286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvénnyel és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) és s) pontjában,

a 2. alcím vonatkozásában a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím vonatkozásában a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,

a 4. alcím vonatkozásában az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím vonatkozásában az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím vonatkozásában az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,

a 7. alcím vonatkozásában vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a közbiztonság szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása, a nemzet biztonságát, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény felszámolása vagy következményeinek enyhítése, a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, vagy az Országos Rendőr-főkapitányság kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza."

(2) Az R. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Magyarországot ért vagy várható támadás, az azzal való fenyegetettség esetén a magyar légtér védelmének biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság a Terrorelhárítási Központ, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kérelmére a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza."

2. § Az R.

a) 3. § (4) bekezdésében az "a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítő Hivatalnak" szövegrész helyébe az "és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak",

b) 3. § (4b) bekezdésében az "a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal" szövegrész helyébe az "és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat",

c) 8/A. § (3) bekezdésében az "A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 204. § (1) bekezdés n) pontjában" szövegrész helyébe az "A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § g) pontjában"

szöveg lép.

2. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében a "Katonai Biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

3. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében az "a Katonai Nemzetbiztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal" szövegrész helyébe az "és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

4. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 5. § (5) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 30. §-ában a "minősített időszakban" szövegrész helyébe a "különleges jogrend idején",

b) 5. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint 6. § (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában a "minősített időszaki" szövegrész helyébe a "különleges jogrendre történő",

c) 20. § (2) bekezdésében a "Minősített időszaki" szövegrész helyébe a "Különleges jogrend alatti",

d) 30. §-ában a "minősített időszaki" szövegrész helyébe a "különleges jogrend alatti",

e) 2. mellékletében a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat",

f) 3. melléklet 8. pontjában a "Katonai Felderítő Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 3. melléklet 9. pontja.

5. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ában a "Katonai Felderítő Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

6. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OAH az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján - a kötelezett intézkedését megalapozó - határozatot hoz:]

"b) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;"

7. A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az "az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH)" szövegrész helyébe az "a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)",

b) 12. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, valamint 14. § (3) bekezdésében a "KBH-val" szövegrész helyébe a "KNBSZ-szel",

c) 12. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, valamint 14. § (3) bekezdésében a "KBH" szövegrészek helyébe a "KNBSZ",

d) 12. § (4) bekezdésében a "KBH-t" szövegrész helyébe a "KNBSZ-t",

e) 12. § (5)-(7) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés a) pontjában, 13. § (5) bekezdésében, valamint 14. § (6) bekezdésében a "KBH" szövegrész helyébe a "KNBSZ"

szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék