151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1.§ (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány

a) nemzetpolitikáért, valamint

b) - az (5a) bekezdés szerinti eljárásokban - állampolgársági ügyekért

felelős tagja."

(2) Az R1. 1/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki."

(3) Az R1. 40. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1), (2) és (4)-(6) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a szerinti eljárásban, a magyar állampolgárságról történő lemondással kapcsolatos eljárásban, a magyar állampolgárság visszavonásával kapcsolatos eljárásban, továbbá a magyar állampolgárság igazolásával kapcsolatos eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a minisztert jelöli ki."

(4) Az R1. 22. §-ában az "eljárásokban - a" szövegrész helyébe az "eljárásokban - az 1/A. § (5a) bekezdésében, valamint a" szöveg lép.

2. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket."

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében a "minisztert meghatalmazottként" szövegrész helyébe a "minisztert, valamint a miniszterelnök általános helyettesét meghatalmazottként" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére