2012. évi CCXXI. törvény

a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

"t) önkormányzati hivatal: a főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a társult képviselő-testületek közös hivatala és a nemzetiségi önkormányzat hivatala."

2. § (1) Az Ltv. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az 1944-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és jogelődei, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik. Az iratok őrzési helye a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára."

(2) Az Ltv. a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § (1) A 2012. január 1. napjával állami tulajdonba került, a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok, ingatlanrészek térítésmentesen a Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződésben foglaltak az irányadók.

(2) A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei által levéltári célra használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében a Magyar Nemzeti Levéltárat ingyenes használati jog illeti meg."

2. Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosítása

3. § A Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el."

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

4. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya kiterjed)

"a) az előadó-művészeti szervezetekre és az előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekre,"

5. § Az Emtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A NEÉT tagjai:

a) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek által delegált 11 fő, amelyből 4 főt a színházművészet, 2 főt a báb- és cirkuszművészet, 1 főt a független színházművészet, 2 főt a táncművészet, 2 főt a zeneművészet területéről kell jelölni,

b) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek által delegált 3 fő,

c) a Magyar Művészeti Akadémia által delegált 1 fő,

d) a megyei jogú városi önkormányzatok által delegált 2 fő, Budapest Főváros Önkormányzata által delegált 1 fő, az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált 1 fő,

e) az előadó-művészeti felsőoktatási intézmények által delegált 3 fő, valamint

f) az országosan reprezentatív művészeti szakszervezetek által delegált 2 fő."

6. § Az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság)

"i) közreműködik a területét érintő, a 19. § (1) bekezdése, valamint a 20. § (3) bekezdése szerinti pályázatok szempontrendszerének szakmai előkészítésében, valamint"

7. § Az Emtv. 6. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet"

8. § Az Emtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) látja el. Ennek keretében:

a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igénylő előadó-művészeti szervezetekről, valamint az ágazati érdekegyeztetésben részt vevő előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekről, azok jogszabályban meghatározott adatairól hatósági nyilvántartást vezet,

b) ellenőrzi a nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amely ellenőrzés kiterjed a hatósági ellenőrzésre és a támogatások rendeltetésszerű felhasználására is,

c) igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre jogosító, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási igazolást,

d) előadó-művészeti adatszolgáltatási tevékenységet végez,

e) ellátja a NEÉT és a bizottságok működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági feladatok ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról,

f) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat."

9. § Az Emtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza)

"b) az előadó-művészeti szervezet

ba) művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölését: színház, zenekar, énekkar, balettegyüttes, táncegyüttes,

bb) művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölését: többtagozatos színház, bábszínház, gyermek- és ifjúsági színház, kamarazenekar, kamara-szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar, big band, kamarakórus,

bc) működése szerinti típusmegjelölését: független színház, produkciós színház, befogadó színház, szabadtéri színház, nemzetiségi színház, valamint

bd) fenntartójának nevét, szervezeti formáját, székhelyét, fenntartó hiányában az alapító, illetve a képviselő nevét, lakcímét,"

10. § Az Emtv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állam és az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a fenntartó önkormányzat előzetes egyetértése szükséges. Az önkormányzat és az állami fenntartású előadó-művészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez az állami fenntartó előzetes egyetértése szükséges."

11. § Az Emtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a pályázat elbírálásának részletes szempontrendszerét is.

(2a) A pályázatokról történő döntés megalapozásához a miniszter az érintett bizottság - az (1) bekezdés szerinti előadó-művészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezetei által véleményezett - javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésre a szakmai kuratórium - a részletes bírálati szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló - előterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot. A javaslattól eltérő döntését a miniszter köteles megindokolni."

12. § Az Emtv. a következő 43/C. §-sal egészül ki:

"43/C. § A 43/A-43/B. § alapján balettművészeti életjáradékra nem jogosult, előadó-művészeti tevékenységet folytató személyek számára jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén előadó-művészeti járadék állapítható meg."

13. § (1) Az Emtv. 44. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"16. hangverseny: klasszikus, kortárs komolyzenei zeneművek - ideértve az operát és a klasszikus operettet is -, továbbá jazz műfajú és népi eredetű zeneművek személyes előadó-művészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása, amelyben a közreműködő zenekar vagy énekkar az e törvényben az érintett szervezettípus tekintetében meghatározott létszámot eléri vagy meghaladja,"

(2) Az Emtv. 44. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"32. szimfonikus zenekar: hangversenyeken zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, amelynek az előadásonkénti létszáma legalább 56 fő, illetve amennyiben az előadott mű vagy művek jellege, vagy ifjúsági, iskolai hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, legalább a 18. és a 20. pontban meghatározott alsó létszám-határ,"

14. § Az Emtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"a) jelölje ki az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezetet,"

15. § Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"d) határozza meg az egyes előadó-művészeti tevékenységet folytatók járadéka igénybevételének feltételeit."

16. § Az Emtv.

a) 5/A. § (5) bekezdésében az "az előadó-művészeti államigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében az "Az előadó-művészeti államigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "A kijelölt szerv" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 24. § (3) bekezdés d) pontjában és 39. § (9) bekezdésében az "az előadó-művészeti államigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a kijelölt szerv" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében az "az előadó-művészeti államigazgatási szervnek" szövegrész helyébe az "a kijelölt szervnek" szöveg,

e) 39. § (9) bekezdésében a "nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet" szövegrész helyébe a "munkáltatói jogkör gyakorlója" szöveg,

f) 40. § (1) bekezdésében a "továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel" szövegrész helyébe a "vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel" szöveg,

g) 40. § (2) bekezdésében az "előadó-művészeti szervezetnél" szövegrész helyébe az "önállóan gazdálkodó előadó-művészeti szervezetnél" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az Emtv. 47. § (2) bekezdés g) pontja.

4. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

18. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MMA rendes tagjainak száma nem lehet több 250 főnél."

19. § Az MMA tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az MMA - a 4. § (2) bekezdés p) pontja alapján - a rendes és a levelező tagok magyar művészeti életben nyújtott kimagasló szellemi, alkotói teljesítményét és köztestületi munkáját havi életjáradék folyósításával is elismeri; elhalálozásuk esetén annak meghatározott hányada hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) folyósítható.

(2) A tagság jelen törvényben nem szabályozott feltételeiről és az ajánlás, valamint a választás részletes szabályairól e törvény keretei között az MMA Alapszabálya rendelkezik."

20. § Az MMA tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gazdálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdálkodás során e törvény céljainak érvényesülését öttagú felügyelő testület ellenőrzi. A felügyelő testület tagja büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható magyar állampolgár lehet. A felügyelő testület egy tagját a Kormány, egy tagját az Országgyűlés kulturális ügyekért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza, további három tagját a közgyűlés választja és hívja vissza. A közgyűlés egy tagot a rendes tagjai közül választ. A felügyelő testület tagjainak megbízatása öt évre szól. A felügyelő testület tagjai a felügyelő testület megbízatásának idejére maguk közül elnököt választanak."

21. § Az MMA tv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) Az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos mértékű díjazás, a főtitkárt a közigazgatási államtitkári illetménnyel azonos mértékű javadalmazás, valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásaik tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben, továbbá az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Az elnök és a főtitkár az Alapszabályban rögzített feltételek szerint költségtérítésben részesül.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett tisztségviselők a tevékenységükért az Alapszabályban rögzített feltételek szerint díjazásban és költségtérítésben részesülhetnek.

(3) A tisztségviselők számára nyújtott személyi jellegű juttatás mértéke közérdekből nyilvános adat."

22. § Az MMA tv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az MMA a közfeladatai szervezését, valamint a költségvetési fejezeti és az MMA által irányított költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, így különösen pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat az MMA által irányított költségvetési szerv (a továbbiakban: MMA Titkársága) látja el. Az MMA Titkárságának a közfeladat szervezési, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottja - a főtitkárt is beleértve - közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő.

(2) Az MMA Titkársága feladatait az alapító okirata rögzíti, amelyet az MMA elnöke ad ki.

(3) Az MMA által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottra - az MMA Titkárságának a közfeladat szervezési, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselője, közszolgálati ügykezelője, illetve munkavállalója kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

23. § (1) Az MMA tv. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MMA az alakuló közgyűlést követően tagválasztásra köteles, akként, hogy az MMA rendes tagjainak száma 2012. december 31-ig lehetőleg elérje a 200 főt."

(2) Az MMA tv. 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (6) bekezdés szerint 2012. december 31-ig kinevezett és megválasztott felügyelő testületi tagok megbízatása 2014. május 31. napján megszűnik. Az új felügyelő testületi tagokat 2014. május 31-ig kell kinevezni, megválasztani a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXI. törvénnyel megállapított 18. § (1) bekezdése szerint, 2014. június 1-jei hatállyal. Az új felügyelő testület 2014. július 30-ig köteles az ügyrendjének megállapítására, amelyet az új testület alakuló ülését követő első közgyűlés hagy jóvá."

24. § Az MMA tv. IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"9/A. Felhatalmazó rendelkezés

28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendes és a levelező tagokat megillető életjáradék mértékét, a folyósítására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az életjáradékban részesített tag elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokra vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg."

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3-6. §, a 9-13. §, a 17-22. §, a 23. § (2) bekezdése és a 24. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7-8. §, a 14. § és a 16. § 2013. január 2-án lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére