41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet

egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában,

a 3-13. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]

"g) a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben az egyszerűsített foglalkoztatás, továbbá a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztathatóságának szak véleményezése;"

2. § Hatályát veszti az R1. 5. § (1) bekezdés d) pontja.

3. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § e), k), l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő q) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"e) szakképző intézmény: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti intézmény;"

"k) munkaügyi központ: a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve;

l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet;

m) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszony;"

"q) munkaügyi kirendeltség: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége."

4. § Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed

a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

aa) a c) pont szerinti munkáltató kivételével minden munkáltatóra, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,

ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatnak belföldön és nem tartozik a c) pont hatálya alá, továbbá akit az aa) alpont szerinti munkáltató külföldre küld munkavégzés céljából; valamint a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló);

b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

ba) a szakképző intézményre,

bb) a tanulóra, a 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a hallgatóra,

bc) a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre,

bd) az álláskeresőkre;

c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre és a megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a közfoglalkoztatható személyre és a közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), a közfoglalkoztatást felajánlóra, továbbá az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és elhelyezkedni kívánó személyre;

d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végző személyre."

5. § Az R2. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére."

6. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A munkáltató kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni

a) a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;

c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően."

7. § (1) Az R2. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jogszabályban meghatározott esetekben

a) a munkaügyi központ vagy a munkaügyi kirendeltség a megváltozott munkaképességű álláskeresőt foglalkoztathatósági szakvéleményezésre, a többi álláskeresőt szakmai alkalmassági vizsgálatra,

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ vagy a munkaügyi kirendeltség, egyéb közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottat foglalkoztathatóság szakvéleményezésére

küldi."

(2) Az R2. 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely a szakvéleményét

a) az álláskereső szakmai alkalmasságáról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

b) a foglalkoztathatóságról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon

készíti el."

8. § Az R2. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Az a munkavállaló, tanuló, hallgató, álláskereső, aki az előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve az a munkát végző személy, aki az előzetes, soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető, a munkaterületen nem foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat."

9. § Az R2. 16/A. § (2) bekezdésében a "16/A. számú mellékletben" szövegrész helyébe a "16. számú mellékletben" szöveg lép.

10. § A R2. a 16/A. §-át követően a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki:

"A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény

16/B. § (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ, más közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató kezdeményezi a közfoglalkoztatás megkezdése előtt.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) a közfoglalkoztatásban résztvevő személy által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező szakorvos, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkező háziorvost is, vagy

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely orvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A fegyveres szerveknél alkalmazott közfoglalkoztatottak esetében a foglalkoztathatósági szakvéleményezést a fegyveres szervek egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező alapellátó egységei végzik.

(4) A szakvélemény a közfoglalkoztatás megkezdésének kötelező feltétele.

(5) A szakvélemény kiadására a 16/A. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni."

11. § Az R2.

a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe, c) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrészek helyébe a "munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség",

b) 7. § (3) bekezdés f) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség",

c) 11. § (5) bekezdésében az "az ÁNTSZ területileg illetékes kistérségi intézeténél" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél",

d) 12. § (1) és (2) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaügyi központ, a munkaügyi kirendeltség" szöveg, 12. § (4) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség",

e) 13. § (4) és (5) bekezdésében a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe az "a munkaügyi központtal és a munkaügyi kirendeltséggel",

f) 15. §-át megelőző alcímben a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaügyi központ, a munkaügyi kirendeltség"

szöveg lép.

12. § Az R2. 15. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. § Hatályát veszti az R2. 16/A. számú melléklete.

14. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelethez

"15. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:.............................................................................................................................
Szakmai alkalmassági orvosi vélemény
A vizsgálat eredménye alapján.......................................................................................................................................................... .ügyfél
................................................................................................ szakmában
ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS
Nevezett szakmai alkalmasságát érintő korlátozás:
Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva
Kelt:...................................................................
P. H.
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa"

Tartalomjegyzék