60/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás jogosultja

1. §

Támogatást igényelhet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy amely:

a) saját termelésű, vagy vásárolt, 2008-ban Magyarországon termett szőlőből általa készített borát kereskedelmi szeszfőzdével (a továbbiakban: lepárlóüzem) kötött szállítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján lepárlásra beszállítja,

b) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg eleget tesz a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésében előírt regisztrációs kötelezettségének, és

c) telephelyén működő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó ellen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) a 2006/2007., a 2007/2008. vagy a 2008/2009. borpiaci év soran az alábbi jogerős intézkedések egyikét sem foganatosította:

ca) a borászati üzem legfeljebb 30 napra történő ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés működésének, csomagolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli működésének, használatbavételének, használatban tartásának feltételhez kötése,

cb) a borászati üzem területén talált borászati termék közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése.

Az intézkedés keretében nyújtható támogatási összeg, a támogatás mértéke

2. §

(1) E rendelet alapján a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatására fordítható keretösszeg 850 000 euró.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, legkésőbb 2009. június 15-ig.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmezők által lepárlásra felajánlott bor térfogatszázalékban kifejezett, alkoholtartalma szerinti növekvő sorrenddel azonos. Amennyiben egy kérelmező több, eltérő alkoholtartalmú bortételt is felajánlott lepárlásra, úgy a bortételek alkoholtartalmának az egyes bortételek hektoliterben kifejezett mennyiségével súlyozott átlagát kell figyelembe venni a sorrend felállításánál.

(4) Támogatás a beszállított bormennyiség termőterülete után, 1588 €/ha összegben jár, de nem haladhatja meg az 1,59 €/térfogatszázalék/hl-es mértéket a kérelmező által lepárlásra szállított bormennyiség után.

A szerződés

3. §

(1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező és a lepárlóüzem szerződést kötnek. Egy kérelmező legfeljebb egy szerződés alapján jogosult támogatásra, amely meg fe lel a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknak.

(2) Támogatás a rendelet hatálybalépését követően, 2009. május 25-ig terjedő időtartam alatt megkötött szerződés alapján nyújtható.

(3) Az egy szerződésben megjelölhető legnagyobb bormennyiség összesen 7500 hl.

(4) A szerződés alapján akkor nyújtható támogatás, ha az a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek neve (cégneve), 1. § b) pontja szerinti regisztrációs száma, adóazonosító jele vagy adószáma,

b) a szállítandó bor mennyisége hektoliterben, valamint alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve,

c) a szállítandó bor minősítési kategóriájának pontos megnevezése (asztali bor, tájbor vagy minőségi bor),

d) a szállítandó bor színe (fehér vagy vörös),

e) a szállítandó bor nettó átvételi ára, amely nem lehet kevesebb, mint 200 Ft/térfogatszázalék/hl,

f) a szállítandó borra vonatkozó, az MgSzH Központ által kiállított minősítési bizonyítvány száma,

g) a lepárlóüzem kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a részére beszállított bort augusztus 15-éig lepárolja,

h) a szállítandó bor átvételének helye,

i) az alábbiakra vonatkozó kitételeket:

ia) a szerződés a támogatási kérelmet jóváhagyó MVH-határozat jogerőre emelkedésének napján lép hatályba,

ib) az MVH határozatában megjelölt bormennyiséget a kérelmezőnek 2009. július 15-ig teljes mértékben be kell szállítania a lepárlóüzembe.

A támogatási kérelem benyújtása

4. §

(1) A támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére kell benyújtani az MVH által közleményben közzétett formanyomtatványon. A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, regisztrációs szám) és telephelyének címét,

b) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó, az MgSzH Központ által kiállított minősítési bizonyítvány számát,

c) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó szőlő és bor származási bizonyítványok alapján kiszámított termőterület nagyságát,

d) a szerződésben foglalt bor mennyiségét hektoliterben,

e) a szerződésben foglalt bor alkoholtartalmát térfogatszázalékban.

(2) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépésének napjától 2009. május 25-ig lehet benyújtani. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a szerződés egy eredeti példányát,

b) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozóan az MgSzH Központ által kiállított minősítési bizonyítványt,

c) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozó bor származási bizonyítványok másolatait. Összevont bor származási bizonyítvány esetében csatolni kell azokat a bor származási bizonyítvány másolatokat is, amelyek alapján az összevont bor származási bizonyítvány kiállításra került,

d) a c) pont szerinti bor származási bizonyítványokhoz tartozó szőlő származási bizonyítványok másolatait,

e) a szerződésben foglalt bor teljes mennyiségére vonatkozóan a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti pincekönyv III/3. számú mellékletének (termékelőállítás) másolatát,

f) az MgSzH Központ által kiállított, az 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítványt.

(4)[1] A (3) bekezdés b) pontja szerinti minősítési bizonyítványt az MgSzH Központ a borminta benyújtását követő 8 napon belül adja ki, a kérelmező előzetes nyilatkozatának megfelelően személyesen (a hatóság székhelyén) vagy postai úton.

(5)[2] A (3) bekezdés f) pontja szerinti hatósági bizonyítványt az MgSzH Központ a kérelmező kérelmére, a kérelem benyújtását követő 8 napon belül állítja ki, a kérelmező előzetes nyilatkozatának megfelelően személyesen (a hatóság székhelyén) vagy levélben. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem mellékletét képezik a (3) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott iratok.

(6) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, amennyiben

a) a kérelmező nem felel meg az 1. §-ban foglaltaknak,

b) a szerződés nem felel meg a 3. §-ban foglaltaknak,

c) a támogatási kérelem nem tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott benyújtandó mellékletek valamelyikét, vagy

d) az MgSzH Központ által kiállított minősítési bizonyítvány alapján a lepárlásra szánt bor minősége nem felel meg a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet IV. melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

(7) Támogatás csak a támogatási kérelemhez mellékelt szőlő, illetve bor származási bizonyítványai alapján megállapított területnagyságra nyújtható. A támogatási összeg megállapításakor az MVH a (3) bekezdés b) és f) pontjaiban meghatározott bizonyítványokat is felhasználja.

A szerződésben foglalt borok beszállítása

5. §

Az MVH határozatában megjelölt bormennyiség akkor tekinthető teljes mértékben beszállítottnak, amennyiben

a) a lepárlóüzembe történő betárolás a 3. § (4) bekezdés i) pont ib) alpontjában meghatározott határidőn belül lezárult,

b) a beszállított bormennyiség legfeljebb 5%-os mértékben tér el az MVH határozatában megjelölt bormennyiségtől.

A szerződésben foglalt borok lepárlása

6. §

(1)[3] A lepárlóüzem a beszállított teljes bormennyiség lepárlását követően, a lepárlás befejezésétől számított 5 napon belül, faxon értesíti az MVH PKI-t és az MgSzH Központot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt értesítéssel egyidejűleg a lepárlóüzem megküldi az MVH PKI részére a 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot.

A támogatás kifizetése, utólagos ellenőrzés

7. §

(1) A kérelmezőktől átvett bormennyiség lepárlását és a támogatási feltételek teljesülését az MVH ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed:

a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) által előírt, a szerződésben foglalt borok átvételére vonatkozó nyilvántartásokra, szállítási okmányokra, valamint számlákra és azok kifizetését igazoló bizonylatokra,

b) a Jöt. által előírt, a szerződésben foglalt borok lepárlására vonatkozó jövedéki nyilvántartásokra (termékmérleg nyilvántartás, termelési napló).

(2) Az MVH az ellenőrzése során figyelembe veszi a Jöt. rendelkezései szerint vezetett és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának területileg illetékes hivatala által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(3) A támogatás kifizetése az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést követően kezdődhet meg.

(4) Az MVH legkésőbb 2009. október 15-ig, forintban folyósítja a támogatást.

(5) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást az első borbeszállítás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(6) Az MgSzH Központ a kérelmező telephelyén utólagos ellenőrzést végezhet, illetve az illetékes hegybírót belföldi jogsegély keretében megkeresheti a minősítési bizonyítvány, valamint a hatósági bizonyítvány kiadásához csatolt iratokra vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjedhet:

a) a szerződésben foglalt borok származására,

b) a szerződésben foglalt borok termőterületének megállapítására.

(7) Az MgSzH Központ az átvett, az MVH támogatási határozatában jóváhagyott bormennyiség lepárlását követően a lepárlóüzem telephelyén ellenőrzést végez. Az ellenőrzésnek a lepárlással előállított bordesztillátumnak vagy borpárlatnak a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelőségére kell vonatkoznia.

(8)[4] Az MgSzH Központ a (6) és (7) bekezdés szerinti ellenőrzések eredményét tartalmazó jegyzőkönyveket az ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi az MVH PKI részére.

Jogkövetkezmények

8. §

(1) Támogatás nem folyósítható:

a) nem teljes mértékben beszállított bormennyiség után, vagy

b) a 3. § (4) bekezdés i) pont ib) alpontjában meghatározott határidőt követően beszállított bortétel után, vagy

c) olyan boriéi el után, amelyet a lepárlóüzem a 3. § (4) bekezdésének g) pontjában meghatározott határidőt követően párolt le.

(2) Amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ a kérelmezőnél végzett utólagos ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy

a) a kérelmező a kérelmében valótlan adatokat közölt, vagy

b) a kérelmező nem a támogatási kérelemben megjelölt bortételt szállította be lepárlásra,

úgy az igénybe vett támogat ás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ a kérelmezőnél végzett utólagos ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az igénybe vett támogatás egy része jogosulatlannak minősül, úgy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kérelmezőnek vissza kell fizetnie.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2009. május 11-én lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt az MVH honlapján letölthető formában közzéteszi legkésőbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3) Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím I. fejezete, 17. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 26-27. cikke.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

Az MgSzH Központ által kiadott hatósági bizonyítvány tartalmazza:
1. "A .....................................................................................................(név) által .......................................... nap­ján beérkezett írásbeli kérelem alapján az alábbiakat igazolom."
2. "A ............... sorszámú minősítési bizonyítványon megelölt kérelmező telephelyén működő gazdasági társaság
vagy egyéni vállalkozó ellen az MgSzH Központ 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. borpiaci év során az alábbi kér­désekben:
- a borászati üzem legfeljebb 30 napra történő ideiglenes bezárása, gép, felszerelés, berendezés működésének, cso­magolóanyag felhasználásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának megtiltása, újbóli működésének, hasz­nálatbavételének, használatban tartásának feltételhez kötése;
- a borászati üzem területén talált borászati termék közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék meg­semmisítésének vagy lepárlásának elrendelése intézkedést nem foganatosítottam."
3. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon megelölt ................ hl bormennyiség származási országa Magyar­ország."
4. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon megelölt ................ hl bormennyiség 2008. évben szüretelt szőlő­ből készült."
5. "A fenti sorszámú minősítési bizonyítványon megelölt ................ hl bormennyiség hektárban kifejezett szőlő­termő-területe: ........................ ha."

2. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A lepárlóüzem nyilatkozata
"Alulírott ................................. a........................ (lepárlóüzem) képviseletében tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH vagy az MgSzH Központ ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az üzemünkben a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet szerinti támogatásban részesült borból lepárlással előállított bordesztillátum vagy borpárlat nem felel meg a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, akkor a 2009/2010. borpiaci év folyamán üzemünk nem vehet részt a borpiac közös szervezésétől, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendel et módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím I. fejezete, 17., valamint 18. cikkében meghatározott támogatási intézkedések végrehajtásában."
Cégszerű aláírás, dátum

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (32) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[2] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (32) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[3] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (32) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[4] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (32) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

Tartalomjegyzék