2012. évi CLXXIX. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet közérdekből, kivételesen indokolt esetben a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében olyan - követelésvásárlással összefüggő - jogügyletet is köthet, amelyben a jogügylet ellenértékének meghatározásakor a lakosság ellátásbiztonsághoz fűződő érdekét is figyelembe veszi."

2. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 48. §-sal egészül ki:

"48. § (1) Az önkormányzatok 2012. évben lejáró likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési hiteleinek változatlan ügyletérték melletti, legfeljebb 2013. június 30-áig való meghosszabbítására, illetve legfeljebb 2013. június 30-áig tartó futamidejű adósságmegújító hitellel történő kiváltására irányuló ügyletek megkötéséhez a Kormány 10. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nem szükséges.

(2) Az 1. § c) pontjában foglaltaktól eltérően az önkormányzatok esetében likvid hitelnek minősül az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012. december 31-én fennálló állománya van.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött és a hatálybalépésekor fennálló ügyletekre, a (2) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló ügyletekre kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a Gst. 48. §-a.

3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható a nemzeti vagyont érintő, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott következő pénzügyi eszközökre vonatkozó nemzetközi pénz- és tőkepiaci ügyletekre:

a) az átruházható értékpapír,

b) a pénzpiaci eszköz,

c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,

d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ügylethez kapcsolódóan két- vagy többoldalú polgári jogi szerződés kerül megkötésére, e szerződést magyar nyelven is alá kell írni."

4. § A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 8. §-a és 9. §-a nem lép hatályba.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 27-i ülésnapján fogadta el.