112/2012. (XI. 7.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) kertészeti termelő: az a mezőgazdasági termelő, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában szereplő D14A-D17, D34, E, G01A-G01C, G04A-G04D, G05, G07, I02 SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik,ése rendelet alapján kertészeti termelőként igényel támogatást;"

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"g) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában szereplő SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik;"

2. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést köt, amelynek teljesítési határideje a naptári évet követő év április 30-nál nem későbbi időpontra köthető ki, illetve módosítható. A naptári éven túli határidő módosítás esetén az ügyfél a következő naptári évre szóló szerződése alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az előző naptári évre szóló szerződés teljesítési határideje. A 2013. évre kötött szaktanácsadási szerződések legkésőbbi teljesítési határideje: 2013. október 15.

(2) Az ügyfél - további jogosultsági feltételként - a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és

a) mezőgazdasági termelőként

aa) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - mezőgazdasági tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében - a gazdaságának mérete legalább 2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME), vagy

ab) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 2 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet) alapján készült támogatási határozatokat;

b) erdőgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján;

c) kertészeti termelőként

ca) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - kertészeti tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében - a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME, vagy

cb) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb, mint 1 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha]

"b) egy naptári évre vonatkozóan csak egy TSzK-val kötött egy szolgáltatói szerződésre az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági jogcímek egyike alapján nyújt be egyesített támogatási-kifizetési kérelmet;"

3. § Az R. "A támogatási kérelem benyújtása" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtása"

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására azon ügyfél jogosult, akinek - a TSzK-val kötött 5. § (1) bekezdés szerinti - szolgáltatói szerződése teljesült, és a szolgáltatás díját a TSzK részére kifizette. Egyesített támogatási-kifizetési kérelmet az ügyfél a (2) bekezdés szerinti utolsó egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig nyújthat be. E határidőnek jogvesztő hatálya van.

(2) Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) a 2013. évben

a) április 1-jétől május 31-ig, valamint

b) november 1-jétől december 31-ig.

(3) Az ügyfélnek minden naptári évben legfeljebb egy egyesített támogatási-kifizetési kérelme támogatható.

(4) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem adatainak meg kell egyeznie az alapjául szolgáló, a TSzK elektronikus rendszerében rögzített és az alapján létrejött szolgáltatási szerződés adataival. A TSzK elektronikus rendszerében rögzített adatokat a NAKVI az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 30. napig átadja az MVH részére. A NAKVI köteles a honlapján közzétenni, hogy az adatátadási kötelezettségének az MVH felé mikor tett eleget.

(5) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának lapolvasóval készített elektronikus másolatát. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK integrált rendszerében való elektronikus vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül napló bejegyzések formájában. A napló kivonatot a napló bejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási napló kivonat teljesítés igazolásként szolgál, amelyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A napló kivonat kötelező tartalma: a szerződés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, a szolgáltatás - 1. számú mellékletben meghatározott - kódszáma. A TSzK köteles a napló kivonatot öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a napló kivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(6) A teljesítési bizonylaton legkésőbb az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját, az elszámolt tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált nómenklatúra kódját,

b) az ügyfél regisztrációs számát, a szaktanácsadási szerződés számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" bejegyzést.

Ha a teljesítési bizonylat nem felel meg ezeknek az előírásoknak, akkor a teljesítési bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.

(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

(8) Elszámolható költségnek az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett számlával, a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylattal és a szaktanácsadási napló kivonattal alátámasztott - az 1. számú mellékletben meghatározott - szaktanácsadási szolgáltatás díja minősül.

(9) Az erdőgazdálkodó ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános "de minimis" rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről."

5. § Az R. "A támogatási kérelem elbírálása" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elbírálása"

6. § Az R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A TSzK kvótájának mennyiségét a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) tartja nyilván, a TSzK-k által elektronikusan megküldött adatok alapján."

7. § Az R. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha az egyesített támogatási-kifizetési kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános "de minimis" rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH az egyesített támogatási-kifizetési kérelmet elutasítja;

b) a támogatási-kifizetési határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános "de minimis" rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve."

8. § (1) Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre vonatkozó, 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal. Az ügyfél legkésőbb a támogatási határozat keltétől számított 10. kifizetési kérelem benyújtási időszakban, vagy az e rendelet alapján megnyíló utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszakban, ha az előbb bekövetkezik, nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre vonatkozóan. E határidőnek jogvesztő hatálya van.

(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit

a) 2013. évben

aa) január 1.-március 3.,

ab) április 1-30.,

ac) október 1-31.,

b) 2014. évben

ba) január 1.-március 3.,

bb) április 1-30.,

bc) október 1-31.,

bd) 2014. december 15.-2015. január 15.

között gyűjti be."

(2) Az R. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának másolatát. A benyújtásra kerülő teljesítési bizonylat és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatán az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK integrált rendszerében való elektronikus vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül napló bejegyzések formájában. A napló kivonatot a napló bejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási napló kivonat teljesítés igazolásként szolgál, melyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A napló kivonat kötelező tartalma: a szerződés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, a szolgáltatás - 1. számú mellékletben meghatározott - kódszáma. A TSzK köteles a napló kivonatot öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a napló kivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(7) A teljesítési bizonylaton legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját, az elszámolt tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált nómenklatúra kódját,

b) az ügyfél regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" bejegyzést.

Ha a teljesítési bizonylat nem felel meg ezeknek az előírásoknak, akkor a teljesítési bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el."

(3) Az R. 8. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Kifizetés alapját csak a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be."

9. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott bizonylat vagy a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan adatokat tartalmaz, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az egyesített támogatási-kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott bizonylat vagy a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan adatokat tartalmaz, az egyesített támogatási-kifizetési kérelem érintett része elutasításra kerül."

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az egyesített támogatási-kifizetési kérelemben a szolgáltatás tartalma és a szolgáltatás díja között jelentős aránytalanság áll fenn, az MVH szakértői vizsgálatot vehet igénybe a NAKVI-tól, amelynek eredményétől függően az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elutasításra kerülhet."

10. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdésében az "A támogatási" szövegrész helyébe az "Az egyesített támogatási-kifizetési" szöveg lép.

(2) Az R. 7. § (2) bekezdésében a "támogatási" szövegrész helyébe a "támogatási-kifizetési" szöveg lép.

11. § Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelethez

"5. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

ABCDE
1.ÁgazatNövénytermesztési
ágazat (kertészeti
ágazat nélkül)
(ide sorolható SFH
kódok: D01-D08;
D09E; D09F; D09G;
D10-D12; D23-D33;
D35; D18A; D18B1;
D18B3; D19; D20;
D21-D22; D35; F01;
F02; G02-G03B;
G06; E01; E02; E03;
I01)
Állattenyésztési
ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: J01; J02A;
J02B; J03-J08; J09A;
J09B; J13; J18; B03;
B04;)
Kertészeti ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: D14A-D17;
D34; E; G01A; G01B;
G01C; G04A; G04B;
G04C; G04D; G05;
G07; I02)
Vadgazdálkodási
ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: V01-V03;
B01; B02)
2.Ágazathoz tartozó
kötelező
szaktanácsadói
szolgáltatás
azonosító kód
Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4
Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4
Kea1, Kea2, Kea3,
Kea4
Vaa1

Tartalomjegyzék