31/2012. (III. 30.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 8. § vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag

a) a borvidéki tervben szereplő fajtára vonatkozóan,

b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tőtávra vonatkozóan,

c) a felhasznált szaporítóanyag kategóriájára vonatkozóan, vagy

d) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő személyes adatokban bekövetkező változások esetében

lehet."

2. § Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelmeket az Egyéni tervben rögzített borpiaci évben befejezett tevékenységre vonatkozóan az ugyanazon borpiaci év április 1. és július 16. közötti időszakban, míg a 2010/2011. borpiaci évben végrehajtott tevékenységek tekintetében a 2012. április 1. és július 16. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül."

3. § Az R1. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § (1) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése művelet tekintetében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. számú melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése művelet tekintetében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. számú melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag felhasználás a 9/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Egyéni terv módosításának minősül."

4. § Az R1. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) Az adott borpiaci évre, évekre vonatkozóan e rendelet alapján kifizethető kiegészítő támogatási keretösszegről a miniszter tájékoztatja az MVH-t, amelyről az MVH közleményt tesz közzé.

(2) Azon kérelmező, akinek a 7. § szerinti Egyéni tervét az MVH - a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti támogatási keretösszeg kimerülése miatt, a 9/A. § (1)-(4) bekezdése alapján - végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, az Egyéni tervére vonatkozóan a 7. számú melléklet szerint fenntartó, vagy a 8. számú melléklet szerint részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be a 2012. március 31. és április 20. közötti időszakban az MVH részére."

5. § Az R1. a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § (1) A 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatási keretösszeg terhére kizárólag azon Egyéni terv hagyható jóvá, amelyre vonatkozóan fenntartó nyilatkozatot, vagy részben fenntartó nyilatkozatot nyújtottak be.

(2) Ha az Egyéni tervet fiatal mezőgazdasági termelő nyújtotta be, akkor a fenntartó, vagy részben fenntartó nyilatkozatokhoz mellékelni kell:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat másolatát, vagy

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát, vagy

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát.

(3) Amennyiben a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatási keretösszeg nem elegendő valamennyi fenntartó, vagy részben fenntartó nyilatkozattal megerősített Egyéni terv jóváhagyására, úgy a fenntartó nyilatkozattal, vagy a részben fenntartó nyilatkozattal megerősített Egyéni terveket az MVH a következő sorrend figyelembe vételével hagyja jóvá:

a) az Egyéni terv benyújtója fiatal mezőgazdasági termelő,

b) amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelők Egyéni terveiben szereplő teljes igény jóváhagyására a kiegészítő keretösszeg nem elegendő, úgy az általuk benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

c) a további kérelmezők által benyújtott Egyéni tervek beérkezésének dátuma,

d) a kiegészítő támogatási kerettel megnövelt keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, a megerősített Egyéni tervben foglalt területnagyság növekvő sorrendje."

6. § Az R1. a következő 22/C. §-sal egészül ki:

"22/C. § (1) Az MVH a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatási keretösszeg tekintetében a fenntartó nyilatkozattal megerősített Egyéni terveket a fenntartó nyilatkozat, vagy a részben fenntartó nyilatkozat beérkezésétől számított 45 napon belül bírálja el.

(2) A kiegészítő támogatási keretösszeg tekintetében az érintett Egyéni tervek, valamint fenntartó vagy részben fenntartó nyilatkozatok esetében hiánypótlásnak nincs helye, valamint az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel.

(3) Az MVH az eljárás során a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését."

7. § Az R1. a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 9/B. § (1) bekezdését, 10. § (2) bekezdését, és a 19. §-át a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. § (1) Az R1. az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az R1. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

9. § A szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított, de ismételten benyújtott kérelmek esetében, amennyiben az első kérelem tartalmazta a megfelelő tulajdoni lap-másolatot, a (4) bekezdés a) pontjában előírtakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés kézhezvétele, illetve a megismételt kérelem illetékes hegybíróhoz történő benyújtása között legfeljebb harminc nap telt el, valamint a tulajdoni lap-másolat tartalmára vonatkozóan a kérelemben érdemi változás az érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasított kérelemhez képest nem volt."

10. § Az R2. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (8) bekezdését a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet fenntartó nyilatkozat
Alulírott .................................................................................................... . (név), .............................................. (MVH
regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által....................iktatószámon jogerősen, kizárólag a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)-(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban
foglaltak változatlanul hagyása mellett fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban megjelöltek szerint
hajtottam/hajtom végre. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági
felülvizsgálatra irányuló kérelmet nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult fenntartó nyilatkozatot benyújtani.
Kelt: ....................................... (helység, dátum)
…………………………
aláírás
Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelő jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.
közötti időszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követően érkezett be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet
- az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
- az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban."

"

2. melléklet a 31/2012. (III. 30.) VM rendelethez

"8. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Egyéni tervet részben fenntartó nyilatkozat


Alulírott ....................................................................................................... (név), .............................................. (MVH
regisztrációs szám) nyilatkozom, hogy az MVH által....................iktatószámon jogerősen, kizárólag a 161/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet 9/A. § (1)-(4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt elutasított Egyéni tervemet az abban
foglaltak változatlanul hagyása mellett
az alábbi összefüggő terület, területek tekintetében fenntartom, a tevékenységet, tevékenységeket az abban
megjelöltek szerint hajtottam/hajtom végre:
helységhelyrajzi szám
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelmet
nyújtottam be, úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani.
Kelt: ....................................... (helység, dátum)
………………………….
aláírás
Figyelem! Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelő jogosult, akinek a 2011. október 1. és december 15.
közötti időszakban benyújtott Egyéni terve 2011. november 24-ét követően érkezett be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és az Egyéni tervet
- az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
- az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban."

"

Tartalomjegyzék