113/2012. (XI. 9.) VM rendelet

egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 2. és 3. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelmeket a 2013. április 1. és július 16. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül."

(2) A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Azon kérelmező, akinek Egyéni tervét kizárólag a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatási keretösszeg kimerülése miatt az MVH végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasította, és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, az Egyéni tervben megjelöltek szerint végrehajtott tevékenységre vonatkozóan támogatási igényt megerősítő nyilatkozatot nyújthat be az MVH részére a 7. számú melléklet szerint 2012. november 15. és 2012. december 15. között."

(3) A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontjának felvezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás vehető igénybe:]

"a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények, épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület):"

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:]

"f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére."

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

"5.1. épület, építmény és épületrészek kialakításához, külső, belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve mobilrámpa)"

(5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pontja a következő 5.10. alponttal egészül ki:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]

"5. 10. kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése."

(6) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(7) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 8. pontjában a "2. § 9. pontja" szövegrész helyébe a "2. § 8. pontja",

b) 1. § 23. pontjában a "közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet" szövegrész helyébe a "közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet",

c) 1.§ 27. pontjában a "települési kisebbségi önkormányzat" szövegrész helyébe a "települési nemzetiségi önkormányzat",

d) 5. § (1) bekezdésében a "2012-ben október 15. és november 15. között" szövegrész helyébe a "2012. október 15. és november 30. között",

e) 9. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés c) pontjára" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pontjára"

szöveg lép.

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 18. pontjában a "közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet" szövegrész helyébe a "közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet",

b) 1. § 21. pontjában a "települési kisebbségi önkormányzat" szövegrész helyébe a "települési nemzetiségi önkormányzat",

c) 5. § (1) bekezdésében a "2012-ben október 15. és november 15. között" szövegrész helyébe a "2012. október 15. és november 30. között",

d) 1. melléklet 1.37. Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület című értékelési táblázat 90. sorának "A" oszlopában az "Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz" szövegrész helyébe az "Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik egyik szemponthoz sem",

e) 4. mellékletében az "Az 1. és 4. célterület" szövegrész helyébe az "Az 1., 2. és 3. célterület"

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

a) 22/B. §-a;

b) 22/C. §-a;

c) 8. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti

a) a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet;

b) a szeszesital-piac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 135/2009. (X. 14.) FVM rendelet;

c) a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelethez

"7. melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Megerősítő nyilatkozat
Alulírott ..............................................................................................................................................................(név).
................................................................................. (MVH regisztrációs szám) büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy az MVH által kizárólag a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/B. § (1) és (3)
bekezdése alapján a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott
kiegészítő támogatási keretösszeg keretkimerülése miatt végzéssel elutasított Egyéni tervemben
foglalttevékenységet/tevékenységeket az Egyéni tervemben megjelöltek szerint, a 161/2008. (XII.
18.) FVM rendelet előírásaival összhangban végrehajtottam és annak alapján az alábbi összefüggő
területek tekintetében támogatási igényemet megerősítem:
HelységHelyrajzi szám
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésének bírósági felülvizsgálata van
folyamatban, úgy nem vagyok jogosult megerősítő nyilatkozatot benyújtani.
Kelt:.......................................(helység, dátum)
...............................................
aláírás
Figyelem! Megerősítő nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelő jogosult, aki a 2011. október
1. és december 15. közötti időszakban benyújtott Egyéni tervéhez a 2012. március 31. és április 20.
közötti időszakban fenntartó vagy részben fenntartó nyilatkozatot nyújtott be a MVH-hoz, és akinek
az Egyéni tervét
- az MVH a kiegészítő támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül
két alkalommal is elutasította, valamint
- az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban."

"

2. melléklet a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelethez

A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a következő 1.81. számú értékelési táblázattal egészül ki:

"1.81. Dél Zemplén Fejlődéséért LEADER Egyesület

ABC
11. célterület
2Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
3Szakmai**
41. Legalább 2 egymással
kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal
rendelkező épületek,
építmények felújítására
irányul a fejlesztés:
Térképrészlet másolat5 pont
5= Igen5 pont
6= Nem4 pont
72. A fejlesztés a helyi
vagy országos védelem
alatt álló épületek,
építmények közvetlen
környezetében (200
méter) álló épületek,
építmények felújítására
irányul:
Térképrészlet másolat,
amelyben meg kell jelölni a
helyi vagy országos
védelem alatt álló,
építményeket;
5 pont
8= Igen5 pont
9= Nem4 pont
103. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében (200
méteren belül) valósul
meg a fejlesztés:
Térképrészlet másolat,
amelyben meg kell jelölni,
megnevezéssel együtt az
oktatási, kulturális és
szociális létesítményt
5 pont
11= Igen5 pont
12= Nem2 pont
134. Beruházásnak helyt
adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló fejlesztés
estén összeadódik)
5 pont
14= 2500 fő feletti5 pont
15= 1000-2500 fő közötti4 pont
16= 1000 fő alatti3 pont
175. A fejlesztéssel érintett
épület, építmény külső és
belső akadálymentesítése:
Tervdokumentáció, tervezői
műszaki leírás
5 pont
18A támogatásból
megvalósított fejlesztés
során válik a
mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé és az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
5 pont
19A támogatásból
megvalósított fejlesztés
során a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé válik
vagy az épületen,
építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
3 pont
20A támogatásból
megvalósított fejlesztés már
akadálymentesen
megközelíthető és
akadálymentesített
épületben, építményben
valósul meg
1 pont
21Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a
fejlesztés területén
0 pont
226. A felújítandó épület,
építmény kulturális vagy
közösségi funkcióval bír
és rendszeresen
látogatható (legalább heti
2 napon) vagy azzá válik
Főlapon tett nyilatkozat10 pont
(max. 10 pont)
23A fejlesztés hatására
ilyenné válik
10 pont
24Igen7 pont
25Nem0 pont
267. A felújítandó épület,
építmény népi építészeti
értékekkel bír, a felújítás
annak megőrzésére, vagy
létrehozására irányul (A
népi építészeti értékek a
település térképi
szerkezetében értelmezhető,
a vidéki életformához
igazodó funkciókat és
kultúrát visszatükröző, vagy
kortárs jelenkori falusi
hagyománytisztelő
építészeti elemek)
Névjegyzékben szereplő
építész igazolása
10 pont
27Igen10 pont
28Nem5 pont
29Összesen:45 pont
302. célterület
31Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
32Szakmai
331. Zöldfelület növelése a
támogatott fejlesztés
során, ha a növekmény az
eredeti terület
Névjegyzékben szereplő
tervező számításokat
tartalmazó műszaki leírással
alátámasztott nyilatkozata
alapján
10 pont
34= több mint 50%-a10 pont
35= 40,01%-50%-a8 pont
36= 30,01%-40%-a6 pont
37= 20,01%-30%-a4 pont
38= 10,01%-20%-a2 pont
39= kevesebb mint 10%0 pont
402. Az ügyfél a fejlesztést
megvalósítási helyén
használati vagy látvány
térelem elhelyezését
tervezi:
Kérelem, tervdokumentáció
alapján,
10 pont
(max. 10 pont)
41= 5 vagy több mint 5
különböző típusú térelem
elhelyezése
10 pont
42= 3 vagy 4 különböző
típusú térelem elhelyezése
6 pont
43= 3-nál kevesebb
különböző típusú térelem
elhelyezése
2 pont
44= Nem helyez el térelemet0 pont
453. A beruházás a helyi
vagy országos védelem
alatt álló épületek,
építmények közvetlen
környezetének (200
méteren belül) felújítására
irányul:
Térképrészlet másolat,
melyben meg kell jelölni a
helyi vagy országos
védelem alatt álló épületet,
építményt
5 pont
46= Igen5 pont
47= Nem4 pont
484. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében (200
méteren belül) valósul
meg a fejlesztés:
Térképrészlet másolat,
melyben kérjük megjelölni,
megnevezéssel együtt az
oktatási, kulturális és
szociális létesítményt
5 pont
49= Igen5 pont
50= Nem2 pont
515. Beruházásnak helyt
adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
5 pont
52= 2500 fő feletti5 pont
53= 1000-2500 fő4 pont
54= 1000 fő alatti3 pont
556. A zöldterület fejlesztés
során őshonos növények
telepítése valósul meg
A 153/2009. (XI. 13.) FVM
rendelet az erdőről, az erdő
védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról, az ügyfél
nyilatkozata és a kérelem
alapján
10 pont
56Igen10 pont
57Nem5 pont
58Összesen:45 pont
593. célterület
60Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
61Szakmai
621. A beruházás
megvalósulási helye:
Műszaki leírás és fotó,
valamint előzetes helyszíni
szemle alapján
4 pont
63= A beruházás leromlott
állapotban lévő épületben,
építményben, területen,
vagy használaton kívüli
épületben, építményben,
területen valósul meg;
4 pont
64= A beruházás egyéb
területen valósul meg
2 pont
652. A beruházás
bemutatása:
Tervdokumentáció alapján7 pont
max. 7 pont
66= közművesített, fedetlen
elárusítóhelyek
kialakítására irányul;
2 pont
67= közművesített, fedett
elárusító helyek
kialakítására irányul;
4 pont
68= üzlethelyiség
kialakítására irányul.
1 pont
693. Az egész évben nyitva
tartó helyi piac működése:
Főlapon tett nyilatkozat
alapján
6 pont
70= folyamatosan, a hét
minden napján nyitva tart;
6 pont
71= hetente 4-6 napon nyitva
tart;
5 pont
72= hetente 1-3 napon
nyitva tart.
4 pont
734. Partnerség 1.:Kérelem, együttműködési
megállapodás alapján
4 pont
74= a beruházás több
település szakmai és
pénzügyi összefogásával
valósul meg
4 pont
75= a beruházás több
település szakmai vagy
pénzügyi összefogásával
valósul meg a beruházás
településen belüli szakmai
és/v. pénzügyi
összefogással valósul meg
4 pont
76= a beruházás összefogás
nélkül valósul meg
2 pont
775. Partnerség 2.
78A fejlesztés a LEADER
HACS területén élő helyi
termelők piachoz való
jutási igényeinek
kielégítését szolgálja
Helyi termelők
Szándéknyilatkozata
6 pont
79Nem0 pont
801-10 termelő3 pont
8111-20 termelő4 pont
82Több mint 20 termelő6 pont
836. A beruházásnak helyt
adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
4 pont
84= 2500 fő feletti2 pont
85= 1000-2500 fő3 pont
86= 1000 fő alatti4 pont
877. A fejlesztéssel érintett
épület, építmény
akadálymentesítése
megoldott:
Tervezői műszaki leírás4 pont
88A támogatásból
megvalósított fejlesztés
során válik a
mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé és az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
4 pont
89A támogatásból
megvalósított fejlesztés
során a
mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé válik
vagy az épületen,
építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
3 pont
90A támogatásból
megvalósított fejlesztés már
akadálymentesen
megközelíthető és
akadálymentesített
épületben, építményben
valósul meg
2 pont
91Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a
fejlesztés területén
0 pont
928. A piac területén
szelektív hulladékgyűjtők
kerülnek kihelyezésre
Kérelem, tervdokumentáció
alapján
10 pont
93Igen10 pont
94Nem5 pont
95Összesen:45 pont
964. célterület:
97Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
98Szakmai
991. Közterületen, vagy
intézmény udvarán lévő
játszótér esetén
A fejlesztés előtti állapotot
bemutató fotódokumentáció
és a fejlesztés utáni
állapotot bemutató
tervdokumentáció alapján.
[A játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.)GKM
rendeletnek megfelelően,
helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv és
műszaki leírás alapján.]
6 pont
100= a meglévő
szabványosítása és bővítése
(új használati térelem
elhelyezése) történik
6 pont
101= a meglévő
szabványosítása történik
2 pont
102= új kialakítása történik4 pont
1032. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan
játszótéri eszköz, mely
speciális kialakítású, azaz
fogyatékkal élő gyermekek
által is igénybe vehető
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó nyilatkozata alapján
5 pont
104= Igen5 pont
105= Nem3 pont
1063. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében
(200méteren belül) valósul
meg a fejlesztés:
Tervező által készített
helyszínrajz, melyben meg
kell jelölni a megnevezéssel
együtt a oktatási, kulturális
és szociális létesítményt
5 pont
107= Igen5 pont
108= Nem4 pont
1094. Akadálymentesítés
által megközelíthetővé
válik a játszótér vagy a
játszótéri eszköz:
Tervdokumentáció,
műszaki leírás
5 pont
110= Igen5 pont
111= Nem2 pont
1125. A beruházásnak helyt
adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
4 pont
113= 2500 fő feletti2 pont
114= 1000-2500 fő3 pont
115= 1000 fő alatti4 pont
1166. A beruházásnak helyt
adó településen elő 14 év
alatti gyermekek aránya
KSH adatbázis10 pont
11710 %alatti1 pont
11810-20 %4 pont
11921-30 %7 pont
12030 % feletti10 pont
1217. Őshonos fás szárú
növényzettel borított
játszótéri terület aránya a
fejlesztést követően
A 153/2009. (XI. 13.) FVM
rendelet az erdőről, az erdő
védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról, az ügyfél
nyilatkozata és a kérelem
alapján
10 pont
122A teljes terület több, mint
25%-a
10 pont
123A teljes terület 10-25%-a8 pont
124A teljes terület 10%-a alatt0 pont
125Összesen45 pont
1265. célterület
127Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
128Szakmai
1301.A beruházásnak helyt
adó településen működik-
e sportegyesület
Nyilvántartásba vételről
szóló 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonat
másolata
10 pont
131Igen10 pont
132Nem5 pont
1332.Akadálymentesítés által
megközelíthetővé válik a
sportpálya
Tervdokumentáció,
műszaki leírás
10 pont
134Igen10 pont
135Jelenleg is akadálymentes a
közlekedés
5 pont
136Nem0 pont
1373.A beruházásnak helyt
adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
10 pont
138= 2500 fő feletti10 pont
139= 1000-2500 fő9 pont
140= 1000 fő alatti8 pont
1414. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan
sporteszköz vagy használati
térelem, a mely speciális
kialakítású, azaz
fogyatékkal élő felnőttek és
gyermekek által is igénybe
vehető
A sporteszközök, használati
térelemek műszaki
leírásának tartalma vagy a
gyártó nyilatkozata alapján
5 pont
142Igen5 pont
143Nem0 pont
1445. A sportpálya több
sportág gyakorlására is
lehetőséget ad
Tervdokumentáció,
műszaki leírás
10 pont
145Igen több mint 5 féle
sportág
10 pont
146Igen, 2-5 sportág7 pont
147Nem, csak egyféle sportág0 pont
148Összesen:45 pont
149Komplexitás
150Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
1511. A fejlesztés
komplexitása, az
intézkedés által megjelölt
több célterülethez is
kapcsolódik:
A kérelem alapján9 pont
152= három , négy vagy öt
célterületet érinti
9 pont
153= két célterületet érint6 pont
154= egy célterület érint3 pont
1552. Amennyiben a
település az alábbi díjak
egyikével rendelkezik:
Oklevél, egyéb igazoló
dokumentum alapján
8 pont
Amennyiben az ügyfél több
díjjal is rendelkezik, abban
az esetben csak egy, a
legmagasabb pontszámú díj
vehető figyelembe, azonos
pontszám esetén pedig az
egyik
156Magyarországi
Falumegújítási Díj I.
kategória
8 pont
157Magyarországi
Falumegújítási Díj II.
kategória
7 pont
158Magyarországi
Falumegújítási Díj III.
kategória
6 pont
159Magyarországi
Falumegújítási Díj dicsérő
oklevél, különdíj
5 pont
160Európai Falumegújítási Díj4 pont
161Virágos Magyarországért -
országos fődíj
8 pont
1623. Amennyiben a település
az alábbi díjak egyikével
rendelkezik:
Oklevél, egyéb igazoló
dokumentum alapján
3 pont
Amennyiben az ügyfél több
díjjal is rendelkezik, abban
az esetben csak egy díj
vehető figyelembe,
163Év Tájháza Díj3 pont
164Helyi Építészeti Örökség
Díj
3 pont
165Európa Nostra Díj3 pont
166Kós Károly Díj3 pont
167Hild János Díj3 pont
168Podmaniczky Díj3 pont
169Összesen:20 pont
170Horizontális***
1711. A megvalósítás helye
hátrányos helyzetű
területen található:
a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2.és4. számú
mellékletében foglaltak
szerinti a leghátrányosabb
helyzetű kistérség
természeti vagy civilizációs
katasztrófával sújtott
kedvezményezett kistérség,
vagy az ezekkel azonos
elbánásban részesülő, a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
vagy az országos átlagot
jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
településekjegyzékéről
szóló 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendeletnek "A
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzéke" című
melléklet alapján;
5 pont
172= Igen5 pont
173= Nem3 pont
1742. A beruházás hatása a
foglalkoztatottságra:
A Főlap alapján5 pont
175A fejlesztés által
176= legalább 2 új munkahely
jön létre
5 pont
177= 1 új munkahely jön létre4 pont
178= új munkahelyet nem hoz
létre a fejlesztés, de
munkahelyek megőrzéséhez
hozzájárul
3 pont
1793. A pályakezdő fiatalok,
az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását,
illetve a családtag
ápolását követően munkát
keresők
foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény
szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkező,
vagy csökkent
munkaképességű személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés
befejezését követően az
üzemeltetési kötelezettség
végéig foglalkoztatja
Ügyfél Főlapon tett
nyilatkozata alapján
5 pont
180Legalább 2, a fenti
kritériumoknak megfelelő
munkavállalót foglalkoztat
jelenleg vagy vállalja
jövőbeni foglalkoztatását
5 pont
1811, a fenti kritériumoknak
megfelelő munkavállalót
foglalkoztat jelenleg vagy
vállalja jövőbeni
foglalkoztatását
3 pont
182Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelő
munkavállalót vagy
csökken a foglalkoztatotti
létszám
0 pont
1834. Legalább 2,
közösségformáló,
kulturális vagy társadalmi
befogadást erősítő
program megvalósítása
roma származású fiatalok
számára a projekt
helyszínén
Együttműködési
megállapodás nonprofit
szervezettel, amelynek célja
a roma fiatalok bevonása a
közösségi életbe vagy a
roma nemzetiségi
önkormányzattal
5 pont
184Igen5 pont
185Nem4 pont
1865. A beruházásnak része a
megújuló energia (nap,
szél, geotermikus energia,
hullám-, árapály- vagy
vízenergia, biomassza,
biomasszából közvetve
vagy közvetlenül előállított
energiaforrás, továbbá
hulladéklerakóból, illetve
szennyvízkezelő
létesítményből származó
gáz, valamint a biogáz)
hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer
kiépítése
A Főlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezői
műszaki leírás
5 pont
187ha a megújuló energiát
hasznosító berendezés
beszerzésének és
telepítésének költsége eléri
a jóváhagyott
támogatás 5%-át -
5 pont
188ha a megújuló energiát
hasznosító berendezés
beszerzésének és
telepítésének költsége eléri
a jóváhagyott támogatás
3%-át
3 pont
189ha a megújuló energiát
hasznosító berendezés
beszerzésének és
telepítésének költsége a
jóváhagyott támogatás 3 %-
a alatti
0 pont
1906. A kérelem HVS-hez
való illeszkedése:
HVS alapjánÖsszesen max. 30 pont)
1916/A A kérelem az alábbi
célokra irányul: egyházi
célú ingatlan felújítása;
szabadidős és
sportlétesítmények
fejlesztése.
Kérelem alapján
192Igen10 pont
193Nem0 pont
1946/B A fejlesztés
munkahelyteremtést is
tartalmaz:
Főlap alapján
195- Két, vagy több új
munkahely jön létre
20 pont
196- Egy új munkahely jön
létre.
15 pont
197- A fejlesztés munkahelyet
tart meg.
10 pont
198- A fejlesztés nem hoz létre
és nem is tart meg
munkahelyet.
0 pont
1996/C A pályázathoz csatolták
a Dél-Zemplén Fejlődéséért
LEADER Egyesület
Elnökségének elvi támogató
nyilatkozatát.
Elnökség elvi támogató
nyilatkozata
200Igen20 pont
201Nem0 pont
2027. A fejlesztésre helyi
vállalkozók bevonásával
kerül sor:
Vállalkozói vagy megbízási
előszerződés
5 pont
203Adott településen működő
vállalkozó bevonására kerül
sor
5 pont
204A LEADER HACS
területén működő
vállalkozó bevonására kerül
sor
4 pont
205Nem0 pont
206Összesen:60 pont
207Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
208Értékelési szempont
megnevezése
Pénzügyi terv alapján
végzett értékelés
Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
209Kérelmező értékelése a
támogatási kérelem
benyújtását megelőző első
lezárt gazdasági évben
Ha a saját bevételek aránya
az összes bevételhez képest:
21013% feletti*3 pont
2119-13%közötti*2 pont
2125-9% közötti*1 pont
2135% alatti*0 pont
214Kérelmező értékelése a
bázis évre vonatkozóan
Pénzügyi stabilitás: a
működési bevételek fedezik
a működési kiadások 80%-
át
215Igen1 pont
216Nem0 pont
217Kérelmező értékelése a
támogatási kérelem
benyújtását követő
harmadik évre
vonatkozóan
Pénzügyi stabilitás: a
működési bevételek fedezik
a működési kiadások 80%-
át
218Igen1 pont
219Nem0 pont
220Összesen legfeljebb:5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 5 szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 6. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

218Pénzügyi tervmax. 5 pont
219Működtetési és
fenntarthatósági terv
max. 15 pont
220Szakmai szempontok
(amennyiben a fejlesztés
több célterületet érint,
akkor az összes szakmai
pontszám a célterületek
száma alapján kerül
átlagolásra)
max. 45 pont
221Komplexitásmax. 20 pont
222Horizontális szempontokmax.: 60 pont
223Az ügyfél által elérhető
maximális pontszám:
145 pont

"

3. melléklet a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelethez

1. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. mellékletének 56. sora helyébe a következő sor lép:

56Mecsek-5 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 00010 000 000
Völgység-
Hegyhát
Egyesület

2. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete a következő 94. sorral egészül ki:

94.Dél Zemplén8 000 0004 000 0006 000 0004 000 0008 000 0008 000 000
Fejlődéséért
LEADER
Egyesület

4. melléklet a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelethez

A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a következő 1.79. számú értékelési táblázattal egészül ki:

"1.75. Dél Zemplén Fejlődéséért LEADER Egyesület

ABC
1Szakmai*
2Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
31. Az épület, építmény
külső felújítását követően
az épület, építmény
rendszeres
látogathatósága
biztosítottá válik:
Főlap alapján5 pont
4= Igen5 pont
5= Nem4 pont
62. A természeti és
történelmi tájkép
rehabilitációja, és
pihenőhelyek létesítése
vagy felújítása együttesen
jelenik meg a
fejlesztésben:
Kérelem alapján5 pont
7= Igen5 pont
8= Nem0 pont
93. A fejlesztés hatóköre,
kiterjedtsége:
Tervező által készített
helyszínrajz, amelyen
jelölni kell az egyes
fejlesztések pontos helyét
5 pont
10= több településrészt érint
(több utcát, kettő vagy több
teret, parkot stb.)
5 pont
11= egyes elemet, épületet,
építményt, illetve területet
(egy park, épület, építmény
ösvény stb.)
4 pont
124. Zöldfelület növelése a
támogatott fejlesztés
során, ha a növekmény az
eredeti terület
Névjegyzékben szereplő
tervező számításokat
tartalmazó műszaki leírással
alátámasztott nyilatkozata
alapján
6 pont
13= több mint 50%-a6 pont
14= 40,01%-50%-a5 pont
15= 30,01%-40%-a4 pont
16= 20,01%-30%-a3 pont
17= 10,01%-20%-a2 pont
18= legfeljebb 10%-a1 pont
19= nem történik zöldfelület
növekedés
0 pont
205. A fejlesztés helyi,
térségi hagyományos
mesterségek,
tevékenységek, helyi
értékek megőrzéséhez
kapcsolódik:
Kérelem alapján4 pont
21= Igen4 pont
22= Nem1 pont
236. A fejlesztés a helyi
hagyományos
mesterségek,
tevékenységek
bemutatására irányul:
Kérelem alapján4 pont
24= Igen4 pont
25= Nem2 pont
267. A fejlesztés által
létrejött beruházás
látogathatósága
megoldott:
Főlap alapján6 pont
27= a hét minden napján;6 pont
28= hetente legalább 4 vagy
több munkanapon és 1
szabad vagy munkaszüneti
napon, vagy 3 munkanapon
és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
5 pont
29= nem látogatható, vagy
kevesebb mint heti 4
munkanapon és 1 szabad
vagy munkaszüneti napon,
vagy kevesebb mint 3
munkanapon és 2 szabad
vagy munkaszüneti napon:
1 pont
308. A fejlesztéssel érintett
épület, építmény külső és
belső akadálymentesítése:
Tervdokumentáció, tervezői
műszaki leírás, hatósági
igazolás
5 pont
31A támogatásból5 pont
megvalósított fejlesztés
során a
mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé válik és
az épületen, építményen
belüli akadálymentes
közeledés biztosított lesz
vagy amennyiben az eljáró
hatóság igazolása szerint az
akadálymentesítés nem
végezhető el
örökségvédelmi hátrány
nélkül és az alábbiak közül
elvégzi az összes hatóság
által előírt feladatot:
-jelentős restaurálási
munkák (festő, kő. fa
restaurátori munka)
-jelentős tudományos
kutatási munkák (régészeti
feltárás, falkutatás,
művészettörténeti kutatás)
- az építmény örökség
értékét növelő helyreállítás
32A támogatásból
megvalósított fejlesztés
során a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetővé válik
vagy az épületen,
építményen belüli
akadálymentes közeledés
biztosított lesz vagy
amennyiben az eljáró
hatóság igazolása szerint az
akadálymentesítés nem
végezhető el
örökségvédelmi hátrány
nélkül és elvégzi a hatóság
által előírt alábbi feladatok
közül valamelyiket:
3 pont
-jelentős restaurálási
munkák (festő, kő. fa
restaurátori munka)
-jelentős tudományos
kutatási munkák (régészeti
feltárás, falkutatás,
művészettörténeti kutatás)
- az építmény örökség
értékét növelő helyreállítás
33A támogatásból1 pont
megvalósított fejlesztés már
akadálymentesen
megközelíthető, vagy
akadálymentesített
épületben, építményben
történik meg
34A fejlesztés területén nem
történik és nincs is
akadálymentesítés vagy
mobileszközzel történik az
akadálymentesítés
vagy
amennyiben az eljáró
hatóság igazolása szerint az
akadálymentesítés nem
végezhető el
örökségvédelmi hátrány
nélkül és nem végzi el a
hatóság által előírt alábbi
feladatok egyikét sem:
-jelentős restaurálási
munkák (festő, kő. fa
restaurátori munka)
-jelentős tudományos
kutatási munkák (régészeti
feltárás, falkutatás)
- az építmény örökség
értékét növelő helyreállítás
0 pont
359. A felújítandó épület,
építmény népi, vagy
nemzetiségi építészeti
értékekkel bír, a felújítás
annak megőrzésére, vagy
létrehozására irányul. (A
népi építészeti értékek a
település hagyományos
szerkezetébe illeszkedő, a
vidéki életformához igazodó
kialakult beépítési módot,
arányrendszert, funkciókat
és kultúrát visszatükröző,
építészeti elemek)
Építész igazolása10 pont
36= Igen10 pont
37= Nem5 pont
38Összesen:50 pont
39Komplexitás
40Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
4110. Támogatás
igénybevételére jogosult
szervezetek partnerségben
megvalósuló fejlesztése:
Együttműködési
megállapodás
4 pont
42= a fejlesztés
partnerségben valósul meg
4 pont
43= a fejlesztés összefogás
nélkül valósul meg
2 pont
4411. A fejlesztés
komplexitása: a
támogatási kérelem e
rendelet szerinti több
célterület szerinti
fejlesztés megvalósítására
irányul:
A kérelem alapján5 pont
45= Igen5 pont
46= Nem3 pont
4712. Amennyiben a
település az alábbi díjak
egyikével rendelkezik:
Oklevél, egyéb igazoló
dokumentum másolata
alapján
8 pont
Amennyiben az ügyfél
több díjjal is rendelkezik,
abban az esetben csak egy,
a legmagasabb pontszámú
díj vehető figyelembe,
azonos pontszám esetén
pedig az egyik
48Magyarországi
Falumegújítási Díj I.
kategória
8 pont
49Magyarországi
Falumegújítási Díj II.
kategória
7 pont
50Magyarországi
Falumegújítási Díj III.
kategória
6 pont
51Magyarországi
Falumegújítási Díj dicsérő
oklevél, különdíj
5 pont
52Európai Falumegújítási Díj8 pont
53Virágos Magyarországért -
országos fődíj
8 pont
5413. Amennyiben a
település az alábbi díjak
egyikével rendelkezik:
Oklevél, egyéb igazoló
dokumentum másolata
alapján
3 pont
Amennyiben az ügyfél több
díjjal is rendelkezik, abban
az esetben csak egy díj
vehető figyelembe,
55Év Tájháza Díj3 pont
56Helyi Építészeti Örökség
Díj
3 pont
57Európa Nostra Díj3 pont
58Kós Károly Díj3 pont
59Hild János Díj3 pont
60Podmaniczky Díj3 pont
61Összesen:20 pont
62Horizontális**
63Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
pontszám
6414. A megvalósítás helyea kedvezményezett térségek5 pont
hátrányos helyzetűbesorolásáról szóló
területen található:311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2.és4. számú
mellékletében foglaltak
szerinti a leghátrányosabb
helyzetű kistérség
természeti vagy civilizációs
katasztrófával sújtott
kedvezményezett kistérség,
vagy az ezekkel azonos
elbánásban részesülő, a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
vagy az országos átlagot
jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
településekjegyzékéről
szóló 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendeletnek "A
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzéke" című
melléklet alapján;
65= Igen5
66= Nem3
6715. A fejlesztés helyeA támogatási kérelem5 pont
szerinti település állandóbenyújtási időszakának 1.
lakosainak száma:napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplő
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
68= 500fő vagy alatti5 pont
69= 501-1500fő4 pont
70= 1501-2500 fő3 pont
71= 2501-5000fő2 pont
7216. A beruházás hatása a
foglalkoztatottságra:
Főlapon tett nyilatkozat5 pont
73A fejlesztés által
74= legalább 2 új munkahely
jön létre
5 pont
75= legalább 1 új munkahely
jön létre
4 pont
76= új munkahelyet nem hoz
létre a fejlesztés
3 pont
7717. Legalább 2,
közösségformáló,
kulturális vagy társadalmi
befogadást erősítő
program megvalósítása
roma származású fiatalok
számára a projekt
helyszínén
Együttműködési
megállapodás nonprofit
szervezettel, amelynek célja
a roma fiatalok bevonása a
közösségi életbe vagy a
roma nemzetiségi
önkormányzattal
5 pont
78Igen5 pont
79Nem4 pont
8018. A pályakezdő fiatalok,
az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását,
illetve a családtag
ápolását követően munkát
keresők
foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény
szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkező,
vagy csökkent
munkaképességű személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés
befejezését követően az
üzemeltetési kötelezettség
végéig foglalkoztatja
Főlapon tett nyilatkozata5 pont
81Legalább 2, a fenti
kritériumoknak megfelelő
munkavállalót foglalkoztat
5 pont
821, a fenti kritériumoknak
megfelelő munkavállalót
foglalkoztat
4 pont
83Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelő
munkavállalót
2 pont
8419. A támogatás révén
tervezett új tevékenység
vagy beruházás
figyelembe veszi az
energiahatékonyság
követelményeit, a
megújuló erőforrások
használatát vagy a
környezetbarát és
környezetkímélő
technológiák
alkalmazásainak
szempontjait:
Kérelem, műszaki leírás,
tervdokumentáció alapján
5 pont
85= Igen5 pont
86= Nem0 pont
8720. A kérelemnek a HVS-
hez való illeszkedése:
HVS alapjánÖsszesen max. 30 pont
886/A A kérelem az alábbi
célokra irányul: egyházi
célú ingatlan felújítása;
Kérelem alapján
Igen10 pont
Nem0 pont
6/B A fejlesztés
munkahelyteremtést is
tartalmaz:
Főlap alapján
89- Kettő, vagy több új
munkahely jön létre
20 pont
90- Egy új munkahely jön
létre.
15 pont
91- A fejlesztés munkahelyet
tart meg.
10 pont
92- A fejlesztés nem hoz létre
és nem is tart meg
munkahelyet.
0 pont
936/C A pályázathoz
csatolták a Dél-Zemplén
Fejlődéséért LEADER
Egyesület Elnökségének
elvi támogató
nyilatkozatát.
Elnökség elvi támogató
nyilatkozata
94Igen20 pont
95.Nem0 pont
9621. A fejlesztésre helyi
vállalkozók bevonásával
kerül sor:
Vállalkozói vagy megbízási
előszerződés
5 pont
97Adott településen működő
vállalkozó bevonására kerül
sor
5 pont
98A LEADER HACS
területén működő
vállalkozó bevonására kerül
sor
4 pont
99Nem0 pont
100Összesen:65 pont
101Összesen maximum:135 pont
102Pénzügyi szempontok (pontszám nem változatható)
103Értékelési szempontPénzügyi terv alapjánÉrtékeléshez
104megnevezésevégzett értékelésrendelhető maximális
pontszám
105Kérelmező értékelése a
támogatási kérelem
benyújtását megelőző első
lezárt gazdasági évben
Ha a saját bevételek aránya
az összes bevételhez képest:
10613% feletti*3 pont
1079-13%közötti*2 pont
1085-9% közötti*1 pont
1095% alatti*0 pont
110Kérelmező értékelése a
bázis évre vonatkozóan
Pénzügyi stabilitás: a
működési bevételek fedezik
a működési kiadások 80%-
át
111Igen1 pont
112Nem0 pont
113Kérelmező értékelése a
támogatási kérelem
benyújtását követő
harmadik évre
Pénzügyi stabilitás: a
működési bevételek fedezik
a működési kiadások 80%-
át
114vonatkozóanIgen1 pont
115Nem0 pont
116Összesen legfeljebb:5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

*Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 4. szempontjára (4. Zöldfelület növelése) és 8. szempontjára (8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

**A Horizontális szempontok értékelési rész 19. szempontjára (19. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait) és 20. szempontjára (20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

116Pénzügyi tervmax. 5 pont
117Működtetési és
fenntarthatósági terv
max. 15 pont
118Szakmai szempontok
(amennyiben a fejlesztés
több célterületet érint, akkor
az összes szakmai pontszám
a célterületek száma alapján
kerül átlagolásra)
max. 50 pont
119Komplexitásmax.: 20 pont
120Horizontális szempontokmax.: 65 pont
121Az ügyfél által elérhető
maximális pontszám:
155 pont

"

5. melléklet a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelethez

1. A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. mellékletének 56. sora helyébe a következő sor lép:

56Mecsek-Völgység-8 000 0008 000 0008 000 0008 000 00010 000 000
Hegyhát Egyesület

2. A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete az alábbi 94. sorral egészül ki:

94.Dél Zemplén8 000 0003 000 0003 000 0003 000 0008 000 000
Fejlődéséért LEADER
Egyesület

Tartalomjegyzék