118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. alcím az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) I. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

"I. FEJEZET

A MINISZTERELNÖK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. § A miniszterelnök - külön jogszabályban foglaltak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát."

2. § A Statútum a következő I/A. Fejezettel egészül ki:

"I/A. FEJEZET

A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1/A. § (1) A miniszterelnök általános helyettese felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt.

(2) A miniszterelnök általános helyettese közreműködik az emberi erőforrások miniszterének az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja.

(4) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége körében

a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,

b) az Alaptörvényben foglalt felelősségének megfelelően szoros kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,

c) erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttműködését,

d) összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét,

e) működteti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot,

f) közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó döntések meghozatalában,

g) irányítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-t,

h) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését.

(5) A miniszterelnök általános helyettese a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata körében a feladatkörében érintett miniszterrel együttműködik különösen:

a) a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában,

b) a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében,

c) a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében,

d) a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerének koordinálásában, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programok kidolgozásában.

(6) A miniszterelnök általános helyettesét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára helyettesíti."

3. § A Statútum III. Fejezet címének helyébe a következő fejezetcím lép:

"A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR, VALAMINT A MINISZTERELNÖKSÉGEN MŰKÖDŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE"

4. § A Statútum 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár

a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában,

b) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,

c) felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását,

d) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat."

5. § A Statútum III. Fejezete a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár

a) ellátja a miniszterelnök részére jogi szempontú döntés előkészítéssel kapcsolatos véleményezési és javaslattételi tevékenységeket, ennek keretében soron kívül tájékoztatást, továbbá e körben a kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, szakértői közreműködést kérhet,

b) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott feladatokat,

c) figyelemmel kíséri, előzetesen véleményezheti a kormányprogram végrehajtásához szükséges kiemelt jelentőségű törvényeket, kormányrendeleteket, kormányhatározatokat, előterjesztéseket, valamint egyéb jogi tárgyú beszámolók, tájékoztatók és jelentések előkészítését, előterjesztését, e körben javaslattal élhet,

d) figyelemmel kíséri az állam által indított, illetve a nemzeti vagyont közvetlen vagy közvetett módon érintő kiemelt jelentőségű polgári peres eljárásokat, ezekről tájékoztatást kérhet, e körben indokolt esetben javaslattal élhet,

e) a kormányprogram végrehajtása érdekében jogi szempontból figyelemmel kíséri a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos és miniszterelnöki megbízott tevékenységét, azzal kapcsolatban a miniszterelnök részére javaslatokat, észrevételeket tehet, ennek érdekében tájékoztatást kérhet,

f) figyelemmel kíséri az Országgyűléshez benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, jogi szempontból segíti a kormányprogram országgyűlési érvényesítését,

g) figyelemmel kíséri a kormányzat jogi intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat.

(2) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár közreműködik a miniszterelnök 1. §-ában meghatározott feladatainak ellátásában, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján

a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,

b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,

c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,

d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,

e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,

f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

10/B. § A Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár

a) kialakítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiáját, irányítja azok végrehajtását,

b) irányítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi azok végrehajtását,

c) javaslatot tesz a miniszterelnöknek nemzetközi programokon való részvételre,

d) előkészíti és lebonyolítja a miniszterelnök külföldi látogatásait, valamint a miniszterelnökhöz érkező külföldi partnerek magyarországi látogatásait,

e) figyelemmel kíséri és koordinálja a miniszterelnök külügyi tárgyalásain megkötött megállapodásokvégrehajtását,

f) javaslatot tesz a miniszterelnök nemzetközi tárgyalásain képviselendő álláspontokra és koordinálja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági témákkal foglalkozó tanácsadóinak munkáját,

g) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külügyi és külpolitikai kérdésekben,

h) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külgazdasági kérdésekben,

i) előkészíti a miniszterelnök külgazdasági vonatkozású nemzetközi tárgyalásait és megállapodásait, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,

j) előkészíti a geostratégiai jelentőségű, minisztériumközi koordinációt igénylő, határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, egyezményeket,

k) előkészíti a határokon átnyúló gazdasági együttműködésekre irányuló miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, és egyezményeket, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,

l) koordinálja a nemzetgazdasági jelentőséggel bíró, külföldi érdekeltségű magyarországi beruházások megvalósulásához szükséges minisztériumközi tevékenységet,

m) figyelemmel kíséri a gazdasági vegyesbizottságok munkáját és szükség esetén elvégzi a minisztériumközi szakmai koordinációt,

n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetőjével."

6. § A Statútum 84. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"o) víziközmű-szolgáltatásért"

(felelős tagja.)

7. § A Statútum IX. Fejezete a következő 93/A. §-sal egészül ki:

"93/A. § (1) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében előkészíti a víziközmű-szolgáltatáshoz és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban."

8. § A Statútum 109. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen)

"c) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról,"

(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.)

9. § (1) A Statútum 2. § (5) bekezdés h) pontjában az "elkészíti és" szövegrész helyébe az "elkészíti és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Statútum

a) 3. § (3) bekezdés a) és g) pontja,

b) 5. § b) és d) pontja,

c) 6. § (7) bekezdése.

2. Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

10. § Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökséget vezető államtitkár" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökséget vezető államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen működő államtitkár" szöveg lép.

3. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

11. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszterelnök a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján",

b) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az államtitkár",

c) 16. § (3) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe az "az államtitkárnak"

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére