60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c), h) és i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénnyel megállapított - v) pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. és 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben - a (2) bekezdésben vagy más jogszabályban foglalt kivételekkel - első fokon az igénylő lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik,

b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,

c) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,

d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt,

e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a alapján rögzített nyugdíjat kell megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés),

f) az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, vagy

g) az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került."

2. § A TnyR. a következő 71. §-sal egészül ki:

"71. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott és központi tárhelyen tárolt döntéseinek másolatát az "Ez a döntés az eredeti elektronikus úton előállított dokumentummal megegyező tartalmú hiteles papíralapú másolat." szövegű hitelesítési záradékkal kell ellátni.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott döntéseinek nyomtatását és postai úton történő közlését központilag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végzi."

3. § A TnyR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) A TnyR. 80. § (7) bekezdésében az "az ellátásnak" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásnak" szöveg lép.

(2) A TnyR.

a) 89/A. § (1) és (2) bekezdésében a "Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szöveg,

b) 89/A. § (2) bekezdésében a "Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak" szöveg

lép.

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szöveg lép.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Hivatal. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Hivatal főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg."

7. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszter és a Hivatal főigazgatója a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzat 2012. április 1-jétől történő kezeléséről szóló szerződést az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő három munkanapon belül köti meg."

8. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 16/E. § c) pontjában az "államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a" szöveg lép.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Hivatal. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Hivatal főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg."

10. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § A miniszter és a Hivatal főigazgatója a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzat 2012. április 1-jétől történő kezeléséről szóló szerződést az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő három munkanapon belül köti meg."

5. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

6. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Özvegyi ellátásra az elhunyt jogszerző özvegye jogosult, ha megfelel az özvegyi nyugdíjra való jogosultság vagy az özvegyi nyugdíj feléledése Tny.-ben meghatározott feltételeinek azzal, hogy a Tny. 47. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával megállapított özvegyi ellátás megszűnését követően az özvegyi ellátás megállapítására és feléledésére - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a Tny. 47. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben kerül sor."

13. § A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 3. § (2) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szöveg lép.

8. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A megállapító szerv 2012. május 31-éig felhívja a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerint kötelezettséget vállalt munkáltatót, hogy 2012. július 15-éig nyilatkozzon arról, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy a munkáltatóval 2012. július 1-jén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll-e. Ha a megállapodást megkötő munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy vele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilatkozat mellé csatolja az azt alátámasztó okirat másolatát. (2) Ha a megállapító szerv megállapítja, hogy a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti semmisségi ok fennáll, és a biztosított a korengedményes nyugdíjmegállapítása során az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükségesként figyelembe vett életkort 2012. június 30-áig nem töltötte be, a megállapító szerv 2012. augusztus 15-éig határoz a korhatár előtti ellátás megszüntetéséről, és a T. szerint alkalmazandó, 2011. december 31-én hatályos rendelkezésekben foglalt egyéb jogkövetkezményekről."

16. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szöveg lép.

9. A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

17. § A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igénylő nem jogosult jövedelempótlékra, ha)

"a) az Szja tv. 29/A. §-ában és 29/B. §-ában foglalt családi kedvezményre 206 250 forint vagy azt meghaladó összegben jogosult és a családi kedvezményt legalább egy kedvezményezett eltartott után érvényesíti, vagy"

10. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. §, a 14. § és a 16. § 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. május 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2012. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.1950.215,975
3.1951.202,253
4.1952.159,164
5.1953.149,878
6.1954.136,852
7.1955.130,161
8.1956.120,321
9.1957.103,339
10.1958.101,057
11.1959.96,910
12.1960.94,655
13.1961.93,387
14.1962.91,121
15.1963.87,683
16.1964.84,888
17.1965.84,593
18.1966.80,589
19.1967.78,097
20.1968.76,465
21.1969.73,289
22.1970.68,779
23.1971.65,755
24.1972.62,386
25.1973.58,141
26.1974.53,985
27.1975.50,642
28.1976.48,323
29.1977.44,951
30.1978.41,622
31.1979.39,564
32.1980.37,431
33.1981.35,146
34.1982.33,001
35.1983.31,580
36.1984.28,171
37.1985.25,774
38.1986.23,909
39.1987.22,016
40.1988.20,051
41.1989.17,152
42.1990.14,105
43.1991.11,239
44.1992.9,266
45.1993.7,872
46.1994.6,184
47.1995.5,492
48.1996.4,678
49.1997.3,770
50.1998.3,184
51.1999.2,825
52.2000.2,536
53.2001.2,182
54.2002.1,825
55.2003.1,596
56.2004.1,510
57.2005.1,372
58.2006.1,275
59.2007.1,238
60.2008.1,157
61.2009.1,136
62.2010.1,064

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére