317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és o) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és p) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) pontjában, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § (1) A támogatott lakhatás személyi térítési díja

a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből, és

b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából

adódik össze.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani."

2. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 14/A. § (2)-(5) bekezdése.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Állami fenntartó esetén a kérelemhez - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell]

"b) - ha a szolgáltató (intézmény, működtető) költségvetési szerv - a szolgáltató (intézmény, működtető) alapító okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát,"

(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell]

"f) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

g) egyházi fenntartó esetén

ga) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

gb) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

(3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

"c) az (5) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, működtető) alapító okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát a működést engedélyező szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,"

(4) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemheznem csatolta)

"g) a (6) bekezdés e), illetve f) pontja szerinti iratot, a működést engedélyező szerv a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,"

(5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

"h) a (6) bekezdés g) pont ga) vagy gb) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt, a működést engedélyező szerv az egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait."

4. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:

"19/C. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltató, intézmény, hálózat, illetve szolgáltatás vagy férőhelyszám esetén a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés d) pontja alkalmazásának van helye, a fenntartó 2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási rendszerbe. A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazolását a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény 2011. évi benyújtásáról. A működést engedélyező szerv megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A működési engedélyben a befogadást a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés d) pontja szerinti időpontra visszamenőlegesen kell feltüntetni.

(2) A működési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 8. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem vehető figyelembe."

5. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14/B. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában a "tizenöt" szövegrész helyébe a "húsz" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja,

b) 8/A. § (2) bekezdése.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pontja a következő de) és df) alponttal egészül ki:

(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell ha a külső foglalkoztató)

"de) egyház vagy nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt,

df) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, az egyház vagy a külső foglalkozató nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a külső foglalkoztató nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a külső foglalkoztató nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a külső foglalkoztató belső egyházi jogi személy;"

8. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel a miniszternek. A pályázatokról a miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt, és a döntésről haladéktalanul tájékoztatja a Hivatal főigazgatóját."

9. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történő benyújtása:)

"c) ha a fenntartó, illetve külső foglalkoztató

ca) egyház vagy nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton,

cb) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, az egyház vagy a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozata a belső egyházi jogi személy nevéről, székhelyéről, képviselőjének személyéről, és arról, hogy a fenntartó, illetve külső foglalkoztató belső egyházi jogi személy, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton;"

10. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha ellene vagy a külső foglalkoztató ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult."

11. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 16/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a támogatási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha)

"d) a fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,"

12. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szociális foglalkoztatás 2013. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2013. december 31-éig meghosszabbodik.

(6) A 16. § (2) bekezdésétől eltérően a 2013. évre vállalt feladatmutatót 2012. november 30-áig kell bejelenteni."

13. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában a "társadalmi szervezet, egyházi jogi személy" szövegrész helyébe az "egyesület" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "hat" szövegrész helyébe az "öt" szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében a "főigazgatói" szövegrész helyébe a "miniszteri" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az "a társadalmi szervezeteket" szövegrész helyébe az "az egyesületeket" szöveg,

e) 14. § (2) bekezdés e) pontjában és g) pont gb) alpontjában a "társadalmi szervezet" szövegrész helyébe az "egyesület" szöveg,

f) 16. § (3) bekezdésében a "figyelembevételével" szövegrész helyébe a "figyelembevételével és a miniszter egyetértésével" szöveg

lép.

(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontjában a "Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 131-132. §-a és 137. §-a" szövegrész helyébe a "munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdés e) pontja,

b) 12. § (2) bekezdésében az "és a Hivatal főigazgatója" szövegrész,

c) 14. § (2) bekezdés e) pontjában az "egyház, egyházi jogi személy esetén" szövegrész,

d) 16/B. § (8) bekezdés a) pontja.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban."

(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott adatokat

a) az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló határozatban (a továbbiakban: elrendelő határozat) az ellátás kezdő időpontjaként megjelölt naptól kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,

b) ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, de az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették, a tényleges igénybevétel első napjától kezdődően, a tényleges igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig,

c) ha az elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, és az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik igénybe, az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.

(1b) Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelő határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig nem hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban az igénybe vevő nevét és az igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti.

(1c) Az (1)-(1b) bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az országos nyilvántartás - a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt - az adatrögzítési határidőn belül nem volt elérhető, vagy a határidőn belül történő adatrögzítésre a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése miatt nem volt lehetőség. A határidőn túli adatrögzítést a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az üzemzavar az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát."

(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adott engedélyes által az igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja vagy a szolgáltatás megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult legkésőbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig módosítja."

(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás elrendelésének oka vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,

a) a változás határozatban megjelölt időpontjától kezdődően,

b) ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, de az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már annak megfelelően vették igénybe, a változás bekövetkezésének napjától kezdődően,

c) ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, és az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelően veszik igénybe, a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően

módosítja."

16. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/F. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, valamint arra az igénybe vevőre, aki TAJ igénylésére nem köteles."

(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/F. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önellenőrzéssel egyidejűleg új ellátott rögzítésére a 13/E. § (1c) bekezdése szerinti esetben van lehetőség, a napi igénybevétel tényén túl egyéb adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint lehet."

17. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal a később rögzített napi jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat."

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet "Igénybevevői nyilvántartás" alcíme a következő 13/I. §-sal egészül ki:

"13/I. § (1) A napi jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.

(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a napi jelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a jogosulatlan adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat."

19. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a következő 16. és 17. §-sal egészül ki:

"16. § A 13/F. §-ban foglaltaktól eltérően a fenntartó 2012 július-november hónapjaira 2012. december 15-éig végezhet önellenőrzést, amelysorán második önellenőrzésre is sor kerülhet.

17. § (1) Ha a működési engedélyt az Szmr. 22/E. §-a vagy a Gymr. 19/C. §-a alapján módosították, a módosítással érintett engedélyes, szolgáltatás, ellátotti létszám, illetve férőhelyszám tekintetében az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatást a működési engedély módosításának jogerőre emelkedésétől kell teljesíteni.

(2) A normatív állami támogatásra - a működési engedély módosításának visszamenőleges időpontja és a működési engedély módosításának jogerőre emelkedése közötti időre - való jogosultságot az erre az időszakra történő adatszolgáltatás (1) bekezdésben foglaltak miatti elmaradása nem érinti."

20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1., 3. és 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdés a) pontjában az "1-4. pontja" szövegrész helyébe az "1-4. pontja és a 4. számú melléklet" szöveg,

b) 13/E. § (5) bekezdésében a "(4)" szövegrész helyébe a "(4) és (4a)" szöveg,

c) 13/E. § (6) bekezdésében a "TAJ és a (4) bekezdés" szövegrész helyébe a "TAJ, valamint a (4) és (4a) bekezdés" szöveg,

d) 13/E. § (8) bekezdés b) pontjában az "(1)" szövegrész helyébe az "(1)-(1b)" szöveg,

e) 13/F. § (3) bekezdésében az "érintett" szövegrész helyébe az "érintett a határidő lejártát követő naptól" szöveg

lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel a miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt a nyertes pályázók személyéről, a 2. § szerinti esetben az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegéről, továbbá az (5) bekezdés c) pont ca)-cd) alpontja szerinti egyéb feltételekről."

23. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

"h) egyházi fenntartó esetén

ha) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, vagy

hb) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozata a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

"k) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt;"

(3) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen)

"q) a térítési díj megállapításának módját a térítésmentes szolgáltatások kivételével."

24. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A finanszírozási szerződés megkötését követően indult csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és végrehajtási eljárásról a fenntartó legkésőbb 5 napon belül köteles tájékoztatni a Hivatalt."

25. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a finanszírozási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha)

"f) a fenntartóval szemben a finanszírozási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indul,"

26. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "társadalmi szervezetet" szövegrész helyébe az "egyesületet" szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében a "főigazgatói" szövegrész helyébe a "miniszteri" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a "szervezeteiket, szervezeti egységeiket" szövegrész helyébe a "belső egyházi jogi személyeiket" szöveg, az "a társadalmi szervezeteket" szövegrész helyébe az "az egyesületeket" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés g) pontjában a "társadalmi szervezet" szövegrész helyébe az "egyesület" szöveg,

e) 11. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

f) 12. § (3) bekezdésében a "követően" szövegrész helyébe a "követően, a miniszter egyetértésével" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdés d) pontja,

b) 16. § (8) bekezdés a) pontja,

c) 16. § (9) bekezdésében a " , vagy a felfüggesztett működési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás fejében nem utalta át az adóhatóságnak" szövegrész.

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"j) megszűnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi szolgáltatóját más személy vagy szervezet fenntartásába adta, valamennyi szolgáltatójának működési engedélyét visszavonták, vagy a normatívára való jogosultságát a tárgyévben más okból teljesen elveszíti,"

29. § (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyévet megelőző évben normatívában nem részesülő fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell)

"d) egyházi fenntartó esetén

da) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

db) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

(2) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervtől, a bíróságtól, illetve az egyházak nyilvántartásából az igazgatóság szerzi be.

(8) Az adatváltozást - a változást követő tizenöt napon belül-az adatváltozással érintett, (6) bekezdés szerinti iratokat mellékelve be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha a fenntartó az adatváltozás bejelentése során a (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az igazgatóság a (7) bekezdésben foglaltak szerint szerzi be."

30. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megszűnt fenntartó a fenntartóváltozásnak vagy a működési engedély visszavonásának jogerős határozatban megjelölt időpontját, illetve a normatívára való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el."

31. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A megszűnt fenntartónak az elszámolást 2012. november 30-áig kell benyújtania, ha azért minősül megszűnt fenntartónak, mert a házi segítségnyújtás után járó normatívára 2012. július 1-jétől az Szt. 58/A. § (2b) bekezdése alapján nem jogosult."

32. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § e) pontjában az "a társadalmi szervezet" szövegrész helyébe az "az egyesület" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdés c) pontjában a "társadalmi szervezet" szövegrész helyébe az "egyesület" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének harmadik mondata.

7. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

telephely: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének és többi telephelyének helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett)

"ba) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt, kivéve a külső férőhelyeket és a támogatott lakhatást biztosító ingatlant,"

35. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatott lakhatást nyújtó intézmény székhelye szerinti megyében, fővárosban és - ha ott a támogatott lakhatást nem önálló székhellyel nyújtják - a vele szomszédos megyékben, fővárosban ugyanazon fenntartó által biztosított támogatott lakhatást egy működési engedélyben kell engedélyezni.

(1b) Ha a támogatott lakhatás fenntartója további, nem szomszédos megyékben, illetve a fővárosban is kíván támogatott lakhatást biztosítani, arra külön működési engedélyt kell kérnie. A támogatott lakhatás esetén a székhelynek - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - abban a megyében, illetve a fővárosban kell lennie, ahol a támogatott lakhatást nyújtják.

(1c) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanokat a székhelyre kiadott működési engedélyben kell feltüntetni."

36. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

"b) 1.3., illetve 1.4. pontja szerinti iratot nem csatolta, a működést engedélyező szerv a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,"

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

"e) 1.8. pontja szerinti iratot nem csatolta, a költségvetési szerv szociális szolgáltató, intézmény alapító okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát a működést engedélyező szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,"

(3) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

"j) 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolta, a működést engedélyező szerv az egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait."

(4) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatott lakhatás esetén

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja,

b) a (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti szakhatóság az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan esetén jár el, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja."

37. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Támogatott lakhatás esetén az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a lakhatási szolgáltatást biztosító különböző ingatlanokra a működési engedély hatályát a működési engedélyben külön meg kell határozni. Ha a lakhatási szolgáltatást biztosító ugyanazon ingatlanra a működési engedély több különböző hatállyal is kiadható, a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

38. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatott lakhatás esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárásban

a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan engedélyeztetése esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja nyújtani,

b) az 5. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti szakhatóság akkor jár el, ha a működési engedély módosításának célja az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan engedélyezése, az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerintire történő módosítása, vagy olyan ingatlan engedélyezése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja biztosítani."

39. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 22/E. §-sal egészül ki:

"22/E. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltató, intézmény, illetve szolgáltatás, ellátotti létszám vagy férőhelyszám esetén az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja alkalmazásának van helye, a fenntartó 2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási rendszerbe. A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazolását a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény 2011. évi benyújtásáról. A működést engedélyező szerv megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A működési engedélyben a befogadást az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja szerinti időpontra visszamenőlegesen kell feltüntetni.

(2) A működési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 7. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem vehető figyelembe."

40. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

41. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "tizenöt" szövegrész helyébe a "húsz" szöveg lép.

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés h) pontjában az "intézmény" szövegrész helyébe az "intézmény, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlan" szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a "telephelyen" szövegrész helyébe a "telephelyen, a támogatott lakhatást biztosító ingatlanban" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (7) bekezdésében a "külső férőhelyeket" szövegrész helyébe a "lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanokat és a külső férőhelyeket" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés e) pontjában a "külső férőhelyek" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatást biztosító ingatlan vagy külső férőhelyek" szöveg,

e) 7. § (9) bekezdésében a "szolgáló" szövegrész helyébe a "szolgáló, vagy a lakhatási szolgáltatást biztosító" szöveg,

f) 8. § (3) bekezdésében a "bentlakásos intézményi ellátás" szövegrész helyébe a "bentlakásos intézményi ellátás és támogatott lakhatás" szöveg,

g) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az "és bentlakásos intézményi ellátás" szövegrész helyébe a " , bentlakásos intézményi ellátás és a 7. § (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben támogatott lakhatás" szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (3) bekezdés g) pontjában a "helyiséget" szövegrész helyébe a "helyiséget, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant" szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés j) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a "bentlakásos intézmény" szövegrész helyébe a "bentlakásos intézmény és támogatott lakhatás" szöveg

lép.

42. § Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 7. § (5) bekezdés f) pontjában az " , ide nem értve az emelt szintű férőhelyek számának módosítását és a 16. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetet" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontja,

c) 8. § (2) bekezdése,

d) 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "és b)" szövegrész.

8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 1. § c) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány)

"c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel,

cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel,

cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével,

cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel,

ce) a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel és

cf) a foglalkozási rehabilitációs szakértők, valamint a rehabilitációs orvosszakértők továbbképzésével

összefüggő feladatok ellátása során a Hivatalt;"

"f) az Szt. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, valamint a Gyvt. 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás) első fokon szakhatóságként a Hivatalt"

(jelöli ki.)

44. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A Hivatal - a nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében - ellátja)

"l) a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel"

(kapcsolatos feladatokat.)

45. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal első fokú hatóságként eljár a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben."

46. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétől eltérően a központi államigazgatási szerv vezetőjének első fokú döntése ellen - a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzés kivételével - van helye fellebbezésnek. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a miniszter."

47. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rehabilitációs szakigazgatási szervés a Hivatal a 13. és 14. § szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértői bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetője jelöli ki. A szakértői bizottság elnökének csak kormányzati szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértő jelölhető ki. A szakértői bizottság elnöke legalább az osztályvezetővel azonos illetményben és juttatásokban részesül."

(2) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a szakértői bizottság elnöke kivételével nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakértőt is igénybe vehet. Ebben az esetben - ha jogszabály kivételt nem tesz -)

"c) orvosszakértőként a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben"

(szereplő szakértőt lehet igénybe venni.)

48. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervekfeladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szakértői bizottság szociális szakértő tagjainak a szociális szakvizsgát 2013. december 31-ig kell megszerezniük. 2013. december 31-ét követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy a szakértői bizottságnak szociális szakértőként nem lehet a tagja."

49. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a) 16. § (6) bekezdésében a "gyógykezelésében" szövegrész helyébe a "gyógykezelésében, szociális gondozásában" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi központ kirendeltségétől" szövegrész helyébe a "járási hivatal munkaügyi kirendeltségétől" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése.

9. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 13. § (2) bekezdése, a 34. §, a 35. §, a 36. § (4) bekezdése, a 37. §, a 38. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. § (2) bekezdése, a 49. § b) pontja és a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.7. pontja.

2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgáltató (intézmény)adatai:]

"2.8. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény törzskönyvi azonosító száma,"

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 2.9. ponttal egészül ki:

[A szolgáltató (intézmény) adatai:]

"2.9. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma.3a"

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:]

"2.8. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, működtető) törzskönyvi azonosító száma,"

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a következő 2.9. ponttal egészül ki:

[A szolgáltató (intézmény,hálózat)adatai:]

"2.9. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény) telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma.4a"

3a Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.

4a Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.

2. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.4. és 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)

"1.4. ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, csatolni kell a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot;

1.5. egyházi fenntartó esetén

1.5.1. csatolni kell a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

1.5.2. - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - csatolni kell az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

2. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)

"1.8. ha a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, csatolni kell az alapító okirat másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát."

3. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet "Kiegészítő szabályok:" rész 1. pontjában az "a társadalmi szervezetet" szövegrész helyébe az "az egyesületet" szöveg lép.

3. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)

"2.5. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény, és a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló, valamint a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha az a használati jogcímet nem igazolja -a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát;"

2. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következő 2.9. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)

"2.9. ha támogatott lakhatás esetén az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az erről szóló megállapodást."

3. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 3.1.18. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatás adatai:

a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése az alábbiak szerint:)

"3.1.18. támogatott lakhatás az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével

3.1.18.1. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.2. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.3. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,

3.1.18.4. támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével."

4. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 3.4. és 3.11. pontjában a "bentlakásos intézményi ellátás" szövegrész helyébe a "bentlakásos intézményi ellátás, valamint a támogatott lakhatás" szöveg lép.

5. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 3.13. ponttal egészül ki:

(A szociális szolgáltatás adatai:)

"3.13. támogatott lakhatás esetén

3.13.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe és férőhelyszáma,

3.13.2. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása,

3.13.3. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet megjelölése, a megállapodás időtartamának feltüntetésével."

6. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet "Kiegészítő szabályok:" rész 3. pontjában a "3.1.17." szövegrész helyébe a "3.1.17., 3.1.18." szöveg, a "3.1.16.1-3.1.16.4." szövegrész helyébe a "3.1.16.1-3.1.16.4., 3.1.18.1-3.1.18.4." szöveg lép.

Tartalomjegyzék