302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0937/114, 0937/132, 0937/137, 0937/138, 0937/139 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez[6]

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

[7]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként
citromsav előállító üzem
és annak építményei
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Jász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Jász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
4.természetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Jász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
5.útügyi hatósági engedélyezési eljárásJász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
6.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
8.ingatlan-nyilván-
tartási hatósági eljárás
Jász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
9.telekalakítási hatósági eljárásJász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
10.földmérési hatósági eljárásJász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
11.hírközlési hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala
12.bányahatósági engedélyezési eljárásJász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal
13.talajvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Jász- Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
14.örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
15.vasúti hatósági engedélyezési eljárásközlekedésért felelős
miniszter
16.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.a jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 102. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a (ld. 29. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére