97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

(5)[2]

(6)[3]

(7)[4] Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során

a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-műszaki tervpályázati, és

b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelőző tervtanácsi véleményezési

eljárást nem kell lefolytatni.

(8)[5]

1/A. §[6] A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §[7] E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[8] E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[9] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[10] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[11] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[12] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez[13]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[14]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási nagyberendezés
és a hozzá tartozó
építmények, valamint az
ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei
Szeged,
01392/19
Általános építésügyi hatósági engedélyekCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
3.Környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő
intézkedés végrehajtásához szükséges
környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás kivételével
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
4.A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító
kockázatok és esetleges hatások
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét,
egészség-
károsítás nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott
területtől (lakóépülettől) számított
védőtávolságok véleményezésére, a talajjal,
a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi követelmények
érvényesítésére, az emberi használatra
szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a
levegő higiénés követelmények teljesülésére
kiterjedően.
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
5.Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a
veszélyes készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálatára, a települési
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények érvényesítésére kiterjedően.
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
6.Útügyi hatósági engedélyekCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
7.Vízügyi hatósági engedélyekilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
9.Földvédelmi hatósági eljárásCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
10.Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
11.Földmérési hatósági eljárásokCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
12.Erdészeti hatósági engedélyekBács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
13.Hírközlési hatósági engedélyekNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.Bányahatósági engedélyekJász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal
15.Talajvédelmi hatósági engedélyekCsongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
16.Örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
17.Vasúti hatósági engedélyekközlekedésért felelős
miniszter
18.Tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.A jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.12.02.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.12.02.

[8] Beiktatta a 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.10.27.

[9] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 53. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a (ld. 16. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[14] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § e) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére