: elhunyt jogszerző), a nyugdíjfolyósító szerv a (2)-(4) bekezdés szerinti esetben kérelemre özvegyi, szülői, illetve árvasági ellátást állapít meg, ha a hozzátartozó a nyugdíjsegély iránti kérelmét 2011. április 30-át követően nyújtotta be.

(2)[10] Özvegyi ellátásra az elhunyt jogszerző özvegye jogosult, ha megfelel az özvegyi nyugdíjra való jogosultság vagy az özvegyi nyugdíj feléledése Tny.-ben meghatározott feltételeinek azzal, hogy a Tny. 47. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával megállapított özvegyi ellátás megszűnését követően az özvegyi ellátás megállapítására és feléledésére - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a Tny. 47. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben kerül sor. Az özvegyi ellátás összege, ha az özvegy nyugdíjsegélyben vagy saját jogú társadalombiztosítási nyugdíjban

a) részesül, és azok együttes összege a megállapításkor eléri az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének háromszorosát, az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka,

b) nem részesül, vagy részesül ugyan, de azok együttes összege a megállapításkor nem éri el az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének háromszorosát, az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 50 százaléka.

(3) Az elhunyt jogszerző szülője szülői ellátásra jogosult, amelynek összege az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka.

(4) Az elhunyt jogszerző gyermeke árvasági ellátásrajogosult. Az árvasági ellátásazárva 16. életévének betöltéséig jár. Ha az árva oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvasági ellátás a tanulmányok időtartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár. Az árvasági ellátás összege az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka.

4. § (1) A Közalapítvány az e rendelet hatálybalépését követő három napon belül megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek az e rendelet hatálybalépéséig meghozott, nyugdíjsegélyeket megállapító határozatokat - a már megszűnt nyugdíjsegélyekről szóló határozatok kivételével -, valamint elektronikus adathordozón átadja[11]

a) a nyugdíjsegélyben részesülő személyek természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) a nyugdíjsegélyek összegére és típusára vonatkozó adatokat, a határozott időre járó ellátás lejáratának várható időpontját, továbbá oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló árva esetén az oktatási intézmény nevét és címét, valamint

c) a folyósítási címet vagy annak a pénzforgalmi szolgáltatónak a nevét és a fizetési számla számát, amelyre a nyugdíjsegélyt folyósítják.

(2)[12] A Közalapítvány az e rendelet hatálybalépését követően meghozott, nyugdíjsegélyt megállapító határozatait - a megállapítást követő három napon belül - megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat.

4/A. §[13] (1) Ha a Közalapítvány a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyekben elmulasztotta a döntést meghozni, a jogosult a kultúráért felelős minisztertől kérheti a saját jogú nyugdíjsegély megállapítását.

(2)[14] Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy a Közalapítvány nyugdíjsegélyt nem állapított meg. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a kérelmet és a nyugdíjfolyósító szerv igazolását az üggyel kapcsolatos, birtokában lévő iratokkal együtt - a kérelem megérkezését követő nyolc napon belül - továbbítja a kultúráért felelős miniszternek.

(3) A kérelemről a kultúráért felelős miniszter a 2. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, valamint - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az R. 2011. április 30-án hatályos mellékletében foglaltak szerint dönt.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2011. május 1-jén lép hatályba.

6. §[15] Az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 3. § (2) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2012.04.02.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 173. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Beiktatta a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2012.04.02.