61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1. § és az 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 2-4. § és a 6-8. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 9-11. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

2. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök közül - a (3) bekezdésben és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza."

3. § Az R1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács - amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz - a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát a polgármester, illetve a társulási tanács elnöke köteles a döntést követő 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatallal ismertetni."

4. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli kapcsolattartás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - jogszabályban meghatározott informatikai rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az információkérés és a szakmai segítségnyújtás során az írásbeli kapcsolattartás papír alapon, elektronikus úton vagy az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg. Az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni."

5. § Az R1. 6/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az országos nemzetiségi önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletére az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

6. § Az R1. 12. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. A központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése

17. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a központi költségvetés terhére a helyi önkormányzatnak nyújtott támogatás felülvizsgálatára irányuló kezdeményezésnek a Magyar Államkincstár vagy a támogató részére történő megküldésével egyidejűleg a kezdeményezésről tájékoztatja a helyi önkormányzatot.

(2) A Magyar Államkincstár és a támogató a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kezdeményezés átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol."

7. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, valamint 15/A. § (1) bekezdésében az "Mhötv." szövegrész helyébe az "Mötv." szöveg;

b) 5. § (2) bekezdésében a "pontjában" szövegrész helyébe a "pontjában, továbbá 136. § (2) bekezdésében, valamint 137. és 138. §-ában" szöveg;

c) 5. § (6) bekezdésében az "iratról az érintett" szövegrész helyébe az "iratról a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, az érintett" szöveg;

d) 7. § d) pontjában a "társulás elnöke" szövegrész helyébe a "társulási tanács elnöke" szöveg;

e) 9. § c) pontjában az "írásbeli" szövegrész helyébe az "erről szóló" szöveg;

f) 11. § (1) bekezdésében a "helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 9. § d) pontjában és 10. § (2) bekezdésében az "írásban" szövegrész.

3. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A kezdeményezések értékelése során térségi szerepet betöltőnek kell tekinteni azt a községet, amely esetén a községben dolgozók legalább 20%-a más településről jár be dolgozni.

(2) A kezdeményezések értékelése során az átlagos városi fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt a községet, amely

a) lakosságszáma a KSH által a kezdeményezés elbírálásának évében nyilvántartott legfrissebb hivatalos adat szerint meghaladja a 10 000 főt és az azt megelőző öt évben folyamatosan növekedett,

b) esetében a csatornázottsági arány minimum 60%-os,

c) területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti teljes közművesítettség 60%-ban megvalósul,

d) esetén a belterületi szilárdburkolatú utak aránya legalább 90%-os,

e) rendelkezik alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézménnyel,

f) rendelkezik rendőrkapitánysággal vagy helyi rendőrőrssel,

g) rendelkezik hivatásos tűzoltósággal, katasztrófavédelmi őrssel vagy önkormányzati tűzoltósággal,

h) rendelkezik egészségügyi alapellátással,

i) rendelkezik közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által fenntartott, illetve működtetett egészségügyi intézménnyel,

j) rendelkezik tanuszodával vagy többcélú sportcsarnokkal,

k) esetén - ha a helyi önkormányzat bevezetett ilyen adónemet - az elbírálást megelőző évben a helyi önkormányzat bevételeinek legalább 20%-a helyi iparűzési adóból folyt be."

10. § Az R2. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezések értékelésére - legfeljebb hét tagú - bizottságot kér fel. A bizottság tagjainak megbízatása a miniszterelnök megbízatásának időtartamára szól."

11. § Az R2. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról szóló 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított szabályait a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő területszervezési ügyekben is alkalmazni kell."

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék