64/2011. (VII. 11.) VM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 13. pontjában - a 3. § tekintetében - 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

"(4) A görögdinnyére a 4. számú mellékletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni a forgalmazás minden szakaszában."

2. § Az R. e rendelet Melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

3. § Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási tevékenységet kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezhet.

(2) Nem regisztrációköteles a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer vállalkozó, ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi 20 000 kg-ot nem haladja meg, kivéve ha nagybani piacon viszontértékesítőnek történő eladást végez. A nem regisztrációköteles kereskedők által forgalmazott termékeknek is meg kell felelniük a vonatkozó minőségi előírásoknak.

(3) A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét); a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá az élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység jellegét, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését.

(4) A megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága a bejelentett adatokat megyei adatbázisban rögzíti, és egyidejűleg megküldi a Zöldség- és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a Melléklet rendelkezéseit - a hatálybalépésekor a végső fogyasztó számára már forgalmazásra kerülő termékek kivételével - a már forgalomba hozott termékekre is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 64/2011. (VII. 11.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

AZ ENSZ/EGB FFV-37 SZÁMÚ, A GÖRÖGDINNYÉRE VONATKOZÓ FORGALMAZÁSI-MINŐSÉG ELŐÍRÁSA

1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Ez az előírás a fogyasztónak friss állapotban szállítandó görögdinnye [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum, et Nakai] termesztett fajtáira vonatkozik. Nem tárgya az előírásnak az ipari feldolgozásra szánt görögdinnye.

2. A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A előírás célja az értékesítésre előkészített csomagolt, vagy csomagolatlanul (ömlesztve) szállított görögdinnye minőségi követelményeinek meghatározása.

A kiszállítást követő forgalmazási szakaszokban azonban a termékek az előírás követelményeitől eltérően a következő elváltozásokat mutathatják:

- a frissesség és feszesség enyhe hiánya,

- biológiai fejlődésükből és romlandóságukból eredő enyhe minőségromlás

Az áru birtokosa/eladója nem mutathatja be, nem ajánlhatja fel eladásra, illetőleg nem szállíthatja vagy bocsáthatja piacra semmilyen más módon, csak ha a termék az előírásnak megfelel. A termékkel rendelkező személy a felelős az előírások betartásáért.

A. Minimumkövetelmények

Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések figyelembevételével a görögdinnye minden minőségi osztályban legyen:

- ép,

- egészséges; nem lehet romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

- tiszta, gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes,

- kártevőktől gyakorlatilag mentes,

- kártevők okozta húsba hatoló károsodástól mentes,

- nem természetes felületi nedvességtől mentes,

- idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

A görögdinnye fejlettsége és állapota olyan legyen, hogy:

- kibírja a szállítást és az árukezelést,

- megfelelően forgalmazható állapotban érkezzen a rendeltetési helyére.

B. Az érettségre vonatkozó minimum követelmények

A görögdinnye legyen kellően fejlett és megfelelően érett. A görögdinnye húsának színeződése, valamint íze a fogyasztási érettségnek feleljen meg.

Ezen feltétel teljesülése érdekében a gyümölcshús refraktométer értéke - a legnagyobb keresztmetszeti átmérőn, a gyümölcshús közepén mérve - legalább 8° Brix legyen.

C. Osztályozás

A görögdinnye a következő két osztály egyikébe sorolható:

(I) I. osztály

Az ebbe az osztályba tartozó görögdinnye legyen jó minőségű és összes tulajdonsága a fajtára jellemző.

A görögdinnye kocsánya legfeljebb 5 cm hosszú lehet.

A következő enyhe hibák előfordulhatnak, ha nem rontják a görögdinnye általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát és a csomagolt áru megjelenését:

- enyhe alak hiba,

- a héj enyhe színhibája; a görögdinnye világosabb része - ahol a növekedés során a talajjal érintkezett - nem tekinthető színhibának,

- enyhe, összeforrt felületi repedések,

- enyhe dörzsölés vagy egyéb kezelés miatt keletkezett héjhibák, a hibás felület teljes nagysága nem haladhatja meg a teljes felület egy tizenhatodát.

(II) II. osztály

Ebbe az osztályba az olyan görögdinnye tartozik, amely nem sorolható az I. osztályba, de megfelel az A. szakaszban meghatározott minimumkövetelményeknek.

A következő hibák előfordulhatnak, amennyiben nem befolyásolják a görögdinnye lényeges tulajdonságait a minőség, az eltarthatóság és a csomagolt áru külső megjelenésének tekintetében:

- alakhiba,

- a héj színhibája; a görögdinnye világosabb részén - ahol a növekedés során a talajjal érintkezett - nem tekinthető színhibának,

- összeforrt felületi repedések,

- dörzsölés vagy egyéb kezelés vagy kártevők okozta károsodás vagy rendellenesség miatt keletkezett héjhibák, a hibás felület teljes nagysága nem haladhatja meg a teljes felület egy nyolcadát,

- enyhe zúzódás.

3. A MÉRETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A méretet a görögdinnye tömege alapján határozzuk meg. A legkisebb megengedett tömeg 1 kg.

Csomagolt áru esetében a legkisebb és legnagyobb görögdinnye csomagolási egységen belüli tömegkülönbsége nem haladhatja meg a 2 kg-t vagy 3,5 kg-ot abban az esetben, ha a legkisebb görögdinnye 6 kg-nál nagyobb.

A csomagolatlanul (ömlesztve) szállított görögdinnye tömeg szerinti egyneműsége nem követelmény.

4. A MEGENGEDETT ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A forgalmazási szakaszokban a tétel a megengedett eltérések mértékéig eltérhet a feltüntetett osztály követelményeitől, a minőség és méret előírások vonatkozásában.

A. Minőségi eltérések

(I) I. osztály

A görögdinnye 10 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely nem tesz eleget az I. osztály követelményeinek, de kielégíti a II. osztály követelményeit. Ezen az eltérésen belül a görögdinnye legfeljebb 1 tömegszázaléka lehet olyan, amely sem a II. osztály előírásainak sem a minimum követelményeknek nem felel meg vagy rohadt.

(II) II. osztály

A görögdinnye 10 darab- vagy tömegszázaléka lehet olyan, amely sem az osztály előírásainak, sem a minimumkövetelményeknek nem felel meg. Ezen az eltérésen belül a görögdinnye legfeljebb 2%-a lehet rohadt.

B. Méreteltérések

Minden osztályban a görögdinnye darabszámának vagy tömegének 10%-a lehet olyan, amely nem felel meg a meghatározott követelményeknek.

A méret eltérés a 800 g-nál kisebb tömegű görögdinnyékre nem vonatkozik.

5. A KÜLSŐ MEGJELENÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A. Egyöntetűség

Minden csomagolási egység, illetve az ömlesztve szállított termék esetén az egyes tételek tartalma, legyen egyöntetű, és kizárólag azonos eredetű, fajtájú és minőségű görögdinnyét tartalmazzon.

Az I. osztályú görögdinnye alakja és héjának színe legyen egyöntetű.

A csomagolási egységek, (illetve az ömlesztve szállított termék esetében az egyes tételek) látható része a teljes belső tartalmat képviselje.

B. Csomagolás

A görögdinnyét úgy kell csomagolni, hogy megfelelően védve legyen.

A csomagolási egység belsejében használt anyag legyen új, tiszta és olyan minőségű, hogy a termékben semmilyen külső vagy belső elváltozást ne okozzon. A csomagoláshoz különböző anyagok- mint például papír vagy forgalmazási adatokat tartalmazó öntapadós címkék - használata megengedett azzal a feltétellel, hogy a feliratozáshoz vagy a címkézéshez csak egészségre ártalmatlan festéket, tintát illetve ragasztóanyagot szabad használni.

A termékekre egyedileg ragasztott címkék olyanok legyenek, hogy eltávolításkor látható ragasztónyomot ne hagyjanak maguk után, és héjkárosodást se okozzanak.

A csomagolási egységek (vagy ömlesztve szállított termék tételei) legyenek minden idegen anyagtól mentesek.

Az ömlesztve szállított görögdinnyét a szállítóeszköz padlójától és falától olyan védőanyaggal kell elválasztani, amely új és tiszta, és nem okoz íz- vagy szagelváltozását a gyümölcsben.

6. A JELÖLÉSRE VONTAKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Minden csomagolási egység1 egyazon oldalán, összefüggően, olvashatóan, letörölhetetlenül és kívülről jól láthatóan a következő adatokat kell feltüntetni:

Az ömlesztve szállított (közvetlenül a szállítóeszközbe rakott) görögdinnye esetében a jelölési adatokat egy kísérőlapon kell feltüntetni, amelyet a szállítóeszköz belsejében kell jól láthatóan elhelyezni. Ömlesztett áru esetén a méret, a nettó tömeg és a darabszám feltüntetése nem kötelező.

A. Azonosító adatok

A csomagoló és/vagy forgalmazó neve és címe vagy a hivatalosan kiadott, illetve elfogadott kódjelzése.2

B. A termék megnevezése

- "Görögdinnye" megnevezés, ha a csomagolási egység tartalma kívülről nem látható,

- fajtanév (nem kötelező),

- a gyümölcshús színe, ha az nem piros,

- "Magnélküli", amennyiben ennek megfelel.3

C. A termék eredete

Származási ország4, és adott esetben nem kötelező jelleggel a termesztési tájegység, illetve az ország, a régió vagy helység neve.

D. Kereskedelmi jellemzők

- Minőségi osztály.

- Méret (ha méret szerint válogatták a görögdinnyét), megadva a legkisebb és a legnagyobb tömeget.

- Darabszám.

E. Hivatalos ellenőrző jel (nem kötelező)

Kiadva 1964

Felülvizsgálva 2010"

1 Ezek a jelölési előírások nem vonatkoznak a gyűjtőcsomagolási egység részét képező kereskedelmi csomagokra.

2 A nemzeti jogszabályok számos országban előírják a név és cím egyértelmű feltüntetését. Kódjelzés alkalmazása esetében azonban a kódjelzés közvetlen közelében kell feltüntetni a "csomagoló és/vagy forgalmazó" hivatkozást (vagy az ennek megfelelő rövidítéseket), és a kódjelzést meg kell előznie az elismert ország 3166 ISO nemzetközi szabvány által meghatározott (alfa) ország/területi kódnak, amennyiben az nem a származási ország.

3 A magnélküli görögdinnyék tartalmazhatnak fejletlen magokat és esetleg kifejlett magokat.

4 A teljes nevet fel kell tűntetni.

Tartalomjegyzék