Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

109/2012. (X. 15.) VM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 2-4. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § h) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni:

a) a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásának engedélyezésekor,

b) a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásnak és kezelésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szennyvíziszap komposzt termőföldön történő felhasználáshoz, vagy

c) az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz."

3. § Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R. 1. § (4) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 109/2012. (X. 15.) VM rendelethez

1. A KHVM rendelet 2. számú melléklet IV. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Öntözőtelepek, közvetlen termelői öntözések esetén)

"6. a talajvédelmi terv."

2. A KHVM rendelet 2. számú melléklete a következő IV/A. ponttal egészül ki:

"IV/A. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egynyári öntözés esetén:

1. műszaki leírás:

a) a vízkivétel helye: az öntöző-vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,

b) az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása,

c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája,

d) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama;

2. az egyszerűsített talajvédelmi terv."

2. melléklet a 109/2012. (X. 15.) VM rendelethez

Az R. 3. melléklete a következő 3.3. ponttal egészül ki:

"3.3. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban az öntözővíz minőségét megállapító egyszerűsített talajvédelmi terv

Tartalmi követelmények:

a) az öntözővíz vizsgálati paramétereinek elemzése, az öntözővíz minősítése,

b) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv,

c) az öntözővíz felhasználhatósága,

d) az öntözés hatékonyságát javító beavatkozások. Laboratóriumi vizsgálatok:

Az öntözővíz vizsgálatát a 2. melléklet 2.6. pont b) alpontjában foglaltak szerint kell elvégezni.

Az öntözővíz minőségét a 2. melléklet 2.6. pont 2-4. táblázatokban foglaltak szerint kell meghatározni."

Tartalomjegyzék