297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §[3]

4. § Ez a rendelet 2012. október 31-én lép hatályba.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez[6]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABC
1.Beruházás és azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyek, engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték
Hercegszántó-Tornyiszent-
miklós közötti szakasza kiépítéséhez,
és a vezeték üzemszerű
működtetéséhez kapcsolódó
beruházások
előzetes vizsgálati eljárás, környezeti
hatásvizsgálati eljárás, egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás
illetékes megyei kormányhivatal
3.vízjogi engedély vezeték szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz
illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
4.régészeti feltárási engedélyilletékes megyei kormányhivatal
5.külső villamos energia-ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes megyei kormányhivatal
6.erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentéseilletékes megyei kormányhivatal
7.termőföld más célú hasznosítására vonatkozó
engedély
illetékes megyei kormányhivatal
8.bányaszolgalom alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes megyei kormányhivatal
9.építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a
bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos
építményekre
illetékes megyei kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítésének és használatbavételének
engedélyezése
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
illetékes műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró megyei
kormányhivatal
12.általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes megyei kormányhivatal
13.veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.területrendezési eljárásokilletékes megyei kormányhivatal
15.útügyi hatósági engedélyezési eljárásokilletékes megyei kormányhivatal

2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 99. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a (ld. 28. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék