Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Budapest IX. kerület 38293/75 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34-36. szám alatt található,

b) a Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. alatt nyilvántartott (Könyves Kálmán körút),

c) a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. alatt nyilvántartott (Üllői út),

d) a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. alatt nyilvántartott (Gyáli út), valamint

e) a Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott

ingatlanon megvalósuló stadion beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5)[2]

(6)[3]

(7)[4]

3. § (1)[5] A beruházás esetében a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A beruházás megvalósítása során a liftek alkalmassági nyilatkozatának megadásakor a 10 méter szintmagasságot meg nem haladó szintek forgalmát egyedileg ellenőrzött beléptetés és kártyás vezérlésű felvonók esetén nem kell figyelembe venni.

3/A. §[6] A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §[7] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Az új ferencvárosi
labdarúgó stadion, és a
megépítéséhez
kapcsolódó
beruházások.
A Budapest IX. kerület 38293/75
hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a Budapest IX.
kerület, Üllői út 129. és a Budapest
IX. kerület, Könyves Kálmán körút
34-36. szám alatt található
ingatlan.
A Budapest IX. kerület 38293/15
hrsz. (Könyves Kálmán körút);
a Budapest IX. kerület 38298 hrsz.
(Üllői út);
a Budapest IX. kerület 38291 hrsz.
(Gyáli út) alatt nyilvántartott
ingatlan.
A Budapest IX. kerület 38293/33
hrsz. alatt nyilvántartott, és ott
található ingatlan.
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt álló
építmények,
- építményen belül,
építménybe beépített felvonók,
mozgólépcsők (beleértve a
mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.építményeken kívüli felvonó,
mozgólépcső, emelők, gépi
működtetési közlekedési
berendezések engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.bányahatósági engedélyekPest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[5] Módosította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[6] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[7] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 93. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése (ld. 26. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék